English   14291 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Фондация за гражданско образование “МОСТ България”

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Дейност

Сфера на дейност
Младежки въпроси, политики и изследвания
Насърчаване на икономическото развитие
Образование
 
Мисия на организацията
Да работи за постигане на по-ефективни и едновременно с това по хуманни трудови отношения и по-справедлив пазар на труда, социална ...
 
Цели на организацията
Да развива и утвърждава гражданското общество, образованието и ученето през целия живот и социалния диалог; да способства за увеличаване на трудовата заетост и подобряване качеството на живот; да защитава правата и да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на деца, младежи, възрастни, жени, безработни, социално слаби, хора с увреждания, роми и други лица, семейства и групи в неравностойно положение; да съдейства за мобилизиране на гражданския потенциал за решаване на обществените проблеми, включително чрез привличане на доброволци; да подпомага подобряването на сътрудничеството между обществените, академичните и частните организации със сходни на Фондацията цели в страната и чужбина; да осъществява дейности за постигането на други цели определени от Настоятелството, които не противоречат на целите и идентичността на Фондацията, изложени по-горе.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
Искам да имам професия, за да живея по-добре
 
Описание:
Проектът се финансира от Фондация "Америка за България". Подкрепа на ученици от VІІ и VІІІ клас от ромски и социално слаби семейства от гр.София, район Искър, за успешно завършване на основно образование и продължаване в гимназиална степен.

Финансова информация

Годишен оборот за последната приключила година:
5 000 - 20 000

История

- “Синдикално обучение, пазар на труда и социален диалог” (2006-2007)
Източник на финансиране: Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество.
- “Активни услуги на пазара на труда – Услуги за заетост” в общини Провадия, Ветрино и Дългопол, област Варна (2007)
Източник на финансиране: Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка.
- “Активни услуги на пазара на труда – Услуги за заетост” в община Криводол, област Враца (2007)
Източник на финансиране: Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка.
- “Изграждане на партньорства за редуциране на противообществените прояви, извършвани от деца и юноши” (2007-2008)
Източник на финансиране: ФАР-Развитие на гражданското общество BG2004.
- Да отгледаш детето си сам (2007)
Източник на финансиране: Асоциация “Родители”, Фонд за подкрепа на иновативни инициативи.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Да развива и утвърждава гражданското общество, образованието и ученето през я живот и социалния диалог; да способства за увеличаване на трудовата заетост и подобряване качеството на живот; да защитава правата и да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на деца, младежи, възрастни, жени, безработни, социално слаби, хора с увреждания, роми и други лица, семейства и групи в неравностойно положение; да съдейства за мобилизиране на гражданския потенциал за решаване на обществените проблеми, включително чрез привличане на доброволци; да подпомага подобряването на сътрудничеството между обществените, академичните и частните организации със сходни на Фондацията в страната и чужбина; да осъществява дейности за постигането на други определени от Настоятелството, които не противоречат на и идентичността на Фондацията, изложени по-горе. Средства за постигане на Провеждане на професионално, езиковоnи мотивационно обучение, социално-психологически тренинг, професионално ориентиране и консултиране, обучение по здравословни и безопасни условия на труд; извършване на индивидуално и групово психологическо консултиране и психотерапия с деца и възрастни за справяне с проблемите, предизвикани от травмиращи събития, кризи в личностното развитие и др.; осъществяване на организационно консултиране, индивидуално и групово съветване за подобряване на дейността на организации и екипи; извършване на посредничество при разрешаване на конфликти, водене на преговори, извънсъдебно уреждане на спорове; предоставяне на социални услуги за деца, младежи, възрастни, жени, безработни, социално слаби, хора с увреждания, роми и други лица, семейства и групи в неравностойно положение чрез: битово обслужване, помощ в общуването, социално-правни консултации, обучение, социална работа; популяризиране на доброволния труд, привличане и организиране на доброволци за извършване на общественополезни дейности в социалната сфера; намиране на дарители и спомоществователи в страната и чужбина, заинтересовани от проблемите в областите на действие на Фондацията; разпределение на хуманитарни помощи; съдействие на засегнати лица, групи и организации за установяване на контакт с други социални институции и получаване на помощ; събиране на информация, провеждане на изследвания, анализ и систематизиране на данни; организиране на срещи, дискусии, конференции и др. подобни мероприятия за обсъждане на проблемите в областите на действие на Фондацията; информиране на държавни институции и организации, осъществяващи сродна дейност, обществеността и засегнатите лица за събраните данни и работата на Фондацията чрез съставяне и разпространение на информационни материали; организиране на семинари и др. информационни мероприятия; подготовка, обучение и утвърждаване на кадри и деятели за осъществяване на и задачите на Фондацията; иницииране на мерки за подобряване на качеството на осъществяваните от Фондацията дейности; осъществяване на контакти със сродни организации в страната и чужбина; организиране на съвместни инициативи на държавни институции, обществени и граждански организации, свързани с осъществяване на други законни дейности свързани с изложени в чл. 5 от Устройствения акт на Фондацията.nПредмет на допълнителна стопанска