Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
21

Обществени консултации

01.11.2017
Актуално
Обществено обсъждане на промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

Срок за участие: до 26 ноември 2017

С до 4 пъти се намаляват таксите за регистрация на юридическите лица с нестопанска целРазмерът на таксите за ...

02.11.2017
Актуално
Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2018 г.

Срок за участие: до 26 ноември 2017

С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да определи размер на линията на бедност за страната ...

01.11.2017
Актуално
Проект на Наредба за физиологичните норми за хранене на населението

Срок за участие: до 30 ноември 2017

Целта на проекта на наредба е да регламентира на национално ниво най-новите научно обосновани стойности за прием ...

02.11.2017
Актуално
o Обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на

Срок за участие: до 30 ноември 2017

С предложените промени в Наредба № 2 г. от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, коит ...

07.11.2017
Актуално
Проект на Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2015 – 2016 г.

Срок за участие: до 05 декември 2017

През 2015 и 2016 г. текущата демографска ситуация в България се характеризира с продължаващо намаляване и ...

15.11.2017
Актуално
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България

Срок за участие: до 11 декември 2017

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на ...

15.11.2017
Актуално
Обществено обсъждане на ЕК относно фалшивите новини и онлайн дезинформацията

Срок за участие: до 23 февруари 2018

Целева групаГражданиСоциални медииНовинарски организации (радио- и телевизионни оператори, вестници, информационни ...

26.10.2017
Инициатива за подобряване на веригата за доставки на храни

Срок за участие: до 17 ноември 2017

Целева групаПриканваме всички граждани и организации да участват в тази консултация. По-специално, търсим мнения ...

19.10.2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Срок за участие: до 11 ноември 2017

До 23 май 2018 г. България трябва да въведе в националното си законодателство изискванията на Директива (EС) № ...

10.10.2017
Отчет за 2016 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030)

Срок за участие: до 04 ноември 2017

Отчетът за 2016 г. за изпълнение на  актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на ...

05.10.2017
o Обществено обсъждане на проект на МЕТОДИКА за извършване на социална оценка при определяне на индивидуалните потребности на хората с увреждания, съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

Срок за участие: до 28 октомври 2017

Разработеният проект на Методика за социална оценка за определяне на индивидуалните потребности на хората с ...

04.10.2017
Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на ОП „Добро управление"

Срок за участие: до 23 октомври 2017

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. Управляващият орган на ...

04.10.2017
Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"

Срок за участие: до 20 октомври 2017

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/ 06.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и ...

03.10.2017
Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на ОП "Развитие на човешките ресурси"

Срок за участие: до 19 октомври 2017

В съответствие с чл.26, ал. 3 на ПМС 162/22.08.2017 г, УО на ОПРЧР публикува  за коментари проект на ...

21.09.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Срок за участие: до 13 октомври 2017

С предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се прецизират част от ...

28.08.2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

Срок за участие: до 15 септември 2017

С проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания се правят промени, ...

28.08.2017
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

Срок за участие: до 14 септември 2017

Предлаганите промени са в изпълнение на Решение № 338 от 23 юни 2017 г. на Министерския съвет за приемане на ...

28.08.2017
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Срок за участие: до 14 септември 2017

Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца са в изпълнение на Решение № ...

28.08.2017
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за народните читалища

Срок за участие: до 15 септември 2017

Основна цел на предлаганите изменения и допълнения, е създаване на законова делегация за издаване на подзаконов ...

23.08.2017
Промени в девет основни наредби в сферата на околната среда

Срок за участие: до 16 септември 2017

Обществено обсъждане на промени в девет основни наредби в сферата на околната среда:Наредба за условията и реда ...

23.08.2017
Промени в Закона за опазване на околната среда

Срок за участие: до 19 септември 2017

Обществено обсъждане на промени в Закона за опазване на околната среда.  С преходните и заключителни ...

23.08.2017
Промени в Наредба № 8 от 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие

Срок за участие: до 17 септември 2017

Обществено обсъждане на промени в Наредба № 8 от 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за ...

23.08.2017
Промени в Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води и определяне на индивидуални емисионни ограничения

Срок за участие: до 16 септември 2017

Обществено обсъждане на промени в Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води и ...

23.08.2017
Промени в Наредба № 4 от 8 юли 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата

Срок за участие: до 17 септември 2017

Обществено обсъждане на промени в Наредба № 4 от 8 юли 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за ...

23.08.2017
Промени в Заповед за въвеждане на забрана за риболов в някои рибностопански обекти

Срок за участие: до 14 септември 2017

Обществено обсъждане на промени в Заповед за въвеждане на забрана за риболов в някои рибностопански обекти по чл. ...

   1  2  3  4  ... 10   »