English   14372 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 97 (0,0397 секунди)
 

Онлайн поведение на децата в България

Един от най-разпространените митове на дигиталната епоха е, че поколенията, родени във време на масова употреба на интернет и дигитални технологии, някак естествено развиват дигиталната и медийната си грамотност и в резултат на това придобиват необходимите компетентности за справяне с рисковете и за използване на богатите възможности на интернет. Изследването показва, че този мит е далече от реалността.

Свали документа

Проучване на ЦПО: 30% от шестокласниците у нас са в риск да загубят мотивация за учене и дори да отпаднат от училище (инфографика)

Основни акценти от изследването: 46% от децата смятат, че най-важните предмети (като математика, история, география, английски) са напълно безинтересни; Любимите предмети са физическо възпитание (76%), рисуване (57%) и музика (56%); 95% смятат, че е важно да се ходи на училище, а 79% харесват учителите си; Не агресията е най-големият проблем на децата (едва 18%), а страхът от провал в ученето (56%). 23% от шестокласниците живеят в крайна бедност, а 18% имат трудности с българския език.

Линк към страница

Деца, родители и учители срещу езика на омразата

Наръчникът представя методика за използване в учебните планове на подходящи начини за предотвратяване на езика на омразата от ранна детска възраст.

Линк към страница

Българско даскало

Родителски наръчник за по-успешна комуникация с децата ни и техните учители.

Линк към страница

Erasmus+ Programme Guide

Справочник за програма Еразъм+

Справочникът дава изчерпателна информация всички, които искат да участват в програмата.

Свали документа

Анализ на правомощията на училищните настоятелства

Анализът е част от проект „Активно родителство: модел за насърчаване на включването на училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство“.

Свали документа

Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище

Публикацията представлява сборник с доклади от Втората национална конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище“.

Линк към страница

Кодекс на добрите практики за въздействие

Практика за въздействие са дейностите, които една организация реализира за да се фокусира върху въздействието от работата си - формулиране на желаното въздействие, планиране как то да бъде измерено, събиране на информация за него, осмисляне на информацията, оповестяването й и изводи от нея. Кодексът очертава цикъла на практиките за въздействие и осем основни принципа, които са описани с кратко обяснение защо всеки един е важен и идеи за прилагането му на практика. Цикълът и принципите са валидни за всички организации с идеална цел.

Свали документа

Анализ на правомощията на училищните настоятелства

Настоящият анализ е част от проект „Активно родителство: модел за насърчаване на включването на училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство“. Училищното настоятелство е една от формите за пряко включване и участие на родителите в дейността и живота на училището. Като институция, училищните настоятелства възникват в България към средата на XIX век, когато започват опитите за реформиране на Османската империя. В наши дни обаче в България те имат само съвещателни функции. Добре развитите образователни системи се стремят да включат максимално родителите в управлението и надзора над училищната дейност, осъзнавайки тяхната значимост като най-важният партньор във възпитанието и израстването на децата.

Линк към страница

Изследване на социални норми, които възпрепятстват достъпа на ромските момичета до образование

През последните 15 години се повишава образователното ниво на ромските момичета, включително сред сключилите детски брак. Намалява броят на детските бракове и ранни раждания като абсолютна стойност и като процент от всички бракове и раждания в страната.

Линк към страница

Ръководство за програма "Еразъм+"

Подробна и актуална информация за програма "Еразъм+".

Свали документа

Наръчник за работа по проект „Училището като център в общността"

Наръчникът съдържа преводни статии, насоки за работа с училищния екип, родителите, учениците и външните партньори и различни примери за успешни практики от международната мрежа за общностни училища. Той може да бъде полезен във всеки случай, в който училището би искало да разшири своята дейност към общността и да привлече повече партньори и съмишленици, за да подобри работата си и средата на живот на своите ученици и техните семейства.

Свали документа

Вдъхновяващи срещи от третия вид. Десет успешни истории на български НПО

С представянето на десет истории на малки граждански организации и инициативи, които са постигнали впечатляващи успехи в полето в което работят, авторите се надяват да допринесат за повишаване авторитета, капацитета и влиянието на третия сектор в България, както и на приноса му за устойчиво обществено развитие.

Свали документа

TranSpace в България

Презентация по темата.

Свали документа

Без обвинения

Подход за интервенция при агресия (bullying).

Свали документа

Булинг

Презентация по темата

Свали документа

Изследване на четивната грамотност на учениците в VІ клас. Анализ на резултатите

Анализирани са нагласите и ценностите на учениците; мотивацията им за учене и увереността за справяне с проблеми; отношението им към българския език и литература и др. Резултатите са представени в контекста на образователната и социалната среда, като е проучено нейното влияние върху тях.

Свали документа