English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 519 (0,0477 секунди)
 

Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация 2013-2023

Анализ и обобщение на практиката на Върховния административен съд и административните съдилища по Закона за достъп до обществена информация през последните 10 години. С финансовата подкрепата от Посолството на Кралство Нидерландия в България.

Линк към страница

ПДИ препоръчва: Достъп до архиви в дигиталната епоха

В средата на месец април 2024 г. беше публикувано изследването „Достъп до архиви в дигиталната епоха“, което проследява в общоевропейски план изпълнението на Препоръка R (2000) 13 на Съвета на Европа относно европейската политика за достъпа до архиви.

Линк към страница
Мечтай смело, цели се високо: Интегрирани общностно-центрирани услуги за превенция на детските бракове сред ромите в България

Мечтай смело, цели се високо: Интегрирани общностно-центрирани услуги за превенция на детските бракове сред ромите в България

Публикацията включва анализ на нагласите към детските бракове на основата на резултатите от проведено теренно проучване, както и анализ на правната рамка, регулираща тежкия проблем „деца раждат деца“. Преглеждат се инициативите и социалните услуги за превенция на детските бракове. Анализът предоставя препоръки към методиката за превенция на детските бракове, подходи и методи за общностна работа, както и препоръки към политиките и мерките на институциите.

Свали документа
Манифест за интеграция на бежанците в България

Манифест за интеграция на бежанците в България

Настоящият Манифест за интеграция на бежанците в България е национален програмен документ и инструмент за застъпничество, създаден от експерти от неправителствения сектор, който обхваща всички основни области на интеграцията.

Свали документа
Анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила (2023)

Анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила (2023)

Анкетното проучване на потребностите на работодателите от работна сила има за цел да събере и анализира актуална информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Събираната информация се отнася за търсенето на работна сила, както през предстоящите 12 месеца, така и за следващите от 3 до 5 години.

Свали документа
Women, Business and the Law 2024

Women, Business and the Law 2024

Women, Business and the Law 2024 е 10-о от поредица годишни проучвания, измерващи благоприятните условия, които засягат икономическите възможности на жените в 190 икономики.

Линк към страница
Annual review of the human rights situation of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people in Europe and Central Asia

Annual review of the human rights situation of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people in Europe and Central Asia

Докладът включва събития, случили се между януари и декември 2023 г. Предоставя информация за случилото се през годината на национално, регионално и международно ниво и документира напредъка и тенденциите по отношение състоянието на човешките права на ЛГБТИ общността

Свали документа
Голeмият въпрос: Какво значение има поверителността на цифровите данни за демокрацията и нейните защитници?

Голeмият въпрос: Какво значение има поверителността на цифровите данни за демокрацията и нейните защитници?

Петима експерти отговорят на следния въпрос:Какъв е смисълът на неприкосновеността на личния живот в цифровите технологии за демокрацията и нейните застъпници? По какъв начин събирането на цифрови данни създава рискове за работата на демократичните активи

Линк към страница
Регистър на гражданските организации на територията на Община Хасково

Регистър на гражданските организации на територията на Община Хасково

Този документ е създаден в рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0163-C01 ПРЕСТИЖ, който се реализира с БФП от ЕСФ чрез ОП Добро управление от Сдружение АРСР в партньорство с Община Хасково. Цалата отговорност за съдържанието на документа се носи от АРСР.

Свали документа
Аналитична поредица на Transmonee - Пътища към по-добра закрила

Аналитична поредица на Transmonee - Пътища към по-добра закрила

В настоящия доклад се прави задълбочен анализ на положението на децата в алтернативна грижа и осиновените деца в Европа и Централна Азия. Това е първият анализ на данни за децата в алтернативна грижа, проведен от Регионалния офис на УНИЦЕФ за ЕЦА след публикуването на доклада „У дома или в дом“ през 2010 г., изтъкващ развитието и предизвикателствата при събирането и съобщаването на данни за децата в алтернативна грижа и осиновените деца, и който обобщава препоръките, изведени от последните инициативи за преглед на данните.

Линк към страница
От 85483 стъпки напред до 53 811 назад от интегрираното общество

От 85483 стъпки напред до 53 811 назад от интегрираното общество

Това е заглавието на изследването, посветено на културните потребности на украинските граждани, потърсили убежище в България и реакциите на българския културен сектор спрямо новата аудитория.

Свали документа
Проучване Евробарометър 528. Гражданство и демокрация.

Проучване Евробарометър 528. Гражданство и демокрация.

В това проучване на Евробарометър се разглеждат редица въпроси, свързани с гражданството на ЕС, включително доколко европейците са запознати със статута си на граждани на ЕС и как разбират някои от основните права, които им предоставя гражданството на ЕС. От друга страна, една година преди следващите европейски избори, той съдържа въпроси за отношението на гражданите на ЕС към проблемите, свързани с изборите, чуждестранната намеса и ролята на гражданското общество в нашите демократични общества.

Свали документа
Доклад на УНИЦЕФ „Детската бедност в условията на благоденствие“

Доклад на УНИЦЕФ „Детската бедност в условията на благоденствие“

Доклад 18 на Изследователския център на УНИЦЕФ „Иноченти“

Линк към страница
Дарителството в България през 2022 г.

Дарителството в България през 2022 г.

Проучване и анализ на Български дарителски форум

Линк към страница
Национален статистически институт: Децата в България през 2022 г.

Национален статистически институт: Децата в България през 2022 г.

За първи път по повод 1 юни – Международния ден на детето, Националният статистически институт (НСИ) представя специализирана публикация, посветена на данните за децата. Представянето на статистически данни, които се отнасят за децата от 0 до 17-годишна възраст, ще бъде от полза за работата на всички държавни институции при разработването, прилагането и отчитането на прилаганите политики за децата.

Линк към страница
Първи аналитичен доклад социално-демографски профил на хората с увреждания в България

Първи аналитичен доклад социално-демографски профил на хората с увреждания в България

Докладът представя широкообхватно проучване за България сред хора с траен физически или психически проблем в активна възраст между 18 и 64 г. и цели да очертае социално-демографския профил на тази група хора.

Линк към страница
Предложение за нормативна уредба и устройство на институция на Омбудсман на детето в Република България

Предложение за нормативна уредба и устройство на институция на Омбудсман на детето в Република България

Проектният екип от Национална мрежа за децата е ангажиран в изготвянето на Предложение за нормативна уредба и устройство на институция на Омбудсман на детето („ОНД“) в Република България („Предложението“), посредством което, както е заложено в рамката на имплементация на „Децата в сърцето на българската демокрация“, Национална мрежа за децата предлага създаването на институцията „Омбудсман на детето“ в България.

Линк към страница
България расте с децата си

България расте с децата си

Докладът очертава политиките и мерките, насочени към развитието на работната сила, включително обучението и подготовката на кадрите, професионалното им развитие и условията на работа, както и се допитва до самите специалисти – изведени са данни от опита на 461 специалисти, работещи пряко с деца и семейства.

Линк към страница
Доклад от проучване сред жителите на община Хасково по темата граждански бюджети и гражданско участие

Доклад от проучване сред жителите на община Хасково по темата граждански бюджети и гражданско участие

Докладът разглежда доколко гражданите в Община Хасково припознават гражданските бюджети като инструмент за гражданско участие и нагласи им спрямо различните сфери на обществения живот.

Линк към страница
Колко обществени са обществените медии?

Колко обществени са обществените медии?

Анализът разглежда стратегията за развитие и финансиране на обществените медии БНР и БНТ.

Линк към страница
12345...26