English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обществени консултации

 

Проект на План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Срок за участие: до 18.07.2021 г.

Проектът на Плана за действие е структуриран в 8 приоритетни области, съобразно приоритетите на Стратегията:•   

Започва подготовката на Четвъртия национален план за действие на Република България в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“

Срок за участие: до 30.07.2021 г.

В периода от юни до декември 2021 г. предстои да се разработи и приеме Четвъртият национален план на Република България,

Проект на План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Срок за участие: до 18.07.2021 г.

Разработването на двугодишен План за действие е в изпълнение на приетата с Решение № 976 от 31 декември 2020 г. на Министерския

Проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. - ангажиране, овластяване, развитие

Срок за участие: до 30.06.2021 г.

С оглед акцентиране върху фокусирани интервенции в проблемни за младежта области е изготвен съществено изменен проект на

Проект за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост на основание чл. 44 от ППЗХУ

Срок за участие: до 15.07.2021 г.

През изминалите три години на обявяване на конкурси за набиране и финансиране на проектни предложения за създаване на центрове

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществената информация

Срок за участие: до 15.07.2021 г.

С предложения проект на акт  се въвежда в българското законодателство приетата и актуализираната през 2019 г. правна рамка

Проект на Отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Срок за участие: до 30.06.2021 г.

В изпълнение на приетата с Решение № 5 на Министерския съвет от 06.02.2013 г. Национална стратегия за намаляване на бедността и

Проект на Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 г.

Срок за участие: до 21.06.2021 г.

Настоящата Стратегия по заетостта 2021 – 2030 г. е четвърта поред и обхваща най-дълъг период (10 години) и най-много поставени

Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ

Срок за участие: до 27.06.2021 г.

С разработването и приемането на Наредбата за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механ

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Срок за участие: до 26.06.2021 г.

Направени са следните предложения за промени:§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:1. Алинея 1 се изменя така:„(1) Правото

България заедно с още 67 региона от Средиземноморието с достъп до евросредства за опазването на околната среда и подпомагане на туризма

Срок за участие: до 11.06.2021 г.

Страната ни е включена за първи път в програмата за териториално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Средиземно море" 2021-2027 с

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж”

Срок за участие: от 14.05.2021 г. до 14.06.2021 г.

Част от предложените промени: §3. Създава се нов чл. 14:Чл. 14 (1) С Решение на Столичен общински съвет се възлага управлението

Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2022 г.

Срок за участие: до 22.04.2021 г.

В Проекта се предвижда стимулиране на неправителствения сектор за създаване на условия за социално приобщаване на хората с

Проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030

Срок за участие: до 12.04.2021 г.

В изпълнение на заповед Р-32 от 5.03.2021 г. на заместник-председателя и председател на Националния съвет за сътрудничество по

Проект на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2021 г.

Срок за участие: до 09.04.2021 г.

В проекта на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2021 г. са посочени дейностите, които следва да

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за 2021 - 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.)

Срок за участие: до 15.04.2021 г.

В Проекта се предвижда да се включат неправителствени организации в две дейности: Подпомагане на дейността на

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Срок за участие: до 09.04.2021 г.

С проекта на Постановление се предвижда привеждане на Устройствения правилник на Агенцията за качество на социалните услуги

Обсъждания за защитени зони от екологична мрежа "Натура 2000"

Срок за участие: до 26.03.2021 г.

Министерството на околната среда и водите обяви обществени обсъждания за приемане на заповеди за обявяване на 14 защитени

Приемане на Наредба на Столична община за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот"

Срок за участие: до 19.02.2021 г.

Предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот" е административна дейност, свързана с производство по

12345...31