Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
08

НПО Профил

Български център за джендър изследвания - клон Хасково

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Проблеми на жените, джендър въпроси
Социални услуги

Мисия на организацията
? овластяване на жените ;
? подпомагането им във вземането на решения;
? помощ при намиране на подходяща работа и жилище;
? подпомагане на родителстването ;
? в дългосрочен план - изследване на участието на жертвите на домашно насилие в насилствените взаимоотношения и развитието на алтернативни поведенчески модели;

Цели на организацията
? информиране, помощ и подкрепа на жени, мъже и деца, жертви на домашно насилие за започване процес на социална рехабилитация, като се активират собствените им ресурси за справяне.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание
Иновативни социални услуги в общността за превенция и преодоляване на социалното изключване на пълнолетни лица пострадали от домашно насилие: социално-психологическо, правно консултиране, консултиране за намиране на работа, консултации за специфични случаи на насилие в двойката и социални консултации за лица, извършили домашно насилие.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Изпълнявани проекти
От създаването си до настоящият момент Фондация”Български център за джендър изследвания-клон Хасково”е работила самостоятелно и в партньорство по следните проекти:

1.Проект: “Създаване на национален модел за мониторинг и интердисциплинарна интервенция на лица пострадали от домашно насилие”- 2005 - 2006г . Проектът е финансиран от Държавния бюджет на Р България –
За 132 000 лв. По проекта са изградени приемни за помощ и подкрепа на жертви на домашно насилие в София, Хасково и Бургас , които функционират и до днес.

2. Проект: “Осигуряване на успешното приложение на ЗЗДН, чрез мониторинг и наблюдение на дела в съда” 2006г. - 6000 лв.- финансиран от службата за Швейцарско сътрудничество в България

3.Проект: “Благотворителна кампания за набиране на средства в помощ на жени пострадали от домашно насилие”2007 г. в рамките на световната кампания против насилието срещу жените 25 ноември - 10 декември- 1000 лв. съвместна инициатива на Ф”БЦДИ-клон Хасково” и Ф”Максима”, с подкрепата на “Български фонд за жените”

4.Проект „Устойчиви партньорства за мултиплициране на национален модел за мониторинг и предоставяне на интердисциплинарни услуги на лица пострадали от домашно насилие в шест града в България”. Целта и дейностите на проекта са свързани с изграждането на приемни за интервенция и интегрирани услуги за пострадали от домашно насилие в шест града в България, изграждане на капацитета на специалисти за работа в приемните и в кризисни центрове и подслони, развиване на междуинституционално сътрудничество и мониторинг на случаите на домашно насилие на местно ниво; по-нататъшно популяризиране на модела за интердисциплинарна интервенция. Проектът се реализира в София, Бургас, Хасково и горна Оряховица и по него бе оказана подкрепа на над 350 пострадали от насилие лица. В Бургас проектът се осъществява от партньора на Фондация БЦДИ – Асоциация „Деметра”. Проектът е финасиран от Фонд „Социално подпомагане” към МТСП със сумата 25 520 лева.

През 2007 г. Фондация БЦДИ завърши работата по два проекта в рамките на Европейската година за равните възможности за всички, с подкрепата на Европейската комисия.

5. Първият проект включва изследване и кампания за повишаване на информираността по отношение на различията в регионите Хасково и Кърджали. Като партньор на Министерството на труда и социалната политика по проекта „За ползите от разнообразието” фондация БЦДИ поучи мандат за провеждане на социологическо изследване по темата, което бе осъществено от агенция „Скала”. Резултатите от проучването бяха оповестени на два регионални семинара в Хасково и Кърджали през декември 2007 г. Финансирането в размер на 5 690 лева бе от МТСП.

6. Вторият проект „От антидискриминация към равни възможности” бе свързан с работа по иновативни стратегии за дейности на Комисията за защита от дискриминация по повишаване чувствителността по въпросите на дискриминацията, в сътрудничество с други НПО, партньори на Комисията. Важен компонент от дейностите на Фондация БЦДИ по проекта бе провеждането на национално представително изследване за нагласите спрямо дискриминация по шест признака, което бе извършено от агенция „Скала”. Изследването бе представено в страната. Като подизпълнител Фондация БЦДИ получи финансиране от Комисията за защита от дискриминация в размер на 16 000 лева.

7. Фондация БЦДИ изпълнява двугодишен проект /2007-2009 г./, финансиран от Фонда за жените на ООН-УНИФЕМ, наречен „Координирани усилия за ефективно изпълнение на Закона за защита срещу домашното насилие в България”, който предвижда работа с десет общини в страната, дискусии с местните общности и обучение на професионалисти по места за приложение на подхода за координиран отговор на общността срещу насилието и за разпространение на интердисциплинарния модел на интервенция. През 2007 г. бяха проведени 8 семинара в София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Горна Оряховица, Хасково, Кърджали и Благоевград. Заедно с представители на местни организации, институции, професионалисти от тези градове. Целта на семинарите бе да се свържат всички заинтересовани страни по места за по-ефективна защита на пострадалите от насилие. Бе извършен мониторинг на изпълнението на закона чрез интервюта с професионалисти и събиране на статистически данни от полицията и от съда по места. Мониторингът бе извършен от Фондация БЦДИ и от партньора й Адвокати за човешки права – Минесота. Финансирането за 2007 г. бе в размер на 59 000 щ.д.

8.Проект “Равни възможности и достъп до правосъдие чрез овластяване на жените в райони със смесено етническо население във връзка с прилагането на ЗЗДН”- период на изпълнение - 2007 г. - 6 месеца. Проектът се изпълнява от Ф ”БЦДИ-клон Хасково” в партньорство с Областна дирекция Полиция-Хасково финансиран от “Български фонд за жените”- 2000 лв.

9. “Предоставяне на услугата Социален асистент за гр. Хасково и гр. Кърджали”- финансиран от Европейския Социален фонд - 89 869 лв.
Проектът се изпълнява се от Фондация” БЦДИ”, като водеща организация в партньорство с “Институт по социални дейности и практики”.Срокът на проекта е една година и се изпълнява от септември 2008г. – август 2009г. Главната цел на проекта е развитие и усъвършенстване на услугата ”Социален асистент” в гр. Хасково и гр. Кърджали за повишаване качеството на живот на хора с различни увреждания и самотно живеещи възрастни хора в условията на семейна среда за осигуряване на независим живот и преодоляване на социалната изолация.
10. От месец септември 2008 год Ф-я “БЦДИ-клон Хасково” подписа договор с Община Диимитровград за безвъзмездно ползване /за срок от 10 години/ на етаж от общинска сграда в Димитровград и споразумение за безвъзмездно предоставяне на помещение в центъра на града за Приeмна за лица пострадали от домашно насилие. Предвижда се изграждане на Кризисен център на жертви на домашно насилие с капацитет от 20 места., и приемна за безплатно консултиране на жертви на домашно насилие.Предвидено е приемната да започне работа от месец май 2008 г. Към момента тече подготовка на сградата за ремонт.