English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обществени консултации

 

Обществено обсъждане относно Четвъртия национален план в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Срок за участие: от 01.09.2021 г. до 30.09.2021 г.

В периода юли – август 2021 г. бяха събрани общо 35 предложения за мерки, които да залегнат в Четвъртия национален план за

Проект на Доклад за равнопоставеността между жените и мъжете в Република България за 2020 г.

Срок за участие: от 25.08.2021 г. до 24.09.2021 г.

Изложени са извършените дейности и постигнатите резултати в петте приоритетни области на Националната стратегия за насърчаване

Обществени консултации на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Срок за участие: от 19.08.2021 г. до 18.09.2021 г.

Относно социални предприятия проекта предвижда: „ПРЧР предоставя важна подкрепа с цел преодоляване на предизвикателствата,

ПМС за изменение и допълнение на Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилаг

Срок за участие: от 26.08.2021 г. до 28.09.2021 г.

Причините, които налагат извършването на промени в Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи,

Програма за храни и основно материално подпомагане е отворена за коментари от гражданите до 12 август 2021 г.

Срок за участие: до 12.08.2021 г.

До август 2021 г. всеки заинтересован гражданин може да даде обратна връзка по последната версия на проекта за Програма за

Обществено обсъждане на Проект на Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Срок за участие: до 12.08.2021 г.

До 12 август 2021 г. всеки заинтересован гражданин може да даде обратна връзка за последната версия на проекта за Програма

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за приобщаващото образование

Срок за участие: от 29.07.2021 г. до 30.08.2021 г.

С проекта на акт се предлага изменение на Наредбата за приобщаващото образование, с което се осигурява нормативна възможност об

Проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Срок за участие: от 08.07.2021 г. до 09.08.2021 г.

В изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Министерството на образованието и науката

Обществено обсъждане на проекта на Споразумение за партньорство между България и Европейската комисия за програмен период 2021-2027

Срок за участие: до 09.07.2021 г.

На 15 юли 2021 г. от 10:00 ч. ще се състои обществено обсъждане на Споразумението за партньорство между Република България и

Проект на План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Срок за участие: до 18.07.2021 г.

Проектът на Плана за действие е структуриран в 8 приоритетни области, съобразно приоритетите на Стратегията:•   

Започва подготовката на Четвъртия национален план за действие на Република България в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“

Срок за участие: до 30.07.2021 г.

В периода от юни до декември 2021 г. предстои да се разработи и приеме Четвъртият национален план на Република България,

Проект на План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Срок за участие: до 18.07.2021 г.

Разработването на двугодишен План за действие е в изпълнение на приетата с Решение № 976 от 31 декември 2020 г. на Министерския

Проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. - ангажиране, овластяване, развитие

Срок за участие: до 30.06.2021 г.

С оглед акцентиране върху фокусирани интервенции в проблемни за младежта области е изготвен съществено изменен проект на

Проект за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост на основание чл. 44 от ППЗХУ

Срок за участие: до 15.07.2021 г.

През изминалите три години на обявяване на конкурси за набиране и финансиране на проектни предложения за създаване на центрове

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществената информация

Срок за участие: до 15.07.2021 г.

С предложения проект на акт  се въвежда в българското законодателство приетата и актуализираната през 2019 г. правна рамка

Проект на Отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Срок за участие: до 30.06.2021 г.

В изпълнение на приетата с Решение № 5 на Министерския съвет от 06.02.2013 г. Национална стратегия за намаляване на бедността и

Проект на Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 г.

Срок за участие: до 21.06.2021 г.

Настоящата Стратегия по заетостта 2021 – 2030 г. е четвърта поред и обхваща най-дълъг период (10 години) и най-много поставени

Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ

Срок за участие: до 27.06.2021 г.

С разработването и приемането на Наредбата за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механ

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Срок за участие: до 26.06.2021 г.

Направени са следните предложения за промени:§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:1. Алинея 1 се изменя така:„(1) Правото

България заедно с още 67 региона от Средиземноморието с достъп до евросредства за опазването на околната среда и подпомагане на туризма

Срок за участие: до 11.06.2021 г.

Страната ни е включена за първи път в програмата за териториално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Средиземно море" 2021-2027 с

12345...29