English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обществени консултации

 

Министерството на околната среда и водите обяви обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на 33 броя защитени зони за опазване на местообитанията от екологична мрежа "Натура 2000"

Срок за участие: до 11.03.2021 г.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на 33 броя

Обществено обсъждане на проект на Програма "Околна среда" 2021 - 2027 г. (трети вариант) и на актуализиран Доклад за екологична оценка на Програмата

Срок за участие: до 11.03.2021 г.

Управляващият орган на програма Околна среда 2021-2027 г. организира консултации и обществено обсъждане по проекта на програма

Провежда се обсъждане за съдържанието на следващата програма "Дунав" 2021 - 2027 г.

Срок за участие: до 19.02.2021 г.

Транснационална програма "Дунав" е финансов инструмент на Европейското териториално сътрудничество (Интеррег), която към

Проект на Национална стратегия по миграция на Република България 2021-2025

Срок за участие: до 26.02.2021 г.

Проектът на Национална стратегия по миграция на Република България 2021-2025 (Стратегия) формира рамка за изграждане на

Обществена консултация по проект на заповед за поставяне на отделни видове диворастящи лечебни растения под специален режим на опазване и ползване за 2021 г.

Срок за участие: до 20.02.2021 г.

Проектът представлява ежегодна Заповед за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения за 2021 г., изготвен

Обществена консултация на Проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.

Срок за участие: от 15.01.2021 г. до 14.02.2021 г.

Настоящата стратегия за младежта е изготвена в изпълнение на чл. 4 от ЗМ. Тя има за цел да дефинира основните и специфични цели

Обществени консултации по задание за обхват и съдържание на доклади за екологична оценка на проект на интегрирана териториална стратегия за шестте района за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

Срок за участие: до 19.01.2021 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществени консултации задание за обхвата и

Девет държави от Черноморския регион с достъп до еврофинансиране за съвместни проекти и през новия програмен период

Срок за участие: до 12.02.2021 г.

Страните от Черноморския регион ще продължат да изпълняват съвместни проекти с европейско финансиране в програмния период

Обществена консултация на Проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.

Срок за участие: до 14.02.2021 г.

Настоящата стратегия за младежта е изготвена в изпълнение на чл. 4 от ЗМ. Тя има за цел да дефинира основните и специфични цели

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие

Срок за участие: от 13.01.2021 г. до 27.01.2021 г.

Причините, които налагат приемането на предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното

Обществено обсъждане на проект на Доклад за екологична оценка на Националния план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г.

Срок за участие: до 21.01.2021 г.

В изпълнение на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми,

Проект на Национална здравна стратегия 2021-2030

Срок за участие: до 28.01.2021 г.

Осигуряването на здравословен начин на живот и насърчаването на благосъстоянието на всички хора, във всяка възраст, са важни

Обществено обсъждане на първа работна версия, вариант 3, на Националната рамка за приоритетни действия за "Натура 2000" 2021-2027 г.

Срок за участие: до 01.02.2021 г.

Документът е разработен въз основа на изискванията на Европейската комисия, като следва утвърден формат. Същият представлява

Проект на Наредба за планирането на социалните услуги

Срок за участие: до 13.01.2021 г.

С проекта на Постановление се предлага приемане на Наредба за планирането на социалните услуги. Със Закона за социалните

Проект на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030

Срок за участие: до 09.01.2021 г.

Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 * ще подпомогне обединението на

Проект на План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026)

Срок за участие: до 18.01.2021 г.

Проектът на План за действие е разработен за изпълнение на заключителните препоръки от 21 септември 2018 г. към Република

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите

Срок за участие: от 09.12.2020 г. до 08.01.2021 г.

С приемането на законопроекта ще се създаде ред за извършването на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания в горски

Обществени обсъждания за 35 защитени зони от "Натура 2000"

Срок за участие: до 31.12.2020 г.

Министерството на околната среда и водите провежда обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на 35 защитени

Обществена консултация на проект на Наредба за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола върху тази дейност

Срок за участие: до 30.11.2020 г.

Прилагането на наредбата ще създаде възможност храната, която не се е превърнала в хранителен отпадък и все още е годна за консу

123456...31