Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
18

Обществени консултации

08.06.2021
Актуално
Проект на Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 г.

Срок за участие: до 21 юни 2021

Настоящата Стратегия по заетостта 2021 – 2030 г. е четвърта поред и обхваща най-дълъг период (10 години) ...

01.06.2021
Актуално
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Срок за участие: до 26 юни 2021

Направени са следните предложения за промени:§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:1. Алинея 1 се изменя ...

08.06.2021
Актуално
Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ

Срок за участие: до 27 юни 2021

С разработването и приемането на Наредбата за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. ...

19.05.2021
България заедно с още 67 региона от Средиземноморието с достъп до евросредства за опазването на околната среда и подпомагане на туризма

Срок за участие: до 11 юни 2021

Страната ни е включена за първи път в програмата за териториално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Средиземно ...

18.05.2021
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж”

Срок за участие: от 14 май 2021 до 14 юни 2021

Част от предложените промени: §3. Създава се нов чл. 14:Чл. 14 (1) С Решение на Столичен общински съвет се възлага ...

13.04.2021
Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2022 г.

Срок за участие: до 22 април 2021

В Проекта се предвижда стимулиране на неправителствения сектор за създаване на условия за социално ...

06.04.2021
Проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030

Срок за участие: до 12 април 2021

В изпълнение на заповед Р-32 от 5.03.2021 г. на заместник-председателя и председател на Националния съвет за ...

30.03.2021
Проект на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2021 г.

Срок за участие: до 09 април 2021

В проекта на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2021 г. са посочени дейностите, ...

23.03.2021
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за 2021 - 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.)

Срок за участие: до 15 април 2021

В Проекта се предвижда да се включат неправителствени организации в две дейности: Подпомагане на дейността ...

16.03.2021
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Срок за участие: до 09 април 2021

С проекта на Постановление се предвижда привеждане на Устройствения правилник на Агенцията за качество на ...

01.03.2021
Обсъждания за защитени зони от екологична мрежа "Натура 2000"

Срок за участие: до 26 март 2021

Министерството на околната среда и водите обяви обществени обсъждания за приемане на заповеди за ...

12.02.2021
Приемане на Наредба на Столична община за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот"

Срок за участие: до 19 февруари 2021

Предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот" е административна дейност, свързана с ...

12.02.2021
Министерството на околната среда и водите обяви обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на 33 броя защитени зони за опазване на местообитанията от екологична мрежа "Натура 2000"

Срок за участие: до 11 март 2021

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви обществени обсъждания на проекти на заповеди за ...

12.02.2021
Обществено обсъждане на проект на Програма "Околна среда" 2021 - 2027 г. (трети вариант) и на актуализиран Доклад за екологична оценка на Програмата

Срок за участие: до 11 март 2021

Управляващият орган на програма Околна среда 2021-2027 г. организира консултации и обществено обсъждане по ...

04.02.2021
Провежда се обсъждане за съдържанието на следващата програма "Дунав" 2021 - 2027 г.

Срок за участие: до 19 февруари 2021

Транснационална програма "Дунав" е финансов инструмент на Европейското териториално сътрудничество ...

01.02.2021
Проект на Национална стратегия по миграция на Република България 2021-2025

Срок за участие: до 26 февруари 2021

Проектът на Национална стратегия по миграция на Република България 2021-2025 (Стратегия) формира рамка за ...

26.01.2021
Обществена консултация по проект на заповед за поставяне на отделни видове диворастящи лечебни растения под специален режим на опазване и ползване за 2021 г.

Срок за участие: до 20 февруари 2021

Проектът представлява ежегодна Заповед за специалния режим на опазване и ползване ...

15.01.2021
Обществени консултации по задание за обхват и съдържание на доклади за екологична оценка на проект на интегрирана териториална стратегия за шестте района за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

Срок за участие: до 19 януари 2021

Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществени консултации ...

15.01.2021
Девет държави от Черноморския регион с достъп до еврофинансиране за съвместни проекти и през новия програмен период

Срок за участие: до 12 февруари 2021

Страните от Черноморския регион ще продължат да изпълняват съвместни проекти с европейско финансиране в ...

15.01.2021
Обществена консултация на Проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.

Срок за участие: до 14 февруари 2021

Настоящата стратегия за младежта е изготвена в изпълнение на чл. 4 от ЗМ. Тя има за цел да дефинира основните и ...

14.01.2021
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие

Срок за участие: от 13 януари 2021 до 27 януари 2021

Причините, които налагат приемането на предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита ...

04.01.2021
Обществено обсъждане на проект на Доклад за екологична оценка на Националния план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г.

Срок за участие: до 21 януари 2021

В изпълнение на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове ...

   1  2  3  4  ... 28   »