Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
19

Обществени консултации

16.08.2019
Актуално
Обществено обсъждане на проект на Постановление за създаване на Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция

Срок за участие: от 13 август 2019 до 27 август 2019

Основната причина за приемането на проекта на ПМС е изискването на Европейския съюз (ЕС) пред националните държави ...

31.07.2019
Актуално
Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт - повторна консултация

Срок за участие: от 30 юли 2019 до 29 август 2019

С проекта на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между влас ...

05.08.2019
Актуално
Проект на Наредба за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление

Срок за участие: от 31 юли 2019 до 30 август 2019

Основната цел на проекта е да се регламентират конкретни изисквания за използването на дървесината за битово ...

09.08.2019
Актуално
Обществено обсъждане на предложения за промяна на границите на природен парк "Персина"

Срок за участие: до 08 септември 2019

Обществено обсъжданe на предложения за промяна в границата на Природен парк „Персина", засягаща землищата на ...

13.08.2019
Актуално
Обществено обсъждане на проект на Методика за определяне на линията на бедност за страната

Срок за участие: от 09 август 2019 до 09 септември 2019

С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да приеме нова Методика за определяне на линията на ...

13.08.2019
Актуално
База данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система)

Срок за участие: от 13 август 2019 до 12 септември 2019

Проект на Наредба на министъра на икономиката за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база ...

05.08.2019
Актуално
European Commission: Eastern Partnership structured consultation

Срок за участие: до 31 октомври 2019

The EU's relations with its neighbours are guided by the Global Strategy for the European Union's Foreign and ...

23.07.2019
Проект на Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Столична община

Срок за участие: от 03 юли 2019 до 11 август 2019

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва: на хартиен носител: гр. София, ул. ...

22.07.2019
Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество

Срок за участие: до 30 юли 2019

Приемането на правилника от Министерския съвет е предвидено в чл. 4, ал. 7 от Закона за юридическите лица с несто ...

17.07.2019
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 1996 г.

Срок за участие: до 29 юли 2019

С предлагания проект на Правилник се цели прецизиране и допълване на някои от действащите норми и въвеждане на ...

17.07.2019
Проект на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Срок за участие: до 28 юли 2019

На основание чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, във връзка с чл. 48, ал. 3 от Правилника за ...

17.07.2019
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020 – 2030 г.

Срок за участие: до 24 юли 2019

Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020 - 2030г.) е разработена въз основа на ...

17.07.2019
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Срок за участие: до 22 юли 2019

Проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение на Наредбата за условията и реда за ...

17.07.2019
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на Висш експертен екологичен съвет

Срок за участие: до 22 юли 2019

Проектът на Правилникът за изменение и допълнение (ПИД) на Правилника за функциите, задачите и състава на Висш ...

13.06.2019
План за 2019 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Срок за участие: от 06 юни 2019 до 07 юли 2019

Планът за 2019 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението ...

13.06.2019
Проект на Решение за приемане на актуализиран План за 2018 – 2020 година за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

Срок за участие: от 10 юни 2019 до 10 юли 2019

С Протоколно решение № 44 на Министерския съвет от 30.10.2013 г. е приета Стратегия за намаляване дела на ...

30.05.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Срок за участие: от 23 май 2019 до 24 юни 2019

С предложените промени в проекта се цели постигане на съответствие с направено изменение в Програмата за ...

30.05.2019
Проект на Наредба по чл. 17 от Закона за личната помощ

Срок за участие: от 27 май 2019 до 26 юни 2019

На основание чл. 17 от Закона за личната помощ (ЗЛП) е разработен проект на Наредба за включване в механизма личн ...

30.05.2019
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Срок за участие: от 28 май 2019 до 27 юни 2019

В изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на ...

23.05.2019
Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г.

Срок за участие: до 15 юни 2019

Проектът на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.  отразява развитието на политиката в ...

23.05.2019
https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862

Срок за участие: до 13 юли 2019

В отговор на нарастващия интерес на столичната общественост, Направление „Архитектура и градоустройство" на ...

25.04.2019
Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти

Срок за участие: от 18 април 2019 до 17 май 2019

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ изпълнява програма за изграждане на достъпна среда за хората с ...

25.04.2019
Методика за финансиране на проекти за рехабилитация на хората с увреждания

Срок за участие: от 18 април 2019 до 17 май 2019

От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от 02.04.2019 г. Правилник за прилагане н ...

25.04.2019
Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл.49 от Закона за хората с увреждания

Срок за участие: от 18 април 2019 до 17 май 2019

От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от  02.04.2019 г. Правилник за прила ...

25.04.2019
Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Срок за участие: от 18 април 2019 до 17 май 2019

От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от  02.04.2019 г. Правилник за прила ...

25.04.2019
Проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания

Срок за участие: от 22 април 2019 до 22 май 2019

Считано от 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от 01.04.2019 г. влезе в сила ...

25.04.2019
Проект на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции /2019 -2030 г./

Срок за участие: от 22 април 2019 до 22 май 2019

Проектът на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции е първият стратегически документ, ...

   1  2  3  4  ... 21   »