English   14187 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Полезно за доброволчеството

Бюлетин на Български червен кръст - 23-29 януари 2017 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст - 16-21 януари 2017 г.

свали документа

Наръчник на младия доброволец в спорта

Издава Асоциация за развитие на българския спорт. "Наръчникът е предназначен за тези, които искат да бъдат доброволци, както и за тези, които се занимават с управление на доброволци. Той може да бъде полезен за всеки, които се интересува от човешките взаимоотношения в сферата на спорта".
свали документа

Бюлетин на Български червен кръст - 09-15 януари 2017 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст - 01-08 януари 2017 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст - 19-31 декември 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст - 12 -18 декември 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст - 5 -11 декември 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст - 27 ноември - 4 декември 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст - 21-27 ноември 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст - 7-13 ноември 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст - 31 октомври - 6 ноември 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст - 24-30 октомври 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст - 17-23 октомври 2016 г.

свали документа

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование - в сила от 1 август 2016 г.

свали документа

Работа с доброволци. Наръчник за неправителствени организации и активни граждани

Наръчникът „Работа с доброволци" е издаден от доброволческата платформа TimeHeroes и е предназначен за българските неправителствени организации, неформални групи и активни граждани, които развиват или искат да развиват доброволчески инициативи.
свали документа

Бюлетин на Български червен кръст, извънреден брой

свали документа

АКТИВНО РОДИТЕЛСТВО: Активиране на училищните настоятелства за по-активно включване на родителите в живота на училището

Училищното настоятелство е една от формите, предоставени от Закона за предучилищното и училищното образование, за пряко включване и участие на родителите в дейността и живота на училището. Като институция, училищните настоятелства възникват в България към средата на XIX век, когато започват опитите за реформиране на Османската империя. През този период, те поемат редица функции по осигуряването на материалната издръжка на училищата, назначаването на учители, избора на учебни програми и други. Широкото присъствие в настоятелствата на обикновени българи – занаятчии, селяни, учители, спомага за демократизирането на българското образование и осигуряването на достъп до него на деца от всички социални прослойки. През този период, в условията на невиждан духовен подем, училищните настоятелства изпълняват и редица социални функции. Много често съвместно с еснафски организации, женски дружества и богати спомоществователи, те набират значителни средства за построяването на нови училища, църкви и осигуряване на стипендии за обучение в чужбина. Редица членове на училищните настоятелства са в редиците на поборниците за национално освобождение. В наши дни на училищните настоятелства са предоставени само съвещателни функции. Те не участват реално в управлението на училището, поради което се чувстват слабо обвързани с дейността му и протичащите в него процеси. По тази причина повечето от училищните настоятелства в България съществуват предимно проформа и не извършват почти никаква дейност, макар в тях да е съсредоточен капацитет, чрез който и родителите, и обществото като цяло могат да бъдат пряко ангажирани с провежданите в училището дейности и политики. За големия потенциал, който има сътрудничеството между училищното ръководство и родителите, свидетелства, както историята на училищните настоятелства в България, така и световният опит в сферата на образованието. Добре развитите образователни системи се стремят да включат максимално родителите в управлението и надзора над училищната дейност, осъзнавайки тяхната значимост като най-важният партньор във възпитанието и израстването на децата. В отговор на нуждата от по-активно включване на родителите в училищния живот, чрез по-активна работа на училищните настоятелства и насърчаване на включването им в процесите на вземане на решения и формулиране на училищни политики съвместно с училищното ръководство, Асоциация Образователно Лидерство (АОЛ) и фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" (ФОРУМ) инициираха проект "АКТИВНО РОДИТЕЛСТВО: модел за насърчаване на включването на училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство". Проектът се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Повече информация за проекта може да бъде намерена на Интернет страниците на двата партньора - www.forum-bg.org и www.aol.bg, а повече информация за текущите дейности и свързани с проекта теми може да бъде намерена на страницата на проекта във Фейсбук – Активно родителство.
линк към страница

Да бъдеш отговор в свят без отговори

Документален филм на фондация "Мисия Спасение", създаден в рамките на проекта "Преход с изкуство и познание", финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
линк към страница

Бюлетин БЧК - 09-22 декември 2015

свали документа