English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обществени консултации

 

Публично обсъждане на проекта на Споразумение за партньорство на Република България за 2021-2027 г.

Срок за участие: от 08.04.2022 г. до 21.04.2022 г.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от

Проект на заповед за забрана на внос и развъждане на Американска норка (визон) (Neovison vison) на територията на Република България

Срок за участие: от 08.04.2022 г. до 10.05.2022 г.

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс се оповестява проект на заповед за забрана на внос и развъждане на

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за качеството на социалните услуги

Срок за участие: от 08.04.2022 г. до 09.05.2022 г.

С проекта на Постановление се предлага приемане на Наредба за качеството на социалните услуги. В проекта на наредба се

Проект на Наредба за функционирането на Националната здравноинформационна система

Срок за участие: от 07.04.2022 г. до 07.05.2022 г.

По силата на чл. 28г, ал. 1 и 3 от Закона за здравето се създава Национална здравноинформационна система, администрирана и

Проект на Наредба за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта

Срок за участие: от 04.04.2022 г. до 18.04.2022 г.

Причини, които налагат приемането на предложените изменения:Проблемите, свързани с прилагането на действащата Наредба № 5 от

Проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и Национален план за действие 2022-2023 г.

Срок за участие: до 07.04.2022 г.

С оглед изработването на документи, които да отразяват актуалните предизвикателства на национално и местно ниво свързани с

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост

Срок за участие: от 21.03.2022 г. до 24.04.2022 г.

Механизмът за възстановяване и устойчивост (Механизмът) е иновативен резултатно ориентиран инструмент, който цели да осигури ефе

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост

Срок за участие: от 21.03.2022 г. до 21.04.2022 г.

Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ) е иновативен резултатно ориентиран инструмент, който цели да осигури ефективна

Проект на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2022 г.

Срок за участие: от 22.03.2022 г. до 05.04.2022 г.

Програмата е изготвена на основание чл. 6, ал. 5 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), в който е предвидено, че

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществената информация

Срок за участие: от 16.03.2022 г. до 29.03.2022 г.

С предложения проект на акт  се въвежда в българското законодателство приетата и актуализираната през 2019 г. правна рамка на

Проект на Стратегически план за РЗСР за програмен период 2023 – 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет

Срок за участие: до 31.03.2022 г.

Проектът на Стратегически план е насочен към създаване на условия за постигането на междусекторната цел на Европейския съюз,

Обществена консултация на проект на Програма за сътрудничество "Интеррег VI-A Гърция - България" 2021-2027 г.

Срок за участие: до 02.04.2022 г.

Обществена консултация на проект на Програма за сътрудничество "Интеррег VI-A Гърция - България" 2021-2027 г. и на проект на

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Срок за участие: от 14.02.2022 г. до 28.02.2022 г.

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух има следните основни цели:•

Обществени обсъждания на разработени специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 11 защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“

Срок за участие: до 22.02.2022 г.

От експертен екип под ръководството на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките

Проект на Програма трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България-Сърбия 2021-2027

Срок за участие: от 02.02.2022 г. до 04.03.2022 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството стартира обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на

Проект на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2021-2027 г.

Срок за участие: до 02.03.2022 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството стартира обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на

Проект на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027 г.

Срок за участие: до 28.02.2022 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството стартира обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-418 от 14 март 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи

Срок за участие: до 02.01.2022 г.

Необходимостта от допълнение на Наредба № 8121з-418 от 14 март 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 12 декември 2014 г. за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия

Срок за участие: до 02.01.2022 г.

Необходимостта от изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 12 декември 2014 г. за осигуряване на обществения ред при

Програма „Околна среда" 2021-2027 г., проект за изпращане в Европейската комисия

Срок за участие: от 02.11.2021 г. до 02.12.2021 г.

В изпълнение на чл. 15, ал. 1 на ПМС № 142 от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република

12345...30