Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
231.12. Какви цели може да има едно НПО и какви дейности може да извършва за постигането им?

Цели


Според закона ЮЛНЦ свободно определят целите си и средствата за тяхното постигане. Ограничения на целите на ЮЛНЦ могат да се определят само с Конституцията: забраняват се организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и организации, които създават тайни или военизирани структури или се стремят да постигнат целите си чрез насилие. Това са ограничения както за ЮЛНЦ, така и за другите видове юридически лица, а също и за неформалните обединения, които не са регистрирани.

 

Целите, за които едно ЮЛНЦ работи, следва да бъдат посочени конкретно в устава, съответно учредителния акт на организацията. Те са обстоятелство, което подлежи на вписване в Регистъра на ЮЛНЦ

 

Дейности


Дейността на ЮЛНЦ или „средствата за постигане на целите", с който термин борави ЗЮЛНЦ, е насочена към преследване и постигане на техните нестопански цели. Дейността представлява съвкупността от средствата, разбирани не като финансови активи или ресурси, а като действия, чрез които се преследват и постигат нестопанските цели.

 

Законът дава право на ЮЛНЦ да постигат своите цели по два основни начина – чрез извършването на нестопанска дейност, която е тяхната основна дейност, и чрез извършването на стопанска дейност, която е винаги допълнителна. Предметът на стопанска дейност включва стопанските средства, разбирани като отделни действия или сделки, насочени към постигането на нестопанските цели. Средствата за постигане на целите на ЮЛНЦ (определящи в съвкупност основната нестопанска дейност на организацията) и предметът на допълнителната стопанска дейност на ЮЛНЦ са обстоятелства, които подлежат на вписване в Регистъра.

 

В понятието „определяне на дейността" ЗЮЛНЦ влага възможността на организациите да се самоопределят като такива, извършващи дейност в частна или в обществена полза. Във всички случаи ЮЛНЦ са свободни да избират средствата за постигане на своите цели, като ограничения спрямо тяхната дейност може да се определят само със закон. Определянето на статута на ЮЛНЦ в частна или в обществена полза е обстоятелство, което подлежи на вписване в Регистъра на ЮЛНЦ.


Виж още:

1.03. Организации, уредени със специален закон – партии, читалища и религиозни, културни, спортни и синдикални организации;

2.01. Какъв вид дейност извършват ЮЛНЦ?;

2.04. Какво представлява стопанската дейност на НПО и каква е ползата от нея?