Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15

Обществени консултации

31.07.2020
Актуално
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

Срок за участие: от 21 юли 2020 до 20 август 2020

Причината, която налага приемането на предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър ...

31.07.2020
Актуално
Проект на Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс

Срок за участие: от 21 юли 2020 до 20 август 2020

Предлаганите със законопроекта изменения и допълнения са в глава шеста ,,Произход" на Семейния кодекс. Те са ...

31.07.2020
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

Срок за участие: от 18 юли 2020 до 31 юли 2020

Изготвеното допълнение на Наредба за медицинската експертиза (НМЕ) е обусловена от нормативната ...

13.07.2020
Проект на ПМС за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги

Срок за участие: до 09 август 2020

С проекта на Постановление се предлага приемане на Устройствен правилник на Агенцията за качеството ...

13.07.2020
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Срок за участие: до 07 август 2020

Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се предлагат промени, свързани ...

13.07.2020
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 8 от 2011 г. за сечите в горите

Срок за участие: до 03 август 2020

С предложените промени се очаква да се усъвършенства реда за провеждане на сечите в горите с цел подобряване ...

13.07.2020
Проект на НИД на Наредба № Н-5 за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура"

Срок за участие: до 01 август 2020

С проекта се създава подзаконова нормативна уредба за провежгдане на конкурси за предоставяне на творчески ...

10.07.2020
Процедура за избор на ЮЛНЦ за участие в националната експертна тематична работна група за подготовка на програма „Черноморски басейн“ 2021-2027 г.

Срок за участие: от 06 юли 2020 до 16 юли 2020

ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиито ...

07.07.2020
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Срок за участие: от 30 юни 2020 до 30 юли 2020

Със законопроекта се предлага изменение в Наказателния кодекс във връзка с компютърните престъпления. ...

07.07.2020
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Срок за участие: от 19 юни 2020 до 19 юли 2020

Кодексът на труда е нормативния акт, който урежда трудовите отношения между работника или служителя ...

19.06.2020
Проект на Наредба за изискванията за дейността на здравните медиатори

Срок за участие: от 19 юни 2020 до 18 юли 2020

Проектът на наредба е изготвен на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за здравето. Съгласно цитираната ...

16.06.2020
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Срок за участие: от 16 юни 2020 до 16 юли 2020

Кодексът на труда е нормативния акт, който урежда трудовите отношения между работника или служителя и ...

12.06.2020
Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2019 г.

Срок за участие: от 12 юни 2020 до 12 юли 2020

В проекта на Доклада са представени извършените дейности и постигнати резултати в петте приоритетни области ...

28.05.2020
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за 2020 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Срок за участие: от 27 май 2020 до 26 юни 2020

В Плана за 2020 г. са предвидени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, ...

27.05.2020
Детайлизирана стратегия по Приоритет 12 „Здраве и спорт“ на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Срок за участие: от 27 май 2020 до 09 юни 2020

Според проекта на стратегията основните цели в областта на спорта ще бъдат насочени към осигуряване на условия за ...

23.05.2020
Проект на детайлизиран Приоритет 9 „Местно развитие“ от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Срок за участие: от 22 май 2020 до 05 юни 2020

Приоритет 9 „Местно развитие" от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 има изключително териториална ...

20.05.2020
Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт

Срок за участие: от 20 май 2020 до 19 юни 2020

Причините, които налагат приемането на предложения проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт ...

20.05.2020
Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Срок за участие: от 20 май 2020 до 19 юни 2020

Законопроектът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, както и предложените промени с ...

07.04.2020
Проект на национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.

Срок за участие: от 31 март 2020 до 22 април 2020

Повсеместното навлизане на цифровите технологии във всички сфери на обществения и стопански живот, известно ...

07.04.2020
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование

Срок за участие: от 25 февруари 2020 до 23 април 2020

С предложените изменения и допълнения се предлагат политики, насочени към въвеждане на ...

   1  2  3  4  ... 25   »