English   14374 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 41 (0,0380 секунди)
 

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат PDF

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора.

Свали документа

Европейски и глобален опит с транспорт при поискване, ниско емисионне зони и такса задръстване

Innovative Demand Responsive Green Public Transportation for Cleaner Air in Urban Environment. Best Practice Analysis on Common Global Initiatives

Докладът предлага анализ на най-добрите практики за общи глобални инициативи за транспорт при поискване като услуга в Европа и света. Представени са основните тенденции във въвеждането на зелен обществен транспорт при поискване, комбинирано с подхода „мобилността като услуга“ (MaaS) като нискоемисионни зони, такса за задръстване и зелени коридори. Анализът дава насоки за прилагане на тестваните решения, предизвикателствата, които те адресират, основни констатации, резултати и научени уроци.

Линк към страница

Lessons Learned and Best Practices from the Czech Republic: COVID-19

Извлечени поуки и добри практики от Чешката Република: Ковид-19

Докладът представя обща, моментна (за м. март 2020 г.) снимка на предприетите медицински, социални и икономически мерки и инициативи в борбата срещу пандемията COVID-19 с фокус върху (а) мерките и реакциите на държавата, представени във времева рамка, (б) реакциите и отговорите на гражданското общество, насочени към уязвими групи възрастни хора, хора на „първа линия” и др. и (в) добрите практики и неуспехите на държавните институции и правителство.

Свали документа

10 успешни регионални проекта финансирани от Европейския съюз

Защо си струва да си член на клуба ЕС? Не толкова отдавна в интернет се появи и разпространи съобщение: „Представете си, че можете да станете член на клуб, в който срещу 300 евро годишна такса получавате: мир, икономически просперитет, гарантирани човешки права, свободно пътуване и работа навсякъде в рамките на клуба, свободно движение на стоки, слуги и капитали, подкрепа за изоставащите региони… Имаме страхотна новина за вас - Клубът съществува и се нарича Европейски съюз“. Повече от 90% от бюджета на ЕС финансира реални дейности на местно ниво. В основата на това финансиране са Кохезионната и Общата селскостопанска политика на ЕС, които заедно формират повече от 70% от бюджета на ЕС и чрез различни фондове подпомагат заетостта, доходите, инвестициите, развитието на инфраструктурата, опазването на околната среда.

Свали документа

Добри практики за борба с дискриминацията срещу ромите България

Докладът представя примери за добри практики - решения на съдебни и други органи по дела за дискриминация срещу роми, както и практически подходи, насочени към премахване на системната дискриминация срещу ромите.

Линк към страница

Participatory Urban Agriculture. Good Practices Catalogue

Споделено градско земеделие. Каталог на добри практики

Предназначението на каталога е да подобри обществените услуги, да направи привлекателно гражданското участие в градското земеделие в Дунавския регион и да подобри устойчивото развитие на градовете.

Линк към страница

Социално предприемачество: иновативни практики за подкрепа и успешни примери от мрежата на Reach for Change

Брошурата е полезно четиво за всеки стартиращ социален предприемач, както и за всяка неправителствена организация, която иска да управлява и разраства своя социален ефект.

Линк към страница

Поминък и развитие чрез разумно ползване на лечебните растения

Страницата предлага информация и примери за това как билките могат да станат основа за създаване на много и различни продукти, на бизнес инициативи, и да подпомогнат развитието на цели райони.

Линк към страница

Наградата „Достъпен град“ за 2016

Примери за добри практики за подобряване на достъпността на градовете в ЕС.

Свали документа

Наръчник за работа по проект „Училището като център в общността"

Наръчникът съдържа преводни статии, насоки за работа с училищния екип, родителите, учениците и външните партньори и различни примери за успешни практики от международната мрежа за общностни училища. Той може да бъде полезен във всеки случай, в който училището би искало да разшири своята дейност към общността и да привлече повече партньори и съмишленици, за да подобри работата си и средата на живот на своите ученици и техните семейства.

Свали документа

Добри практики от други държави за участие на НПО в подпомагането на избрани уязвими групи при взаимоотношенията им с институциите

Изследването е част от инициативата „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред държавата". Уязвимите групи са хора, лишени от свобода, жертви на трафик, пострадали от домашно насилие, както и лица, търсещи закрила, и други уязвими групи чужденци. Крайната задача на анализа е да съдейства за подобряване на условията за българските НПО, предоставящи юридическа и административна помощ на избраните уязвими групи, чрез трансфер и подходяща адаптация на съществуващи добри практики.

Свали документа

Преглед на практики и политики в областта на ранното детско развитие

Настоящият наръчник включва аргументация на важността на политиките и практиките за ранно детско развитие, преглед на законодателната рамка в България по темата, анализ на предоставените в рамките на проекта национални и международни практики в областта на образование и грижи в ранна детска възраст, както и основни изводи.

Свали документа

Услуги по ранна интервенция за деца с увреждания в България: алтернатива на институционалните грижи за деца на възраст 0-3 г.

Докладът представя резултатите от изследователския проект „Услуги по ранна интервенция за деца с увреждания: от добри практики до държавна политика“, предприет от фондация „Карин дом” в партньорство с фондации „Отворено общество“.

Свали документа

Наръчник за учителя: Младите хора между реалното и виртуалното

Наръчникът предлага информация за тенденциите в онлайн общуването на младите хора; насоките за работа по определен случай; потенциалните предизвикателства пред използването на казус в час, както и за някои от добрите училищни практики в други страни.

Свали документа

The Five Fundamentals of Dealing with Change

Петте основни условия за справяне с промяна

Статията дава насоки за успешно справяне с промени в професията или личния живот.

Свали документа

Introduction to the Logical Framework Approach (LFA)

Въведение в използването на Логическа рамка

Описание на начините за използване на Логическа рамка за планиране и измерване на постигнатото като се вземат предвид външни и вътрешни фактори.

Свали документа

Capacity building for local NGOs: A guidance manual for good practice

Изграждане на капацитет на местни НПО: наръчник с добри практики

Подробно описание на основни практики за изрядната работа на едно НПО: организация на управителния съвет, стратегическо планиране, управление на финансите, работа с хора, офис-администрация, разработване на проекти, реклама и набиране на средства.

Линк към страница

Managing Volunteers: A Good Practice Guide

Работа с доброволци: наръчник с добри практики

Полезна информация за набиране, обучение и управление на доброволци.

Линк към страница

Working With Your Local Government: A Manual for Environmental Groups and Volunteers

Как да работим с местните власти: наръчник за еколози и доброволци

Справочник с полезни практики и съвети за доброволци, работещи с местната власт и по-конкретно - в сферата на околната среда.

Линк към страница

Как да ограничим въглеродните си емисии и да се справим с климатичните промени

В този наръчник са описани добри практики и дадени прости и практични съвети, които не само ще помогнат за намаляването на вредните емисии, които всеки от нас произвежда, но и ще имат благоприятно влияние върху семейния бюджет.

Линк към страница