Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Обществени консултации

25.09.2020
Актуално
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Срок за участие: от 21 септември 2020 до 21 октомври 2020

Във връзка с промените в ЗПУО и предвидените нови правомощия на Министърът на образованието и науката за ...

28.09.2020
Актуално
Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на петдесет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Срок за участие: от 25 септември 2020 до 25 октомври 2020

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за ...

30.09.2020
Актуално
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания

Срок за участие: от 29 септември 2020 до 28 октомври 2020

Предлаганата нормативна промяна на Закона за хората с увреждания ще доведе до:Прецизиране на действащите ...

06.10.2020
Актуално
Проект на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет

Срок за участие: до 31 октомври 2020

С Наредбата ще се уредят: Стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по ...

20.10.2020
Актуално
Проект на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г.

Срок за участие: до 11 ноември 2020

Проект на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г. Визията на Националната стратегия за хора ...

20.10.2020
Актуално
Проект на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 г.

Срок за участие: от 16 октомври 2020 до 16 ноември 2020

Документът определя визията и целта на политика, за чието изпълнение очертава ключови действия в пет приоритетни ...

25.09.2020
Проект на Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021-2027 година

Срок за участие: от 18 септември 2020 до 18 октомври 2020

Проектът на Национална стратегия очертава целите и дейностите на компетентните национални власти в Република ...

23.09.2020
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическите дейности 2021 – 2022 г.

Срок за участие: от 17 септември 2020 до 18 октомври 2020

В проекта се предвижда засилено взаимодействие с неправителствения сектор за постигане на следните цели:- ...

27.08.2020
Проект на ПМС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги

Срок за участие: от 25 август 2020 до 24 септември 2020

На 01.07.2020 г. влезе в сила Законът за социалните услуги (ЗСУ). ...

25.08.2020
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги

Срок за участие: от 14 август 2020 до 13 септември 2020

Размерите на таксите в проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите ...

19.08.2020
Проект на Закон за българския жестов език

Срок за участие: до 08 септември 2020

Проектът на Закона за българския жестов език е разработен в съответствие с Конвенцията за правата на хората с ...

31.07.2020
Проект на Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс

Срок за участие: от 21 юли 2020 до 20 август 2020

Предлаганите със законопроекта изменения и допълнения са в глава шеста ,,Произход" на Семейния кодекс. Те са ...

31.07.2020
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

Срок за участие: от 21 юли 2020 до 20 август 2020

Причината, която налага приемането на предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър ...

31.07.2020
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

Срок за участие: от 18 юли 2020 до 31 юли 2020

Изготвеното допълнение на Наредба за медицинската експертиза (НМЕ) е обусловена от нормативната ...

13.07.2020
Проект на ПМС за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги

Срок за участие: до 09 август 2020

С проекта на Постановление се предлага приемане на Устройствен правилник на Агенцията за качеството ...

13.07.2020
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Срок за участие: до 07 август 2020

Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се предлагат промени, свързани ...

13.07.2020
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 8 от 2011 г. за сечите в горите

Срок за участие: до 03 август 2020

С предложените промени се очаква да се усъвършенства реда за провеждане на сечите в горите с цел подобряване ...

13.07.2020
Проект на НИД на Наредба № Н-5 за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура"

Срок за участие: до 01 август 2020

С проекта се създава подзаконова нормативна уредба за провежгдане на конкурси за предоставяне на творчески ...

10.07.2020
Процедура за избор на ЮЛНЦ за участие в националната експертна тематична работна група за подготовка на програма „Черноморски басейн“ 2021-2027 г.

Срок за участие: от 06 юли 2020 до 16 юли 2020

ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиито ...

07.07.2020
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Срок за участие: от 30 юни 2020 до 30 юли 2020

Със законопроекта се предлага изменение в Наказателния кодекс във връзка с компютърните престъпления. ...

07.07.2020
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Срок за участие: от 19 юни 2020 до 19 юли 2020

Кодексът на труда е нормативния акт, който урежда трудовите отношения между работника или служителя ...

19.06.2020
Проект на Наредба за изискванията за дейността на здравните медиатори

Срок за участие: от 19 юни 2020 до 18 юли 2020

Проектът на наредба е изготвен на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за здравето. Съгласно цитираната ...

16.06.2020
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Срок за участие: от 16 юни 2020 до 16 юли 2020

Кодексът на труда е нормативния акт, който урежда трудовите отношения между работника или служителя и ...

12.06.2020
Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2019 г.

Срок за участие: от 12 юни 2020 до 12 юли 2020

В проекта на Доклада са представени извършените дейности и постигнати резултати в петте приоритетни области ...

   1  2  3  4  ... 26   »