Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
27

Обществени консултации

30.05.2019
Актуално
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Срок за участие: от 28 май 2019 до 27 юни 2019

В изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на ...

02.01.2019
Актуално
Консултации с обществеността по Плановете за управление на речните басейни и Планове за управление на риска от наводнения за периода 2022 – 2027 г.

Срок за участие: до 30 юни 2019

Консултации със заинтересованите страни и обществеността по повод подготовката на Плановете за управление на ...

13.06.2019
Актуално
План за 2019 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Срок за участие: от 06 юни 2019 до 07 юли 2019

Планът за 2019 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението ...

13.06.2019
Актуално
Проект на Решение за приемане на актуализиран План за 2018 – 2020 година за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

Срок за участие: от 10 юни 2019 до 10 юли 2019

С Протоколно решение № 44 на Министерския съвет от 30.10.2013 г. е приета Стратегия за намаляване дела на ...

23.05.2019
Актуално
https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862

Срок за участие: до 13 юли 2019

В отговор на нарастващия интерес на столичната общественост, Направление „Архитектура и градоустройство" на ...

30.05.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Срок за участие: от 23 май 2019 до 24 юни 2019

С предложените промени в проекта се цели постигане на съответствие с направено изменение в Програмата за ...

30.05.2019
Проект на Наредба по чл. 17 от Закона за личната помощ

Срок за участие: от 27 май 2019 до 26 юни 2019

На основание чл. 17 от Закона за личната помощ (ЗЛП) е разработен проект на Наредба за включване в механизма личн ...

23.05.2019
Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г.

Срок за участие: до 15 юни 2019

Проектът на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.  отразява развитието на политиката в ...

25.04.2019
Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти

Срок за участие: от 18 април 2019 до 17 май 2019

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ изпълнява програма за изграждане на достъпна среда за хората с ...

25.04.2019
Методика за финансиране на проекти за рехабилитация на хората с увреждания

Срок за участие: от 18 април 2019 до 17 май 2019

От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от 02.04.2019 г. Правилник за прилагане н ...

25.04.2019
Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл.49 от Закона за хората с увреждания

Срок за участие: от 18 април 2019 до 17 май 2019

От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от  02.04.2019 г. Правилник за прила ...

25.04.2019
Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Срок за участие: от 18 април 2019 до 17 май 2019

От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от  02.04.2019 г. Правилник за прила ...

25.04.2019
Проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания

Срок за участие: от 22 април 2019 до 22 май 2019

Считано от 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от 01.04.2019 г. влезе в сила ...

25.04.2019
Проект на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции /2019 -2030 г./

Срок за участие: от 22 април 2019 до 22 май 2019

Проектът на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции е първият стратегически документ, ...

25.04.2019
Проект на Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания

Срок за участие: от 23 април 2019 до 23 май 2019

Правилникът е съществена част  от действащата от началото на 2019 г. нормативна уредба, която урежда ...

18.04.2019
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет

Срок за участие: от 15 април 2019 до 28 април 2019

С предлаганите промени в Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, се цели ...

10.04.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

Срок за участие: до 05 май 2019

С предлаганите промени се осигурява съответствие на разпоредбите на Закона за културното наследство с ...

10.04.2019
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители

Срок за участие: до 05 май 2019

Проектът на ПМС има за цел:1. Изпълнение на ангажимент на Република България за привеждане в съответствие на ...

10.04.2019
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защитените територии

Срок за участие: до 03 май 2019

Основната цел на настоящия законопроект е да бъдат нормативно разпознати и посочени в специалното законодателство ...

10.04.2019
Обществено обсъждане на промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух

Срок за участие: до 02 май 2019

Предложените изменения и допълнения на Закона за чистотата на атмосферния въздух имат за цел:Изпълнение на одобре ...

10.04.2019
Проект на Методика за оценка на социалната добавена стойност по § 7 от Заключителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Срок за участие: до 01 май 2019

Методика за оценка на социалната добавена стойност се приема на основание    § 7 от ...

27.03.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Срок за участие: от 26 март 2019 до 26 април 2019

Проектът на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) има за основ ...

25.03.2019
Проект на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.

Срок за участие: от 21 март 2019 до 05 април 2019

Предложената актуализация на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България се налага ...

25.03.2019
Проект на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Срок за участие: от 22 март 2019 до 20 април 2019

Правилникът за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика се приема на основание ...

   1  2  3  4  ... 20   »