English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Що е то Съвет за развитие на гражданското общество?

 
Що е то Съвет за развитие на гражданското общество?
От 20 февруари до 12 март 2020 г. ще се проведе регистрацията на неправителствените организации в обществена полза, желаещи да участват в избора на първия у нас Съвет за развитие на гражданското общество. Създаването на Съвета е част от измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които влязоха в сила от 1 януари 2018 г.

Съветът е консултативен орган към Министерския съвет:
ЗА КАКВО:
за разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество;

КАК действа Съветът:
  • чрез даване на становища по актове и документи, които се отнасят до дейността на гражданските организации;
  • чрез координиране на процеса на създаване, изпълнение и отчитане на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации.;
  • чрез събиране на информация за финансирането на гражданските организации с публични средства и извършване на преглед на потребностите и проблемите на гражданските организации, както и на техните резултати и постижения
  • чрез определяне на приоритетите, правилата и процедурите за разпределение на финансовата подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
КОЛКО са членовете на Съвета: 15, четиринадесет от които са юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, и Председател. Председателят на съвета – вицепремиерът Томислав Дончев.

КОЙ може да бъде член на Съвета:
юридическо лице с нестопанска цел, което има минимум 5 години опит в осъществяването на общественополезни дейности в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие.

КАКЪВ е мандатът на член на Съвета: 3 години от датата на решението на Министерския съвет за определяне на състава на Съвета.

КАКВО възнаграждението на членовете на Съвета: Членовете на Съвета не получават възнаграждение за участието си в него.

КАК се става член на Съвета: чрез участие в процедура за избор посредством уеб-базирана електронна Платформа. Платформата ще е отворена за регистрация на 20 февруари 2020 г.

Информация за това каква е процедурата, по която ще бъде избран Съветът може да намерите на НПО Портала тук.


Сходни публикации

ИНОЕЪР – част от Европейската седмица на мобилността

ИНОЕЪР – част от Европейската седмица на мобилността

"Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави" - мотото на Европейската седмица на мобилността, което е и двигател на множество

ИНОЕЪР допринася към темата „Иновации и дигитализация” на стратегията на ЕС за Дунавския регион

ИНОЕЪР допринася към темата „Иновации и дигитализация" на стратегията на ЕС за Дунавския регион

Какво е общото между проект ИНОЕЪР и Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR)? Стратегията на ЕС за Дунавския регион се

Безплатни консултации за граждански организации, групи и активисти

Безплатни консултации за граждански организации, групи и активисти

Забелязали сте проблем в своето населено място?Наблюдавате неправилни действия, които се отразяват пагубно върху околната