Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
255.01. Как се учредява фондация?

Фондацията се учредява с едностранен учредителен акт приживе или по случай на смърт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел. Учредител/-и на фондация могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, като тук законът не е поставил изискване за броя на учредителите при фондациите в частна или в обществена полза.


Най-важният акт при учредяване на фондацията е безвъзмездното предоставяне на имущество. Приживе това става с едностранно дарствено волеизявление, обективирано в учредителния акт на фондацията, който трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписа. По случай на смърт учредяването става чрез завещание.


Учредителният акт трябва да съдържа като минимум целите на бъдещата фондация и предоставеното имущество. Имуществото, което се предоставя, не е ограничено до право на собственост върху движима или недвижима вещ и може да бъде всякакво друго вещно или облигационно право, имуществено авторско право и т. н. Липсва и изискване за минимална парична равностойност на предоставеното имущество.


Учредителният акт може да бъде отменен. Правото за отмяна е ограничено в две посоки – отмяна може да извърши единствено учредителят и това право не преминава върху неговите наследници. Учредителят може да поиска отмяна до възникване на фондацията.


Когато при учредяването на Фондация се предоставя безвъзмездно определена сума пари, за да се удостовери това обстоятелство, е необходимо да се представят вносните бележки (или удостоверение от банката) за внасянето на паричното учредително дарение от всеки един учредител в набирателна банкова сметка, открита за целта на учредяването, посочващо това.


Виж още:

1.06. Кой може да бъде учредител на НПО?

1.11. Кога възниква едно НПО и какъв е смисълът от вписването му в Регистъра на НПО?

5.02. Какво представлява Учредителният акт на фондацията?