Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22

Обществени консултации

30.10.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Срок за участие: от 25 октомври 2019 до 25 ноември 2019

Предлаганите промени в Закона за регионалното развитие се основават на извършен анализ на действащата национална ...

23.10.2019
Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата

Срок за участие: от 17 октомври 2019 до 31 октомври 2019

В проекта на закон са въведени изменения и допълнения, свързани с транспонирането на Директива (ЕС) 2018/410 на ...

18.10.2019
Обществено обсъждане на проекти на Индикативни годишни работни програми за 2020 г. на националните програми по Фонд „Убежище, миграция и интеграция" и Фонд „Вътрешна сигурност"

Срок за участие: до 05 ноември 2019

В съответствие с чл.6 на Постановление № 167 на Министерски съвет от 2016 г., Отговорният орган по фонд ...

09.10.2019
Обществена консултация по промени в Наредбата за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението

Срок за участие: от 07 октомври 2019 до 06 ноември 2019

Проектът цели усъвършенстване на нормативната уредба за условията и реда за управление на средствата от Фонда за ...

09.10.2019
Обществена консултация по проект на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите (2019 - 2028 г.)

Срок за участие: от 03 октомври 2019 до 03 ноември 2019

Проектът на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на функциите на почвите (2019 – ...

09.10.2019
Обществена консултация по промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Срок за участие: от 04 октомври 2019 до 03 ноември 2019

Със законопроекта на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се предлага въвеждането в българското ...

09.10.2019
Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП „Региони в растеж" 2014-2020

Срок за участие: до 22 октомври 2019

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г., ...

09.10.2019
Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП „Околна среда" 2014-2020

Срок за участие: до 21 октомври 2019

Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от ПМС 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на оперативна програма ...

09.10.2019
Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

Срок за участие: до 21 октомври 2019

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и ...

01.10.2019
Индикативна годишна програма на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Срок за участие: до 21 октомври 2019

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентос ...

01.10.2019
Обществена консултация по проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие "България 2030"

Срок за участие: до 28 октомври 2019

Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 ще бъде рамков стратегически документ от най-висок порядък в ...

01.10.2019
Обществена консултация по промени в Закона за устройство на територията

Срок за участие: до 25 октомври 2019

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията  цели оптимизиране на ...

01.10.2019
Покана за избор на НПО за участието им в тематичната работна група за разработването на ОП за иновации и конкурентоспособност за 2021-2027

Срок за участие: до 17 октомври 2019

Министерство на икономиката отправя покана към екологични организации и организации, работещи в сферата на ...

01.10.2019
Покана за участие в Тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Срок за участие: до 04 октомври 2019

Покана към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност,чиито представители да участват ...

27.09.2019
Обществено обсъждане на проекти на документи по процедура "Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове" по ОПОС 2014-2020

Срок за участие: до 03 октомври 2019

Обществено обсъждане на проекти на документи по процедура "Изготвяне/актуализиране на планове за действие за ...

25.09.2019
Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република България

Срок за участие: от 24 септември 2019 до 25 октомври 2019

Настоящият аналитичен доклад цели да представи състоянието на БДП в България като начална стъпка в процеса на ...

24.09.2019
Обществено обсъждане проекти на документи по процедура "Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България"

Срок за участие: до 26 септември 2019

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проекти на документи по процедура ...

18.09.2019
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за борба с наркотиците 2019-2023 г.

Срок за участие: от 17 септември 2019 до 16 октомври 2019

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям ...

16.09.2019
Проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2018 г.

Срок за участие: от 12 септември 2019 до 14 октомври 2019

Проектът за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за ...

16.09.2019
Обществена консултация по проект на актуализирана Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 за периода 2014 - 2020 г.

Срок за участие: от 13 септември 2019 до 13 октомври 2019

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и ...

«    1  2  3  4  5  6  7  ... 26   »