English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 8 (0,0291 секунди)
 

Резултати от мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта

Резултатите включват: 1) анализ на основните стратегически документи, нормативни актове, решения на Пленума на ВСС и добри практики, имащи отношение към гражданското участие в процесите на реформа на съдебна карта; 2) разработена методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху реформата на съдебна карта; 3) извършен граждански мониторинг на процеса на реформа на съдебната карта; и 4) направени препоръки относно процеса на реформа на съдебната карта.

Свали документа

Стратегия за Дунавския регион: Истории на успеха

Целта на това издание е да покаже какво е постигнато заедно, на основата на сътрудничество в макрорегионален мащаб в Дунавския регион. Стратегията предоставя солидна интегрирана рамка, за да могат държавите и регионите да разрешават въпроси, които не могат да бъдат разглеждани по задоволителен начин поотделно, а вместо това изискват транснационални стратегически подходи, проекти и изграждане на мрежи. Тя позволява по-добро сътрудничество с цел подобряване на ефективността, влиянието и въздействието на политиките на европейско, национално и местно равнище, като се използват съществуващите политики и програми и се създават полезни взаимодействия между тях.

Линк към страница

ПЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО. Неправителствените проекти за десегрегация на ромското образование в България

Публикацията представя една по-комплексна педагогическа оценка на ефекта от интегрираното образование в България.

Свали документа

Creating New Horizons: Sharing the experience of The Cedar Foundation in the Closure of the Institution for Children and Youth with Disabilities in Gorna Koznitsa

Отваряне на нови хоризонти: споделяне на опита на фондация "Сийдър" от затварянето на институцията за деца и младежи с увреждания в Горна Козница

Целта на този наръчник е да подпомогне практическата деинституционализация на деца в България. Описани са етапите на които се извършва, трудностите и проблемите, които трябва да бъдат решавани съвместно от неправителствените организации и хората, които определят политиките за грижа и защита на децата.

Линк към страница

Програма "Живо наследство"

Резултати от пилотната фаза 2002-2003 г.

Свали документа

Заключителната среща на проект “С отворено сърце”, програма Грюндвиг – Партньорства за познание’2009

В продължение на две години мултидисциплинарен български екип от обучители и обучаеми експериментира приложението на техники, произлизащи от различни видове изкуство при работа с деца със специални образователни потребности СОП. На срещата резултатите са представени на партньорите от Италия, Литва, Полша и Португалия.

Свали документа