Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
24

Обществени консултации

06.03.2018
Актуално
Обществено обсъждане: Проект на Национална програма за закрила на детето за 2018 година

Срок за участие: от 02 март 2018 до 02 април 2018

Разработването на Национална програма за закрила на детето за 2018 г. е в изпълнение на законодателството в облас ...

17.01.2018
Актуално
Обществена консултация относно инициатива на ЕС за опрашителите

Срок за участие: от 11 януари 2018 до 05 април 2018

Консултацията има за цел да се съберат мнения относно намаляването на опрашителите, като получените отговори ще ...

07.03.2018
Актуално
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

Срок за участие: от 06 март 2018 до 05 април 2018

С проекта на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията з ...

09.03.2018
Актуално
Проект на Решение за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Срок за участие: от 07 март 2018 до 06 април 2018

С проекта на Решение се предлага одобряване на 13 национални програми за развитие на образованието през 2018 г., ...

09.03.2018
Актуално
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

Срок за участие: от 09 март 2018 до 08 април 2018

Предлагат се изменения и допълнения в наредбата, с които се цели:1. Ученици, обучаващи се в частни училища, в ...

14.03.2018
Актуално
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Срок за участие: от 09 март 2018 до 08 април 2018

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда има за цел облекчаване на ...

14.03.2018
Актуално
Обществено обсъждане на предложения за намаляване на площта на резерват "Калиакра" и увеличаване на площта на защитена местност "Степите" в община Каварна

Срок за участие: от 12 март 2018 до 12 април 2018

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНE НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПЛОЩТА НА РЕЗЕРВАТ „КАЛИАКРА" И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЛОЩТА НА ...

19.03.2018
Актуално
Консултационен документ относно проект на Закон за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието

Срок за участие: до 15 април 2018

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по концепция ...

24.01.2018
Актуално
Обществена консултация на ЕК на тема „Резултати от програмите за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г."

Срок за участие: от 22 януари 2018 до 20 април 2018

Целева групаПриканваме всички граждани и организации да участват в тази консултация. По-специално, търсим ...

06.03.2018
Актуално
Обществена консултация на ЕК относно оценката на регламента за превоза на отпадъци

Срок за участие: от 30 януари 2018 до 27 април 2018

Целева групаВсички заинтересовани страни, включително частни лица, дружества, организации, публични органи и ...

06.03.2018
Актуално
Обществена консултация на ЕК на тема Действие "Знак за европейско наследство"

Срок за участие: от 02 март 2018 до 24 май 2018

Целева групаПриканваме всички граждани и организации, които се интересуват от културата и историята на Европа, ...

01.03.2018
Проект на ПМС за изм. и доп. на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хората с увреждания, приет с ПМС № 346/2004 г.

Срок за участие: до 11 март 2018

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейнос ...

01.03.2018
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Срок за участие: до 23 март 2018

Министерството на образованието и науката предприе конкретни мерки за намаляване тежестта на ученическата раница. ...

22.02.2018
Проект на Решение за приемане на План за 2018 – 2020 година за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 - 2020)

Срок за участие: до 22 март 2018

В проекта на План за 2018 – 2020 година за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно ...

20.02.2018
Проект на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Срок за участие: до 28 февруари 2018

Проектът на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната ...

20.02.2018
Проект на ПМС за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, приет с ПМС № 112 от 2009 г.

Срок за участие: до 18 март 2018

В Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване е предвидено ч ...

07.02.2018
Проект на Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

Срок за участие: до 08 март 2018

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, работодателят, съответно органът по ...

31.01.2018
Консултация за промяна в обхвата на районите за планиране от Ниво 2

Срок за участие: до 28 февруари 2018

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предлага за обществено обсъждане три варианта ...

31.01.2018
МЕТОДИКА за отпускане на средства за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, на основание чл. 20, ал. 1 от ППЗИХУ и във връзка с чл. 28, ал. 2 от ЗИХУ

Срок за участие: до 27 февруари 2018

Разработеният проект на Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на ...

31.01.2018
Проект на нов закон за ВиК отрасъла с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията

Срок за участие: до 25 февруари 2018

Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира обществена консултация по предложение за ...

26.01.2018
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Срок за участие: до 18 февруари 2018

Прецизират се текстове, като се съобразяват съществуващи изисквания и условия за подпомагане по мярка 13 ...

24.01.2018
Обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Шабла и Екологична оценка към него

Срок за участие: до 22 февруари 2018

В обхвата на плана попадат осем защитени зони от екологична мрежа "Натура 2000". Среща за обсъждане на плана ще ...

24.01.2018
Обществено обсъждане на промени в нормативни актове в сферата на финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Срок за участие: до 21 февруари 2018

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. бяха извършени изменения и допълнения в Закона ...

24.01.2018
Обществено обсъждане на промени в Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Срок за участие: до 18 февруари 2018

С промяната се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за ...

24.01.2018
Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Срок за участие: до 18 февруари 2018

С предложените промени се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на ...

24.01.2018
Обществено обсъждане на проект на Методика за финансиране на проекти по програмите, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания

Срок за участие: до 17 февруари 2018

В изпълнение на държавната политика за социална интеграция на хората с увреждания, Агенцията за хората с увреждан ...

17.01.2018
Обществена консулация на ЕК относно фондовете на ЕС в областта на ценностите и мобилността

Срок за участие: от 10 януари 2018 до 08 март 2018

Target groupAll citizens and organisations are welcome to respond to this consultation. All citizens, ...

17.01.2018
Обществена консултация на ЕК относно фондове на ЕС в областта на миграцията

Срок за участие: от 10 януари 2018 до 08 март 2018

Цел на консултациятаПрез 2018 г. Комисията ще направи подробни предложения за следващото поколение ...

17.01.2018
Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване

Срок за участие: от 10 януари 2018 до 08 март 2018

В настоящата консултация могат да участват всички граждани и заинтересовани страни, които се интересуват от пол ...

15.01.2018
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

Срок за участие: до 12 февруари 2018

Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) е приета на ...

   1  2  3  4  ... 13   »