English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 125 (0,0415 секунди)
 

Гражданска оценка на изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите 2012 - 2014 г.

Докладът разглежда изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите през 2011-2013 г., в светлината на общите и специфични за страната препоръки, съдържащи се в документите на Европейската комисия.

Свали документа

Доклад за проблемите на неправителствените организации при достъпа и работата с финансиране по Оперативните програми

Докладът изследва конкретните трудности пред НПО да участват като бенефициенти по оперативните програми и формулира конкретни препоръки, както към НПО, така и към институциите как трудностите да бъдат преодолени. Докладът е подготвен в рамките на проект „Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО” (BG05/1885), изпълняван от БДЗП и Фондация Български център за нестопанско право. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г., приоритет Насърчаване на повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор – www.ngogrants.bg.

Свали документа

Бюлетин по проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, брой 7.

В Брой 7 ще намерите: - Два чуждоземни ландшафтни пътеписа, една среща с местната паркова Княз Борисова действителност и отворен край с елементи на оптимизъм - Защо фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” подкрепи отправените към СОС предложения относно Неефективните процедури на Столична община за диалог и взаимодействие с гражданското общество? - Информация за проведени заседания на постоянните комисии по УТАЖП и ООСЗГ на СОС през месец юли 2015 г. - Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма Коментари по разглежданите в бюлетина въпроси, както и по други теми и казуси свързани с градската среда в столицата можете да споделяте на Фейсбук страницата на проекта: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС. Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите на Интернет страницата на фондация „ФОРУМ” - http://www.forum-bg.org/?cid=13&NewsId=59 Цялата отговорност за съдържанието на материалите в бюлетина се носи от фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Свали документа

Бюлетин по проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, брой 3.

В Брой 3 ще намерите: „Паметникът 1300 години България” и нивото на обществения дебат в столицата Приложение - Какво обсъдиха и приеха в постоянните комисии по УТАЖП, ООСЗГ и СПОИ на СОС през месец февруари 2015 г. Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма Коментари по разглежданите в бюлетина въпроси, както и по други теми и казуси свързани с градската среда в столицата могат да бъдат споделяни на Фейсбук страницата на проекта: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС. Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите на Интернет страницата на фондация „ФОРУМ” - http://www.forum-bg.org/?cid=13&NewsId=59 Цялата отговорност за съдържанието на материалите в бюлетина се носи от фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Свали документа

Предизвикателства пред социалното подпомагане в България

Анализът насочва вниманието към някои от недостатъците на водещите програми в сферата на социалното подпомагане. Основната цел на изследването е да установи източниците на неефективно разпределение на социални помощи по някои от програмите и да предложи възможни решения, които да доведат до по-ефективно и целенасочено подпомагане на най-нуждаещите се.

Свали документа

Structured Cooperation Between Government and Civil Society

Структурирано сътрудничество между правителството и гражданския сектор

Взаимодействието между правителството и гражданския сектор е разгледано чрез примери от Естония.

Свали документа

Антикорупционно ръководство за нуждите на Общинска администрация – София

Ръководството е разработено като сборник от антикорупционни практики, определения, препоръки и описания на отделни случаи. Те са обединени около типични „горещи точки” в работата на местните власти в град София, определени въз основа на интервюта, проучване на общественото мнение и анализ на медиите, проведени в рамките на проекта. Целта му е да повиши осведомеността на общинската администрация относно процедурите за превенция на това опасно явление. Разгледаните теми включват: защита на интегритета: процедури и структури (добри практики от Холандия); конфликт на интереси: определяне и избягване на взаимното свързване между постове, функции и произтичащи от тях интереси; обществени поръчки:рискове, контрол на рисковете и прозрачност; общините: типични ситуации с висок корупционен риск.

Линк към страница

Преглед на практики и политики в областта на ранното детско развитие

Настоящият наръчник включва аргументация на важността на политиките и практиките за ранно детско развитие, преглед на законодателната рамка в България по темата, анализ на предоставените в рамките на проекта национални и международни практики в областта на образование и грижи в ранна детска възраст, както и основни изводи.

Свали документа

Ръководство за местните власти във връзка с усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за приобщаване на ромите

В рамките на инициативата EURoma (Европейска мрежа за социално приобщаване на ромите в рамките на структурните фондове www.euromanet.eu) е изготвено Ръководство за местните власти относно усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за приобщаване на ромите. Основната цел на ръководството е да предостави насоки и конкретни предложения за използване на структурните фондове за приобщаване на ромите на местно ниво.

Свали документа

Проблеми и перспективи пред училищното образование: Оценка на политиките финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Докладът представя успешните инициативи, но в по-голяма степен се стреми да посочи затрудненията и да определи рисковете.

Свали документа

Какво и как „плаща” държавата. Действащи механизми за финансиране на ЮЛНЦ

Анализът разглежда правната рамка по темата, а така също и достъпната налична информация за това какво и на кого „плащат“ държавните институции, когато искат да развиват различни инициативи, да постигат поставени в политиките цели или да търсят доставчици на услуги. Анализ на бюджетните средства за ЮЛНЦ е направен за източници, различни от субсидиите от централния бюджет.

Свали документа

Доклад относно проблемите пред неправителствените организации в България

Докладът представя основните изводи и резултати от проведени 6 регионални срещи в страната за подкрепа развитието на гражданските организации в България, както и идентифицирането и обсъждането на основните проблеми пред българските неправителствени организации с оглед тяхното устойчиво развитие и ефективно участие в процесите на вземане на решения на национално и местно ниво.

Свали документа

Услуги по ранна интервенция за деца с увреждания в България: алтернатива на институционалните грижи за деца на възраст 0-3 г.

Докладът представя резултатите от изследователския проект „Услуги по ранна интервенция за деца с увреждания: от добри практики до държавна политика“, предприет от фондация „Карин дом” в партньорство с фондации „Отворено общество“.

Свали документа

Policies for Orphans and Vulnerable Children: A Framework for Moving Ahead

Политики за сираци и деца в неравностойно положение

Документът дава обобщена информация за ситуацията с изоставените деца и тези в неравностойно положение в световен мащаб, идентифицира пропуските на политическо ниво и предлага препоръки и мерки.

Линк към страница

Двадесет мнения за прилагане на политиките за детето в България

В този доклад водещи експерти от 20 неправителствени организации споделят своята гледна точка за влиянието на Конвенцията за правата на детето върху политиките за деца в България. Докладът се базира на конкретните препоръки на Комитета за защита правата на децата на ООН, като експертите изразяват своето независимо мнение за постиженията и нерешените въпроси, които стоят пред българската държава в контекста на правата на детето. Целта е да се изградят и да се укрепват партньорски отношения между неправителствения и държавния сектор, насочени към изработването и прилагането на ефективни политики за детето и семейството.

Свали документа

Рисковете за националната сигурност на България

Публикацията във вестник „Капитал“ представя основни моменти от проекта на фондация „РискМонитор“ "Towards a New Security Agenda: Bulgaria's Societal Risks for the Next Ten Years". Живеем в свят на рискове, но какво е риск и кои са рисковете за България през следващите години? Каква да бъде стратегията за оценка и превенция на риска?

Линк към страница

Handbook on participatory local action planning to combat poverty and Roma exclusion

Ръководство за планиране на дейности с участието на местните общности за преодоляване на бедността и социалното изолиране на роми

Ръководството насърчава планирането на дейности в полза на ромските общности да става с тяхно участие, тъй като в много ситуации ромите са изключени от обществени организации, които взимат решения за тях.

Свали документа

A Review of Public Participation and Consultation Methods

Преглед на методите за публично участие и консултации

Описание на методите с техните силни и слаби страни и препоръки за употреба.

Свали документа
1...34567