Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
183.17. Данък върху дарение – кой го дължи, кога и как се декларира и заплаща?

Данък дарение се заплаща от преобретателя на имуществото, а при замяна – от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител. В случаите, когато преобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят.


В случай че получател на дарението е с дейност в обществена полза, то данък дарение няма да се дължи. Този данък ще се дължи обаче, ако ЮЛНЦ е в частна полза.


При получаване на дарение ЮЛНЦ в частна полза получили имущество следва да подадат декларация и да заплатят данък дарение в двумесечен срок от получаване на имуществото. Преди прехвърляне на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства, ЮЛНЦ в частна полза следва да подават декларация, в която да посочват вида на имота, местонахождението му, съответно вида и други индивидуализиращи данни за превозното средство. Данъкът се заплаща преди прехвърляне на имуществото в общината по местонахождението на имота, а в останалите случаи по седалището на ЮЛНЦ в частна полза.


ЗДДФЛ изисква, когато дарението е в непарична форма, неговият размер да се определи по цената на придобиване, отразена в документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало до три месеца преди датата на дарението. В останалите случаи размерът на дарението е пазарната цена към датата на предоставяне на предмета на дарението. За дата на извършване на дарението се смята датата на придобиване на дарението от дареното лице. По ЗКПО стойността на дарението е размерът на отчетения разход за направеното дарение.


Виж още:

3.07. Как се третират приходи и съответно разходи свързани с членски внос, встъпителните имуществени вноски от учредителите и учредителните дарения за основаване на фондация ?

3.18. Има ли предвидени облекчения за дарения на ЮЛНЦ, кой може да ги ползва и как?

1.13. Какво означава определянето на едно ЮЛНЦ за извършване на дейност в частна или в обществена полза?