Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
18

Обществени консултации

12.07.2018
Актуално
ПМС за определяне размера на линията на бедност за страната за 2019 г.

Срок за участие: от 04 юли 2018 до 02 август 2018

С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да определи размер на линията на бедност за ...

12.07.2018
Актуално
Проект на доклад за изпълнението на Национална програма за закрила на детето за 2017 г.

Срок за участие: от 05 юли 2018 до 03 август 2018

Разработването на проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето (НПЗД) за 2017 ...

13.07.2018
Актуално
Наредба за изменение на Наредба № н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „КУЛТУРА"

Срок за участие: от 12 юли 2018 до 12 август 2018

Целта на изменението е опростяване на процедурата по обявяване на конкурси за финансово подпомагане. Съгласно ...

13.07.2018
Актуално
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Срок за участие: от 12 юли 2018 до 13 август 2018

Целите, които се преследват с приемането на проекта на правилник, са свързани със създаване на допълнителни ...

21.06.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Срок за участие: от 14 юни 2018 до 14 юли 2018

Със законопроекта се цели:установяване на нормативни правила и условия за поетапно въвеждане и прилагане на ...

14.06.2018
Проект на Концепция на Закона за социалните услуги

Срок за участие: от 08 юни 2018 до 07 юли 2018

Проектът на Концепция на Закона за социалните услуги е разработен въз основа на предложенията и дискусиите в ...

14.06.2018
Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2017 г.

Срок за участие: от 08 юни 2018 до 07 юли 2018

Проектът на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2017 г.  отразява цялостното развитие на ...

01.06.2018
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция

Срок за участие: от 01 юни 2018 до 30 юни 2018

С настоящия проект на  Правилник за допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на ...

23.05.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

Срок за участие: от 22 май 2018 до 20 юни 2018

Чрез промените в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) се въвежда нов вид месечна помощ за деца без право на ...

17.05.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Срок за участие: до 30 май 2018

Удължава се срокът за провеждане на общественото обсъждане на публикувания на 30.04.2018 г. проект на Закон за из ...

14.05.2018
Доклад на резултатите от обществено консултиране в рамките на поредица от дискусии, посветени на изработване на Концепция за нова регулация на социалните услуги

Срок за участие: до 09 май 2018

Предложения и допълнения по доклада се събират до 16.05. Дискусионните въпроси ще бъдат коментирани на 21 май. ...

14.05.2018
Проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

Срок за участие: от 11 май 2018 до 09 юни 2018

Проектът на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика е разработен в изпълнение на ...

11.05.2018
Проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд "Социална закрила"

Срок за участие: от 09 май 2018 до 07 юни 2018

Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната ...

25.04.2018
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на ИСУН и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН

Срок за участие: до 24 май 2018

Правителството подготви проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за определяне ...

25.04.2018
Проект Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните

Срок за участие: до 23 май 2018

Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни проду ...

24.04.2018
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на управление на отпадъците

Срок за участие: от 20 април 2018 до 04 май 2018

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове предвижда ...

10.04.2018
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Срок за участие: от 05 април 2018 до 08 май 2018

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в ...

10.04.2018
Проект на Постановление за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващането и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Срок за участие: от 05 април 2018 до 08 май 2018

С проекта на Постановление се предлага за одобряване създаването на постоянно действащ Механизъм за съвместна ...

10.04.2018
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод" и схема „Училищно мляко“

Срок за участие: от 05 април 2018 до 19 април 2018

Предложените промени в наредбата ще доведат до: увеличаване на възможностите за пазарна реализация на мляко, ...

04.04.2018
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда

Срок за участие: до 28 април 2018

Шумът е един от факторите с най-неблагоприятно въздействие върху населението. Потенциалът му като източник на ...

28.03.2018
Обществено обсъждане на проект на Национална програма „Цифрова България 2025"

Срок за участие: от 27 март 2018 до 10 април 2018

Настоящата програма „Цифрова България 2025" представлява продължение на  Национална програма „Цифрова ...

28.03.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за управление на отпадъците

Срок за участие: от 22 март 2018 до 21 април 2018

Настоящият проект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците е разработен с цел прилагане ...

19.03.2018
Консултационен документ относно проект на Закон за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието

Срок за участие: до 15 април 2018

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по концепция ...

   1  2  3  4  ... 14   »