English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

Анализ на приходи и разходи по клинични пътеки в областна многопрофилна болница

В контекста на продължаващите обществени и експертни дебати относно финансирането на здравеопазването и в частност на болничната помощ целта на анализа е да се открият източниците на дефицит.

Свали документа

Корпоративно дарителство - резултати 2007

Изданието е с акцент върху дарителските инициативи на Първа инвестиционна банка.

Свали документа

Проект „Печелиш и помагаш“

Проект за запазване и възстановяване на фолклорното и културно нематериално наследство в страната.

Свали документа

Обществените фондации в България. Анализ на добрите практики

Българските обществени фондации са част от световна мрежа, състояща се от 1680 обществени фондации в 150 страни по света. Обществените фондации са изключително популярен модел на организиране на местното дарителство.

Свали документа

Пътеводител за гражданско участие в решаването на европейски въпроси

Форматът на ангажиране на гражданите зависи изцяло от поставените цели. Когато процесът е по-важен от резултата, ударението пада върху ангажирането на колкото е възможно повече граждани от повече държави и създаването на обществено пространство за дебат. Когато гражданските дебати целят постигане на „по-добър процес на вземане на решения“, по-малко се набляга на процеса и повече на произвеждането на добри, работещи предложения. Тогава организирането на гражданите в малки групи или журита е най-удачно.

Свали документа

Стратегия за постигането на устойчив интегритет в противодействие на корупционните злоупотреби с публични фондове на ЕС в България

Стратегията е насочена към реално намаляване на административната корупция, има потенциала да рефлектира и върху ограничаването на корупцията по високите етажи на властта и върху забележимо повишаване на доверието в институциите, убедеността на гражданите във върховенството на закона и равенството на всички пред него.

Свали документа

Оценка на дейността на централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на правосъдието

Оценката е направена с цел да се създаде методология и механизъм за оценяване на дейността на Централния регистър, да се анализира дейността му и да се направят препоръки за по-доброто му функциониране.

Свали документа

Индекс на гражданското общество 2008-2010: Гражданска активност без участие

Този доклад е част от международно проучване, което се провежда в повече от 40 страни и разглежда основните предизвикателства в развитието на гражданското общество в България.

Свали документа

How Civil Society Influences Policy: A Comparative Analysis of the CIVICUS Civil Society Index in Post-Communist Europe

Как гражданското общество влияе на публичните политики: сравнителен анализ на индекс на гражданското общество в пост-комунистическа Европа на СИВИКУС

Анализът обхваща данни от група страни в Централна и Източна Европа и Евразия и показва как гражданските организации могат да укрепят влиянието си върху създаването на публични политики.

Свали документа

Развитие на пощенския сектор в ЕС

За да изследват достъпността на универсалната услуга авторите на доклада изчисляват колко минути работа са необходими (преди данъци), за да си позволим да изпратим две пощенски пратки: писмо от 20 гр. и колет от 1 кг. в различни европейски страни. Резултатите показват, че работим 8 минути, за да изпратим едно писмо с „Български пощи” ЕАД при средно време за Европа от 1,7 минути.

Свали документа

Преглед на работата на Комисията за защита на конкуренцията. Защитава ли комисията конкуренцията?

При прегледа на всички данни от това изследване се забелязва много силното фокусиране на КЗК върху производства по членовете на ЗЗК от главата за нелоялна конкуренция. По-конкретно, наблюдава се акцентиране върху по-доходоносните производства (т.е. тези, които предполагат по-високи глоби) и отстъпване от важната за свободата на пазара борба с картели и монополи.

Свали документа

Местни условия за правенe на бизнес - 2011 г.

Индексът „Местни условия за правене на бизнес” 2011 се издава за втора година и има за цел да изследва различията в бизнес средата на местно ниво и да посочи къде в България е най-лесно да се прави бизнес. Индексът включва всички 28 области в България, като всяка е представена от един град – областният център. Оценката се формира от резултата на всеки град по десетте индикатора: местни данъци, електронно управление, разрешително за строеж, регистър на собствеността, възприятие за корупция, заетост, работна заплата, образование на заетите, чужди инвестиции. Индексът е подходящ източник на добри идеи и практики, които всяка община, стремяща се към подобряване на условията за правене на бизнес може да използва.

Свали документа

Оценка на въздействието на Национална цел 1 „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.” от Националната програма за реформи (2011-2015)

В документа са заложени шест групи фактори за устойчив растеж и пет национални цели. Оценката на въздействието ще се опита да нализира адекватността и ефективността на предложените мерки. Отправната точка за този анализ ще бъде класическият подход за съпоставка на разходите и ползите.

Свали документа

Е-подпис в България: още един начин за по-малко бюджетни разходи

Целта на това изследване е да анализира степента на използване на е-подпис в България. Фокусът е насочен към възможностите, които предоставя е-подписа в ежедневната работа между държавната администрация, бизнеса и гражданите. На базата на анализа са направени препоръки и насоки за по-бързото развитие на е- правителство и в частност, на използването на е-подпис. В приложенията е представена подробна информация за законодателната база, оформяща рамката на функциониране на е-подпис, политиките и развитието в България. Посочени са и добри примери за функционалност на е-подписа.

Свали документа

Оценка на въздействието от изпълнението на активните мерки на пазара на труда

Оценката на въздействието на Националния план за действие по заетостта за 2011 г., показва доста слабости както при планирането, така и при изпълнението на плана. Паралелният преглед на осъществените активни мерки на пазара на труда през последните десет години разкрива множество разхищения и дори преки злоупотреби със средства от бюджета.

Свали документа

Международен индекс „Право на собственост” 2011

Пето поредно издание на международния индекс „Право на собственост”, който отчита защитата на правата на интелектуална и физическа собственост в 129 държави по света. Индексът изследва защитата на правото на собственост във включените държави анализирайки три основни области: политическа и правна среда, право на физическа собственост и право на интелектуална собственост.

Свали документа

Оценка на въздействието на Национална цел 5 „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души” от Националната програма за реформи (2011-2015)

Борбата с бедността заема ключово място в стратегия „Европа 2020” и съответно в Националната програма за реформи 2011?2015. България си е поставила за цел да намали броя на живеещите в бедност с 260 хил. души до 2020 г. Методиката за измерване на бедността обаче крие много подводни камъни, които често биват пренебрегвани, но могат да поставят под въпрос не само постигането, но и самата адекватност на поставената цел.

Свали документа

Допълнителните харчове на българските правителства (2000-2010)

Независимо дали икономиката расте или се свива, дали в хазната постъпват рекордни (неочаквани) приходи или постъпленията се сриват заради кризата, българските правителства всяка година решават да похарчат допълнителни средства, които не са предвидили при приемането на държавния бюджет. За изминалите десет години 1 от всеки 20 лева похарчени от държавата е бил допълнителен разход – тоест непредвиден и съответно негласуван от Парламента при приемането на бюджета, a допълнително одобрен и похарчен от управляващите.

Свали документа

Кратък обзор на колективното трудово договаряне в България през 2010 г.

Колективното трудово договаряне е процес на преговори между синдикати и работодатели относно условията на работа, в резултат на които се подписва колективен трудов договор. В отделните страни в Европа съществуват големи различия в основните реквизити на договорите, но основните сфери на договаряне са работна заплата и условия за труд. Дискутират се също така социални придобивки, работно време, отпуски и други. Като цяло се наблюдава спад в интереса на частния сектор към КТД, за сметка на широка употреба на КТД в държавния сектор. През 2010 г. в България са сключени 25 колективни трудови договора, но заедно със сключените през 2009 и действащи през 2010 г. 2-годишни договори, тези в сила през 2010 г. са общо 42. Очаквано, от тях преобладаващият брой - 28 - са в държавния сектор.

Свали документа

Какво да се прави с проекта за АЕЦ „Белене” (оценка на необходимостта, рисковете, пазходите и въздействията на проекта)

Анализът разглежда необходимостта от АЕЦ „Белене” и различните рискове от поддържането му (сеизмичен риск, структурна неефективност на системата, ядрена безопасност, технологична сигурност, енергийна „независимост”, икономическа целесъобразност: разходи за изграждането на АЕЦ „Белене”). Данните, свързани с АЕЦ „Белене” са разгледани в глобален и европейски контекст (преди и след Фукушима 1), развитието на ядрената енергетика през последните 10 години и екологичните рискове в дългосрочен план.

Свали документа
1...8586878889...94