Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
231.18. Какво представлява „временно спиране на статута в обществена полза“?

Временното спиране на статут в обществена полза е отбелязване, което длъжностните лица по регистрация към Агенцията по вписванията могат да направят по партидата на ЮЛНЦ в обществена полза, в случай че годишните доклади за дейността и финансовите отчети не са били подавани две поредни години. Преди да извърши отбелязването, Регистърът на ЮЛНЦ задължително трябва да изпрати на адреса на управление на ЮЛНЦ писмено уведомление, с което да поиска представяне на липсващите документи в срок от минимум един месец.


Дори и със спрян статут в обществена полза организацията ще може да продължи да работи за постигане на своите цели, но няма да може да ползва данъчни облекчения и други преференции, предвидени за гражданските организации в обществена полза (например дарители й няма да могат да ползват данъчни облекчения по ЗКПО и по ЗДДФЛ; организацията няма да може да получава финансови средства от държавния бюджет за обществено значими проекти и инициативи, нито държавни субсидии и др.).


Състоянието „с временно спрян статут в обществена полза" може да бъде преодоляно, като се поиска възстановяване на статута в обществена полза по партидата на организацията със заявление до Регистъра на ЮЛНЦ, към което се прилагат годишните доклади за дейността и годишните отчети, които не са били подадени в срок за изминалите две години.


Виж още:

1.14. Какви са законовите изисквания спрямо ЮЛНЦ в обществена полза?;

1.24. Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ?

3.18. Има ли предвидени облекчения за дарения на ЮЛНЦ, кой може да ги ползва и как?