English   14273 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обществени консултации

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии

Срок за участие: от 13.01.2023 г. до 13.02.2023 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територииС

Проект на Наредба за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации

Срок за участие: от 13.01.2023 г. до 12.02.2023 г.

Причините за изготвянето на Наредба за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни

Обществена консултация на проектите на планове за управление на риска от наводнения

Срок за участие: до 10.09.2023 г.

Министерство на околната среда и водите, съобщава, че на 15 декември 2022 г. са публикувани за консултации и писмени становища П

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г.

Срок за участие: от 06.01.2023 г. до 20.01.2023 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Обществена консултация на ревизирана документация за кандидатстване по Първа покана на Програма "Интеррег NEXT Черноморски байсейн" 2021 - 2027 г.

Срок за участие: до 23.01.2023 г.

Предлага се обсъждане на документация за редовни и за малко мащабни проекти. Планира се поканата да бъде обявена през първата

Проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 302 от 2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 - 2027 г.

Срок за участие: от 19.12.2022 г. до 02.01.2023 г.

С приемането на проекта на Постановление ще се намали броят на комитетите за наблюдение в област „Вътрешни работи“ от три на

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта (oбн., ДВ, бр. 48 от 2022 г.)

Срок за участие: от 02.12.2022 г. до 16.12.2022 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените библиотеки

Срок за участие: от 29.11.2022 г. до 13.12.2022 г.

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените

Проект на Методика за оценка на потребностите от високотехнологични помощни средства за хора с трайни увреждания по проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Срок за участие: от 07.11.2022 г. до 07.12.2022 г.

Предложеният акт представлява съществена част за изпълнение на ключов етап по проект „Предоставяне на помощни средства за лица

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Срок за участие: от 16.11.2022 г. до 30.11.2022 г.

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД на ЗМИП) се въвеждат

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г.

Срок за участие: от 11.11.2022 г. до 12.12.2022 г.

Основната цел на националната стратегия е осигуряване провеждането на добре координирана горска политика. Тя е основополагащ

Стратегия за биологичното разнообразие в Република България

Срок за участие: от 10.11.2022 г. до 11.12.2022 г.

Стратегията за биологичното разнообразие на Република България (СБРРБ) е основен стратегически документ, чрез който се

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

Срок за участие: от 11.11.2022 г. до 24.11.2022 г.

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергията от възобновяеми източници.

Проект на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за периода 2023 - 2025 г.

Срок за участие: от 03.11.2022 г. до 17.11.2022 г.

Проект на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за периода 2023 - 2025

Обществени консултации по проекта на Насоки за кандидатстване по Първа покана за проектни предложения на програма ИНТЕРРЕГ NEXT Черноморски басейн 2021-2027

Срок за участие: до 02.12.2022 г.

Управляващият орган на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2021-2027” - Министерство на развитието,

Обществено обсъждане на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони „Аладжа банка", „Емона", и „Отманли" от екологична мрежа „Натура 2000"

Срок за участие: до 27.11.2022 г.

Обществено обсъждане на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата фл

Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2023-2024 г.

Срок за участие: от 13.10.2022 г. до 14.11.2022 г.

Националният план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2023-2024 г. е разработен за изпълнение

Проект на заповед за изменение на заповедта на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002021 „САКАР“

Срок за участие: до 04.11.2022 г.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното

12345...33