Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
17

Обществени консултации

30.10.2019
Актуално
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Срок за участие: от 25 октомври 2019 до 25 ноември 2019

Предлаганите промени в Закона за регионалното развитие се основават на извършен анализ на действащата национална ...

30.10.2019
Актуално
Проект на ПМС за приемане на актуализиран списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 г. и на актуализиран списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда...

Срок за участие: от 28 октомври 2019 до 27 ноември 2019

Проектът на акт е разработен на основание чл. 6а, ал. 2, 4 и 5 от Закона за професионалното образование и ...

30.10.2019
Актуално
Проект на План за 2019 - 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.)

Срок за участие: от 29 октомври 2019 до 29 ноември 2019

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) е приета с Решение № 142 ...

05.11.2019
Актуално
Обществена консултация по промени в нормативни актове относно българските училища в чужбина

Срок за участие: до 29 ноември 2019

Проектът на Постановление е изготвен с оглед разрастване на мрежата на българските училища и в резултат на ...

05.11.2019
Актуално
Обществена консултация по проект на Отчет за 2018 г. за изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие

Срок за участие: до 01 декември 2019

Отчетът за 2018 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението ...

06.11.2019
Актуално
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за земеделските земи

Срок за участие: от 05 ноември 2019 до 05 декември 2019

С проекта се предлага организирана и последователна уредба на поземлените отношения, която да преодолее недостатъ ...

05.11.2019
Актуално
Обществена консултация по проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд "Социална закрила"

Срок за участие: до 05 декември 2019

Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната ...

07.11.2019
Актуално
Проект на Методика за разпределение на средствана по Фонд Социална закрила

Срок за участие: от 04 ноември 2019 до 05 декември 2019

Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) е второстепенен разпоредител с ...

13.11.2019
Актуално
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

Срок за участие: от 05 ноември 2019 до 05 декември 2019

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона з ...

23.10.2019
Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата

Срок за участие: от 17 октомври 2019 до 31 октомври 2019

В проекта на закон са въведени изменения и допълнения, свързани с транспонирането на Директива (ЕС) 2018/410 на ...

18.10.2019
Обществено обсъждане на проекти на Индикативни годишни работни програми за 2020 г. на националните програми по Фонд „Убежище, миграция и интеграция" и Фонд „Вътрешна сигурност"

Срок за участие: до 05 ноември 2019

В съответствие с чл.6 на Постановление № 167 на Министерски съвет от 2016 г., Отговорният орган по фонд ...

09.10.2019
Обществена консултация по промени в Наредбата за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението

Срок за участие: от 07 октомври 2019 до 06 ноември 2019

Проектът цели усъвършенстване на нормативната уредба за условията и реда за управление на средствата от Фонда за ...

09.10.2019
Обществена консултация по проект на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите (2019 - 2028 г.)

Срок за участие: от 03 октомври 2019 до 03 ноември 2019

Проектът на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на функциите на почвите (2019 – ...

09.10.2019
Обществена консултация по промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Срок за участие: от 04 октомври 2019 до 03 ноември 2019

Със законопроекта на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се предлага въвеждането в българското ...

09.10.2019
Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП „Региони в растеж" 2014-2020

Срок за участие: до 22 октомври 2019

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г., ...

09.10.2019
Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП „Околна среда" 2014-2020

Срок за участие: до 21 октомври 2019

Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от ПМС 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на оперативна програма ...

09.10.2019
Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

Срок за участие: до 21 октомври 2019

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и ...

01.10.2019
Индикативна годишна програма на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Срок за участие: до 21 октомври 2019

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентос ...

01.10.2019
Обществена консултация по проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие "България 2030"

Срок за участие: до 28 октомври 2019

Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 ще бъде рамков стратегически документ от най-висок порядък в ...

01.10.2019
Обществена консултация по промени в Закона за устройство на територията

Срок за участие: до 25 октомври 2019

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията  цели оптимизиране на ...

01.10.2019
Покана за избор на НПО за участието им в тематичната работна група за разработването на ОП за иновации и конкурентоспособност за 2021-2027

Срок за участие: до 17 октомври 2019

Министерство на икономиката отправя покана към екологични организации и организации, работещи в сферата на ...

01.10.2019
Покана за участие в Тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Срок за участие: до 04 октомври 2019

Покана към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност,чиито представители да участват ...

27.09.2019
Обществено обсъждане на проекти на документи по процедура "Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове" по ОПОС 2014-2020

Срок за участие: до 03 октомври 2019

Обществено обсъждане на проекти на документи по процедура "Изготвяне/актуализиране на планове за действие за ...

25.09.2019
Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република България

Срок за участие: от 24 септември 2019 до 25 октомври 2019

Настоящият аналитичен доклад цели да представи състоянието на БДП в България като начална стъпка в процеса на ...

24.09.2019
Обществено обсъждане проекти на документи по процедура "Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България"

Срок за участие: до 26 септември 2019

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проекти на документи по процедура ...

18.09.2019
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за борба с наркотиците 2019-2023 г.

Срок за участие: от 17 септември 2019 до 16 октомври 2019

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям ...

16.09.2019
Проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2018 г.

Срок за участие: от 12 септември 2019 до 14 октомври 2019

Проектът за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за ...

16.09.2019
Обществена консултация по проект на актуализирана Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 за периода 2014 - 2020 г.

Срок за участие: от 13 септември 2019 до 13 октомври 2019

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и ...

12.09.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Срок за участие: от 05 септември 2019 до 05 октомври 2019

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се предлагат промени, свързани с ...

   1  2  3  4  ... 23   »