Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
232.03. Могат ли НПО да извършват политическа, религиозна или синдикална дейност?

Политическа дейност


В Конституцията от 1991 г. изрично се разграничават сдруженията на гражданите от политическите партии. Партиите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите и тяхното създаване и дейност се регламентират от Закона за политическите партии.Няма законова пречка обаче ЮЛНЦ да се включват в демонстрации, дискусии, предложения за промени на законодателство и т.н., които не са част от политическа кампания по печеленето на избори. Това включване в общественополитически дебати се предполага и от целите, които организациите, регистрирани в обществена полза, си поставят (посочени в ЗЮЛНЦ). Сред тях са развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, гражданското участие и доброто управление, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура, подпомагането на деца, хора с увреждания или лица и общности в риск от социално изключване, защитата на човешките права или на околната среда. Повечето от тези цели предполагат политически решения на национално или местно ниво, както и законодателна интервенция на определен етап.

 

Религиозна дейност


Законът за вероизповеданията не дава определение на „религиозна дейност". В решение №841 от 2015 г. на Софийски градски съд по ТД №3230/2013 поставя акцент върху извършване на богослужение и религиозни обреди като основна характеристика на религиозната дейност. Религиозните институции не са ЮЛНЦ. Предвидена е възможност след предварително съгласие на съответната религиозна институция да могат да се създават ЮЛНЦ за подпомагане и популяризиране на определено вероизповедание, което е със статут на юридическо лице. Тези ЮЛНЦ нямат право да осъществяват дейност, която представлява публично практикуване на вероизповедание. Следователно ЮЛНЦ може да участва и да организира различни културно-просветни дейности (беседи, семинари, издателска дейност по теми, свързани с религия) или напр. благотворителни и дарителски кампании, но не може да извършва богослужения и обреди, които представляват същността на религиозната дейност.

 

Синдикална дейност


Синдикалната дейност се изразява в защита на правата на трудещите се и представителство на техните интереси пред държавните институции или работодателите. ЗЮЛНЦ предвижда, че: „организациите, които имат за цел да извършват синдикална дейност се уреждат с отделен закон". Съгласно Кодекса на труда синдикалните организации придобиват качеството на юридическо лице след вписването им по реда, установен за вписване на сдруженията с нестопанска цел. Това обаче не ги прави ЮЛНЦ. От друга страна, ЮЛНЦ могат свободно да определят своите цели и средства за постигането им като няма пречка да определят цел защитата на правата на определена група граждани – напр. на учителите. Това обаче не го превръща в синдикат, нито дейността им – в синдикална.


Виж още:

2.01. Какъв вид дейност извършват ЮЛНЦ?;

1.02. Какво урежда Законът за Юридическите лица с нестопанска цел – видове НПО, подкрепа от държавата;

1.03. Организации, уредени със специален закон – партии, читалища и религиозни, културни, спортни и синдикални организации