English   14242 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обществени консултации

 

Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура"

Срок за участие: от 26.09.2022 г. до 26.10.2022 г.

С проекта се предлагат изменения и допълнения в Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г.  за условията и реда за провеждане на конкурси

Проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите

Срок за участие: от 21.09.2022 г. до 05.10.2022 г.

Проектът на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите има за цел да въведе в

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ

Срок за участие: от 20.09.2022 г. до 04.10.2022 г.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ се цели изпълнението на мярка ,,Влизане в сила на

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Срок за участие: от 07.09.2022 г. до 07.10.2022 г.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие е разработен в изпълнение на Реформа 1

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост

Срок за участие: от 03.10.2022 г. до 03.10.2022 г.

Предлаганите изменения и допълнения в Закона за управление на етажната собственост се налагат поради необходимостта от

Проект на Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България - удължаване на срока на обществената консултация

Срок за участие: от 01.09.2022 г. до 14.10.2022 г.

С цел осигуряване на координиран и съгласуван подход в целия ЕС и в съответствие със стратегическата визия за нисковъглеродна

Обществено обсъждане на документацията за кандидатстване и за изпълнение на проекти, финансирани по инвестиция „Младежки центрове"

Срок за участие: до 17.09.2022 г.

Провежда се обществено обсъждане на документацията за кандидатстване и за изпълнение на проекти, финансирани по инвестиция

Проект на Насоки по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ за обществено обсъждане

Срок за участие: до 25.09.2022 г.

С цел максимална информираност, публичност и прозрачност при предоставяне на средства на крайни получатели по Механизма за

Изменение в Постановление № 157 от 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции

Срок за участие: до 19.08.2022 г.

В проекта за Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се предвижда изменение в

Проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. на Република България

Срок за участие: до 31.08.2022 г.

Представеният проект на ИСИС е доразвито и актуализирано издание на документа от програмния период 2014-2020, разработено в

Проект на Консултационен документ относно нов Закон за държавните такси

Срок за участие: до 31.08.2022 г.

Администрацията на Министерския съвет организира предварителна обществена консултация във връзка с подготовката на проект на

Проект на Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Срок за участие: до 26.08.2022 г.

Министерството на иновациите и растежа организира обществени консултации на версия 4.0 на проекта на Програма „Научни

Проект на Концепция за Закон за насърчаване на научните изследвания и на иновациите

Срок за участие: до 25.08.2022 г.

Законът трябва да очертае елементите на  научноизследователската и иновационна екосистема в страната и да  уреди основните

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето

Срок за участие: от 24.06.2022 г. до 25.07.2022 г.

С проекта на Постановление се предвиждат промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето с цел

Национален фонд Култура - обществено обсъждане

Срок за участие: от 23.06.2022 г. до 04.07.2022 г.

Национален фонд Култура предоставя за обществено обсъждане проектите на документи на регулярните програми на фонда. Срок на

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие

Срок за участие: от 20.06.2022 г. до 04.07.2022 г.

Основна причина, която налага приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие

Проект на Кодекс за поведение за защита на децата

Срок за участие: от 09.06.2022 г. до 09.07.2022 г.

Съветът за електронни медии откри обществено обсъждане на проект на Кодекс  за поведение относно мерките за оценка, означаване

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

Срок за участие: от 10.06.2022 г. до 10.07.2022 г.

Предложеният законопроект е свързан с разрешаването на няколко съществени проблема, които са свързани с ефективното, сигурно и

12345...31