Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
21

Обществени консултации

28.01.2019
Актуално
Проект на Закон за движението по пътищата

Срок за участие: от 24 януари 2019 до 23 февруари 2019

С изготвянето на нов Закон за движението по пътищата се цели усъвършенстване на нормативната база, ...

28.01.2019
Актуално
Проект на Закон за водачите на моторни превозни средства

Срок за участие: от 24 януари 2019 до 23 февруари 2019

Причини, които налагат приемането на закона            ...

28.01.2019
Актуално
Обществено обсъждане на промени в Постановление № 138 за създаване на Национален съвет по демографска политика

Срок за участие: от 25 януари 2019 до 24 февруари 2019

Настоящият проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 138 от 02.06.2014 г. (обн. ДВ, ...

29.01.2019
Актуално
Обществено обсъждане на проект на Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии

Срок за участие: до 28 февруари 2019

Становищата и предложенията изпращайте до avasileva@iag.bg и gergana@iag.bg.Проект на Правила за здравословни ...

04.02.2019
Актуално
Проект на Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България

Срок за участие: до 01 март 2019

Проект на Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България можете да намерите на ...

04.02.2019
Актуално
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование

Срок за участие: до 04 март 2019

Направените промени, в проекта на Наредба, регламентират възможността учениците да се преместват след началото ...

04.02.2019
Актуално
Проект за Решение на Министерския съвет за приемане на национални програми за развитие на образованието – 2019 година

Срок за участие: до 04 март 2019

През 2019 година ще се изпълняват 17 национални програми (НП) за развитие на образованието, от които ще се ...

05.02.2019
Актуално
Обществено обсъждане на проект на Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк "Рила"

Срок за участие: до 06 март 2019

Информация по общественото обсъждане можете да намерите на сайта на Национален парк Рила.

05.02.2019
Актуално
Обществено обсъждане на промени в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Срок за участие: от 05 февруари 2019 до 07 март 2019

Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение ...

08.02.2019
Актуално
Обществено обсъждане на промени в Наредба № РД-07-1 за реда и условията за определяне на целевите помощи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Срок за участие: от 06 февруари 2019 до 07 март 2019

Проект за изменение на Наредба № РД-07-1 от 04.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ...

08.02.2019
Актуално
Обществено обсъждане на промени в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територия

Срок за участие: от 05 февруари 2019 до 07 март 2019

Предложените промени отразяват и инкорпорират в Наредбата одобрените с Решение № 704 на Министерския съвет от ...

08.02.2019
Актуално
Обществено обсъждане на промени в Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча

Срок за участие: от 07 февруари 2019 до 10 март 2019

С приемането на проекта на постановление ще се урегулира законовата и под законовата нормативна уредба по ...

11.02.2019
Актуално
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора

Срок за участие: от 08 февруари 2019 до 10 март 2019

С приемане на проекта на Закона за изменение и допълнение на ЗБТХ ще се внесат промени в нормативната уредба по ...

02.01.2019
Актуално
Обществено обсъждане на работен документ на ЕК „Изпълнение от ЕС на Орхуската конвенция в областта на достъп до правосъдие по въпроси за околната среда"

Срок за участие: до 14 март 2019

The EU and its Member States are parties to the Aarhus Convention on access to information, public participation ...

15.02.2019
Актуално
Обществено обсъждане на промени в Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на ИСУН и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН

Срок за участие: от 13 февруари 2019 до 15 март 2019

„Правителството подготви проект на Постановление за допълнение на Наредбата за определяне на условията, реда и ...

15.02.2019
Актуално
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция

Срок за участие: от 14 февруари 2019 до 15 март 2019

С проекта на Постановление на Министерския съвет са предложени изменения и допълнения в Наредбата за условията и ...

15.02.2019
Актуално
Обществено обсъждане на промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция

Срок за участие: от 14 февруари 2019 до 15 март 2019

С проекта на Постановление на Министерския съвет са предложени изменения и допълнения в Наредбата за условията и ...

19.02.2019
Актуално
Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Център „Фонд за лечение на деца"

Срок за участие: от 20 февруари 2019 до 21 март 2019

С проекта на постановление се предлага функциите, дейността, активите, пасивите, архивът, както и другите права ...

08.02.2019
Актуално
Обществено обсъждане на проект на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България

Срок за участие: до 30 април 2019

Министерството на енергетиката публикува проекта на интегриран национален план за енергетиката и климата. ...

02.01.2019
Актуално
Консултации с обществеността по Плановете за управление на речните басейни и Планове за управление на риска от наводнения за периода 2022 – 2027 г.

Срок за участие: до 30 юни 2019

Консултации със заинтересованите страни и обществеността по повод подготовката на Плановете за управление на ...

11.02.2019
Обществено обсъждане на проект Осми доклад на Република България по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените

Срок за участие: до 15 февруари 2019

Срокът за коментари е 15 февруари на human.rights@mfa.bgПовече информация можете да намерите на сайта на ...

01.02.2019
Проект за изменение и допълнение на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Срок за участие: до 20 февруари 2019

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на ...

28.01.2019
Обществено обсъждане на промени в Закона за електронното управление

Срок за участие: от 26 януари 2019 до 08 февруари 2019

Законопроектът цели да осигури ефективност и сигурност при предоставянето на електронни административни услуги ...

22.01.2019
Обществено обсъждане на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Срок за участие: от 21 януари 2019 до 04 февруари 2019

Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и доклади, когато това се изисква по закон, както и ...

21.01.2019
Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален комитет по международно хуманитарно право в Р България

Срок за участие: от 18 януари 2019 до 18 февруари 2019

Комитетът е междуведомствен орган с консултативен характер, който ще подпомага правителството на България в ...

21.01.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Срок за участие: от 18 януари 2019 до 17 февруари 2019

С предлаганите изменения и допълнения се цели да се уеднакви нормативната уредба на национално ниво, като се ...

21.01.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Срок за участие: от 18 януари 2019 до 17 февруари 2019

С предлаганите промени се цели да се уеднакви нормативната уредба на национално ниво, като се съобразят ...

21.01.2019
Проект на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.)

Срок за участие: от 18 януари 2019 до 17 февруари 2019

Устойчивото нарастване на продължителността на живота в България, в съчетание с трайните тенденции на ...

14.01.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Срок за участие: от 08 януари 2019 до 08 февруари 2019

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие въвежда нов подход за ...

11.01.2019
Проект на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

Срок за участие: от 10 януари 2019 до 08 февруари 2019

Националната стратегия за детето (НСД) 2019-2030 г. е разработена на основание чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила ...

09.01.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Срок за участие: от 07 януари 2019 до 08 февруари 2019

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие въвежда нов подход за ...

02.01.2019
Обществено обсъждане на проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи

Срок за участие: до 16 януари 2019

Със законопроекта се предлага цялостна организация на поземлените отношения, която да преодолее недостатъците на ...

17.12.2018
Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Срок за участие: до 27 декември 2018

С проекта на постановление ще се предвиди изменение на 2 нормативни акта:- Правилник за легализациите, заверките ...

11.12.2018
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса

Срок за участие: до 04 януари 2019

Проектът на Наредба е разработен в съответствие с т. 153 от Плана за действие за 2018 г. с мерките, произтичащи ...

11.12.2018
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г.

Срок за участие: от 10 декември 2018 до 24 декември 2018

В проекта на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г. са посочени дейностите, ...

10.12.2018
Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания"

Срок за участие: до 04 януари 2019

Причините, които налагат приемането на проекта на Правилник на Фонд „Научни изследвания" са:избягване на ...

07.12.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

Срок за участие: до 03 януари 2019

Законопроектът за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс цели подобряване на ...

   1  2  3  4  ... 17   »