Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
21

Обществени консултации

27.06.2017
Актуално
Консултационен документ относно концепцията на Закон за социалните услуги

Срок за участие: до 21 юли 2017

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по концепция ...

27.06.2017
Актуално
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за храните

Срок за участие: до 23 юли 2017

В законопроекта сa регламентирани общите и специфичните изисквания към храните, които се пускат на пазара и ...

27.06.2017
Актуално
Проект на План за действие към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.) за периода 2017-2018 г.

Срок за участие: до 23 юли 2017

В проекта на План за действие за периода 2017-2018 г. са заложени конкретни мерки и дейности за изпълнение на ...

06.07.2017
Актуално
Проект на Постановление за изменение на Постановление на Министерския съвет № 90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Срок за участие: до 03 август 2017

В проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление на Министерския съвет № 90 от 2000 ...

18.07.2017
Актуално
Обществено обсъждане на проект на Интегриран план за управление на защитена зона за местообитанията „Комплекс Калиакра" и защитени зони за птиците „Калиакра" и „Белите скали" от екологична мрежа „Натура 2000"

Срок за участие: до 04 август 2017

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН (ИБЕИ-БАН) организира общественото ...

21.07.2017
Актуално
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия

Срок за участие: до 17 август 2017

Урежда се правото на доброволеца за осигуряване в предвидените от закона рискове, като внасянето им остава като ...

06.07.2017
Проект на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура „Развитие на социалното предприемачество“

Срок за участие: до 14 юли 2017

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Ви кани да изпратите своите писмени ...

05.07.2017
Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана на Програма за трансгранично сътрудничество "Интеррег - ИПП" между България и Турция 2014-2020

Срок за участие: до 07 юли 2017

Първият вариант на Насоките за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по ...

04.07.2017
Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана на Програма за трансгранично сътрудничество "Интеррег - ИПП" между България и Македония 2014-2020

Срок за участие: до 07 юли 2017

Първият вариант на Насоките за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по ...

04.07.2017
Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана на Програма за трансгранично сътрудничество "Интеррег - ИПП" между България и Сърбия 2014-2020

Срок за участие: до 07 юли 2017

Първият вариант на Насоките за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по ...

27.06.2017
Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021

Срок за участие: до 30 юни 2017

Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021 е политически документ, който формулира ...

15.06.2017
Проект на ПМС за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2017/2018 година

Срок за участие: до 19 юни 2017

С проекта на Постановление се предлага еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за учебната ...

31.05.2017
Мнения за новия електронен портал на София

Срок за участие: до 17 юни 2017

От 2 април 2017 година Столична община пусна в експлоатация официален електронен портал на София. Уважаеми ...

16.05.2017
Проект на актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и План за действие към нея за периода 2017-2020 г.

Срок за участие: до 28 май 2017

Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България, 2014-2030 г. (НСУРТБ) е приета от ...

16.05.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.

Срок за участие: до 25 май 2017

Предложеният проект на устройствен правилник на Министерството забългарското председателство на Съвета на ...

16.05.2017
Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Срок за участие: до 09 юни 2017

Предложението за приемане на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари се налага във връзка със съществените ...

10.05.2017
МОН публикува Проект на стандарт за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Срок за участие: до 29 май 2017

Министерство на образованието и науката публикува за публично обсъждане ДОС за финансиране на институциите в ...

27.04.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

Срок за участие: до 19 май 2017

В съответствие с нормативните изисквания работна група извърши детайлен анализ на разходите, пряко свързани с ...

10.04.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.

Срок за участие: до 07 май 2017

В „Държавен вестник" бр. 97 от 2016 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в ...

06.04.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел по чл. 10а от Закона за хазарта

Срок за участие: до 30 април 2017

Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица ...

28.03.2017
Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2017/2018 година

Срок за участие: до 24 април 2017

С проекта на Решение се предлага утвърждаване на годишните такси за кандидатстване и за обучение на студентите и ...

28.03.2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Срок за участие: до 23 април 2017

Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2015/1480 на Комисията от 28 август 2015 г. за изменение на ...

15.03.2017
Обществено обсъждане на ЕК за оценка на Регламента относно хранителни и здравни претенции за храните

Срок за участие: до 01 юни 2017

Обществено обсъждане на ЕК за оценка на Регламента относно хранителни и здравни претенции за храните ...

15.03.2017
Обществено обсъждане на промени в Портала за обществени консултации

Срок за участие: до 28 март 2017

Тази обществена консултация има за цел от една страна да информира потребителите на Портала за обществени ...

15.03.2017
Обществено обсъждане на проект на План за 2017 г. за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България

Срок за участие: до 10 април 2017

Планът за 2017 г. за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението ...

   1  2  3  4  ... 9   »