Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
23

Обществени консултации

04.02.2020
Актуално
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат

Срок за участие: от 27 януари 2020 до 26 февруари 2020

Предложенията в проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на  ...

04.02.2020
Актуално
Проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания

Срок за участие: от 29 януари 2020 до 28 февруари 2020

Националната програма за заетост на хората с увреждания се изготвя съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората ...

04.02.2020
Актуално
Обществено обсъждане за обявяването на две нови защитени зони в района на Рила планина

Срок за участие: до 29 февруари 2020

Започва обществено обсъждане за обявяването на две нови защитени зони в района ...

21.02.2020
Актуално
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Срок за участие: от 04 февруари 2020 до 03 март 2020

Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), няма да има нужда да подават заедно с годишния финансов отчет (ГФО) ...

07.02.2020
Актуално
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г.

Срок за участие: от 07 февруари 2020 до 08 март 2020

С проекта на постановление се цели привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията ...

12.02.2020
Актуално
Обществна консултация на проект на нова Концепция за наказателна политика 2020 - 2025 г.

Срок за участие: до 09 март 2020

Целите на предлаганата Концепция са повишаване на ефективността на наказателната репресия, включително чрез ...

12.02.2020
Актуално
Обществена консултация по проект на Наредба за реда за извършване на идентификация на движимите културни ценности и за водене на регистри на движимите културни ценности

Срок за участие: до 11 март 2020

С Наредбата се определя редът за извършване на идентификация на движимите културни ценности и воденето на ...

12.02.2020
Актуално
Обществена консултация по промени в Методика за разпределение на средствата по фонд "Социална закрила"

Срок за участие: до 12 март 2020

Предлагат се промени в Методиката за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила" съгласно ...

20.01.2020
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Срок за участие: от 17 януари 2020 до 17 февруари 2020

Предложеното Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ...

20.01.2020
Проект на „Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.

Срок за участие: от 15 януари 2020 до 17 февруари 2020

Действащата Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) е с период на действие 2013-2025 г., ...

08.01.2020
Програма Интеррег Румъния-България 2021-2027 - анкета

Срок за участие: до 17 януари 2020

Обществена консултация за изработването на Програмата за сътрудничество "Интеррег V-A Румъния - ...

06.01.2020
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори

Срок за участие: от 27 декември 2019 до 27 януари 2020

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за одобряване на ...

06.01.2020
Проект на Наредба за публичните регистри в Министерството на младежта и спорта

Срок за участие: от 19 декември 2019 до 18 януари 2020

Обсъжданата Наредба урежда воденето и съхраняването на регистрите по чл. 9. ал. 1 ЗФВС, процедурите, които ...

20.12.2019
Обществена консултация относно усъвършенстване на регулирането на обществените отношения и институционалната рамка в областта на миграцията

Срок за участие: от 19 декември 2019 до 19 януари 2020

Основната цел на консултацията е на тази ранна фаза от цикъла по формулиране на политики, още преди да ...

20.12.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.

Срок за участие: от 20 декември 2019 до 19 януари 2020

С проекта се предлага лицата, които извършват продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, ...

13.12.2019
Проект на Постановление на Министерския съвет за разкриване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания „ЦКОДУХЗ" в гр. Бургас

Срок за участие: от 06 декември 2019 до 04 януари 2020

Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания /ЦКОДУХЗ/ е лечебно заведение по ...

13.12.2019
Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Социален асистент“

Срок за участие: от 11 декември 2019 до 10 януари 2020

С проекта на наредба се предлага приемането на държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на ...

13.12.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците

Срок за участие: от 13 декември 2019 до 17 януари 2020

Проектът на ЗИД на ЗУБ е предложен във връзка с т. 164 от Плана за действие за 2019 г. с мерките, произтичащи от ...

06.12.2019
Проект на Постановление на Министерския съвет за разкриване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания „ЦКОДУХЗ" в гр. Бургас

Срок за участие: от 06 декември 2019 до 04 януари 2020

Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания /ЦКОДУХЗ/ е лечебно заведение по ...

04.12.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

Срок за участие: от 03 декември 2019 до 03 януари 2020

С предлаганите изменения и допълнения в Закона за закрила и развитие на културата се цели въвеждане на нов ре ...

18.11.2019
ПРОЕКТ на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“

Срок за участие: до 22 ноември 2019

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Ви кани да изпратите своите коментари ...

18.11.2019
Проекти на наредби на министъра на финансите

Срок за участие: от 25 октомври 2019 до 24 ноември 2019

Проект на Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, ...

13.11.2019
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

Срок за участие: от 05 ноември 2019 до 05 декември 2019

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона з ...

07.11.2019
Проект на Методика за разпределение на средствана по Фонд Социална закрила

Срок за участие: от 04 ноември 2019 до 05 декември 2019

Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) е второстепенен разпоредител с ...

06.11.2019
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за земеделските земи

Срок за участие: от 05 ноември 2019 до 05 декември 2019

С проекта се предлага организирана и последователна уредба на поземлените отношения, която да преодолее недостатъ ...

05.11.2019
Обществена консултация по промени в нормативни актове относно българските училища в чужбина

Срок за участие: до 29 ноември 2019

Проектът на Постановление е изготвен с оглед разрастване на мрежата на българските училища и в резултат на ...

   1  2  3  4  ... 24   »