English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 97 (0,0366 секунди)
 

Проблеми и перспективи пред училищното образование: Оценка на политиките финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Докладът представя успешните инициативи, но в по-голяма степен се стреми да посочи затрудненията и да определи рисковете.

Свали документа

Наръчник за родители на първокласници

Наръчникът разглежда физическите, психическите и социалните аспекти на училищния живот. Съдържа полезна информация за храненето и дневния режим на децата, как да им се помогне да се научат да учат, джобните пари, мобилните телефони, безопасното ползване на интернет, как да се разговаря с учителите и класния ръководител, как да се помогне на детето да изгради отношения със съучениците си.

Свали документа

Наръчник за учителя: Младите хора между реалното и виртуалното

Наръчникът предлага информация за тенденциите в онлайн общуването на младите хора; насоките за работа по определен случай; потенциалните предизвикателства пред използването на казус в час, както и за някои от добрите училищни практики в други страни.

Свали документа

Когато в класа ми има дете със СОП

Наръчникът е за класни ръководители на паралелки, в които се обучават деца със специални образователни потребности. Изданието е резултат от дейностите по проект "С професионализъм и доверие".

Свали документа

Училищното настоятелство - още един начин да бъдем полезни на децата си

Статия във вестник „Дневник“ с достъп за регистрирани читатели.

Линк към страница

Проучване между връстници по глобални въпроси - опитът на проект „Да научим!“ в инициативи за детско участие

Детското участие окуражава младите хора да участват в планирането и прилагането на различни инициативи, да поемат отговорност като изразяват мнението си и повлияват политиките и практиките, които ги засягат - на местно и национално ниво. Правото на участие е основа за активно упражняване на всички други права от детето, то е особено важно и за формирането на активно гражданско съзнание в младите хора.

Свали документа

Expected Long-Term Budgetary Benefits to Roma Education in Bulgaria

Очаквани дългосрочни бюджетни ползи от образованието на роми в България

Анализът показва, че инвестициите в образованието на ромски деца и младежи ще донесат дългосрочни бюджетни ползи за цялото общество. За да бъдат успешни инвестициите трябва да бъдат направени още в периода на ранно детство на ромските деца.

Свали документа

The Essential 55

Най-важните 55 правила за общуване

Обучителен материал под формата на основни правила за общуване в училище и в обществото.

Свали документа

Intercultural competence - The key competence in the 21st century?

Междукултурната компетентност - ключова ли е за 21 век?

Статията разглежда толерантността, интеграцията и междукултурния диалог като средства за по-добро разбиране на разнообразието от култури в съвременния свят.

Свали документа

Четиво за малки граждански организации и донори

Книгата представя целите, методиката и резултатите от първата част на Програма „Гражданска инициатива“. Основна цел на програмата е стимулиране гражданските действия по конкретни проблеми.

Свали документа

Причини за отпадането на децата от училище в България

Анализ на резултатите от проведено социологическо изследване.

Свали документа

ПЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО. Неправителствените проекти за десегрегация на ромското образование в България

Публикацията представя една по-комплексна педагогическа оценка на ефекта от интегрираното образование в България.

Свали документа

Анализ на пилотната фаза на обученията по информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за граждани със специални потребности

Документът представлява своеобразен отчет за обучението и включва обратна връзка от участниците и предложения за бъдещо развитие.

Линк към страница

Рискове и опасности в младежка възраст

Пособие за обучение по метода „Връстници обучават връстници“.

Свали документа

Младежката заетост в България - проблеми и перспективи

За България са валидни повечето изводи за световните тенденции при заетостта на младежите. Характерните модели за младежта като уязвима група за наемане е напълно приложима. Като частни проблеми могат да бъдат разгледани отрицателните миграционни тенденции (т.е. висока емиграция на младежи и т. нар. изтичане на мозъци), намаляващото качество на образованието според международни изследвания като PISA, както и увеличаването на броя на младежите, които следват във висши учебни заведения.

Свали документа

Образователен подход: Умения за живот - развитие на личностни и социални умения в училище

Материалът предлага обзор на съдържанието и анализ на методологията на образователните програми „Умения за живот“.

Свали документа

Театър „Цвете“ стартира проект „Студио документален театър“

Обучавани в театрални умения, три групи млади актьори ще представят пред съучениците си вълнуващи ги проблеми, окуражавайки ги да предложат на сцената своя идея за разрешаването им. Целта на проекта е да създаде предпоставки за овладяване на агресията между подрастващите и превенция от участието им в други правонарушения.

Свали документа
12345