Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

Обществени консултации

06.01.2020
Актуално
Проект на Наредба за публичните регистри в Министерството на младежта и спорта

Срок за участие: от 19 декември 2019 до 18 януари 2020

Обсъжданата Наредба урежда воденето и съхраняването на регистрите по чл. 9. ал. 1 ЗФВС, процедурите, които ...

20.12.2019
Актуално
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.

Срок за участие: от 20 декември 2019 до 19 януари 2020

С проекта се предлага лицата, които извършват продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, ...

20.12.2019
Актуално
Обществена консултация относно усъвършенстване на регулирането на обществените отношения и институционалната рамка в областта на миграцията

Срок за участие: от 19 декември 2019 до 19 януари 2020

Основната цел на консултацията е на тази ранна фаза от цикъла по формулиране на политики, още преди да ...

06.01.2020
Актуално
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори

Срок за участие: от 27 декември 2019 до 27 януари 2020

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за одобряване на ...

08.01.2020
Програма Интеррег Румъния-България 2021-2027 - анкета

Срок за участие: до 17 януари 2020

Обществена консултация за изработването на Програмата за сътрудничество "Интеррег V-A Румъния - ...

13.12.2019
Проект на Постановление на Министерския съвет за разкриване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания „ЦКОДУХЗ" в гр. Бургас

Срок за участие: от 06 декември 2019 до 04 януари 2020

Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания /ЦКОДУХЗ/ е лечебно заведение по ...

13.12.2019
Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Социален асистент“

Срок за участие: от 11 декември 2019 до 10 януари 2020

С проекта на наредба се предлага приемането на държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на ...

13.12.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците

Срок за участие: от 13 декември 2019 до 17 януари 2020

Проектът на ЗИД на ЗУБ е предложен във връзка с т. 164 от Плана за действие за 2019 г. с мерките, произтичащи от ...

06.12.2019
Проект на Постановление на Министерския съвет за разкриване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания „ЦКОДУХЗ" в гр. Бургас

Срок за участие: от 06 декември 2019 до 04 януари 2020

Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания /ЦКОДУХЗ/ е лечебно заведение по ...

04.12.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

Срок за участие: от 03 декември 2019 до 03 януари 2020

С предлаганите изменения и допълнения в Закона за закрила и развитие на културата се цели въвеждане на нов ре ...

18.11.2019
ПРОЕКТ на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“

Срок за участие: до 22 ноември 2019

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Ви кани да изпратите своите коментари ...

18.11.2019
Проекти на наредби на министъра на финансите

Срок за участие: от 25 октомври 2019 до 24 ноември 2019

Проект на Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, ...

13.11.2019
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

Срок за участие: от 05 ноември 2019 до 05 декември 2019

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона з ...

07.11.2019
Проект на Методика за разпределение на средствана по Фонд Социална закрила

Срок за участие: от 04 ноември 2019 до 05 декември 2019

Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) е второстепенен разпоредител с ...

06.11.2019
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за земеделските земи

Срок за участие: от 05 ноември 2019 до 05 декември 2019

С проекта се предлага организирана и последователна уредба на поземлените отношения, която да преодолее недостатъ ...

05.11.2019
Обществена консултация по промени в нормативни актове относно българските училища в чужбина

Срок за участие: до 29 ноември 2019

Проектът на Постановление е изготвен с оглед разрастване на мрежата на българските училища и в резултат на ...

05.11.2019
Обществена консултация по проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд "Социална закрила"

Срок за участие: до 05 декември 2019

Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната ...

05.11.2019
Обществена консултация по проект на Отчет за 2018 г. за изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие

Срок за участие: до 01 декември 2019

Отчетът за 2018 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението ...

30.10.2019
Проект на План за 2019 - 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.)

Срок за участие: от 29 октомври 2019 до 29 ноември 2019

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) е приета с Решение № 142 ...

30.10.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Срок за участие: от 25 октомври 2019 до 25 ноември 2019

Предлаганите промени в Закона за регионалното развитие се основават на извършен анализ на действащата национална ...

23.10.2019
Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата

Срок за участие: от 17 октомври 2019 до 31 октомври 2019

В проекта на закон са въведени изменения и допълнения, свързани с транспонирането на Директива (ЕС) 2018/410 на ...

18.10.2019
Обществено обсъждане на проекти на Индикативни годишни работни програми за 2020 г. на националните програми по Фонд „Убежище, миграция и интеграция" и Фонд „Вътрешна сигурност"

Срок за участие: до 05 ноември 2019

В съответствие с чл.6 на Постановление № 167 на Министерски съвет от 2016 г., Отговорният орган по фонд ...

   1  2  3  4  ... 23   »