Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
184.04. Кой взема решенията в сдружението?

Според ЗЮЛНЦ сдружението има винаги двустепенна система от органи – Общо събрание и Управителен съвет (Управител), независимо от това дали осъществява дейност в обществена или частна полза. Освен тях според волята на учредителите или на съответния орган, който е оправомощен да взема подобно решение, е възможно да бъдат създадени и допълнителни органи.


Общото събрание е върховният орган, а Управителния съвет е управителният орган. В закона детайлно са изброени правомощията на Общото събрание на сдружението, като освен тях в устава могат да бъдат предвидени и допълнителни правомощия. Изброяването е изрично, но не е изчерпателно. Правомощията на Общото събрание могат да се групират съобразно техния характер на такива, свързани с устройството на сдружението (в които влизат например решенията за изменението на устава, създаването на клонове и др.), и стратегически, свързани с дейността (сред които са: приемането на бюджета, на основните насоки на дейността, приемането и освобождаването на членовете на управителния съвет и други).


Най-важните правомощия на Общото събрание не могат да бъдат прехвърляни на друг орган. Това са решенията:

  • за изменение и допълнение на устава;
  • за избиране и освобождаване на членовете на управителния съвет;
  • за преобразуване и прекратяване на сдружението;
  • с които се приема отчетът за дейността на управителния съвет;
  • с които се отменят решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.


Друга част от правомощията са прехвърлими. Тяхното упражняване може да бъде предвидено в компетентността на друг орган, най-често – на Управителния съвет, но само ако така е изрично регламентирано в устава на сдружението. Това са правомощията, свързани с приемането на вътрешни правилници, приемането и изключването на членове, вземането на решение за участие в други организации и други.


За да бъде взето дадено решение, е необходимо да бъдат спазени изискванията за гласуване и провеждане на заседания. ЗЮЛНЦ предвижда, че всеки член на сдружението има право на един глас в Общото събрание. Той може да участва лично или чрез свой пълномощник – друг член на сдружението или външно на сдружението лице, с писмено пълномощно. Също така е предвидено, че един и същи член на сдружение може да представлява едновременно до трима други членове за дадено заседание на Общото събрание. Възможно е в устава да се предвиди и друга норма на представителство. На следващо място следва да се има предвид, че ЗЮЛНЦ въвежда забрана за гласуване на членове на Общото събрание по въпроси, които касаят тях или лица, с които те са свързани (техни съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия и по сватовство – до определена степен), или юридически лица, в които конкретното лице – член на сдружението, е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения. Нарушаването на тази забрана може да доведе до порок на взетите решения.


За две от решенията ЗЮЛНЦ изрично регламентира минимално мнозинството от гласове, което следва да е налице, за да се сметне дадено решение за прието от Общото събрание. Изменения и допълнения в устава, както и решение за прекратяване на сдружението могат да бъдат взети от Общото събрание, ако са гласували „за" поне 2/3 от присъстващите членове. В устава може да бъде предвидено и по-високо мнозинство (например 2/3 от всички членове на сдружението), но не и по-ниско. За останалите решения е необходимо повече от половината от присъстващите на заседанието членове на сдружението да гласуват „за". Възможно е в устава да се предвидят и по-високи мнозинства и в тези случаи.


Управителният съвет е органът, който управлява и ръководи дейността на сдружението. Неговите правомощия са основно свързани с привеждане в изпълнение на решенията на Общото събрание, представителството на Сдружението, разпореждането с имуществото и други. В закона е предвидено, че Управителният съвет има и компетентност по всички въпроси, които не са изрично предвидени в правомощията на друг орган на сдружението.


В закона е посочен минималният брой на членовете на Управителния съвет – 3 лица. Те задължително се избират от върховния орган – Общото събрание, измежду членовете на сдружението. Възможно е измежду членовете на Управителния съвет да бъде избран Председател. Решението за избора му може да бъде взето както от Общото събрание, така и от самия Управителен съвет. Управителният съвет е мандатен орган като максималният срок посочен в закона е 5 години.


Законът позволява функциите на Управителния съвет да се изпълняват от едно лице – управител. В този случай е нужно да има изрично решение на Общото събрание, както и съответна промяна в устава, която да отрази управлението на сдружението от едноличен орган.


Виж още:

4.06. Кой, как и кога може да обжалва решения на органите на сдружение?

4.09. Свикване и провеждане на Общо събрание на сдружение

4.10. Как взема решения Управителният съвет на сдружението?