Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

Обществени консултации

17.12.2020
Актуално
Проект на План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026)

Срок за участие: до 18 януари 2021

Проектът на План за действие е разработен за изпълнение на заключителните препоръки от 21 септември 2018 г. към ...

15.01.2021
Актуално
Обществени консултации по задание за обхват и съдържание на доклади за екологична оценка на проект на интегрирана териториална стратегия за шестте района за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

Срок за участие: до 19 януари 2021

Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществени консултации ...

04.01.2021
Актуално
Обществено обсъждане на проект на Доклад за екологична оценка на Националния план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г.

Срок за участие: до 21 януари 2021

В изпълнение на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове ...

14.01.2021
Актуално
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие

Срок за участие: от 13 януари 2021 до 27 януари 2021

Причините, които налагат приемането на предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита ...

04.01.2021
Актуално
Проект на Национална здравна стратегия 2021-2030

Срок за участие: до 28 януари 2021

Осигуряването на здравословен начин на живот и насърчаването на благосъстоянието на всички хора, във всяка ...

04.01.2021
Актуално
Обществено обсъждане на първа работна версия, вариант 3, на Националната рамка за приоритетни действия за "Натура 2000" 2021-2027 г.

Срок за участие: до 01 февруари 2021

Документът е разработен въз основа на изискванията на Европейската комисия, като следва утвърден формат. ...

15.01.2021
Актуално
Девет държави от Черноморския регион с достъп до еврофинансиране за съвместни проекти и през новия програмен период

Срок за участие: до 12 февруари 2021

Страните от Черноморския регион ще продължат да изпълняват съвместни проекти с европейско финансиране в ...

15.01.2021
Актуално
Обществена консултация на Проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.

Срок за участие: до 14 февруари 2021

Настоящата стратегия за младежта е изготвена в изпълнение на чл. 4 от ЗМ. Тя има за цел да дефинира основните и ...

18.12.2020
Проект на Наредба за планирането на социалните услуги

Срок за участие: до 13 януари 2021

С проекта на Постановление се предлага приемане на Наредба за планирането на социалните услуги. Със Закона ...

17.12.2020
Проект на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030

Срок за участие: до 09 януари 2021

Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 * ще подпомогне ...

10.12.2020
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите

Срок за участие: от 09 декември 2020 до 08 януари 2021

С приемането на законопроекта ще се създаде ред за извършването на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания ...

03.12.2020
Обществени обсъждания за 35 защитени зони от "Натура 2000"

Срок за участие: до 31 декември 2020

Министерството на околната среда и водите провежда обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване ...

19.11.2020
Обществена консултация на проект на Наредба за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола върху тази дейност

Срок за участие: до 30 ноември 2020

Прилагането на наредбата ще създаде възможност храната, която не се е превърнала в хранителен отпадък и все още е ...

17.11.2020
Проект на Решение за приемане на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)

Срок за участие: до 14 декември 2020

Заложено е: Партньорство и съгласуваност - активно взаимодействие и синхронизиране между ...

17.11.2020
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

Срок за участие: до 13 декември 2020

1. Прецизират се разпоредбите относно контролната дейност на Държавната агенция за закрила на детето ...

16.11.2020
Покана за участие в обществено обсъждане на проект на заповед за въвеждане на забрана за улов на есетровите видове риба: руска есетра, чига, пъструга, моруна, в българската част на река Дунав и Черно море

Срок за участие: до 10 декември 2020

Есетровите риби са едни от най-застрашените видове в света, като причините за тяхното намаляване и ...

11.11.2020
Проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България - октомври 2020 г.

Срок за участие: до 29 ноември 2020

Механизмът за възстановяване и устойчивост е част от елемента „Следващо поколение ЕС" (2021-2024 г.) от Плана за ...

10.11.2020
Проект на Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 г.

Срок за участие: от 09 ноември 2020 до 09 декември 2020

Според анализа в Проекта на стратегията като силна страна в политиката за социално включване е посочена ...

05.11.2020
Обществена консултация на промени в Правилника за вписванията на недвижими имоти и тежести, по повод въвеждане на електронно правосъдие и електронно правителство

Срок за участие: от 05 ноември 2020 до 07 декември 2020

Министерството на правосъдието предлага изменения в Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на ...

05.11.2020
Обществена консултация на промени в Гражданско-процесуалния кодекс, по повод въвеждане на електронно правосъдие

Срок за участие: от 05 ноември 2020 до 19 ноември 2020

Продължаването на реформата на съдебната система е безусловно свързано с въвеждането на електронното ...

02.11.2020
Публично обсъждане на Проекта на споразумение за партньорство на Република България 2021-2027 г.

Срок за участие: до 30 ноември 2020

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средства ...

20.10.2020
Проект на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г.

Срок за участие: до 11 ноември 2020

Проект на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г. Визията на Националната стратегия за хора ...

20.10.2020
Проект на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 г.

Срок за участие: от 16 октомври 2020 до 16 ноември 2020

Документът определя визията и целта на политика, за чието изпълнение очертава ключови действия в пет приоритетни ...

06.10.2020
Проект на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет

Срок за участие: до 31 октомври 2020

С Наредбата ще се уредят: Стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по ...

30.09.2020
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания

Срок за участие: от 29 септември 2020 до 28 октомври 2020

Предлаганата нормативна промяна на Закона за хората с увреждания ще доведе до:Прецизиране на действащите ...

28.09.2020
Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на петдесет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Срок за участие: от 25 септември 2020 до 25 октомври 2020

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за ...

   1  2  3  4  ... 27   »