Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
201.23. Как се вписва действителният собственик на НПО в Регистъра на ЮЛНЦ?

С приемането на Закона за мерките срещу изпирането на пари през 2018 г. възникна задължение за всички юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани в България, да обявят данните на своите действителни собственици за вписване в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

  • Всички ЮЛНЦ, пререгистрирани след 31 януари 2019 г., имат 4-месечен срок от датата на (пре)регистрацията си, в който да обявят за вписване лицата, които определят като свои действителни собственици.
  • Всички новоучредени ЮЛНЦ обявяват за вписване лицата, които определят като свои действителни собственици към момента на регистрацията си в Регистъра на ЮЛНЦ.

Правилото гласи: Ако физическите лица, които се явяват действителни собственици на ЮЛНЦ, вече са вписани по партидата на организацията в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, то за тези ЮЛНЦ отпада задължението за заявяване за вписване на въпросните лица като действителни собственици.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ВПИСВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК:

 

1. Заявление по образец №Б7, Част I „Обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари".


2. Декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари съгласно Приложение № 3 към Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП). Декларацията се попълва от представляващия/ите ЮЛНЦ и се заверява нотариално.


3. Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ)


4. Пълномощно и Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ) –САМО в случай че заявлението се подава от лице, различно от заявителя.


5. Документ за платена държавна такса (40 лв. – при подаване на заявление на гише, или 20 лв. - по електронен път).


При настъпване на промяна в данните за/на действителния собственик се заявява за вписване на съответните промени в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията в едномесечен срок от настъпването им по описания ред.


Виж още:

1.24. Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ?;

1.25. Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?;

1.33. Кога ни е нужен нотариус?