English   14372 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 138 (0,0389 секунди)
 

Гражданите решават. Форми за гражданско участие във вземането на решения на местно ниво (2011)

Главната цел на проекта е да повиши гражданското участие в процеса на вземане на решения на национално и на местно ниво.

Свали документа

Пътеводител за гражданско участие в решаването на европейски въпроси

Форматът на ангажиране на гражданите зависи изцяло от поставените цели. Когато процесът е по-важен от резултата, ударението пада върху ангажирането на колкото е възможно повече граждани от повече държави и създаването на обществено пространство за дебат. Когато гражданските дебати целят постигане на „по-добър процес на вземане на решения“, по-малко се набляга на процеса и повече на произвеждането на добри, работещи предложения. Тогава организирането на гражданите в малки групи или журита е най-удачно.

Свали документа

Стратегия за постигането на устойчив интегритет в противодействие на корупционните злоупотреби с публични фондове на ЕС в България

Стратегията е насочена към реално намаляване на административната корупция, има потенциала да рефлектира и върху ограничаването на корупцията по високите етажи на властта и върху забележимо повишаване на доверието в институциите, убедеността на гражданите във върховенството на закона и равенството на всички пред него.

Свали документа

How Civil Society Influences Policy: A Comparative Analysis of the CIVICUS Civil Society Index in Post-Communist Europe

Как гражданското общество влияе на публичните политики: сравнителен анализ на индекс на гражданското общество в пост-комунистическа Европа на СИВИКУС

Анализът обхваща данни от група страни в Централна и Източна Европа и Евразия и показва как гражданските организации могат да укрепят влиянието си върху създаването на публични политики.

Свали документа

Оценка на въздействието на Национална цел 1 „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.” от Националната програма за реформи (2011-2015)

В документа са заложени шест групи фактори за устойчив растеж и пет национални цели. Оценката на въздействието ще се опита да нализира адекватността и ефективността на предложените мерки. Отправната точка за този анализ ще бъде класическият подход за съпоставка на разходите и ползите.

Свали документа

Оценка на въздействието от изпълнението на активните мерки на пазара на труда

Оценката на въздействието на Националния план за действие по заетостта за 2011 г., показва доста слабости както при планирането, така и при изпълнението на плана. Паралелният преглед на осъществените активни мерки на пазара на труда през последните десет години разкрива множество разхищения и дори преки злоупотреби със средства от бюджета.

Свали документа

Оценка на въздействието на Национална цел 5 „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души” от Националната програма за реформи (2011-2015)

Борбата с бедността заема ключово място в стратегия „Европа 2020” и съответно в Националната програма за реформи 2011?2015. България си е поставила за цел да намали броя на живеещите в бедност с 260 хил. души до 2020 г. Методиката за измерване на бедността обаче крие много подводни камъни, които често биват пренебрегвани, но могат да поставят под въпрос не само постигането, но и самата адекватност на поставената цел.

Свали документа

Кратък обзор на колективното трудово договаряне в България през 2010 г.

Колективното трудово договаряне е процес на преговори между синдикати и работодатели относно условията на работа, в резултат на които се подписва колективен трудов договор. В отделните страни в Европа съществуват големи различия в основните реквизити на договорите, но основните сфери на договаряне са работна заплата и условия за труд. Дискутират се също така социални придобивки, работно време, отпуски и други. Като цяло се наблюдава спад в интереса на частния сектор към КТД, за сметка на широка употреба на КТД в държавния сектор. През 2010 г. в България са сключени 25 колективни трудови договора, но заедно със сключените през 2009 и действащи през 2010 г. 2-годишни договори, тези в сила през 2010 г. са общо 42. Очаквано, от тях преобладаващият брой - 28 - са в държавния сектор.

Свали документа

Две следи напред

Приемането на статут и закон за доброволчеството могат да стимулират хората да помагат безвъзмездно.

Линк към страница

Проект за правилник на Националния съвет за закрила на детето

Проектът включва механизъм за избор на ЮЛНЦ за членове на съвета. Правилникът е отворен за обществено обсъждане до 14 април 2011.

Свали документа

Евродепутати: Бъдещата стратегия за ромите трябва да се прилага на практика

Статия във вестник „Дневник“ с достъп за регистрирани читатели.

Линк към страница

Церемония по връчване на годишния приз на „Фондация за прозрачни регламенти“ за 2010 г. на 29 март 2011 г.

Наградата се връчва за трета поредна година за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации. Мотото на церемонията за годината е „Прозрачни и достъпни администрации в Европа 2020“.

Линк към страница

98% от държавната субсидия за неправителствения сектор се дава без конкурси

Статия във вестник "Дневник" с достъп за регистрирани читатели.

Линк към страница

СТАНОВИЩЕ на експерти и неправителствени организации, обединили своята позиция относно проекта за Енергийна стратегия на Р България, ...

Становището включва предложения на експерти и неправителствени организации, които отчитат последните научно-технически достижения, тенденциите и динамиката на глобалната икономика, защитават националните интереси и особеностите на състоянието на отрасъла в момента, а също така са и съизмерими с основните насоки на Европейския съюз и тенденциите в тази област, а именно прехода към нисковъглеродна икономика.

Линк към страница

Правила за обществени консултации

Справочникът представя Правила за обществени консултации относно проекти на нормативни и политически актове, приемани от изпълнителната власт. Правилата отразяват основните препоръки на Съвета на Европа за формите на гражданско участие в процеса на вземане на решения, както и добрите модели на консултиране с гражданския сектор в редица държави-членки на Европейския съюз.

Свали документа

Как да получим достъп до информация.

Наръчникът дава отговори на няколко въпроса - кой има право на информация, къде може да я потърси, какво право има на това и как да го упражни.

Линк към страница

Оценка на изпълнението на стратегията за реформа на съдебната система в България 2003 – 2008 година

Оценката разглежда различни елементи на реформата на съдебната система, сред които: управление на човешки ресурси и професионална квалификация, прилагане на правото на ЕС, статистика, обслужване на граждани и материални ресурси на системата, борба с корупцията в съдебната система, конституционни промени, обществен образ на съдебната система, въвеждане на алтернативни начини за решаване на спорове, усъвършенстване на системата за съдебно изпълнение, както и някои законодателни промени.

Линк към страница
1...34567