English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 138 (0,0458 секунди)
 

Оценка на ефикасността на публичните разходи в България в периода 2011-2015 г.

Настоящият анализ предлага методология за оценка на ефикасността на някои публични разходи в разбивката им по функции според класификацията на функциите на държавно управление (COFOG1). Целта на настоящия анализ е да се изследва динамиката на публичните разходи в периода 2012-2015 г. и да се направи оценка на ефекта от промяната им. Изследването търси отговор на въпроса дали изменението на публичните разходи влияе върху качеството на публичните услуги и ако да, по какъв начин.

Свали документа

Бележник 2017. Какъв е средният успех на държавата в грижите за децата?

Шесто поредно издание на Бележник, в който са разгледани критично ангажиментите, поети от държавата в пет основни области – „Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето“, „Семейна среда и алтернативни грижи“, „Здравеопазване“, „Образование“ и „Правосъдие“. Докладът оценява изпълнението на ангажиментите в рамките на календарната 2016 г.

Свали документа

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и Социален комитет и Комитета на регионите относно изпълнението на макрорегионалните стратегии на ЕС

Целта на този доклад е двояка. Първо, докладът представя оценка на състоянието на изпълнението на стратегиите, прави преглед на основните резултати и представя примери за добра практика. Второ, той извлича поуки от получения до момента опит и представя редица препоръки за възможно бъдещо развитие, с оглед и на бъдещата политика на сближаване.

Свали документа

Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието в България през 2016 г.

Докладът съдържа полезна справочна информация за подсекторите на земеделието в страната през годината.

Линк към страница

Национална стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г.

Националната стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 е основен политически документ, който формулира приоритетните цели и мерки и е насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, гарантиране на тяхното пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот и насърчаване зачитането на техните правата във всички политики.

Свали документа

Моят глас е важен, ела и сподели

Публикацията е изследване на Уницеф и Държавната агенция за защита на детето във връзка с актуализацията на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. Представени са обобщени резултати от първите два етапа изследването.

Свали документа

БЕЛЕЖНИК 2016: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?

В публикацията е направен преглед на напредъка на изпълнението на над 20 ангажимента, които държавата сама е поела към децата у нас. Областите, които „Бележник" оценява са пет: общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето; семейна среда и алтернативни грижи; здравеопазване; образование и правосъдие.

Свали документа

Анализ на изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите през 2015 г.

Оценката показва застой в политиката за ромска интеграция. Липсва политическо внимание от страна на институциите и промени в неефективната институционална структура за изпълнение на политиките за ромска интеграция.

Свали документа

Социално-икономически ефекти от публичните инвестиции за приобщаване на ромите в Каварна

Докладът представя нови данни и дава обстоен поглед върху социално-икономическите последици от инвестирането на широк спектър от публични инвестиции, направени от община Каварна в предимно ромския квартал „Хаджи Димитър“ в продължение на 10 години, между 2004 и 2014 година. Инвестициите обхващат сфери като жилищни условия и инфраструктура, здравеопазване, трудова заетост, доходи, бедност и социално изключване, правосъдие и престъпност, участие в политическия живот. Докладът прави преглед на редица показатели с оглед установяване на въздействието на тези инвестиции върху социалното и икономическото развитие на квартала и неговите жители. Отправя се поглед и отвъд квартала, за да се видят ефектите и за българското население в сравнителна перспектива. Представено е и допълнително сравнение с данните за страната, когато са налични.

Линк към страница

Гражданска оценка на изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите 2012 - 2014 г.

Докладът разглежда изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите през 2011-2013 г., в светлината на общите и специфични за страната препоръки, съдържащи се в документите на Европейската комисия.

Свали документа

Доклад за проблемите на неправителствените организации при достъпа и работата с финансиране по Оперативните програми

Докладът изследва конкретните трудности пред НПО да участват като бенефициенти по оперативните програми и формулира конкретни препоръки, както към НПО, така и към институциите как трудностите да бъдат преодолени. Докладът е подготвен в рамките на проект „Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО” (BG05/1885), изпълняван от БДЗП и Фондация Български център за нестопанско право. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г., приоритет Насърчаване на повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор – www.ngogrants.bg.

Свали документа

Бюлетин по проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, брой 7.

В Брой 7 ще намерите: - Два чуждоземни ландшафтни пътеписа, една среща с местната паркова Княз Борисова действителност и отворен край с елементи на оптимизъм - Защо фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” подкрепи отправените към СОС предложения относно Неефективните процедури на Столична община за диалог и взаимодействие с гражданското общество? - Информация за проведени заседания на постоянните комисии по УТАЖП и ООСЗГ на СОС през месец юли 2015 г. - Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма Коментари по разглежданите в бюлетина въпроси, както и по други теми и казуси свързани с градската среда в столицата можете да споделяте на Фейсбук страницата на проекта: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС. Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите на Интернет страницата на фондация „ФОРУМ” - http://www.forum-bg.org/?cid=13&NewsId=59 Цялата отговорност за съдържанието на материалите в бюлетина се носи от фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Свали документа

Бюлетин по проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, брой 3.

В Брой 3 ще намерите: „Паметникът 1300 години България” и нивото на обществения дебат в столицата Приложение - Какво обсъдиха и приеха в постоянните комисии по УТАЖП, ООСЗГ и СПОИ на СОС през месец февруари 2015 г. Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма Коментари по разглежданите в бюлетина въпроси, както и по други теми и казуси свързани с градската среда в столицата могат да бъдат споделяни на Фейсбук страницата на проекта: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС. Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите на Интернет страницата на фондация „ФОРУМ” - http://www.forum-bg.org/?cid=13&NewsId=59 Цялата отговорност за съдържанието на материалите в бюлетина се носи от фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Свали документа

Предизвикателства пред социалното подпомагане в България

Анализът насочва вниманието към някои от недостатъците на водещите програми в сферата на социалното подпомагане. Основната цел на изследването е да установи източниците на неефективно разпределение на социални помощи по някои от програмите и да предложи възможни решения, които да доведат до по-ефективно и целенасочено подпомагане на най-нуждаещите се.

Свали документа

Structured Cooperation Between Government and Civil Society

Структурирано сътрудничество между правителството и гражданския сектор

Взаимодействието между правителството и гражданския сектор е разгледано чрез примери от Естония.

Свали документа
1...34567