English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 125 (0,0369 секунди)
 

Население и демографски процеси през 2017 година

Описание на демографски процеси в страната по данни на Национален статистически институт.

Свали документа

Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021

Противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите е национален приоритет, чието постигане предполага разработването на система от специфични мерки в области като превенция, преследване и наказание, междуведомствена комуникация, закрила и реинтеграция на жертвите. Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021 е основен политически документ, който формулира приоритетите и целите, свързани с ефективното и дългосрочно противодействие - както на самото престъпление, така и на последиците от него. Целите и приоритетите, заложени в Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017– 2021 са в съответствие както с тези, разписани в Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора 2012 – 2016, така и с изведените цели и приоритети в цялостното европейско законодателство, регулиращо и регламентиращо целенасочената работа по проблема.

Линк към страница

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2015

Докладът разглежда основните фактори за замърсяване на околната среда, промени в климата, финансиране и управление на програмите за опазване на околната среда и подобряване на екологичното съзнание и култура.

Линк към страница

Оценка на ефикасността на публичните разходи в България в периода 2011-2015 г.

Настоящият анализ предлага методология за оценка на ефикасността на някои публични разходи в разбивката им по функции според класификацията на функциите на държавно управление (COFOG1). Целта на настоящия анализ е да се изследва динамиката на публичните разходи в периода 2012-2015 г. и да се направи оценка на ефекта от промяната им. Изследването търси отговор на въпроса дали изменението на публичните разходи влияе върху качеството на публичните услуги и ако да, по какъв начин.

Свали документа

Бележник 2017. Какъв е средният успех на държавата в грижите за децата?

Шесто поредно издание на Бележник, в който са разгледани критично ангажиментите, поети от държавата в пет основни области – „Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето“, „Семейна среда и алтернативни грижи“, „Здравеопазване“, „Образование“ и „Правосъдие“. Докладът оценява изпълнението на ангажиментите в рамките на календарната 2016 г.

Свали документа

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и Социален комитет и Комитета на регионите относно изпълнението на макрорегионалните стратегии на ЕС

Целта на този доклад е двояка. Първо, докладът представя оценка на състоянието на изпълнението на стратегиите, прави преглед на основните резултати и представя примери за добра практика. Второ, той извлича поуки от получения до момента опит и представя редица препоръки за възможно бъдещо развитие, с оглед и на бъдещата политика на сближаване.

Свали документа

Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието в България през 2016 г.

Докладът съдържа полезна справочна информация за подсекторите на земеделието в страната през годината.

Линк към страница

Национална стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г.

Националната стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 е основен политически документ, който формулира приоритетните цели и мерки и е насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, гарантиране на тяхното пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот и насърчаване зачитането на техните правата във всички политики.

Свали документа

Моят глас е важен, ела и сподели

Публикацията е изследване на Уницеф и Държавната агенция за защита на детето във връзка с актуализацията на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. Представени са обобщени резултати от първите два етапа изследването.

Свали документа

БЕЛЕЖНИК 2016: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?

В публикацията е направен преглед на напредъка на изпълнението на над 20 ангажимента, които държавата сама е поела към децата у нас. Областите, които „Бележник" оценява са пет: общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето; семейна среда и алтернативни грижи; здравеопазване; образование и правосъдие.

Свали документа

Анализ на изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите през 2015 г.

Оценката показва застой в политиката за ромска интеграция. Липсва политическо внимание от страна на институциите и промени в неефективната институционална структура за изпълнение на политиките за ромска интеграция.

Свали документа

Социално-икономически ефекти от публичните инвестиции за приобщаване на ромите в Каварна

Докладът представя нови данни и дава обстоен поглед върху социално-икономическите последици от инвестирането на широк спектър от публични инвестиции, направени от община Каварна в предимно ромския квартал „Хаджи Димитър“ в продължение на 10 години, между 2004 и 2014 година. Инвестициите обхващат сфери като жилищни условия и инфраструктура, здравеопазване, трудова заетост, доходи, бедност и социално изключване, правосъдие и престъпност, участие в политическия живот. Докладът прави преглед на редица показатели с оглед установяване на въздействието на тези инвестиции върху социалното и икономическото развитие на квартала и неговите жители. Отправя се поглед и отвъд квартала, за да се видят ефектите и за българското население в сравнителна перспектива. Представено е и допълнително сравнение с данните за страната, когато са налични.

Линк към страница