Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
183.28. Установяване на дължимия годишен данък върху печалбата – подаване на годишна данъчна декларация и изключения.

Дължимият годишен данък върху печалбата се установява от самото ЮЛНЦ, осъществяващо стопанска дейност чрез попълване на годишна данъчна декларация (ГДД) по образец. Данъчната основа се определя като годишният финансов резултат от стопанската дейност се преобразува в посока увеличение или намаление по правилата на ЗКПО. Корпоративният данък е в размер 10 на сто върху определената данъчна основа.. Срокът за подаване на данъчната декларация и внасяне на дължимия корпоративен данък за стопанската дейност е до 31 март на следващата година.


Независимо че ЮЛНЦ реализира нулев финансов резултат или загуба, то е длъжно да подаде ГДД щом е осъществявало стопанска дейност. ГДД се подава и при реализиране само на доходи от наем, както и ако ЮЛНЦ дължи данък върху разходите.


Ако ЮЛНЦ няма стопанска дейност, то не е задължено лице по ЗКПО и следователно не подава ГДД (освен, ако не е реализирало доходи от наем или не дължи данък върху разходите).


Санкцията за неподаване на ГДД или за неспазен срок на подаване е от 500 до 3000 лв. Ако в рамките на 12 месеца от наказателното постановление, ЮЛНЦ отново не подаде ГДД или не я подаде в срок, наказанието е от 1000 до 6000 лв. (повторност).


Виж още:

1.19. Какви отчети трябва да подава ЮЛНЦ, пред кого и в какви срокове?

3.02. Какви са функциите на НАП – какви данъци събира, в какъв срок и какви удостоверения издава

3.03. Кога ЮЛНЦ подлежат на облагане с корпоративен данък?