Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
24

Обществени консултации

21.09.2017
Актуално
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Срок за участие: до 13 октомври 2017

С предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се прецизират част от ...

28.08.2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

Срок за участие: до 15 септември 2017

С проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания се правят промени, ...

28.08.2017
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

Срок за участие: до 14 септември 2017

Предлаганите промени са в изпълнение на Решение № 338 от 23 юни 2017 г. на Министерския съвет за приемане на ...

28.08.2017
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Срок за участие: до 14 септември 2017

Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца са в изпълнение на Решение № ...

28.08.2017
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за народните читалища

Срок за участие: до 15 септември 2017

Основна цел на предлаганите изменения и допълнения, е създаване на законова делегация за издаване на подзаконов ...

23.08.2017
Промени в девет основни наредби в сферата на околната среда

Срок за участие: до 16 септември 2017

Обществено обсъждане на промени в девет основни наредби в сферата на околната среда:Наредба за условията и реда ...

23.08.2017
Промени в Закона за опазване на околната среда

Срок за участие: до 19 септември 2017

Обществено обсъждане на промени в Закона за опазване на околната среда.  С преходните и заключителни ...

23.08.2017
Промени в Наредба № 8 от 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие

Срок за участие: до 17 септември 2017

Обществено обсъждане на промени в Наредба № 8 от 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за ...

23.08.2017
Промени в Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води и определяне на индивидуални емисионни ограничения

Срок за участие: до 16 септември 2017

Обществено обсъждане на промени в Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води и ...

23.08.2017
Промени в Наредба № 4 от 8 юли 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата

Срок за участие: до 17 септември 2017

Обществено обсъждане на промени в Наредба № 4 от 8 юли 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за ...

23.08.2017
Промени в Заповед за въвеждане на забрана за риболов в някои рибностопански обекти

Срок за участие: до 14 септември 2017

Обществено обсъждане на промени в Заповед за въвеждане на забрана за риболов в някои рибностопански обекти по чл. ...

11.08.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за приобщаващото образование

Срок за участие: от 10 август 2017 до 11 септември 2017

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани до дирекция „Приобщаващо образование" на ...

10.08.2017
Проект на Закон за физическото възпитание и спорта

Срок за участие: до 22 август 2017

Анализът на действащата нормативна уредба, регулираща обществените отношения в сферата на физическото ...

10.08.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Срок за участие: до 01 септември 2017

Проектът на държавен образователен стандарт за финансиране на институциите в системата на предучилищното и ...

03.08.2017
Проект на Решение за приемане на Национален план за действие за периода 2017-2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020)

Срок за участие: до 25 август 2017

Проектът на Национален план за действие за периода 2017-2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за ...

03.08.2017
Проект на ЗИД на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Срок за участие: до 28 август 2017

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд е разработен ...

31.07.2017
Наредба с мерки за облекчения при регистрация на дружества с нестопанска цел

Срок за участие: до 28 август 2017

Намаляване на административната тежест при регистрация и пререгистрация на  Юридически лица с нестопанска ...

31.07.2017
МОН публикува за публично осъждане проект на изменения в Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование

Срок за участие: до 28 август 2017

Проектът на наредбата, както и мотивите можете да видите на страницата на Министерство на образованието в рубрика ...

21.07.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия

Срок за участие: до 17 август 2017

Урежда се правото на доброволеца за осигуряване в предвидените от закона рискове, като внасянето им остава като ...

   1  2  3  4  ... 10   »