Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
231.02. Какво урежда Законът за Юридическите лица с нестопанска цел – видове НПО, подкрепа от държавата

ЗЮЛНЦ е общ закон, който регламентира основните форми на ЮЛНЦ – фондация и сдружение. За другите видове юридически лица с нестопанска цел има отделни закони – Закон за политическите партии, Закон за вероизповеданията, Закон за народните читалища и други. Партиите, вероизповеданията и синдикатите са специални видове ЮЛНЦ и специалните закони, които ги уреждат, препращат към ЗЮЛНЦ за неуредените въпроси или за режима на регистрацията им.

 

ЗЮЛНЦ урежда необходимите правни стъпки за придобиване и загубване качеството на юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – учредяване, регистрация, устройство, дейност и прекратяване. Със ЗЮЛНЦ се въвежда за първи път делението на организации в обществена и частна полза и свързаните с това разлики при тяхното възникване, структура, дейност и прекратяване. Според общите положения в закона ЮЛНЦ могат да извършват допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с предмета на основната им дейност и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели. ЮЛНЦ, регистрирани по общия ред на ЗЮЛНЦ, не могат да извършват политическа, религиозна и синдикална дейност. Както бе споменато по-горе, за тези особени видове ЮЛНЦ следва да се спазят специалните изисквания на законите, които ги регламентират.


Видове ЮЛНЦ

ЗЮЛНЦ предвижда и два статута за ЮЛНЦ, в които те се самоопределят според целите и основната си дейност. Така всяко сдружение или фондация може да бъде определено за извършване на дейност в обществена или в частна полза. Това не са отделни видове ЮЛНЦ, а представляват законови статути, предоставени на организациите. Различният статут на организацията определя и различния обем на нейните законови права и задължения.


Подкрепа от държавата

С измененията в ЗЮЛНЦ от септември 2016 г. на законово ниво се предвиди засилване на ролята на държавата в подкрепа развитието на гражданското общество. Освен чрез данъчни и други финансови и икономически облекчения за ЮЛНЦ (приети в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъка върху добавената стойност.), определени за извършване на дейност в обществена полза, е предвидена възможността за предоставяне на публични средства за насърчаване и финансова подкрепа на граждански инициативи с обществено значение. Съгласно промените в ЗЮЛНЦ Министерски съвет следва да приеме и периодично да актуализира Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България.


Виж още:

1.11. Кога възниква едно НПО и какъв е смисълът от вписването му в Регистъра на НПО?;

4.01. Как се учредява сдружение?;

5.01. Как се учредява фондация?