Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Обществени консултации

10.04.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.

Срок за участие: до 07 май 2017

В „Държавен вестник" бр. 97 от 2016 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в ...

06.04.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел по чл. 10а от Закона за хазарта

Срок за участие: до 30 април 2017

Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица ...

28.03.2017
Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2017/2018 година

Срок за участие: до 24 април 2017

С проекта на Решение се предлага утвърждаване на годишните такси за кандидатстване и за обучение на студентите и ...

28.03.2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Срок за участие: до 23 април 2017

Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2015/1480 на Комисията от 28 август 2015 г. за изменение на ...

15.03.2017
Обществено обсъждане на ЕК за оценка на Регламента относно хранителни и здравни претенции за храните

Срок за участие: до 01 юни 2017

Обществено обсъждане на ЕК за оценка на Регламента относно хранителни и здравни претенции за храните ...

15.03.2017
Обществено обсъждане на промени в Портала за обществени консултации

Срок за участие: до 28 март 2017

Тази обществена консултация има за цел от една страна да информира потребителите на Портала за обществени ...

15.03.2017
Обществено обсъждане на проект на План за 2017 г. за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България

Срок за участие: до 10 април 2017

Планът за 2017 г. за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението ...

15.03.2017
Обществено обсъждане на промени в Наредба № 15 за имунизациите в Република България

Срок за участие: до 09 април 2017

Предложената промяна на Наредба № 15 за имунизациите в Република България ще даде възможност на Министерство на ...

09.03.2017
Проект на Наредба за стандартите за ранно детско развитие

Срок за участие: до 06 април 2017

Периодът на ранното детство (1-3 години) е период на интензин.вно физическо и нервно-психично развитие на ...

08.03.2017
Обществено обсъждане на окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г.

Срок за участие: до 31 март 2017

Окончателният доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за ...

08.03.2017
Обществено обсъждане на промени в Наредба № 10 за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Срок за участие: до 30 март 2017

Предлагането на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните ...

08.03.2017
Проект на Постановление за допълнение на Постановление № 58 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

Срок за участие: до 21 март 2017

С Постановление № 58 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване ...

21.02.2017
Проект на Наредба № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри

Срок за участие: до 22 март 2017

С тази наредба се определят:1. минималните изисквания за изпълнение на длъжности от спортно-педагогическите ...

20.02.2017
Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г.за координация при управлението на средствата от Европейския съюз

Срок за участие: до 19 март 2017

Проектът на Постановление е изготвен с оглед привеждането на посочения нормативен акт в съответствие със ...

16.02.2017
Проект на Наредба за нормиране и заплащане на труда

Срок за участие: до 16 март 2017

На основание чл. 22, ал. 2, т. 18 от Закона за предучилищното и училищното образование държавният образователен ...

14.02.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавно предприятие "Единен системен оператор"

Срок за участие: до 13 март 2017

С измененията и допълненията в Закона за електронното управление, приети със Закона за изменение и ...

«    1  2  3  4  5  6  ... 10   »