Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
231.11. Кога възниква едно НПО и какъв е смисълът от вписването му в Регистъра на НПО?

Според ЗЮЛНЦ юридическото лице с нестопанска цел възниква с вписването му в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията. Законът разделя възникването на ЮЛНЦ на два етапа – учредяване и регистрация.

 

Учредяването е процесът, при който определен брой български или чуждестранни лица (юридически или дееспособни физически лица) изразяват воля за създаването на ЮЛНЦ, като определят неговите цели, дейности, органи и всички основни обстоятелства, които следва да бъдат заявени за вписване в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията във втория етап по регистрация.

 

За да бъде вписано ЮЛНЦ в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, лицата, определени да представляват организацията, следва да подадат заявление за първоначално вписване по образец, придружено от определен набор документи. Част от тези документи са посочени в ЗЮЛНЦ като подлежащи на обявяване в Регистъра на ЮЛНЦ, а друга част служат като доказателство, че дадено обстоятелство, което законът предвижда да се вписва в Регистъра, съществува.

 

Какъв е смисълът от регистрацията на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията?


С акта на вписване в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията ЮЛНЦ възниква като субект на правото. От този момент нататък ЮЛНЦ може да носи права и да поема задължения отделно от своите учредители, членове и членове на органи. След регистрацията си то става титуляр на собствено имущество и може да го използва за постигането на целите си.

 

Друга важна последица от регистърната процедура е, че се гарантира публичността и прозрачността на всяко ЮЛНЦ. Регистърът на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията е единен централизиран електронен регистър, който дава възможност за свободен и безплатен достъп до обстоятелствата, подлежащи на вписване, и до актовете, подлежащи на обявяване за отделните ЮЛНЦ. Това означава, че информацията в Регистъра на ЮЛНЦ е общодостъпна и всеки може да направи онлайн справки (например за това какви са целите на организацията, за лицата, които са в състава на управителния й орган, за лицата, които я представляват, и други правно индивидуализиращи белези. Освен това с вписването на ЮЛНЦ в Регистъра се създават условия за подобряване на отчетността на ЮЛНЦ, чиито годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността е предвидено да се публикуват в него.

 

При първоначалното вписване на организация в Регистъра на ЮЛНЦ Агенцията по вписванията определя неговия единен идентификационен код (ЕИК). Важна последица от определянето на ЕИК е, че в случаите на посочен ЕИК на ЮЛНЦ съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, няма да имат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в Регистъра ЮЛНЦ, и представянето на актове, обявени в него. Забраната се прилага и за възложителите по чл. 5 от Закона за обществените поръчки. Това означава например, че възложителите на обществени поръчки, банките и другите финансови институции нямат право да изискват удостоверения за актуално състояние при кандидатстване, съответно откриване и поддържане на сметки и ползване на финансови услуги.

 

Колко време отнема регистрацията на едно ЮЛНЦ?


Длъжностните лица по регистрацията към Регистъра на ЮЛНЦ са длъжни да разгледат и да се произнесат по подадени заявления незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в Регистъра на ЮЛНЦ.

 

Ако заявлението и приложените към него документи отговарят на формалните изисквания на закона, длъжностното лице вписва ЮЛНЦ в Регистъра на ЮЛНЦ. Възможно е регистрационната процедура да се удължи с още три дни, ако са били изискани допълнителни документи и длъжностното лице е дало допълнителен срок за това.


Виж още:

4.01. Как се учредява сдружение?;

5.01. Как се учредява фондация?;

1.29. Кога се прекратява ЮЛНЦ?