Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
07

Обществени консултации

13.07.2020
Актуално
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Срок за участие: до 07 август 2020

Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се предлагат промени, свързани ...

13.07.2020
Актуално
Проект на ПМС за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги

Срок за участие: до 09 август 2020

С проекта на Постановление се предлага приемане на Устройствен правилник на Агенцията за качеството ...

31.07.2020
Актуално
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

Срок за участие: от 21 юли 2020 до 20 август 2020

Причината, която налага приемането на предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър ...

31.07.2020
Актуално
Проект на Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс

Срок за участие: от 21 юли 2020 до 20 август 2020

Предлаганите със законопроекта изменения и допълнения са в глава шеста ,,Произход" на Семейния кодекс. Те са ...

31.07.2020
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

Срок за участие: от 18 юли 2020 до 31 юли 2020

Изготвеното допълнение на Наредба за медицинската експертиза (НМЕ) е обусловена от нормативната ...

13.07.2020
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 8 от 2011 г. за сечите в горите

Срок за участие: до 03 август 2020

С предложените промени се очаква да се усъвършенства реда за провеждане на сечите в горите с цел подобряване ...

13.07.2020
Проект на НИД на Наредба № Н-5 за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура"

Срок за участие: до 01 август 2020

С проекта се създава подзаконова нормативна уредба за провежгдане на конкурси за предоставяне на творчески ...

10.07.2020
Процедура за избор на ЮЛНЦ за участие в националната експертна тематична работна група за подготовка на програма „Черноморски басейн“ 2021-2027 г.

Срок за участие: от 06 юли 2020 до 16 юли 2020

ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиито ...

07.07.2020
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Срок за участие: от 30 юни 2020 до 30 юли 2020

Със законопроекта се предлага изменение в Наказателния кодекс във връзка с компютърните престъпления. ...

07.07.2020
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Срок за участие: от 19 юни 2020 до 19 юли 2020

Кодексът на труда е нормативния акт, който урежда трудовите отношения между работника или служителя ...

19.06.2020
Проект на Наредба за изискванията за дейността на здравните медиатори

Срок за участие: от 19 юни 2020 до 18 юли 2020

Проектът на наредба е изготвен на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за здравето. Съгласно цитираната ...

16.06.2020
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Срок за участие: от 16 юни 2020 до 16 юли 2020

Кодексът на труда е нормативния акт, който урежда трудовите отношения между работника или служителя и ...

12.06.2020
Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2019 г.

Срок за участие: от 12 юни 2020 до 12 юли 2020

В проекта на Доклада са представени извършените дейности и постигнати резултати в петте приоритетни области ...

28.05.2020
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за 2020 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Срок за участие: от 27 май 2020 до 26 юни 2020

В Плана за 2020 г. са предвидени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, ...

27.05.2020
Детайлизирана стратегия по Приоритет 12 „Здраве и спорт“ на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Срок за участие: от 27 май 2020 до 09 юни 2020

Според проекта на стратегията основните цели в областта на спорта ще бъдат насочени към осигуряване на условия за ...

23.05.2020
Проект на детайлизиран Приоритет 9 „Местно развитие“ от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Срок за участие: от 22 май 2020 до 05 юни 2020

Приоритет 9 „Местно развитие" от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 има изключително териториална ...

20.05.2020
Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт

Срок за участие: от 20 май 2020 до 19 юни 2020

Причините, които налагат приемането на предложения проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт ...

20.05.2020
Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Срок за участие: от 20 май 2020 до 19 юни 2020

Законопроектът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, както и предложените промени с ...

07.04.2020
Проект на национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.

Срок за участие: от 31 март 2020 до 22 април 2020

Повсеместното навлизане на цифровите технологии във всички сфери на обществения и стопански живот, известно ...

07.04.2020
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование

Срок за участие: от 25 февруари 2020 до 23 април 2020

С предложените изменения и допълнения се предлагат политики, насочени към въвеждане на ...

10.03.2020
Проект на Решение за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Срок за участие: от 27 февруари 2020 до 30 март 2020

През 2020 година ще се изпълняват 21 национални програми (НП) за развитие на образованието, като 4 от тях са ...

10.03.2020
Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка

Срок за участие: от 05 март 2020 до 04 април 2020

Предвижда се Съветът да консултира и подпомага Министерския съвет относно съвместяването на националните ...

   1  2  3  4  ... 25   »