Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
18

Обществени консултации

01.10.2019
Актуално
Индикативна годишна програма на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Срок за участие: до 21 октомври 2019

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентос ...

09.10.2019
Актуално
Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

Срок за участие: до 21 октомври 2019

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и ...

09.10.2019
Актуално
Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП „Околна среда" 2014-2020

Срок за участие: до 21 октомври 2019

Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от ПМС 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на оперативна програма ...

09.10.2019
Актуално
Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП „Региони в растеж" 2014-2020

Срок за участие: до 22 октомври 2019

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г., ...

25.09.2019
Актуално
Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република България

Срок за участие: от 24 септември 2019 до 25 октомври 2019

Настоящият аналитичен доклад цели да представи състоянието на БДП в България като начална стъпка в процеса на ...

01.10.2019
Актуално
Обществена консултация по промени в Закона за устройство на територията

Срок за участие: до 25 октомври 2019

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията  цели оптимизиране на ...

01.10.2019
Актуално
Обществена консултация по проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие "България 2030"

Срок за участие: до 28 октомври 2019

Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 ще бъде рамков стратегически документ от най-висок порядък в ...

05.08.2019
Актуално
European Commission: Eastern Partnership structured consultation

Срок за участие: до 31 октомври 2019

The EU's relations with its neighbours are guided by the Global Strategy for the European Union's Foreign and ...

09.10.2019
Актуално
Обществена консултация по промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Срок за участие: от 04 октомври 2019 до 03 ноември 2019

Със законопроекта на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се предлага въвеждането в българското ...

09.10.2019
Актуално
Обществена консултация по проект на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите (2019 - 2028 г.)

Срок за участие: от 03 октомври 2019 до 03 ноември 2019

Проектът на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на функциите на почвите (2019 – ...

09.10.2019
Актуално
Обществена консултация по промени в Наредбата за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението

Срок за участие: от 07 октомври 2019 до 06 ноември 2019

Проектът цели усъвършенстване на нормативната уредба за условията и реда за управление на средствата от Фонда за ...

02.09.2019
Актуално
Обществени консултации на Европейската комисия със срокове до ноември 2019 г.

Срок за участие: до 15 ноември 2019

Обществена консултация на ЕК "Емисии от промишлеността - оценка на правилата на ЕС"Краен срок: 4 септември 2019 ...

01.10.2019
Покана за избор на НПО за участието им в тематичната работна група за разработването на ОП за иновации и конкурентоспособност за 2021-2027

Срок за участие: до 17 октомври 2019

Министерство на икономиката отправя покана към екологични организации и организации, работещи в сферата на ...

01.10.2019
Покана за участие в Тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Срок за участие: до 04 октомври 2019

Покана към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност,чиито представители да участват ...

27.09.2019
Обществено обсъждане на проекти на документи по процедура "Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове" по ОПОС 2014-2020

Срок за участие: до 03 октомври 2019

Обществено обсъждане на проекти на документи по процедура "Изготвяне/актуализиране на планове за действие за ...

24.09.2019
Обществено обсъждане проекти на документи по процедура "Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България"

Срок за участие: до 26 септември 2019

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проекти на документи по процедура ...

18.09.2019
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за борба с наркотиците 2019-2023 г.

Срок за участие: от 17 септември 2019 до 16 октомври 2019

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям ...

16.09.2019
Проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2018 г.

Срок за участие: от 12 септември 2019 до 14 октомври 2019

Проектът за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за ...

16.09.2019
Обществена консултация по проект на актуализирана Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 за периода 2014 - 2020 г.

Срок за участие: от 13 септември 2019 до 13 октомври 2019

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и ...

12.09.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Срок за участие: от 05 септември 2019 до 05 октомври 2019

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се предлагат промени, свързани с ...

11.09.2019
Проект на Наредба за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди

Срок за участие: от 10 септември 2019 до 10 октомври 2019

С проекта се цели подобряване на ефективността на дейността по защита на горските територии, като ясно са ...

11.09.2019
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Срок за участие: от 04 септември 2019 до 04 октомври 2019

Проектът на нов Кодекс за поведение на служителите в държавната администрацията е разработен в изпълнение на:- ...

02.09.2019
Проект на Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи

Срок за участие: от 28 август 2019 до 27 септември 2019

Необходимостта от приемане на Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи е породена в ...

28.08.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Срок за участие: от 28 август 2019 до 27 септември 2019

Приемането на проекта на закон е необходимо с оглед изпълнение на ангажиментите за членство на страната в ...

26.08.2019
Проект на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Срок за участие: от 24 август 2019 до 22 септември 2019

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. ...

26.08.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

Срок за участие: от 20 август 2019 до 18 септември 2019

Предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето е част от пакета законопроекти, ...

26.08.2019
Проект на Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план

Срок за участие: от 21 август 2019 до 19 септември 2019

На 18.10.2018 г. новият Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) е обнародван в Държавен вестник (бр. 86 ...

26.08.2019
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати

Срок за участие: от 20 август 2019 до 19 септември 2019

Предложеният проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на възпитате ...

20.08.2019
Обществено обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

Срок за участие: от 20 август 2019 до 18 септември 2019

Предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето е част от пакета законопроекти, чиято ...

20.08.2019
Обществено обсъжданe на предложения за промяна в границата на Природен парк „Персина“

Срок за участие: до 16 септември 2019

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНE НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В ГРАНИЦАТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ПЕРСИНА", ЗАСЯГАЩИ ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ...

16.08.2019
Обществено обсъждане на проект на Постановление за създаване на Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция

Срок за участие: от 13 август 2019 до 27 август 2019

Основната причина за приемането на проекта на ПМС е изискването на Европейския съюз (ЕС) пред националните държави ...

13.08.2019
База данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система)

Срок за участие: от 13 август 2019 до 12 септември 2019

Проект на Наредба на министъра на икономиката за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база ...

   1  2  3  4  ... 22   »