Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
271.33. Кога ни е нужен нотариус?

Най-бързият начин да се ориентираме дали ще трябва да отидем до нотариус, преди да стигнем до Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), е като отворим Наредбата за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до Регистъра на ЮЛНЦ (Наредбата). Тук четем текстовете, които се отнасят до повода за подаване на заявление по образец:

 • А15 за регистрация на сдружение - чл. 33п. от Наредбата
 • А15 за вписване на промени на сдружение - чл. 33р. от Наредбата
 • А16 за регистрация на фондация – чл. 33с. от Наредбата
 • А16 за вписване на промени на фондация – чл. 33т. от Наредбата
 • А17 за регистрация на читалище – чл. 33у. от Наредбата
 • А17 за вписване на промени на читалище – чл. 33ф. от Наредбата
 • А18 за регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел – чл. 33х. от Наредбата
 • А18 за вписване на промени на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел – чл. 33ц. от Наредбата
 • Г1 за обявяване на актове (документи) на организацията - чл. 61 и чл. 62 от Наредбата
 • Г2 за обявяване на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на организацията - чл. 62а. от Наредбата
 • Б7 за обявяване на действителен собственик на организацията – чл. 50а. от Наредбата


След като маркираме нужния текст, можем да пуснем търсачка с думата „нотариално"/ „нотариална". Резултатите, които се отнасят до документи на НПО, веднага ще излязат: „нотариално заверени подписи", „нотариално заверен препис", „нотариално заверени образци", „нотариално заверен образец", „нотариална заверка", „нотариално завереното съгласие".


Друг бърз и лесен начин да проверим дали не сме забравили да заверим нотариално някой от документите е, като изчетем списъка с примерни документи, изброени в поле „Приложения" в края на всяко заявление. Докато маркираме един по един документите, които трябва да приложим преди подписването на заявлението, трябва да внимаваме дали в нашия случай сме задължени да добавим и документ в нотариална форма. Ако е така – бързаме да отидем до най-близкия нотариус, за да се направи необходимата заверка, и чак след това подаваме заявлението.


Ето и документите в нотариална форма, за които трябва предварително да отидем до нотариус:

 • Учредителен акт с нотариално заверени подписи* (при учредяване на фондация приживе) или нотариално заверен препис от завещание (при учредяване на фондация по случай на смърт) - прилага се към Заявление А16 за първоначална регистрация (виж чл. 33, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 33с. от Наредбата). Съгласно Методическите указания на Агенция по вписванията за работата на длъжностните лица по регистрация в Раздел II – Въпроси по нормативни текстове на ЗЮЛНЦ (Отговор 13) - при всяка промяна в Учредителния акт на фондация, актуалният вариант се представя с нотариално заверени подписи.
 • Нотариално заверено пълномощно на съставителя на Годишен финансов отчет – САМО когато ГФО и докладът за дейността се подават от съставителя на финансовия отчет (счетоводител) вместо от законния представляващ – прилага се към Заявление Г2 (виж чл. 15, ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ)
 • Декларация за действителен собственик по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари с нотариално заверени подпис на декларатора/деклараторите - прилага се към Заявление Б7 (виж. чл. 63 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл. 50а от Наредбата).
 • Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи читалището, и от валидния печат на читалището – прилага се към Заявление А17 (виж чл. 33у., ал. 2 от Наредбата).
 • Пълномощно за овластяване на представител на клона с нотариална заверка на подписа на представляващия чуждестранното ЮЛНЦ – прилага се към Заявление А18 (виж чл. 33х., ал. 2, т. 5 от Наредбата)
 • Нотариално заверено съгласие с образец от подписа на ликвидатора (при ликвидация на организацията) – прилага се към Заявление Б6 (виж чл. 134, ал. 4 и § 2б., ал. 2 от Наредбата).
 • Заявление с нотариално заверен подпис – САМО когато заявлението се подава на гише от упълномощено лице с пълномощно, което е различно от заявителя и не представлява организацията (виж чл. 15, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ).

ВАЖНО! Ако заявлението се подава по електронен път – електронният подпис на заявителя служи за удостоверяване на неговата самоличност, поради което нотариална заверка не се изисква.


ВАЖНО! Всички документи, които се прилагат към заявлението, могат да се представят в оригинал, нотариално удостоверено копие или в заверен от заявителя копие с подпис и заверка „Вярно с оригинала".


Виж още:

5.01. Как се учредява фондация?;

1.23. Как се вписва действителният собственик на НПО в Регистъра на ЮЛНЦ?;

1.30. Какви етапи включва процедурата по прекратяване чрез ликвидация на ЮЛНЦ?