Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
08

Обществени консултации

30.05.2019
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Срок за участие: от 28 май 2019 до 27 юни 2019

В изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на ...

23.05.2019
Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г.

Срок за участие: до 15 юни 2019

Проектът на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.  отразява развитието на политиката в ...

23.05.2019
https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862

Срок за участие: до 13 юли 2019

В отговор на нарастващия интерес на столичната общественост, Направление „Архитектура и градоустройство" на ...

25.04.2019
Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти

Срок за участие: от 18 април 2019 до 17 май 2019

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ изпълнява програма за изграждане на достъпна среда за хората с ...

25.04.2019
Методика за финансиране на проекти за рехабилитация на хората с увреждания

Срок за участие: от 18 април 2019 до 17 май 2019

От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от 02.04.2019 г. Правилник за прилагане н ...

25.04.2019
Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл.49 от Закона за хората с увреждания

Срок за участие: от 18 април 2019 до 17 май 2019

От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от  02.04.2019 г. Правилник за прила ...

25.04.2019
Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Срок за участие: от 18 април 2019 до 17 май 2019

От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от  02.04.2019 г. Правилник за прила ...

25.04.2019
Проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания

Срок за участие: от 22 април 2019 до 22 май 2019

Считано от 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от 01.04.2019 г. влезе в сила ...

25.04.2019
Проект на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции /2019 -2030 г./

Срок за участие: от 22 април 2019 до 22 май 2019

Проектът на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции е първият стратегически документ, ...

25.04.2019
Проект на Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания

Срок за участие: от 23 април 2019 до 23 май 2019

Правилникът е съществена част  от действащата от началото на 2019 г. нормативна уредба, която урежда ...

18.04.2019
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет

Срок за участие: от 15 април 2019 до 28 април 2019

С предлаганите промени в Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, се цели ...

10.04.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

Срок за участие: до 05 май 2019

С предлаганите промени се осигурява съответствие на разпоредбите на Закона за културното наследство с ...

10.04.2019
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители

Срок за участие: до 05 май 2019

Проектът на ПМС има за цел:1. Изпълнение на ангажимент на Република България за привеждане в съответствие на ...

10.04.2019
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защитените територии

Срок за участие: до 03 май 2019

Основната цел на настоящия законопроект е да бъдат нормативно разпознати и посочени в специалното законодателство ...

10.04.2019
Обществено обсъждане на промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух

Срок за участие: до 02 май 2019

Предложените изменения и допълнения на Закона за чистотата на атмосферния въздух имат за цел:Изпълнение на одобре ...

10.04.2019
Проект на Методика за оценка на социалната добавена стойност по § 7 от Заключителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Срок за участие: до 01 май 2019

Методика за оценка на социалната добавена стойност се приема на основание    § 7 от ...

27.03.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Срок за участие: от 26 март 2019 до 26 април 2019

Проектът на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) има за основ ...

25.03.2019
Проект на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.

Срок за участие: от 21 март 2019 до 05 април 2019

Предложената актуализация на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България се налага ...

25.03.2019
Проект на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Срок за участие: от 22 март 2019 до 20 април 2019

Правилникът за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика се приема на основание ...

«    1  2  3  4  5  6  7  ... 23   »