English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 57 (0,0380 секунди)
 

Индекс за устойчивост на НПО 2017 – България

Въпреки че през 2017 г. няма промени в общата устойчивост, се наблюдава слабо влошаване на финансовата устойчивост и обществения престиж. Върху финансовата устойчивост на НПО оказва влияние продължаващата им зависимост от проектно финансиране, което през годината ставаше все по-оскъдно. Освен това намаля и финансирането от корпоративни дарения за НПО. Същевременно за отслабването на обществения престиж на гражданския сектор допринесоха отрицателни медийни кампании.

Линк към страница

Доверие в неправителствените организации през 2018 г.

Изследването показва, че близо 22% от анкетираните имат доверие в неправителствените организации. Недоверие изразяват 30%. Най-голям дял – 48% не могат да преценят или нямат отговор на въпроса.

Свали документа

Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори

Изданието е допълнено и преработено и представя актуалния правен режим за учредяването на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и тяхната дейност в България към 1 януари 2018 г., след влизането в сила на последните изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Линк към страница

Пререгистрация на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията. Въпроси и отговори

Ръководството дава отговор на въпроси, породени от регистърната реформа от 2016 г.

Линк към страница

Индекс за устойчивост на НПО 2015 – България

Индексът оценява устойчивостта на неправителствените организации в няколко области: правна среда, организационен капацитет, финансова устойчивост, застъпничество, предоставяне на услуги, инфраструктура, обществен престиж.

Свали документа

Организационен профил на фондация „П.У.Л.С.“

Кратко описание на мисия, визия, цели и основни дейности на фондация „П.У.Л.С.“ Описание на услугите и програмите, както и реализирани проекти.

Свали документа

Селфи на гражданския сектор в Стара Загора

Доклад за състоянието на гражданския сектор в Стара Загора.

Свали документа

Какво направи НПО-секторът за Търговище

Доклад на Клуба на НСО Търговище за осъществените дейности, проекти и резултати от тях в периода 2010-2015 г.

Свали документа

Финансово управление на НПО. Въпроси и отговори

Наръчникът дава актуална информация и подпомага хората, управляващи неправителствени организации, да спазват основните принципи на доброто финансово управление. Информацията е на достъпен език и е подредена в няколко раздела: доброто финансово управление на НПО; финансовата устойчивост; приходите и разходите; счетоводство за несчетоводители и изисквания за разходването на публични (национални/европейски) средства. Ще намерите и идеи за това как организацията да е финансово независима.

Свали документа

Данъчно облагане на юридическите лица с нестопанска цел - въпроси и отговори

Справочникът предоставя анализ на данъчната рамка в която работят организациите чрез практически въпроси и практични отговори, предоставени от експерти практици.

Линк към страница

Индекс за устойчивост на НПО 2013 - България

Индексът за устойчивост на гражданските организации е основен аналитичен инструмент, който измерва развитието на гражданския сектор в Централна и Източна Европа и Евразия. Индексът следи развитието на гражданския сектор в двадесет и девет страни през последните седемнадесет години. Индексът изследва цялостната среда за гражданското общество, фокусирайки се върху правна среда, организационен капацитет, финансова устойчивост, застъпничество, предоставяне на услуги, инфраструктура и обществен престиж.

Свали документа

Доклад относно проблемите пред неправителствените организации в България

Докладът представя основните изводи и резултати от проведени 6 регионални срещи в страната за подкрепа развитието на гражданските организации в България, както и идентифицирането и обсъждането на основните проблеми пред българските неправителствени организации с оглед тяхното устойчиво развитие и ефективно участие в процесите на вземане на решения на национално и местно ниво.

Свали документа

Неправителственият сектор и (не)устойчивото развитие

Когато става дума за реализация на концепцията за устойчиво развитие в една страна, регион или селище не може да се пренебрегне влиянието на неправителствените организации, които са сравнително нови актьори, но вече признати за неотменна част от постигането на устойчивото развитие на обществото. Те осигуряват обучение и експертиза; участват в определянето на дневния ред на обществото, включително чрез предлагане алтернативи на развитието; предоставят социални услуги на рискови групи; подпомагат решаването на значими за хората икономически и екологични проблеми и лобират пред местни и държавни институции; съдействат за откритост и прозрачност на управлението...Дали обаче самият неправителствен сектор е толкова устойчив, колкото са очакванията на неговите лидери и на гражданите?

Свали документа

Третият сектор в България: изводи от хрониката на развитието (1990-2002)

Изграждането на българското гражданско общество през последните години е просто друга гледна точка към промените във всички области на политическия, обществения, икономическия и личния живот в България след 1989 г. Целта на изложението не е да анализира „прехода“, а само да помогне за анализа на съвременното състояние и перспективите за развитие на организациите от третия сектор.

Свали документа

Les fondations internationales. Aspect juridiques & fiscaux

Международните фондации. Правни и данъчни аспекти

Проучването на фондациите в международен план ни дава възможност да сравним правните и данъчни режими според различните правни системи. Статията започва с общ поглед върху състоянието и ролята на фондациите във Франция и тяхната правна рамка. Направен е и сравнителен преглед на фондациите в Европа. Съществено внимание е обърнато на техния статус по англо-саксонската правна система.

Свали документа

Le guide du bénévoLAT à l’usage des dirigeants associatifs

Ръководство за доброволческа дейност за ръководители на организации с нестопанска цел

Наръчникът разглежда обучението на доброволци, техните отговорности и социална защита. Представен е и общ поглед върху доброволчеството във Франция и Европа.

Свали документа

Comment créer une ONG

Как да си учредим неправителствена организация?

Наръчник, описващ основните стъпки в процеса на създаване на една неправителствена организация.

Свали документа

A Handbook of NGO Governance

Наръчник за управление на НПО

Наръчникът разглежда функцията на организациите и дава практически съвети за ръководство, насочени към структурата на борда (изпълнителната комисия) на организацията.

Линк към страница

Как гласът ни да бъде чут в ЕС: Наръчник за НПО

Наръчникът няма амбицията да бъде изчерпателен. Неговата цел е да представи европейските институции и да ориентира в лабиринта на ЕС. Той е разработен специално за НПО в новоприетите държави. Предлага съвети как неправителствения сектор може да направи връзки с европейските институции и по какви въпроси. Съдържа списък с полезни институции и центрове, както и медии.

Линк към страница