English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 29 (0,0357 секунди)
 
Регистър на гражданските организации на територията на Община Хасково

Регистър на гражданските организации на територията на Община Хасково

Този документ е създаден в рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0163-C01 ПРЕСТИЖ, който се реализира с БФП от ЕСФ чрез ОП Добро управление от Сдружение АРСР в партньорство с Община Хасково. Цалата отговорност за съдържанието на документа се носи от АРСР.

Свали документа
От 85483 стъпки напред до 53 811 назад от интегрираното общество

От 85483 стъпки напред до 53 811 назад от интегрираното общество

Това е заглавието на изследването, посветено на културните потребности на украинските граждани, потърсили убежище в България и реакциите на българския културен сектор спрямо новата аудитория.

Свали документа
Проект „визия за зрение“ – резултати и постижения

Проект „визия за зрение“ – резултати и постижения

Основната цел на проекта е да повиши гражданската осведоменост, и тази на централните и местни власти, за състоянието на зрителното здраве в България, и за предизвикателствата пред него, да повиши информираността за причините за зрителни нарушения и слепота у нас и за нуждите на хората, живеещи с тях, за необходимостта и възможностите за ограничаване на зрителните нарушения и слепота.

Линк към страница

Изложба „Събуждане“: Правата през погледа на изкуството

Иложбата се състои от творби на деца по проект „Граждански будилник – децата творят права“. Текстовете към изложбата могат да бъдат намерени на https://shorturl.at/crwz5

Линк към страница

Обществени нагласи към дейността на гражданските организации 2022

Публикацията представя резултати от национално представително проучване 2022.

Линк към страница

Опазване на интимните отношения между тийнейджъри (Safeguarding Teenage Intimate Relationships STIR): Свързване на контекста и рисковете онлайн и офлайн

Представяне на 24 месечен съвместен изследователски проект с участието на пет европейски страни - Англия, България, Кипър, Италия, Норвегия. Задачата на проекта е да документира случаите, динамиката и последствията от насилие в интимна връзка, осъществявано онлайн и на живо при млади хора.

Линк към страница

Грижа за истината – срещу фалшивите новини и антиромската дезинформация

Книгата представя резултати от проекта „Грижа за истината“. Полезна е за всички, което се занимават с антиромска дезинформация, фалшиви новини и безопасен интернет и конкретно за ромски активисти и здравни медиатори. Публикацията включва и три наръчника за разпознаване и противодействие на фалшивите новини и медийните манипулации.

Линк към страница

Децата в медиите

Проучване на начина на отразяване на проблемите на децата в медиите.

Линк към страница

Палиативни грижи за деца в България: предизвикателства и перспективи

Докладът представя резултати от работата по проект, насочен към формулиране, разработване, прилагане и оценка на здравни публични политики в областта на палиативните грижи за деца.

Линк към страница

Резултати от мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта

Резултатите включват: 1) анализ на основните стратегически документи, нормативни актове, решения на Пленума на ВСС и добри практики, имащи отношение към гражданското участие в процесите на реформа на съдебна карта; 2) разработена методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху реформата на съдебна карта; 3) извършен граждански мониторинг на процеса на реформа на съдебната карта; и 4) направени препоръки относно процеса на реформа на съдебната карта.

Свали документа

Моят герой си ти. Как децата могат да се борят с КОВИД-19

Книгата „Моят герой си ти“ е позитивна история, написана от и за децата по целия свят, засегнати от пандемията от COVID-19.

Свали документа

Регионални профили: показатели за развитие

Проектът дава информация за развитието на областите в страната. Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

Линк към страница

Discover EU

Открий ЕС

„Открий ЕС“ е европейска инициатива, започнала в 2018 година, която позволява на 18-годишни младежи да пътуват в Европа и да се срещат с непознати култури, нови приятели и да усетят собствената си европейска идентичност.

Линк към страница

Стратегия за Дунавския регион: Истории на успеха

Целта на това издание е да покаже какво е постигнато заедно, на основата на сътрудничество в макрорегионален мащаб в Дунавския регион. Стратегията предоставя солидна интегрирана рамка, за да могат държавите и регионите да разрешават въпроси, които не могат да бъдат разглеждани по задоволителен начин поотделно, а вместо това изискват транснационални стратегически подходи, проекти и изграждане на мрежи. Тя позволява по-добро сътрудничество с цел подобряване на ефективността, влиянието и въздействието на политиките на европейско, национално и местно равнище, като се използват съществуващите политики и програми и се създават полезни взаимодействия между тях.

Линк към страница

Резултати от дейността в Национален Юрочайлд форум – България

Документът представя резултати от проект, който търси мнението на децата за това как може да се подобри учебният процес.

Линк към страница

Икономическата независимост на жената, начин за излизане от насилствена връзка

Препоръки в рамките на ЕС за предприемане на поустойчиви действия по отношение икономическите нужди на жените, преживели насилие от интимния партньор.

Свали документа

Биоразнообразие

Издание по проект „Устойчиво биоразнообразие“.

Свали документа

The projects in Bulgaria 2011-2016

Проекти на фондации "Велукс" в България 2011-2016

Доклад за подкрепени от фондации "Велукс" проекти в помощ на деца и младежи в неравностойно положение.

Линк към страница

Поминък и развитие чрез разумно ползване на лечебните растения

Страницата предлага информация и примери за това как билките могат да станат основа за създаване на много и различни продукти, на бизнес инициативи, и да подпомогнат развитието на цели райони.

Линк към страница