Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

Обществени консултации

22.12.2017
Актуално
Проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на вътрешните работи за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии

Срок за участие: до 21 януари 2018

На основание чл. 196, ал. 4, във връзка с чл. 148, ал. 11 от Закона за горите, министърът на земеделието, ...

02.01.2018
Актуално
Обществено обсъжданe на промени в защитена територия резерват „Калиакра"

Срок за участие: до 23 януари 2018

Министерството на околната среда и водите съобщава, че: - съгласно разпоредбите на чл.42, ал.5 от Закона за ...

09.01.2018
Актуално
Обществено обсъждане на проект на постановление за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 година

Срок за участие: до 02 февруари 2018

Проектът на Постановление се предлага в изпълнение на чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за ...

09.01.2018
Актуално
Проект на Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2017 - 2030 г.

Срок за участие: до 04 февруари 2018

Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия (НСНРБ) се разработва на основание чл. 6а, ал. 2, т. 1 ...

09.01.2018
Актуално
Обществено обсъждане на промени в Закона за културното наследство

Срок за участие: до 05 февруари 2018

С предлаганите промени се цели преразглеждане на някои административни процедури, свързани с недвижимото ...

09.01.2018
Актуално
Консултационен документ относно проект на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица

Срок за участие: до 08 февруари 2018

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по изготвяне ...

10.01.2018
Актуално
Открита обществена консултация относно инициативата за ограничаване на приема на промишлени трансмазнини в ЕС

Срок за участие: до 09 февруари 2018

В настоящата консултация могат да участват всички граждани и организации. По-специално, търсим мнения от страна ...

15.01.2018
Актуално
Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Срок за участие: до 11 февруари 2018

В проекта на Наредба се предвиждат изменения и допълнения в Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за ...

10.01.2018
Актуално
Обществена консултация на ЕК "Намаляване на морските отпадъци: действия във връзка с пластмасите за еднократна употреба и риболовните уреди"

Срок за участие: до 12 февруари 2018

Целева групаШироката общественост, бизнес асоциации, предприятия, изследователи и експерти, НПО, международни ...

11.01.2018
Актуално
Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Срок за участие: до 12 февруари 2018

С проекта на Постановление се предлагат промени в четири постановления, свързани с финансирането, приема и ...

15.01.2018
Актуално
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

Срок за участие: до 12 февруари 2018

Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) е приета на ...

10.01.2018
Актуално
Обществена консултация на ЕК относно фармацевтичните продукти в околната среда

Срок за участие: до 21 февруари 2018

Целева групаВсички граждани и организации могат да участват в настоящата консултация. Цел на консултациятаС конс ...

15.11.2017
Актуално
Обществено обсъждане на ЕК относно фалшивите новини и онлайн дезинформацията

Срок за участие: до 23 февруари 2018

Целева групаГражданиСоциални медииНовинарски организации (радио- и телевизионни оператори, вестници, информационни ...

10.01.2018
Актуално
Оценка на стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата

Срок за участие: до 01 март 2018

Приканваме всички граждани и организации да участват в тази консултация. Особено ни интересува мнението на ...

17.01.2018
Актуално
Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване

Срок за участие: от 10 януари 2018 до 08 март 2018

В настоящата консултация могат да участват всички граждани и заинтересовани страни, които се интересуват от пол ...

17.01.2018
Актуално
Обществена консултация на ЕК относно фондове на ЕС в областта на миграцията

Срок за участие: от 10 януари 2018 до 08 март 2018

Цел на консултациятаПрез 2018 г. Комисията ще направи подробни предложения за следващото поколение ...

17.01.2018
Актуално
Обществена консулация на ЕК относно фондовете на ЕС в областта на ценностите и мобилността

Срок за участие: от 10 януари 2018 до 08 март 2018

Target groupAll citizens and organisations are welcome to respond to this consultation. All citizens, ...

17.01.2018
Актуално
Обществена консултация относно инициатива на ЕС за опрашителите

Срок за участие: от 11 януари 2018 до 05 април 2018

Консултацията има за цел да се съберат мнения относно намаляването на опрашителите, като получените отговори ще ...

22.12.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз

Срок за участие: до 17 януари 2018

Необходимо е изменение на наредбата във връзка с уеднаквяването на процедурите за администриране на нередности, ...

22.12.2017
Проект на Наредба за условията и реда за достъп на хората със слухови или говорни увреждания до единен европейски номер 112

Срок за участие: до 17 януари 2018

Основната цел на проект на Наредбата е да се регламентира безплатен достъп до ЕЕН 112 за потребителите на ...

22.12.2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им

Срок за участие: до 14 януари 2018

По реда на Наредба № 5 от 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им се ...

14.12.2017
Проект на Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г.

Срок за участие: от 12 декември 2017 до 11 януари 2018

В изпълнение на заложените в европейските и национални стратегически документи за развитие на горите и горския ...

13.12.2017
Обществена консултация на ЕК относно Европейската цифрова платформа за културно наследство "Europeana"

Срок за участие: до 14 януари 2018

Всички организации и представители на обществеността с личен или професионален интерес в областта на цифровото ...

13.12.2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Срок за участие: от 08 декември 2017 до 22 декември 2017

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, ...

12.12.2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Срок за участие: до 11 януари 2018

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ) се правят промени, с които се осигурява ...

06.12.2017
Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.

Срок за участие: от 04 декември 2017 до 04 януари 2018

Проектът на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г. ...

27.11.2017
Проект на План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа

Срок за участие: до 22 декември 2017

Проектът на План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна ...

15.11.2017
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България

Срок за участие: до 11 декември 2017

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на ...

07.11.2017
Проект на Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2015 – 2016 г.

Срок за участие: до 05 декември 2017

През 2015 и 2016 г. текущата демографска ситуация в България се характеризира с продължаващо намаляване и ...

02.11.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2018 г.

Срок за участие: до 26 ноември 2017

С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да определи размер на линията на бедност за страната ...

01.11.2017
Обществено обсъждане на промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

Срок за участие: до 26 ноември 2017

С до 4 пъти се намаляват таксите за регистрация на юридическите лица с нестопанска целРазмерът на таксите за ...

01.11.2017
Проект на Наредба за физиологичните норми за хранене на населението

Срок за участие: до 30 ноември 2017

Целта на проекта на наредба е да регламентира на национално ниво най-новите научно обосновани стойности за прием ...

26.10.2017
Инициатива за подобряване на веригата за доставки на храни

Срок за участие: до 17 ноември 2017

Целева групаПриканваме всички граждани и организации да участват в тази консултация. По-специално, търсим мнения ...

19.10.2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Срок за участие: до 11 ноември 2017

До 23 май 2018 г. България трябва да въведе в националното си законодателство изискванията на Директива (EС) № ...

   1  2  3  4  ... 11   »