Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
22

Обществени консултации

27.03.2019
Актуално
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Срок за участие: от 26 март 2019 до 26 април 2019

Проектът на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) има за основ ...

18.04.2019
Актуално
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет

Срок за участие: от 15 април 2019 до 28 април 2019

С предлаганите промени в Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, се цели ...

08.02.2019
Актуално
Обществено обсъждане на проект на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България

Срок за участие: до 30 април 2019

Министерството на енергетиката публикува проекта на интегриран национален план за енергетиката и климата. ...

10.04.2019
Актуално
Проект на Методика за оценка на социалната добавена стойност по § 7 от Заключителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Срок за участие: до 01 май 2019

Методика за оценка на социалната добавена стойност се приема на основание    § 7 от ...

10.04.2019
Актуално
Обществено обсъждане на промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух

Срок за участие: до 02 май 2019

Предложените изменения и допълнения на Закона за чистотата на атмосферния въздух имат за цел:Изпълнение на одобре ...

10.04.2019
Актуално
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защитените територии

Срок за участие: до 03 май 2019

Основната цел на настоящия законопроект е да бъдат нормативно разпознати и посочени в специалното законодателство ...

10.04.2019
Актуално
Предложение за протоколно РМС за приемане на Отчет на Плана за действие за 2018 г. и проект на План за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020 г

Срок за участие: до 04 май 2019

В Отчета на Плана за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, ...

10.04.2019
Актуално
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители

Срок за участие: до 05 май 2019

Проектът на ПМС има за цел:1. Изпълнение на ангажимент на Република България за привеждане в съответствие на ...

10.04.2019
Актуално
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

Срок за участие: до 05 май 2019

С предлаганите промени се осигурява съответствие на разпоредбите на Закона за културното наследство с ...

02.01.2019
Актуално
Консултации с обществеността по Плановете за управление на речните басейни и Планове за управление на риска от наводнения за периода 2022 – 2027 г.

Срок за участие: до 30 юни 2019

Консултации със заинтересованите страни и обществеността по повод подготовката на Плановете за управление на ...

25.03.2019
Проект на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.

Срок за участие: от 21 март 2019 до 05 април 2019

Предложената актуализация на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България се налага ...

25.03.2019
Проект на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Срок за участие: от 22 март 2019 до 20 април 2019

Правилникът за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика се приема на основание ...

25.03.2019
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Срок за участие: от 20 март 2019 до 18 април 2019

С предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца се премахва изискването за ...

25.03.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване

Срок за участие: от 20 март 2019 до 18 април 2019

Предложените промени в Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на ...

21.03.2019
Планът за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца е публикуван за обществено обсъждане

Срок за участие: от 20 март 2019 до 18 април 2019

Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020) е приета с Решение № 115 от ...

20.03.2019
Проект на Закон за стратегическото планиране на Република България

Срок за участие: от 19 март 2019 до 18 април 2019

Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. посочва дефицитите в стратегическото планиране ...

19.03.2019
проект на постановление на МС за приемане на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни , общински и частни училища през 2019 г.

Срок за участие: от 18 март 2019 до 18 април 2019

Реализацията на Програмата е в подкрепа на държавната политика за подпомагане на деца с изявени дарби, които са ...

19.03.2019
МРРБ приема предложения, експертни мнения и коментари за промени в Закона за управление на етажната собственост

Срок за участие: до 15 април 2019

Има идеи неплатените такси да се събират от общините с местните данъци„Огромен е интересът на обществото към ...

19.03.2019
Обществено обсъждане на промени в Наредба за опазване на околната среда в морските води

Срок за участие: от 15 март 2019 до 14 април 2019

Проектът на Наредба е разработен в съответствие с т. 150 от Плана за действие за 2018 г. с мерките, произтичащи ...

13.03.2019
Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г. и проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.

Срок за участие: от 12 март 2019 до 11 април 2019

Съгласно чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето и чл. 2 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на ...

13.03.2019
Усъвършенстване на административното обслужване в областта на околната среда

Срок за участие: от 09 март 2019 до 23 март 2019

Министерският съвет предвижда мащабна трансформация на модела на административно обслужване. Целите на планарните ...

11.03.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

Срок за участие: от 07 март 2019 до 06 април 2019

С предложения проект за изменение на наредбата се определя отговорността на всеки стопанин на площадки за игра ...

11.03.2019
Проект на Стратегия за развитие на българската култура 2019-2029 г.

Срок за участие: от 05 март 2019 до 05 април 2019

Разработването на Стратегия за развитие на културата е в изпълнение на чл. 2а, ал. 1  от Закона за закрила ...

11.03.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Срок за участие: от 09 март 2019 до 22 март 2019

С цел трайно решение на възникващите ежегодно проблеми с осигуряването на радиофармацевтици, е предложената ...

11.03.2019
Усъвършенстване на административното обслужване в областта на културата

Срок за участие: от 08 март 2019 до 22 март 2019

Министерският съвет предвижда мащабна трансформация на модела на административно обслужване. Целите на планарните ...

11.03.2019
Усъвършенстване на административното обслужване в областта на авторското и патентното право

Срок за участие: от 06 март 2019 до 20 март 2019

Министерският съвет предвижда мащабна трансформация на модела на административно обслужване. Целите на планарните ...

05.03.2019
Проект на НИД на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми

Срок за участие: от 01 март 2019 до 31 март 2019

Предвидените изменения и допълнения са насочени към постигане на следните цели:- привеждане в съответствие на ...

05.03.2019
Обществено обсъждане на проект на Наредба за реда за водене на регистъра на народните читалища и на читалищните сдружения

Срок за участие: от 28 февруари 2019 до 28 март 2019

С приемането на Наредбата се осигурява изпълнението на законовата делегация на чл. 10, ал. 1 от Закона за ...

05.03.2019
Обществено обсъждане на проект на Наредба за публичния регистър на обществените библиотеки

Срок за участие: до 28 март 2019

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки в Министерството на културата се създава и поддържа ...

   1  2  3  4  ... 19   »