Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21

Обществени консултации

21.01.2019
Актуално
Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема ”Училищен плод” и Схема „Училищно мляко", приета с ПМС № 251 от 2016 г.

Срок за участие: от 15 януари 2019 до 28 януари 2019

С проекта се предлага опростяване на процедурата при избор на заявители  от страна на учебните заведения, ...

09.01.2019
Актуално
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Срок за участие: от 07 януари 2019 до 08 февруари 2019

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие въвежда нов подход за ...

11.01.2019
Актуално
Проект на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

Срок за участие: от 10 януари 2019 до 08 февруари 2019

Националната стратегия за детето (НСД) 2019-2030 г. е разработена на основание чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила ...

14.01.2019
Актуално
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Срок за участие: от 08 януари 2019 до 08 февруари 2019

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие въвежда нов подход за ...

21.01.2019
Актуално
Проект на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.)

Срок за участие: от 18 януари 2019 до 17 февруари 2019

Устойчивото нарастване на продължителността на живота в България, в съчетание с трайните тенденции на ...

21.01.2019
Актуално
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Срок за участие: от 18 януари 2019 до 17 февруари 2019

С предлаганите промени се цели да се уеднакви нормативната уредба на национално ниво, като се съобразят ...

21.01.2019
Актуално
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Срок за участие: от 18 януари 2019 до 17 февруари 2019

С предлаганите изменения и допълнения се цели да се уеднакви нормативната уредба на национално ниво, като се ...

21.01.2019
Актуално
Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален комитет по международно хуманитарно право в Р България

Срок за участие: от 18 януари 2019 до 18 февруари 2019

Комитетът е междуведомствен орган с консултативен характер, който ще подпомага правителството на България в ...

02.01.2019
Актуално
Обществено обсъждане на работен документ на ЕК „Изпълнение от ЕС на Орхуската конвенция в областта на достъп до правосъдие по въпроси за околната среда"

Срок за участие: до 14 март 2019

The EU and its Member States are parties to the Aarhus Convention on access to information, public participation ...

02.01.2019
Актуално
Консултации с обществеността по Плановете за управление на речните басейни и Планове за управление на риска от наводнения за периода 2022 – 2027 г.

Срок за участие: до 30 юни 2019

Консултации със заинтересованите страни и обществеността по повод подготовката на Плановете за управление на ...

02.01.2019
Обществено обсъждане на проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи

Срок за участие: до 16 януари 2019

Със законопроекта се предлага цялостна организация на поземлените отношения, която да преодолее недостатъците на ...

17.12.2018
Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Срок за участие: до 27 декември 2018

С проекта на постановление ще се предвиди изменение на 2 нормативни акта:- Правилник за легализациите, заверките ...

11.12.2018
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса

Срок за участие: до 04 януари 2019

Проектът на Наредба е разработен в съответствие с т. 153 от Плана за действие за 2018 г. с мерките, произтичащи ...

11.12.2018
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г.

Срок за участие: от 10 декември 2018 до 24 декември 2018

В проекта на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г. са посочени дейностите, ...

10.12.2018
Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания"

Срок за участие: до 04 януари 2019

Причините, които налагат приемането на проекта на Правилник на Фонд „Научни изследвания" са:избягване на ...

07.12.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

Срок за участие: до 03 януари 2019

Законопроектът за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс цели подобряване на ...

07.12.2018
Проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд „Социална закрила"

Срок за участие: до 03 януари 2019

Фонд „Социална закрила" (ФСЗ) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната ...

03.12.2018
Проект на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие

Срок за участие: до 26 декември 2018

Проектът на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие е разработен по ...

20.11.2018
Публично обсъждане на предстоящия прием по мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности"

Срок за участие: до 23 ноември 2018

В съответствие с чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство пу ...

12.11.2018
Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на две защитени зони

Срок за участие: до 29 ноември 2018

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на защитена зона „Девненски хълмове", разположена ...

05.11.2018
Проект на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Срок за участие: от 18 октомври 2018 до 16 ноември 2018

Считано от 31.03.2018 г. влезе в сила нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ бр. 27 от ...

17.10.2018
Проект на Закон за социалните услуги

Срок за участие: от 16 октомври 2018 до 15 ноември 2018

роектът на Закон за социалните услуги урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, ...

08.10.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Срок за участие: до 06 ноември 2018

Предлаганите промени в Закона за регионалното развитие се основават на извършен анализ на действащата национална ...

08.10.2018
Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Срок за участие: до 21 октомври 2018

съответствие с чл.26, ал. 3 на ПМС 162/05.07.2016 г, доп. ДВ. бр.75 от 11 Септември 2018г., УО на ОПРЧР ...

08.10.2018
Обществено обсъждне на проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП "Региони в растеж"

Срок за участие: до 24 октомври 2018

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г., Уп ...

08.10.2018
Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Срок за участие: до 25 октомври 2018

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г., Управляващият орган на „Програмата за развитие на селските район ...

08.10.2018
Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП "Добро управление"

Срок за участие: до 22 октомври 2018

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. Управляващият орган на ...

08.10.2018
Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП "Околна среда" 2014-2020

Срок за участие: до 21 октомври 2018

Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП "Околна среда" ...

08.10.2018
Проект на индикативна годишна работна програма за 2019 г. - 01.10.2018 г

Срок за участие: до 20 октомври 2018

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство ...

   1  2  3  4  ... 16   »