English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обществени консултации

 

Обществена консултация на проектите на планове за управление на риска от наводнения

Срок за участие: до 10.09.2023 г.

Министерство на околната среда и водите, съобщава, че на 15 декември 2022 г. са публикувани за консултации и писмени становища П

Проект на на Правилник за организацията и дейността на фонд „Социална закрила“

Срок за участие: до 29.05.2023 г.

С приетия през месец декември 2022 г. Закона за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, в сила от 01.06.2023

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Срок за участие: до 30.03.2023 г.

С предложения законопроект се цели пълното транспониране Директива 2012/13 ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Срок за участие: до 27.03.2023 г.

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД на ЗМИП) се въвеждат

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Срок за участие: до 12.04.2023 г.

Нормативните актове са следните: - Постановление № 80 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на правилата за възлагане

Обществено обсъждане на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Срок за участие: до 09.04.2023 г.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното

Проект на Рамка за финансова компетентност за възрастни на Република България

Срок за участие: до 06.04.2023 г.

С изготвянето на Рамката за финансова компетентност за възрастни на Република България се изпълняват мерки от Националната

Проект на Постановление на Министерския съвет за организация и координация на наблюдението и отчитането на изпълнението на Целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации

Срок за участие: от 02.03.2023 г. до 01.04.2023 г.

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет адресира пропуск в нормативната уредба на страната, като предлага мех

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 38 на Министерския съвет от 29 март 2022 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет и за създаване на Съвет по цифровото десетилетие

Срок за участие: от 23.02.2023 г. до 25.03.2023 г.

Приемането на постановлението е необходимо, тъй като министърът на електронното управление е компетентният административен

22 защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000"

Срок за участие: до 17.03.2023 г.

Провеждат се обществени обсъждания на разработени специфични и подробни природозащитни цели за 22 защитени зони от екологична

Обществено обсъждане на документацията за кандидатстване по покана за подаване на проекти в областта на изменението в климата и опазване на околната среда по програма "Интеррег VI-А Румъния-България" 2021 - 2027 г.

Срок за участие: до 15.03.2023 г.

Ръководството за кандидатстване е документ, разработен, за да ви помогне да разберете по-добре стъпките и правилата, които

Заповед за изменение на Национална програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания

Срок за участие: от 15.02.2023 г. до 17.03.2023 г.

Националната програма за заетост на хората с увреждания по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания ежегодно дава

Проект на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2023 г.

Срок за участие: от 14.02.2023 г. до 28.02.2023 г.

Програмата е изготвена на основание чл. 6, ал. 5 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), в който е предвидено, че

Обществено обсъждане на проект на ИГРП за 2023 г. на програма „Техническа помощ" 2021 - 2027 г.

Срок за участие: до 28.02.2023 г.

В Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. се планира обявяване на една процедура за финансиране на проекти на

Консултации за изграждане на велосипедна мрежа в българско-румънския граничен регион

Срок за участие: до 10.02.2023 г.

Провежда се обсъждане за установяване на маршрути, свързани с Европейски велосипеден маршрут № 6 (EuroVelo 6), в контекста на

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за администриране на нередности по Eвропейските фондове при споделено управление

Срок за участие: до 27.02.2023 г.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за администриране на нередности по Европейските фондове

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии

Срок за участие: от 13.01.2023 г. до 13.02.2023 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територииС

Проект на Наредба за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации

Срок за участие: от 13.01.2023 г. до 12.02.2023 г.

Причините за изготвянето на Наредба за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни

12345...33