Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
163.08. Ако ЮЛНЦ събира такси за предоставени услуги на своите членове под формата на членски внос, как се третира това? Например член на фитнес клуб заплаща членски внос в по-голям размер, ако посещава фитнеса по-често?

По принцип приходите от членски внос не са приходи от стопанска дейност. Членският внос / имуществената вноска е част от членственото правоотношение. Законът за ЮЛНЦ изисква размера и реда за правене на имуществени вноски да се уреждат с устава или с решение на общото събрание. Чрез имуществената вноска всеки член финансира идеалните цели на ЮЛНЦ. Правното основание на това финансиране обаче, е членственото правоотношение, а не търговска сделка чиято цел е реализирането на печалба. В чл. 21, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел е установено, че всеки член е длъжен да прави имуществени вноски, когато това е предвидено в устава. Общото събрание на сдруженията също може да взима решения, свързани с дължимостта на членския внос и имуществените вноски. Обаче, ако имуществените вноски или членският внос в действителност са заплатена цена на услуга или стока, която се предоставя от ЮЛНЦ с цел реализиране на печалба, то тогава ЮЛНЦ осъществява стопанска дейност, за печалбата от която ще подлежи на облагане с корпоративен данък. Така например, ако се установи, че физически лица ползват фитнес зала на ЮЛНЦ, като при всяко посещение плащат членски внос, очевидно по този начин се заобикаля плащането на такса за ползваната услуга и данъчните органи имат право да обложат приходите от тази дейност, както във всеки подобен случай, в който субект, реализира приходи от фитнес зала.


Виж още:

2.02. Как можем да различим дали една дейност е стопанска или нестопанска?

1.34. Може ли ЮЛНЦ да учредява или участва в търговско дружество?

3.07. Как се третират приходи и съответно разходи свързани с членски внос, встъпителните имуществени вноски от учредителите и учредителните дарения за основаване на фондация?