English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обществени консултации

 

Проект на Заповед за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти

Срок за участие: от 28.11.2023 г. до 28.12.2023 г.

Изпълняваната от  Агенцията за хората с увреждания (АХУ) Програма за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с

Обществено обсъждане на проекти на заповеди за защитени зони изготвени по реда на Закона за биологичното разнообразие, публикувано на 24.11.2023 г.

Срок за участие: от 24.11.2023 г. до 24.12.2023 г.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното

Проект на Концепция за регулиране на лобистките дейности в Република България

Срок за участие: от 17.11.2023 г. до 18.12.2023 г.

Предложената Концепция за регулиране на лобистките дейности в Република България има за цел да дефинира предметния обхват на

Обществени обсъждания на защитени зони от мрежата „Натура 2000"

Срок за участие: от 16.11.2023 г. до 16.12.2023 г.

Министерството на околната среда и водите обяви обществени обсъждания на проекти на 14 заповеди за обявяване и на 2 заповеди за

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България.

Срок за участие: от 17.11.2023 г. до 01.12.2023 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българите,  живеещи извън Република България.За повече информация

Държавната агенция за закрила на детето започва допитване до гражданите кои са най-важните предизвикателства, на които да отговори бъдещ стратегически документ за детето

Срок за участие: до 30.11.2023 г.

Държавната агенция за закрила на детето стартира допитване до гражданите кои според тях са най-важните предизвикателства, на

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Срок за участие: от 30.10.2023 г. до 29.11.2023 г.

Предложеният законопроект има за цел да транспонира в българското законодателство част от изискванията на Директива (ЕС)

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента

Срок за участие: от 03.11.2023 г. до 02.12.2023 г.

Причини, които налагат приемането на нормативния акт:Общественият съвет по правата на пациента (Съвета) е консултативен орган

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

Срок за участие: от 26.10.2023 г. до 10.11.2023 г.

Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения

Срок за участие: от 27.10.2023 г. до 26.11.2023 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за вида, размера и реда за налагане на

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Срок за участие: от 30.10.2023 г. до 29.11.2023 г.

С изменението и допълнението на Постановление № 79 на Министерския съвет от 13.04.2016 г. се разширява обхватът на

Проект на Заповед за изменение и допълнение на Методика за финансиране на проекти ССД, съгласно чл. 46 от Закона за хората с увреждания

Срок за участие: от 13.10.2023 г. до 13.11.2023 г.

На основание чл. 46 от Закона за хората с увреждания и във връзка с чл. 36, ал. 1 от Правилника за неговото прилагане,

Управляващият орган на Програма Развитие на човешките ресурси публикува за обсъждане Проект на индикативна годишна работна програма за 2024 г

Срок за участие: до 26.10.2023 г.

С цел осигуряване на навременна информация и публичност сред заинтересованите страни, съгласно изискванията на чл. 26 на ПМС №

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Срок за участие: от 02.10.2023 г. до 01.11.2023 г.

Проектът цели изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), с което в българското законодателство

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 г.

Срок за участие: от 07.10.2023 г. до 20.10.2023 г.

Изготвеното изменение и допълнение на Наредбата е обусловено от следния проблем:Невъзможност за финансиране на приоритетни

Проект на Постановление за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за защита от домашното насилие

Срок за участие: от 21.09.2023 г. до 21.10.2023 г.

С настоящата обществена консултация се канят заинтересованите страни да изразят своята позиция по Проекта на Постановление за

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Срок за участие: от 26.09.2023 г. до 26.10.2023 г.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се въвежда законова възможност в

Публикувани за обществено обсъждане са Индикативните годишни работни програми за 2024 г. на програмите в област „Вътрешни работи"

Срок за участие: до 23.10.2023 г.

Обществено обсъждане на проекти на Индикативните годишни работни програми за 2024 г. по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“,

Проект за обсъждане на Индикативна годишна работна програма на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за 2024 г.

Срок за участие: до 23.10.2023 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в

Обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ за 2024 г.

Срок за участие: до 23.10.2023 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г.,  Управляващият орган на програма „Научни изследвания, иновации и

12345...35