English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 8 (0,0340 секунди)
 

Резултати от мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта

Резултатите включват: 1) анализ на основните стратегически документи, нормативни актове, решения на Пленума на ВСС и добри практики, имащи отношение към гражданското участие в процесите на реформа на съдебна карта; 2) разработена методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху реформата на съдебна карта; 3) извършен граждански мониторинг на процеса на реформа на съдебната карта; и 4) направени препоръки относно процеса на реформа на съдебната карта.

Свали документа

Стратегия за Дунавския регион: Истории на успеха

Целта на това издание е да покаже какво е постигнато заедно, на основата на сътрудничество в макрорегионален мащаб в Дунавския регион. Стратегията предоставя солидна интегрирана рамка, за да могат държавите и регионите да разрешават въпроси, които не могат да бъдат разглеждани по задоволителен начин поотделно, а вместо това изискват транснационални стратегически подходи, проекти и изграждане на мрежи. Тя позволява по-добро сътрудничество с цел подобряване на ефективността, влиянието и въздействието на политиките на европейско, национално и местно равнище, като се използват съществуващите политики и програми и се създават полезни взаимодействия между тях.

Линк към страница

ПЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО. Неправителствените проекти за десегрегация на ромското образование в България

Публикацията представя една по-комплексна педагогическа оценка на ефекта от интегрираното образование в България.

Свали документа

Creating New Horizons: Sharing the experience of The Cedar Foundation in the Closure of the Institution for Children and Youth with Disabilities in Gorna Koznitsa

Thus the purpose of this manual is to help clarify deinstitutionalisation in practice, by: Presenting the different stages of moving from institutional to community living through case study, and Outlining the challenges and problems this reform presents, which should be acknowledged and addressed by decision-makers, policy-makers and non-governmental organizations (NGOs) together.

Линк към страница

Програма "Живо наследство"

Резултати от пилотната фаза 2002-2003 г.

Свали документа

Заключителната среща на проект “С отворено сърце”, програма Грюндвиг – Партньорства за познание’2009

В продължение на две години мултидисциплинарен български екип от обучители и обучаеми експериментира приложението на техники, произлизащи от различни видове изкуство при работа с деца със специални образователни потребности СОП. На срещата резултатите са представени на партньорите от Италия, Литва, Полша и Португалия.

Свали документа