English   14402 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обществени консултации

 

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за насърчаване на доброволчеството

Срок за участие: от 08.04.2024 г. до 09.05.2024 г.

Целта на Законопроекта за насърчаване на доброволчеството е създаване на благоприятна среда за насърчаване развитието на

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи регистрите и електронните административни услуги.

Срок за участие: от 29.03.2024 г. до 29.04.2024 г.

Основната цел на изготвения проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на проект на Наредба за изменение и

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за статистиката

Срок за участие: от 28.03.2024 г. до 29.04.2024 г.

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за статистиката (ЗИД на ЗСтат) ще осигури нормативната рамка

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Срок за участие: от 29.03.2024 г. до 29.04.2024 г.

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен

Проект на Закона за въвеждане на еврото в Република България

Срок за участие: до 24.04.2024 г.

Цялата необходима информация ще намерите на Портала за обществени консултации. Отговорна дирекция „Европейски въпроси и

Обществена консултация относно последваща оценка на „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" 2014 - 2020 г.

Срок за участие: до 08.05.2024 г.

Обществена консултация относно последващата оценка на ФЕПНЛ/FEAD (2014-2020 г.) Управляващият орган на Програма „Храни и

Обществени обсъждания на проекта на Морска стратегия на Р България и Програмата от мерки (ПоМ) 2022-2027

Срок за участие: до 30.09.2024 г.

Съобщение до заинтересованите лица и широката общественост за провеждане на консултации на проекта на Морска стратегия на

Обществени обсъждания за обявяване на пет природни забележителности в общините Момчилград и Джебел в област Кърджали

Срок за участие: до 14.04.2024 г.

Уведомления с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на:Природна забележителност „Водопад - Боялък“ в

Обществена консултация за оформяне на бъдещето на програмите „Интеррег" след 2027 г.

European Territorial Cooperation (Interreg) is a key European Union (EU) instrument, that strengthens cooperation between

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 21 декември 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система

Срок за участие: до 13.04.2024 г.

Достъпът на всеки гражданин до неговото електронно здравно досие е негово право, гарантирано от Закона за здравето и от Наредба

Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната идентификация

Срок за участие: до 12.04.2024 г.

Със ЗИД на Закона за електронна идентификация се регулира признаването на схеми за електронна идентификация, разработени и

Проект на Стратегия за корпоративна социална отговорност (КСО) за периода 2024 – 2027 година

Срок за участие: до 22.03.2024 г.

Приемането на Стратегията за корпоративната социална отговорност за периода 2024 – 2027 година е залегнало в Програмата за управ

Обществена консултация на проект на Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за целево финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства

Срок за участие: до 01.04.2024 г.

Обществена консултация на проект на Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за целево финансиране на

Обществените обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции „Развитие и целогодишно предлагане на устойчиви туристически продукти в Средните Родопи"

Срок за участие: до 21.03.2024 г.

Заповядайте на Обществените обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0072

Предстоящи публични консултации на одобрените концепции за интегрирани териториални инвестиции

Срок за участие: до 22.03.2024 г.

Предстоящи публични консултации на одобрените концепции за интегрирани териториални инвестиции в общините в областите:Русе,

Проект на Програма за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселените лица от Украйна

Срок за участие: до 15.03.2024 г.

Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Програма за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселените лица от

Министерство на правосъдието обявява обществена консултация във връзка с цялостната предварителна оценка на въздействието на ЗСВ

Срок за участие: до 08.03.2024 г.

Министерството на правосъдието обявява обществена консултация като част от процедурата по изготвяне на цялостна предварителна

Обществена консултация на документацията на Втората покана на програма „Интеррег Следваща Черноморски басейн" 2021 - 2027 г.

Срок за участие: до 29.02.2024 г.

Публикуван за обществено обсъждане е пакет документи за кандидатсване по втората покана за набиране на проекти по Програма

Провеждане на консултации по Екологична оценка на проекта на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България за периода 2022-20

Срок за участие: от 28.02.2024 г. до 29.02.2024 г.

Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Морска стратегия на Р България 2022-2027На основание чл.1

Определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

Срок за участие: от 14.02.2024 г. до 15.03.2024 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и уни

12345...38