Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
21

Обществени консултации

20.11.2018
Актуално
Публично обсъждане на предстоящия прием по мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности"

Срок за участие: до 23 ноември 2018

В съответствие с чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство пу ...

12.11.2018
Актуално
Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на две защитени зони

Срок за участие: до 29 ноември 2018

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на защитена зона „Девненски хълмове", разположена ...

05.11.2018
Проект на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Срок за участие: от 18 октомври 2018 до 16 ноември 2018

Считано от 31.03.2018 г. влезе в сила нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ бр. 27 от ...

17.10.2018
Проект на Закон за социалните услуги

Срок за участие: от 16 октомври 2018 до 15 ноември 2018

роектът на Закон за социалните услуги урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, ...

08.10.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Срок за участие: до 06 ноември 2018

Предлаганите промени в Закона за регионалното развитие се основават на извършен анализ на действащата национална ...

08.10.2018
Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Срок за участие: до 21 октомври 2018

съответствие с чл.26, ал. 3 на ПМС 162/05.07.2016 г, доп. ДВ. бр.75 от 11 Септември 2018г., УО на ОПРЧР ...

08.10.2018
Обществено обсъждне на проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП "Региони в растеж"

Срок за участие: до 24 октомври 2018

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г., Уп ...

08.10.2018
Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Срок за участие: до 25 октомври 2018

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г., Управляващият орган на „Програмата за развитие на селските район ...

08.10.2018
Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП "Добро управление"

Срок за участие: до 22 октомври 2018

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. Управляващият орган на ...

08.10.2018
Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП "Околна среда" 2014-2020

Срок за участие: до 21 октомври 2018

Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП "Околна среда" ...

08.10.2018
Проект на индикативна годишна работна програма за 2019 г. - 01.10.2018 г

Срок за участие: до 20 октомври 2018

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство ...

08.10.2018
Проектът на индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ е публикуван за обсъждане

Срок за участие: до 20 октомври 2018

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/ 06.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ...

02.10.2018
ПРОЕКТ на Условията за кандидатстване по процедура „Социално включване в общността"

Срок за участие: до 08 октомври 2018

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Ви кани да изпратите своите коментари ...

27.09.2018
Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество

Срок за участие: от 20 септември 2018 до 20 октомври 2018

Приемането на правилника от Министерския съвет е предвидено в чл. 4, ал. 7 от Закона за юридическите лица с несто ...

04.09.2018
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2016 г.

Срок за участие: до 21 септември 2018

Проектът на ПМС предвижда промяна в чл. 10, ал. 3 от Глава втора „Обстоятелства, подлежащи на вписване в ...

31.08.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Срок за участие: от 30 август 2018 до 29 септември 2018

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка ...

31.08.2018
Проект на Правилник за допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца"

Срок за участие: от 29 август 2018 до 27 септември 2018

Проектът на Правилник за допълнение на Правилника за дейността и организацията на работата на Център „Фонд за ...

31.08.2018
Проект на Закон за хората с увреждания

Срок за участие: от 28 август 2018 до 26 септември 2018

Проектът на Закон за хората с увреждания е разработен в изпълнение на Програмата за управление на правителството ...

07.08.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

Срок за участие: от 07 август 2018 до 05 септември 2018

Предлага се да се разшири обхватът на забраната за тютюнопушене в закритите обществени места и на някои открити ...

24.07.2018
Консултационен документ за Концепция на законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Срок за участие: до 09 август 2018

Националният статистически институт започна подготовка за изпълнение на ангажиментите на Република България по ...

24.07.2018
54 предложения от държавни институции и граждански организации за включване в Четвъртия национален план на действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Срок за участие: до 15 август 2018

Държавните институции и граждански организации направиха общо 54 предложения за мерки, които да залегнат в ...

   1  2  3  4  ... 16   »