English   14419 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

Продължава приемането на сигнали и предоставянето на публикации от Националния център „Икономика на светло“

Националният център „Икономика на светло” продължава да набира, обработване и анализира информация за нивото и проявленията на сивата икономика в страната. Една от дейностите му е даването на онлайн консултации и разработването на специализиран форум като част от общ информационен интерфейс.

Свали документа

Заетост по време на криза: Политика за нови работни места

Презентация на тенденциите в европейската и българска икономика, безработицата и заетостта в кризисен период.

Линк към страница

Гражданите решават. Форми за гражданско участие във вземането на решения на местно ниво (2011)

Главната цел на проекта е да повиши гражданското участие в процеса на вземане на решения на национално и на местно ниво.

Свали документа

Нов подход към интеграцията на хората с увреждания в България

Анализът е посветен на реформата на системата за подпомагане и интеграция на хората с увреждания.

Линк към страница

Над 780 работници и служители са обучени да разпознават проявленията на неформалната икономика

Обученията се извършват по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. Неговата цел е обучаваните лица да могат да разпознават и разбират нанесените вреди и негативните последици, които сивата икономика нанася на цялото общество и да бъдат мотивирани и подготвени да се борят и противодействат, ако се сблъскват с нейните форми и прояви.

Свали документа

Как да ограничим въглеродните си емисии и да се справим с климатичните промени

В този наръчник са описани добри практики и дадени прости и практични съвети, които не само ще помогнат за намаляването на вредните емисии, които всеки от нас произвежда, но и ще имат благоприятно влияние върху семейния бюджет.

Линк към страница

Внимание! Пропаст в заплащането

Изследването на Български хелзинкски комитет за дискриминацията на жените на пазара на труда в България е фокусирано върху липсата на равно заплащане. Анализът използва данни от Националния статистически институт и Евростат и показва, че разликата в заплащането между мъже и жени в България се увеличава в последните няколко години като различията са най-големи за възрастовата група 35-44 години. Най-голямо е несъответствието в държавния сектор и в няколко области - култура, спорт и развлечения, здравеопазване и социални дейности и финансово посредничество.

Свали документа

Бюлетин за предаване на опит на Корпус на мира България, брой 2 от февруари 2012 г.

Корпус на мира на САЩ работи в България от 1991 година и ще приключи дейността си в страната през месец юни 2013 г. Повече от 20 години доброволците от Корпус на мира и техните български сътрудници създаваха многобройни успешни програми и инициативи и разработваха материали и ресурси към тях, като много от материалите са преведени на български. През следващите две години си поставяме две важни цели: 1. Да съберем и осъвременим тези програми и материали и да ги популяризираме; 2. Да се кооперираме с местни организации-партньори, които имат желание и възможност да продължат програмите и да използват материалите в работата си. В ежемесечния Бюлетин за предаване на опит ще представяме наши успешни програми и материалите, разработени към тях. Първият брой за 2012 година е посветен на дневните и тематичните лагери за деца и младежи. Вторият брой за 2012 г. е посветен на лагерите за изграждане на лидерски умения и толерантност, а третият брой ще представи личния опит на доброволците през призмата на междукултурното общуване.

Свали документа

Успехите и провалите на българските правителства (1998 - 2011). Преглед на одитните доклади на Сметната палата

Третото издание на анализа „Успехите и провалите на българските правителства” включва 697 одитни доклада и обхваща 14 години - от 1998 до 2011 година. Чрез индикатори за оценка разгледаните в докладите дейности на администрацията условно се класифицират като „успехи” или „провали”. Тези, чието изпълнение и резултати не позволяват да бъдат зачислени към едната или другата група, са разглеждани като „некласифицирани”. Прегледът дава и препоръки за подобряване работата на правителствата.

Линк към страница

The Racial Equality Directive: Application and Challenges

Директива за расово равенство: приложение и предизвикателства

Агенцията на Европейския съюз за основните права публикува доклад за приложението на европейската директива за расово равенство – Директива 2000/43, в който са отбелязани позитивните моменти, както и необходимостта да се обсъдят възможностите за повишаване на финансовите ресурси на организации, работещи в подкрепа и консултиращи жертви на дискриминация.

Линк към страница

Бюлетин за предаване на опит на Корпус на мира България, брой 2, част 1 от 2012 г.

Корпус на мира на САЩ работи в България от 1991 година и ще приключи дейността си в страната през месец юни 2013 г. Повече от 20 години доброволците от Корпус на мира и техните български сътрудници създаваха многобройни успешни програми и инициативи и разработваха материали и ресурси към тях, като много от материалите са преведени на български. През следващите две години си поставяме две важни цели: 1. Да съберем и осъвременим тези програми и материали и да ги популяризираме; 2. Да се кооперираме с местни организации-партньори, които имат желание и възможност да продължат програмите и да използват материалите в работата си. Ако организацията ви се интересува от някои от програмите и материалите и би искала да ги продължи или просто да ги адаптира за собствените си нужди, моля свържете се с Жана Загорова – Координатор Корпус за краткосрочна помощ/Предаване на опит - zzagorova@bg.peacecorps.gov. Тази покана отправяме към всички организации – наши бивши и настоящи партньори, а така също и организации, с които не сме работили досега, от всички структурни нива – местни, регионални или национални. В ежемесечния Бюлетин за предаване на опит ще представяме наши успешни програми и материалите, разработени към тях. Първият брой за 2012 година е посветен на дневните и тематичните лагери за деца и младежи. Следващият брой през месец февруари ще бъде за Лагерите за изграждане на толерантност и лидерски умения, а през месец март ще представи личния опит на доброволците през призмата на междукултурниото общуване.

Свали документа

Бюлетин за предаване на опит на Корпус на мира България, брой 2, част 2 от 2012 г.

Корпус на мира на САЩ работи в България от 1991 година и ще приключи дейността си в страната през месец юни 2013 г. Повече от 20 години доброволците от Корпус на мира и техните български сътрудници създаваха многобройни успешни програми и инициативи и разработваха материали и ресурси към тях, като много от материалите са преведени на български. През следващите две години си поставяме две важни цели: 1. Да съберем и осъвременим тези програми и материали и да ги популяризираме; 2. Да се кооперираме с местни организации-партньори, които имат желание и възможност да продължат програмите и да използват материалите в работата си. Ако организацията ви се интересува от някои от програмите и материалите и би искала да ги продължи или просто да ги адаптира за собствените си нужди, моля свържете се с Жана Загорова – Координатор Корпус за краткосрочна помощ/Предаване на опит - zzagorova@bg.peacecorps.gov. Тази покана отправяме към всички организации – наши бивши и настоящи партньори, а така също и организации, с които не сме работили досега, от всички структурни нива – местни, регионални или национални. В ежемесечния Бюлетин за предаване на опит ще представяме наши успешни програми и материалите, разработени към тях. Първият брой за 2012 година е посветен на дневните и тематичните лагери за деца и младежи. Следващият брой през месец февруари ще бъде за Лагерите за изграждане на толерантност и лидерски умения, а през месец март ще представи личния опит на доброволците през призмата на междукултурниото общуване.

Свали документа
1...8485868788...94