Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
235.02. Какво представлява Учредителният акт на фондацията?

Учредителният акт е основополагащият акт за възникване на фондацията. Този акт съдържа волеизявлението на учредителя или учредителите (независимо физическо или юридическо лице) да се създаде фондацията. В този смисъл учредителният акт трябва да съдържа всички необходими белези, които ще индивидуализират бъдещата фондация и които са предвидени като обстоятелства, подлежащи на вписване в Регистъра на ЮЛНЦ, и които ще бъдат и общодостъпни за всеки, който прави справка. Това са:

  • наименованието, целите и средствата за постигането им, предметът на допълнителната стопанска дейност;
  • седалището и адреса на управление;
  • органите;
  • имената на членовете на управителния орган;
  • имената и длъжностите на лицата, представляващи организацията;
  • определянето за извършване на дейност в обществена полза или в част­на полза;
  • общият размер на учредителното дарение.


Минималното необходимо съдържание на учредителния акт, за да е налице валиден учредителен акт, е да съдържа целите, които си поставя фондацията, и имуществото, което се предоставя.


Възможно е учредителят да е приел с учредителния акт и устройствени правила, които да уреждат вътрешноорганизационните въпроси във фондацията. Тези устройствени правила може да са инкорпорирани в учредителния акт на фондацията, но е възможно и да са приети като приложение към учредителния акт. Във втория случай устройствените правила няма нужда да имат нотариална заверка на подписа на учредителя и съответно при изменението им следва да се спазва реда предвиден в тях и в учредителния акт, но без да е необходимо да се заверяват подписите върху тях нотариално.


Виж още:

1.02. Какво урежда Законът за Юридическите лица с нестопанска цел – видове НПО, подкрепа от държавата

1.12. Какви цели може да има едно НПО и какви дейности може да извършва за постигането им?

1.13. Какво означава определянето на едно ЮЛНЦ за извършване на дейност в частна или в обществена полза?