English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 1854 (0,0972 секунди)
 
Ръководство за достъпност на културни събития

Ръководство за достъпност на културни събития

Ръководството е създадено като част е от проекта „Know-How Show-How общност”, осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации”.

Линк към страница
Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2021 г.

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2021 г.

Докладът се изготвя от министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда

Линк към страница
8-те основни кибер заплахи пред НПО организациите

8-те основни кибер заплахи пред НПО организациите

Докато НПО организациите все по-активно работят в дигиталната среда, рисковете от изтичане на информация се увеличават. Стъпките за създаване на адекватна защита са много, изискват средства, време, усилия и отдаденост към осигуряването на безопасност.

Линк към страница
Законови и човешки права на възрастните хора

Законови и човешки права на възрастните хора

Наръчникът представя основни международни и Европейски документи и конвенции, които третират права на човека. Съдържа също добри практики и примери от страните на партньорите в дейностите по проекта.

Свали документа
Kалендар с международни дни за опазване на здравето

Kалендар с международни дни за опазване на здравето

На следния линк може да откриете международни дни за опазване на здравето, публикуван от Световната здравна организация (СЗО). Той съдържа около 30 тематични дни и тематични седмици.

Линк към страница
Голeмият въпрос: Какво значение има поверителността на цифровите данни за демокрацията и нейните защитници?

Голeмият въпрос: Какво значение има поверителността на цифровите данни за демокрацията и нейните защитници?

Петима експерти отговорят на следния въпрос:Какъв е смисълът на неприкосновеността на личния живот в цифровите технологии за демокрацията и нейните застъпници? По какъв начин събирането на цифрови данни създава рискове за работата на демократичните активи

Линк към страница
Наръчник за осъществяване на програма за културно менторство

Наръчник за осъществяване на програма за културно менторство

Този наръчник има за цел да изясни какво представлява менторството и какво може да отключи то у хората, когато неговите силни страни се пренесат в света на изкуствата и културата. Тук можете да намерите идеи и примери за това какво може да донесе тази „добре позната, но не толкова широко възприета“ методология на хора и групи, интересуващи се от изкуства.

Линк към страница
Насоки за обучение на ментори в програма за културно менторство

Насоки за обучение на ментори в програма за културно менторство

Настоящият документ съдържа поредица от уъркшопи, игри и обучителни дейности. Тези насоки и обучението ще позволят на доброволците да развият и подобрят своите лидерски умения в рамките на менторски взаимоотношения. Те могат също така да се научат как да улесняват културните преживявания със своите менторирани, както и заедно в група с други ментори и менторирани – за да учат заедно чрез култура и изкуства.

Линк към страница
Обучителни програми за младежки групи

Обучителни програми за младежки групи

обучителни програми за насърчаване на активното гражданство чрез гражданско образование и активно онлайн участие за младежки групи

Линк към страница
КОДЕКС НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ - видове гражданско участие в процеса на вземане на политически решения

КОДЕКС НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ - видове гражданско участие в процеса на вземане на политически решения

Това видео е създадено в рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0163-C01 ПРЕСТИЖ, който се реализира с БФП от ЕСФ чрез ОП Добро управление от Сдружение АРСР в партньорство с Община Хасково. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Хасково и АРСР.

Линк към страница
Регистър на гражданските организации на територията на Община Хасково

Регистър на гражданските организации на територията на Община Хасково

Този документ е създаден в рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0163-C01 ПРЕСТИЖ, който се реализира с БФП от ЕСФ чрез ОП Добро управление от Сдружение АРСР в партньорство с Община Хасково. Цалата отговорност за съдържанието на документа се носи от АРСР.

Свали документа
Мирният път или за революцията на уважението: ръководство за предотвратяване и справяне с насилието в училище

Мирният път или за революцията на уважението: ръководство за предотвратяване и справяне с насилието в училище

В наръчника ще откриете теми като методика за работа в група за решаване на казуси, свързани с насилието в училище, екипна работа в процеса на подкрепа на дете или клас, здравословни граници и лична грижа за подкрепящите специалисти, примери за възможни сценарии на типични за училището казуси, много ресурси с безплатен достъп, събрани на едно място и моментна снимка на процесите в училище през погледа на авторите.

Свали документа
Наръчник ”Активни”

Наръчник "Активни"

Съдържанието на наръчника включва структурирани сценарии за международно младежко обучение за активисти, и подробни описания на използваните методологии за проведените уъркшопи в рамките на обучението върху теми като интеркултурна комуникация, опазване на околната среда, граждански активизъм и дигитални умения. Този инструментариум не само отразява разнообразието на опита на партньорите, но и подчертава успешните практики в развитието на активни младежки работници.

Свали документа
Аналитична поредица на Transmonee - Пътища към по-добра закрила

Аналитична поредица на Transmonee - Пътища към по-добра закрила

В настоящия доклад се прави задълбочен анализ на положението на децата в алтернативна грижа и осиновените деца в Европа и Централна Азия. Това е първият анализ на данни за децата в алтернативна грижа, проведен от Регионалния офис на УНИЦЕФ за ЕЦА след публикуването на доклада „У дома или в дом“ през 2010 г., изтъкващ развитието и предизвикателствата при събирането и съобщаването на данни за децата в алтернативна грижа и осиновените деца, и който обобщава препоръките, изведени от последните инициативи за преглед на данните.

Линк към страница
Препоръка на Европейската комисия от 12.12.2023 година относно насърчаване на ангажираността и ефективното участие на

Препоръка на Европейската комисия от 12.12.2023 година относно насърчаване на ангажираността и ефективното участие на гражданите и организациите на гражданското общество в процесите на създаване на обществени политики

Документът цели насърчаване на участието на гражданите и организациите на гражданското общество в създаването на обществени политики, за да се подпомогне изграждането на демократична устойчивост в Съюза. С нея държавите членки се насърчават да предоставят повече възможности на гражданите и организациите на гражданското общество да участват ефективно в процесите на създаване на обществени политики, провеждани от публичните органи на местно, регионално и национално равнище, в съответствие с установените стандарти и добри практики.

Свали документа
Наръчник за превенция от домашно насилие в помощ на учителите

Наръчник за превенция от домашно насилие в помощ на учителите

Наръчникът дава възможност образователните специалисти да работят по темата с ученици от всички възрастови групи и във всички степени на образованието.

Линк към страница
Управляваме училището с ученическо самоуправление

Управляваме училището с ученическо самоуправление

[Електронен ресурс] : Сборник с добри практики. Състав. Таня Желязкова-Тея ; под общ. ред. на Янка Такева. - София : Институт за информални иновации, 2023. – 292 с. еISBN 978-619-91709-6-0.

Линк към страница
Видеоразказ за успеха на младите хора от Дневен център „Светове“

Видеоразказ за успеха на младите хора от Дневен център „Светове“

Разказ за успеха на 33 млади хора с интелектуални затруднения, подкрепени от екипа на Комплекс за социални услуги Дневен център „Светове“, в рамките на проект „Да работим заедно - развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“.

Линк към страница
Ръководство „Зелена пътека“ в програмите за дигитално образование при обучение на възрастни

Ръководство „Зелена пътека“ в програмите за дигитално образование при обучение на възрастни

Ръководство „Зелена пътека” предоставя конкретни препоръки за прилагане на енергийно ефективен подход в обучителната дейност и в образователните центрове за възрастни.

Свали документа
Социално-педагогическа работа с млади хора от уязвими общности

Социално-педагогическа работа с млади хора от уязвими общности

Целта на монографията е да се разкрият, доколкото е по силите на автора и на подобен вид издания, възможностите на базираната на терен социално-педагогическа работа сред младите хора от най-уязвимите части на нашето общество. Да се покажат идеи и модели на работа, които отдавна са станали част от системите за социално-педагогическа работа с уязвими млади хора в други общества. И как работата на терен с тези групи съществува като неизменна, станала традиционна част от голямата система на младежката работа.

Линк към страница
От 85483 стъпки напред до 53 811 назад от интегрираното общество

От 85483 стъпки напред до 53 811 назад от интегрираното общество

Това е заглавието на изследването, посветено на културните потребности на украинските граждани, потърсили убежище в България и реакциите на българския културен сектор спрямо новата аудитория.

Свали документа
Проучване Евробарометър 528. Гражданство и демокрация.

Проучване Евробарометър 528. Гражданство и демокрация.

В това проучване на Евробарометър се разглеждат редица въпроси, свързани с гражданството на ЕС, включително доколко европейците са запознати със статута си на граждани на ЕС и как разбират някои от основните права, които им предоставя гражданството на ЕС. От друга страна, една година преди следващите европейски избори, той съдържа въпроси за отношението на гражданите на ЕС към проблемите, свързани с изборите, чуждестранната намеса и ролята на гражданското общество в нашите демократични общества.

Свали документа
Доклад на УНИЦЕФ „Детската бедност в условията на благоденствие“

Доклад на УНИЦЕФ „Детската бедност в условията на благоденствие“

Доклад 18 на Изследователския център на УНИЦЕФ „Иноченти“

Линк към страница
Дарителството в България през 2022 г.

Дарителството в България през 2022 г.

Проучване и анализ на Български дарителски форум

Линк към страница
Национален статистически институт: Децата в България през 2022 г.

Национален статистически институт: Децата в България през 2022 г.

За първи път по повод 1 юни – Международния ден на детето, Националният статистически институт (НСИ) представя специализирана публикация, посветена на данните за децата. Представянето на статистически данни, които се отнасят за децата от 0 до 17-годишна възраст, ще бъде от полза за работата на всички държавни институции при разработването, прилагането и отчитането на прилаганите политики за децата.

Линк към страница
Мисия: изследовател на храната

Мисия: изследовател на храната

Ръководството има за цел да запознае родителите с проекта „Мисия: изследовател на храната“, да разкаже повече за балансираното и разнообразно хранене и мястото на местните храни в семейното меню, както и да даде конкретни насоки как съвместно с децата да се включат в проекта.

Линк към страница
Проект „визия за зрение“ – резултати и постижения

Проект „визия за зрение“ – резултати и постижения

Основната цел на проекта е да повиши гражданската осведоменост, и тази на централните и местни власти, за състоянието на зрителното здраве в България, и за предизвикателствата пред него, да повиши информираността за причините за зрителни нарушения и слепота у нас и за нуждите на хората, живеещи с тях, за необходимостта и възможностите за ограничаване на зрителните нарушения и слепота.

Линк към страница
Първи аналитичен доклад социално-демографски профил на хората с увреждания в България

Първи аналитичен доклад социално-демографски профил на хората с увреждания в България

Докладът представя широкообхватно проучване за България сред хора с траен физически или психически проблем в активна възраст между 18 и 64 г. и цели да очертае социално-демографския профил на тази група хора.

Линк към страница
Подкаст епизоди по проект „Какво можем заедно”

Подкаст епизоди по проект „Какво можем заедно"

Подкаст епизодите разглеждат акценти от различни разговори по проекта „Какво можем заедно".

Линк към страница
Млади репортери за местна демокрация. Учебно помагало за младия журналист

Млади репортери за местна демокрация. Учебно помагало за младия журналист

Помагалото акцентира върху медийната грамотност, разглеждайки отделни практики, които предоставят възможност на младите журналисти да се ориентират по пътя на етичната журналистика.

Линк към страница
Предложение за нормативна уредба и устройство на институция на Омбудсман на детето в Република България

Предложение за нормативна уредба и устройство на институция на Омбудсман на детето в Република България

Проектният екип от Национална мрежа за децата е ангажиран в изготвянето на Предложение за нормативна уредба и устройство на институция на Омбудсман на детето („ОНД“) в Република България („Предложението“), посредством което, както е заложено в рамката на имплементация на „Децата в сърцето на българската демокрация“, Национална мрежа за децата предлага създаването на институцията „Омбудсман на детето“ в България.

Линк към страница
Наръчник за обучение по Права на човека и Права на детето - фондация КОНКОРДИЯ България

Наръчник за обучение по Права на човека и Права на детето - фондация КОНКОРДИЯ България

Наръчник по обучение на Права на човека и Права на детето подходящ за професионалисти в социалната сфера, които работят с общности в риск от социално изключване.

Свали документа
Плейсмейкинг за демокрация - Наръчник за общността

Плейсмейкинг за демокрация - Наръчник за общността

Наръчникът е създаден на база изследвания, осъществени в България и Норвегия и на практики, които прилагат плейсмейкинг за демокрация.

Линк към страница
Наръчник за градината „Заедно отглеждаме храна“

Наръчник за градината „Заедно отглеждаме храна“

Наръчникът обхваща различни аспекти на отглеждането на растения. Представените активности могат да бъдат проведени заедно с учащи и възрастни в учебна или хоби градина.

Линк към страница

Видео филм за обществените форуми

Видеото представя проведен форум, състоящ се от поредица структурирани публични дискусии

Линк към страница
България расте с децата си

България расте с децата си

Докладът очертава политиките и мерките, насочени към развитието на работната сила, включително обучението и подготовката на кадрите, професионалното им развитие и условията на работа, както и се допитва до самите специалисти – изведени са данни от опита на 461 специалисти, работещи пряко с деца и семейства.

Линк към страница
Доклад от проучване сред жителите на община Хасково по темата граждански бюджети и гражданско участие

Доклад от проучване сред жителите на община Хасково по темата граждански бюджети и гражданско участие

Докладът разглежда доколко гражданите в Община Хасково припознават гражданските бюджети като инструмент за гражданско участие и нагласи им спрямо различните сфери на обществения живот.

Линк към страница
Колко обществени са обществените медии?

Колко обществени са обществените медии?

Анализът разглежда стратегията за развитие и финансиране на обществените медии БНР и БНТ.

Линк към страница
Достъп до здравеопазване в условията на COVID-19

Достъп до здравеопазване в условията на COVID-19

Проучването разглежда доколко здравната система успява да осигури необходимата грижа на всички пациенти при съблюдаване на противоепидемичните мерки.

Линк към страница
Нагласи и оценки на политики за превенция и преодоляване на последиците от COVID-19

Нагласи и оценки на политики за превенция и преодоляване на последиците от COVID-19

Анализът адресира проблеми, свързани с информираността, отношението и оценките към формулираните и приложени до момента социални, икономически и здравни мерки за превенция и преодоляване на последствията от пандемията, конкретните проблеми, възникнали при прилагането отделните мерки, необходимостта от допълнителни мерки или подкрепа по отношение на някои от необхватните групи и отрасли.

Линк към страница

Дебат „Зелените закони в 48-ото Народно събрание"

Видео от дебат, проведен на 13.12.2022, между граждани и политици, организиран от инициативата „Зелени закони“. С участието на депутатите Александър Дунчев, Николай Табаков и Цветелина Калинова Симеонова-Заркин и последния редовен министър на околната среда – Борислав Сандов.

Линк към страница
Доклад за социалното предприемачество през 2023 г. На фокус: устойчивост на социалните предприятия

Доклад за социалното предприемачество през 2023 г. На фокус: устойчивост на социалните предприятия

Социалните предприятия са разнообразни и пъстри, но всички се стремят да постигат по-голямо социално въздействие и да решават значими проблеми за цялото общество чрез устойчиви бизнес модели. Този доклад на Българския център за нестопанско право (БЦНП) дефинира актуалните предизвикателства, нужди и възможности пред социалните предприятия. Проучването е проведено в периода август–октомври 2023 г.

Линк към страница
Анализ на степента на информираност и нагласите на жителите на Дряново, Трявна, Костинброд и Панагюрище относно Зелената сделка

Анализ на степента на информираност и нагласите на жителите на Дряново, Трявна, Костинброд и Панагюрище относно Зелената сделка и обединението в енергийни общности

Изследването измерва степента на информираност на населението в общините Трявна, Дряново, Костинброд и Панагюрище относно Зелената сделка. Споделят се нагласите на жителите за използването на възобновяеми енергийни източници в домакинствата и обединяването им в енергийни общности.

Линк към страница
Анализ на нагласите и капацитета на гражданските и бизнес организации в общините Дряново, Трявна, Костинброд и Панагюрище за

Анализ на нагласите и капацитета на гражданските и бизнес организации в общините Дряново, Трявна, Костинброд и Панагюрище за създаването на енергийно независими общини

В анализа са представени полу-структурирани дълбочинни интервюта с представители на местните инициативни групи и бизнес организации в общините Дряново, Трявна, Костинброд и Панагюрище.

Линк към страница
Доклад за Индекса на гражданското участие в Столична община – 2022 г.

Доклад за Индекса на гражданското участие в Столична община – 2022 г.

Докладът е изследва гражданското участие в Столична община по методологията „Индекс на гражданско участие”, разработена от Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право.

Линк към страница
Дигитална гражданска компетентност и медийни стереотипи

Дигитална гражданска компетентност и медийни стереотипи

Сборникът представя ролята на дигиталната гражданска компетентност в социалните и педагогическите практики.

Линк към страница
Доклад за състоянието на дейностите по редки болести в България

Доклад за състоянието на дейностите по редки болести в България

Въпреки големия си общ брой, пациентите с редки заболявания (около 450 000 в България) често са сираци на здравните и социалните системи и биват изоставени, когато става въпрос за диагностика, лечение и рехабилитация.Докладът цели да информира за състоянието на дейностите по редки болести в България.

Линк към страница
НАТУРА 2000 и опазване на биоразнообразието в България. Проблеми и решения

НАТУРА 2000 и опазване на биоразнообразието в България. Проблеми и решения

Документът разглежда проблемите в управлението на биоразнообразието и екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България в контекста на европейските усилия за опазване на природата.

Линк към страница
Висшите публични назначения в изпълнителната власт. Анализ на нормативната рамка и институционалната практика при назначаването

Висшите публични назначения в изпълнителната власт. Анализ на нормативната рамка и институционалната практика при назначаването на ръководителите на структури в публичната администрация

Анализът е насочен към изпълнителната власт и органите, чиито ръководители се назначават от правителството. В българския контекст тези органи, без териториалните им подразделения, са 94 и включват държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.

Линк към страница
Оценка на информационни ресурси на изпълнителната власт

Оценка на информационни ресурси на изпълнителната власт

В обхвата на проучването попада голяма извадка от институционални уеб сайтове, освен проследяването на информация, свързана с публичните назначения, са идентифицирани както силни страни, така и пропуски на въпросните институционални интернет страници – поотделно и като част от голямата система на държавната администрация.

Линк към страница
„Изборът е твой“. Препоръки за потенциални работодатели и млади работници, работещи с младежи от ЛГБТК+

„Изборът е твой“. Препоръки за потенциални работодатели и млади работници, работещи с младежи от ЛГБТК+

Наръчникът цели да насочи и подкрепи тези, които работят с младежи от ЛГБТК+ общността, като посочва начини за изграждане на правилна работна среда.

Свали документа
Подкастите – ползване, предпочитания, нагласи

Подкастите – ползване, предпочитания, нагласи

Проучването изследва отношението, предпочитанията, честотата и начините на ползване на подкасти и установява потенциала им като мотиватор за действие.

Линк към страница
Наръчник за програма толерантност, антидискриминация и права на човека

Наръчник за програма толерантност, антидискриминация и права на човека

Развиването на знания и компетентности сред учениците, свързани със зачитането на човешките права и свободи, е важен аспект от тяхното образование. Настоящата програма си поставя за цел да подкрепи развитието на социални умения сред учениците, които подкрепят толерантността и намаляват дискриминационните нагласи и прояви на предразсъдъци и език на омразата в българските училища.

Линк към страница
Доклад върху добри практики в сферата на грижи за хора с деменция

Доклад върху добри практики в сферата на грижи за хора с деменция

Докладът идентифицира и описва добри практики за грижи за хора с деменция. Освен добрите практики в Европа, докладът включва и анкетно допитване по темата до доставчици на социални услуги за лица с деменция в България.

Линк към страница
Методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти

Методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти

Документът представя проучване относно дигитално-медийните умения на младежи в гимназиална възраст

Линк към страница
Стандарт за отчетност и интегритет на местно ниво

Стандарт за отчетност и интегритет на местно ниво

Документът представя серия от конкретни правила за етичност, прозрачност, отчетност и гражданско участие.

Линк към страница
Активни граждани в селата: пет рецепти за по-добро взаимодействие между местни общности и общини

Активни граждани в селата: пет рецепти за по-добро взаимодействие между местни общности и общини

Сборникът представя начини и практики, които биха помогнали за привличането на повече хора в развитието на един район.

Линк към страница
Правата на човека през обектива. Наръчник за младежки фасилитатори

Правата на човека през обектива. Наръчник за младежки фасилитатори

Наръчникът е предназначен за фасилитатори, които обучават млади хора в областта на правата на човека, използвайки визуални изкуства като фотография и създаване на видео материали.

Линк към страница
Плейсмейкинг за демокрация: изследване на успехите в България и Норвегия

Плейсмейкинг за демокрация: изследване на успехите в България и Норвегия

Документът проучва основните тенденции на плейсмейкинг в България и Норвегия, идентифицирайки предизвикателства и възможности за неговото прилагане.

Линк към страница
Превенция и борба с насилието, основано на пола в спорта. Наръчник за треньори.

Превенция и борба с насилието, основано на пола в спорта. Наръчник за треньори.

Наръчникът допринася за подобряване саморегулацията на спортните организации в сферата на предотвратяване на дискриминацията и езика на омразата на основа полови стереотипи.

Линк към страница
Указател за смисъла на детското участие

Указател за смисъла на детското участие

Наръчникът представя дейността, извършена по проект „Право на участие и глас“ на „Надежда и домове за децата – клон България“, който запознава децата и младежите с техните права и възможности за пряко участие и зачитане на техния глас.

Линк към страница
Домашно насилие и насилие, основано на пола, в България. Методология за мониторинг на политики и институционални практики

Домашно насилие и насилие, основано на пола, в България. Методология за мониторинг на политики и институционални практики

Анализ на актуалната реализация и оценка на конкретни правни и стратегически мерки и политики, насочени към противодействие на насилието, основано на пола, в България.

Линк към страница
Наръчник за обучение на деца „Децата за правата на детето“

Наръчник за обучение на деца „Децата за правата на детето“

Наръчникът предоставя ценни насоки и информация за тези, които работят с деца в прогимназиалната или гимназиалната степен на образованието. Предназначен е за педагози, педагогически съветници, социални работници и психолози.

Линк към страница
Наръчник за обучители: Театрални етюди срещу омразата

Наръчник за обучители: Театрални етюди срещу омразата

Наръчникът е предназначен да послужи на специалисти, които работят с млади хора – учители, обучители, социални работници, младежки работници и други експерти – като не е необходимо да имат предходен опит в работата с театрални методи.

Линк към страница
Как Норвегия подхожда към предизвикателството гражданите да участват активно в развитието на общността

Как Норвегия подхожда към предизвикателството гражданите да участват активно в развитието на общността

Докладът включва примери за участието на гражданите в обществените политики в Норвегия, норвежкия опит в областта на общностното развитие, модел за стратегическо планиране на комуникацията и възможностите за подобряване на изпълнението на политиките чрез активното участие на гражданите.

Линк към страница
Наръчник за учители и родители. Как да учим, докато изследваме света около нас?

Наръчник за учители и родители. Как да учим, докато изследваме света около нас?

Онлайн наръчникът се стреми да представи иновативни съвременни образователни подходи, които да бъдат интегрирани чрез игри и различни форми в учебната програма.

Линк към страница

Еко-образователните общности – вдъхновение за еко активисти (видео)

Видеото представя иновативен устойчив модел за обучение на екоактивисти в реално функциониращи образователни екообщности. Създадено е по проект „Еко-образователните общности – вдъхновение за еко активисти“, изпълнен от Сдружение „Надежда за нас – 2008“ в партньорство със сдружение „Тринога“, фондация УРА ГОРА и сдружение „Дами канят“.

Линк към страница

Журналистът в света на постистината – уебинар

В този онлайн семинар на Ведат Сенвичар, експерт от Норсенсус Медиафорум, се дискутира влиянието на журналистиката върху създаването на смислени разкази в сегрегираната ни реалност. Търси се отговор в примерите на две коренно различни журналистически инициативи в Норвегия, а именно “Faktisk” и “My Country Talks Norway”.

Линк към страница

Какво е социалната услуга „Подкрепа за трудови умения“? (видео)

Видеото представя част от работата на Фондация „Институт за социални услуги в общността“ в партньорство с Фондация "Светът на Мария" в подкрепа на трудовите умения при хората с интелектуални затруднения.

Линк към страница

Серия от видеоуроци по проект „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“

Серията от шест видеоурока цели да превърне детето от обект в субект на неговите права в дигиталната среда, чрез разработване на иновативен модел за специализирана работа за родители и специалисти, които работят с деца в условия на социална изолация.

Линк към страница
Наръчник за еко-активисти и за … еко-оптимисти в чудната страна България

Наръчник за еко-активисти и за … еко-оптимисти в чудната страна България

Пособието е неразделна част от наръчника Модел за обучение на еко-активисти – еко-оптимисти.

Линк към страница
Наръчник за обучители на еко-активисти – еко-оптимисти

Наръчник за обучители на еко-активисти – еко-оптимисти

Пособието е неразделна част от наръчника Модел за обучение на еко-активисти – еко-оптимисти.

Линк към страница
Модел за обучение на еко-активисти – еко-оптимисти

Модел за обучение на еко-активисти – еко-оптимисти

Моделът е плод на практическия опит на членовете на четири организации, които са тръгнали по пътя на алтернативния еко-активизъм: живеят сред природата, предават и споделят знанията и уменията си със желаещите да научат как може да се живее в хармония с природата.

Линк към страница
Дългият COVID-19 при жените в България

Дългият COVID-19 при жените в България

Докладът насочва вниманието към темата за дългия COVID-19 при жените, които са по-често засегнати от това състояние и насърчава отговорните институции да вземат необходимите мерки.

Линк към страница
Медийна грамотност за активно гражданство в десет стъпки

Медийна грамотност за активно гражданство в десет стъпки

Справянето с дисбаланса на уменията и знанията между различни групи на населението, и насърчаването на медийната грамотност са ключови инструменти в нашето основно задължение да защитаваме интересите на гражданите. С цел да стимулираме способността за ефективно и едновременно безопасно онлайн участие , както и с цел да противодействаме на рисковете, свързани с фалшивите новини, дезинформацията и езика омразата представяме на Вашето внимание настоящия Наръчник.

Линк към страница
Gender Equality Index 2023

Gender Equality Index 2023

Towards a green transition in transport and energy

Линк към страница
Доверие в медиите

Доверие в медиите

Онлайн медиите и телевизията са основен източник на информация за положението в страната за преобладаващото мнозинство от българските гражданите

Линк към страница
Заключителен анализ на правни и административни практика в сферата на бежанското и миграционно право за периода 2019-2023 г.

Заключителен анализ на правни и административни практика в сферата на бежанското и миграционно право за периода 2019-2023 г.

Настоящият анализ цели да послужи на експерти от различни дисциплини, работещи с мигранти и търсещи закрила, като вземе предвид комплексния и динамичен контекст на миграционните процеси.

Линк към страница
Икономическите центрове в България 2023: представяне основни наблюдения и изводи (презентация)

Икономическите центрове в България 2023: представяне основни наблюдения и изводи (презентация)

Презентация на акценти от проучването на икономическите центрове в България 2023 година.

Линк към страница

Доклад с препоръки за подобряване на медийната среда в България

Предложенията, обобщени в този доклад, са базирани на проучване на международната и българската медийна практика и включат препоръки и заключения на авторитетни международни и български изследователи, анализатори, организации, проучвания, доклади, в т.ч. на Съвета на Европа, Европейски Парламент, Европейска комисия, ЮНЕСКО, WAN-IFRA, Репортери без граници, АЕЖ-България, фондация Медийна демокрация, проф. Нели Огнянова, адв. Александър Кашъмов, и др.

Свали документа

Икономическите центрове в България 2023 (видео)

Видео представяне на границите на естествените икономически процеси в България 2023.

Икономическите центрове в България 2023. Доклад

Икономическите центрове в България 2023. Доклад

Проучването представя концентрацията на икономическа активност в България, като на базата на показателите за предприятията, данните за пазара на труда и стопанските взаимовръзки между отделните общини формира широки икономически центрове, които не се ограничават до административно-териториалното деление на области и райони за планиране. Икономическите центрове формират голяма част от регионалната карта, като траекторията на тяхното развитие е определяща за икономиката на страната.

Линк към страница
Местните избори. Наръчник.

Местните избори. Наръчник.

Наръчникът предлага синтезирана и поднесена по лесен за разбиране начин информация относно същността на длъжностите на различните кметове (на община, на район, на кметство, както и кметските наместници), на общинските съвети и общинските съветници, както и относно процеса, по които ги избираме. От наръчника ще научите също и как местното население може да участва пряко в управлението (например чрез референдуми), както и каква е ролята на областните управители.

Свали документа
Доклад на БДЗП за състоянието на широкоразпространените видове птици у нас, 2023

Доклад на БДЗП за състоянието на широкоразпространените видове птици у нас, 2023

От всички оценени видове птиците в земеделските земи намаляват с най-значими темпове.

Линк към страница
Анализ и препоръки за подобряване взаимодействието на местните власти с гражданите в търговишка област

Анализ и препоръки за подобряване взаимодействието на местните власти с гражданите в търговишка област

Участие на гражданите в местното самоуправление. Анализ на дейността на обществените съвети към общините в област Търговище

Свали документа
Анализ на WWF България за незаконния дърводобив у нас за периода 2018-2022 г.

Анализ на WWF България за незаконния дърводобив у нас за периода 2018-2022 г.

Според анализа нерегламентираният дърводобив в България за периода 2018-2022 г. все още е между 1/4 и 1/3 от размера на официално добитата дървесина.

Линк към страница

Хроники на доброто 2. Сборник очерци. Формат .MOBI

Книгата представя 15 от 42-та разказа за граждански организации, написани от кореспондентите на НПО Портала 2022-2023. Те са подбрани така, че да представят разнообразието от теми, по които работят гражданските организации, и различните населени места, в които осъществяват дейността си. Книгата се разпространява безплатно.

Свали документа

Хроники на доброто 2. Сборник очерци. Формат .EPUB

Книгата представя 15 от 42-та разказа за граждански организации, написани от кореспондентите на НПО Портала през 2022-2023 г. Те са подбрани така, че да представят разнообразието от теми, по които работят гражданските организации, и различните населени места, в които осъществяват дейността си. Книгата се разпространява безплатно.

Свали документа

Хроники на доброто 2. Сборник очерци. Формат .PDF

Книгата представя 15 от 42-та разказа за граждански организации, написани от кореспондентите на НПО Портала през 2022-2023 г. Те са подбрани така, че да представят разнообразието от теми, по които работят гражданските организации, и различните населени места, в които осъществяват дейността си. Книгата се разпространява безплатно.

Свали документа

Catch Me If You Can: Illicit Flows through Balkan Airports

Хвани ме ако можеш: незаконна търговия през летищата на Балканите

Докладът разглежда места, свързани с организирана престъпност (hotspots), а не хора или пазари. Фокусът е върху факторите, които правят тези места уязвими или привлекателни за организираната престъпност. Резултатите очертават география на престъпността в региона.

Линк към страница

A Pan-European study of Ukrainians in Europe

Паневропейско проучване на украинците в Европа

Широкомащабно сравнително проучване на украинците, намерили политическо убежище в 31 европейски страни след 24 февруари 2022 година.

Линк към страница

Пътят към приобщаването: Представяне на ромската култура и инструментите за борба с дискриминацията и за насърчаване на включването на ромите и синтите в местните общности

Наръчникът предоставя на професионалистите знания и конкретни инструменти за ежедневна работа с ромските и синтските общности относно достъпа до услуги, достъпа до училищата и постепенното социално включване в териториите, в които живеят. Той се състои от шест раздела. Първите четири са посветени на различни аспекти на Romanipen, т.е. ромската идентичност и култура. Петият раздел разглежда концепцията за антициганизма, а шестият предоставя практически инструменти, които могат да бъдат използвани от професионалистите, по-конкретно свързани с правната уредба, междукултурното посредничество и вижданията за приобщаването на ромските деца в училище.

Линк към страница

Western Balkans 2020: State-Capture Risks and Policy Reforms

Западните Балкани през 2020: Рискове от завладяване на държавата и политически реформи

Регионалният антикорупционен доклад на SELDI представя оценката на гражданското общество за регулаторните и институционални фактори, позволяващи разпространението на корупция в региона на Западните Балкани и подчертава приоритетните политически въпроси.

Линк към страница

Study on online identity theft and identity-related crime. Final Report

Кражба на онлайн самоличност и престъпления по отношение на самоличността

Основната цел на проучването е да се разбере явлението онлайн кражба на самоличност и неговите обществени и регулаторни последици в ЕС. В него се прави оценка на естеството и мащаба на проблема с кражбата на самоличност в ЕС, като се описват преобладаващите престъпни схеми и се оценяват броят на жертвите и разходите. Проучването също така очертава и анализира действащите законодателни, регулаторни и нерегулаторни мерки за борба с кражбата на самоличност онлайн и престъпленията, свързани със самоличността, в 27-те държави - членки на ЕС.

Линк към страница
Обзор на законодателния процес в България

Обзор на законодателния процес в България

Законодателните процеси са разгледани в контекста на година на политическа нестабилност и невъзможност да се формира устойчиво и дълготрайно работещо правителство. От политическа гледна точка 2022 година ще бъде запомнена с два парламента – 47-и и 48-и, и две правителства – служебно и редовно. От друга страна обществото бе изправено пред сериозни предизвикателства – войната в Украйна, справянето с последиците от пандемията с COVID–19, тежките загуби за стотици семейства от наводненията в Карловско, енергийната криза и световната инфлация.

Линк към страница
Дарителски практики на корпоративния сектор 2022 г.

Дарителски практики на корпоративния сектор 2022 г.

Проучването показва, че бизнесът в страната откликва на спешни нужди и подпомага хора и общности, пострадали от хуманитарни кризи, но в същото време, голяма част от компаниите с активна дейност в страната вече даряват дългосрочно и стратегически.

Линк към страница

Разпознаване и насочване на жертви на домашно насилие

Наръчникът е предназначен за обучение на специалисти в сферата на човешките ресурси към публичната администрация. Той предлага практически насоки как специалистите да разпознаят жена, претърпяла насилие, как да разговарят с нея, към коя институция да я насочат, как да ѝ помогнат да се интегрира обратно в живот без насилие и др. Публикацията предоставя както теоретична информация за домашното насилие и насилието, основано на пола, така и практически насоки за комуникация с потенциални жертви, реални ресурси за получаване на помощ и препоръки за успешна идентификация, насочване и оказване на подкрепа.

Линк към страница

Geopolitics, State Capture and Peak Corruption: What Is Next for Anti-corruption in the Western Balkans?

Геополитика, завладяване на държавата и върхова корупция: Какво следва за борбата с корупцията в Западните Балкани?

Настоящият доклад представя динамиката на нивата на корупция и завладяване на държавата, развитието на националните антикорупционни политики и законодателство, институционалните практики на антикорупционните надзорни органи, връзките между корупцията и скритата икономика, както и ролята на гражданското общество и международното сътрудничество в борбата с корупцията.

Линк към страница

The Energy Security and Innovation Nexus: Towards a New Regulatory Framework for Offshore Wind Energy Development in Bulgaria

Eнергийнa сигурност и иновации: Към нова регулаторна рамка за развитие на офшорната вятърна енергия в България

Настоящият доклад има за цел да подпомогне българските политици при разработването и прилагането на нова регулаторна рамка за разгръщане потенциала на офшорната вятърна енергия в акваторията на Черно море. Изследването представлява сравнителен анализ на богатия регулаторен опит на четири държави лидери на пазара на офшорната вятърна енергия в ЕС, както и на последните законодателни промени в нововъзникващите пазари в Европа с характеристики на енергийната политика, подобни на тези в България.

Линк към страница

The Great Energy and Climate Security Divide: Accelerated Green Transition vs. the Kremlin Playbook in Europe

Великият разлом: Енергийната и климатичната сигурност на Европа между зеления преход и Кремълския наръчник

Енергийната криза разкрива по категоричен начин, че ЕС се нуждае от по-надеждни инструменти за диагностика на рисковете пред енергийната и климатичната сигурност. Настоящият доклад представя Индекса на рисковете пред енергийната и климатичната сигурност, който сравнява уязвимостта на отделни държави – членки на ЕС и на Европа като цяло. На базата на Индекса са формулирани препоръки за политики за подобряване на европейската енергийна и климатична сигурност.

Линк към страница

Europe's Civil Society: Still Under Pressure: Update 2022

Гражданското общество в Европа: все още под натиск. Актуализация 2022

Докладът представя примери за позитивното участие на гражданските организации в защита на човешките правакакто и за трудностите пред които те са изправени.

Линк към страница

Public Procurement Integrity in Southeast Europe: Mechanisms, Red Flags, and State-Owned Enterprises in the Energy Sector

Oбществените поръчки в Югоизточна Европа: Механизми, „червени флагове“ и държавни предприятия в енергийния сектор

Настоящият доклад се фокусира върху две от най-сериозните уязвимости на управлението в региона на ЮИЕ: анализ на интегритета на системите за обществени поръчки и управлението на енергийния сектор в девет държави (България, Хърватия, Унгария, Румъния, Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Черна гора и Сърбия). Анализът се основава на два уникални инструмента за оценка на риска от корупция с помощта на големи масиви от данни: Open Tender и Диагностична оценка на завладяването на държавата.

Линк към страница

State Capture Assessment Diagnostics

Диагностична оценка на завладяването на държавата

Един от най-дискутираните обществени проблеми през последните години е явлението завладяване на държавата в смисъла му на незаконен монопол в управлението и икономиката на развитите и развиващите се демократични държави. Авторитарните модели на развитие в световен мащаб изглежда се множат и укрепват, подобни тенденции се завръщат и в Европа, особено сред държавите, придобили наскоро членство или кандидатки за членство . Това налага търсенето на инструменти за мониторинг и противодействие на завладяването на държавата. Настоящият доклад представя методологията „Диагностична оценка на завладяването на държавата“ и резултатите от пилотното ѝ приложение в няколко европейски страни.

Линк към страница

Противодействие на хибридните заплахи в България: Устойчивост на политиките, законодателството и институциите за неразпространение на оръжия за масово унищожение

Настоящият доклад прави преглед на съществуващите в България политически, регулаторни и институционални мерки за противодействие на хибридните заплахи, свързани с ОМУ. В него се разглеждат националните регулаторни и политически инструменти, компетентните органи и механизмите, използвани за (1) предотвратяване и реакция на подозрителни ХБРЯ събития, (2) киберсигурност и (3) противодействие на дезинформацията.

Линк към страница

Скрининг на инвестициите в България: политики, институционална и правна рамка

Настоящият доклад представя първата цялостна оценка на действащата правна и институционална рамка, както и на капацитета на българските институции да извършват скрининг на инвестиции в съответствие с най-добрите международни стандарти. Той следва съвременната методология на института CELIS, водещ форум за анализ и обсъждане на скрининга на инвестиции. Докладът прави преглед на законодателството, съдебната практика, добрите примери, стратегиите и други документи, които имат пряко или косвено отношение към скрининга на инвестиции.

Линк към страница

Measuring organized crime: A series of 13 discussion papers, one for each illicit market considered during the development of the Index.

Измерване на организираната престъпност: серия от 13 дискусионни материала, по един за всеки от незаконните пазари

На страницата можете да намерите първите 4 дискусионни публикации: 1- Seizure Data; 2 - IUU Fishing; 3 - Mafia Style Crimes; 4 - Illicit Trade and Counterfeit Goods. Тези материали са част от процеса на подготовка на втория глобален Индекс на организираната престъпност, който се очаква през септември 2023 г.

Линк към страница

The vulnerable millions: Organized crime risks in Ukraine's mass displacement

Уязвимите милиони: рисковете от организирана престъпност при масовото разселване от Украйна

Военните конфликти засилват трафика на хора, принудителния труд, привличането на деца-войници в боевете и сексуалната експлоатация. Докладът оценява степента, в която криминалните мрежи използват войната в Украйна и какви са бъдещите рискове.

Линк към страница

Dangerous games: Football hooliganism, politics and organized crime in the Western Balkans

Опасни игри: футболно хулиганство, политика и организирана престъпност в Западните Балкани

Докладът съставя карта на най-големите клубове на поддръжници на футболни отбори във всяка от страните в Западните Балкани. Фокусът е върху футболни хулигани и ултраси и как футболното хулиганство е свързано с организираната престъпност и политиката.

Линк към страница

Building Institutional Capacity Framework for Resilience to Disinformation in Bulgaria

Рамково изграждане на институционален капацитет за устойчивост спрямо дезинформацията в България

Резюмето разглежда краткосрочните и дългосрочните предизвикателства към създаването на капацитет за противопоставяне на дезинформацията на национално ниво.

Линк към страница

Reversing the Trend: Smart Enforcement of the Low-Emission Zone in Sofia, Bulgaria

Обръщане на посоката на транспортната политика на София: Ефективно прилагане на нискоемисионните зони

По примера на повече от 300 града в Европа, през декември 2022 г. Столична община въведе една от първите Зони с ниски емисии за моторни превозни средства в Централна и Източна Европа. Предложената политика се характеризира с липса на амбиция по отношение както на нейния дизайн, така и на самото изпълнение. Не са взети предвид препоръките, формирани от модели, доклади и анализи, подготвени от редица организации. Заинтересованите страни бяха ангажирани само частично в процеса по изработване на ефективна регулаторна рамка за въвеждане на нискоемисионна зона в София. В настоящия анализ са формулирани конкретни препоръки към Столична община, основани на добри практики от други европейски градове, модели на трафика и сценарии за прилагане.

Линк към страница

Observatory of Illicit Economies in South Eastern Europe: Issue of 16 August 2023

Обсерватория за незаконни икономики в Югоизточна Европа: Бюлетин от 16 август 2023 г.

Издание на бюлетина на обсерваторията от 16 август 2023 г.

Линк към страница

Organized corruption: Political financing in the Western Balkans

Организирана корупция: политическо финансиране в Западните Балкани

Докладът разглежда три компонента на политическото финансиране: финансирането на политически партии и избори; политическо влияние и контрол на държавни предприятия; контрол и използване на обществени поръчки за политически цели.

Линк към страница

Global Organized Crime Index Report 2021

Глобален индекс на организираната престъпност. Доклад 2021

Този доклад е първият и се основава на данни от 2020 г., първата година от ковид-19 пандемията. Индексът показва, че криминалните мрежи са засилили влиянието си в цял свят през последните две десетилиетия и представляват най-гибелната заплаха за сигурността, развитието и справедливостта на жителите на планетата днес.

Линк към страница

Cash is King: Impact of the Ukraine War on Illicit Financial Flows in South Eastern Europe

Cash is King: Въздействието на войната в Украйна върху незаконните финансови потоци в Югоизточна Европа

Докладът предлага оценка на незаконните финансови потоци в осем балкански страни след инвазията на Русия в Украйна. Фокусът е върху източниците и каналите в региона, както и на бизнес моделите, използването на информация и комуникационни технологии.

Линк към страница

Global Organized Crime Index

Глобален индекс на организираната престъпност

Индексът измерва нивото на организирана престъпност, но също и устойчивостта към нея. Картата предлага профили на страните. България е на 70-то място от 193 страни, на 10-то от 44 страни в Европа и на 7-о от 17 страни в Централна и Източна Европа.

Линк към страница

Disruption or displacement? Impact of the Ukraine war on drug markets in South Eastern Europe

Разпад или промяна на локациите: Въздействието на войната в Украйна върху пазарите на наркотици в Югоизточна Европа

Докладът се основава на предположението, че поради засиленото военно присъствие в региона традиционната търговия с наркотици е временно прекъсната и се използват алтернативни пътища през Балканите.

Линк към страница

Fuel to the fire: Impact of the Ukraine war on fuel smuggling in South Eastern Europe

Масло в огъня: Въздействие на войната в Украйна върху контрабандата на горива в Югоизточна Европа

Докладът предлага анализ на механизмите на контрабанда по време на кризи и нестабилност на Балканите, вземайки предвид външни и вътрешни фактори. Представени са също методите, участниците и каналите, както и страните, които са най-застрашени.

Линк към страница

UN 'Cybercrime Treaty' Legal And Human Rights Safeguards

Договорът за киберпрестъпност на ООН - правни гаранции и защита на човешките права

Доклад от кръгла маса, състояла се на 30 март 2023

Линк към страница

Закон за вероизповеданията

Законът за вероизповеданията потвърждава правото на всяко лице в България на свобода на съвестта и вярата, а така също и равенството пред закона без оглед на религиозната принадлежност и убеждения като изразява уважение към християнството, исляма, юдаизма и другите религии.

Линк към страница

NGOs Have a Right to Receive Foreign Funding

НПО имат право да получават чуждестранно финансиране

Статията разглежда ограничаването на източниците на финансиране за НПО като нарушаване на принципите на демократичните общества.

Линк към страница

Media Freedom Report 2022

Доклад за свободата на медиите 2022

Докладът изследва свободата и плурализма на медиите, безопасността и защитата на журналистите, свободата на изразяване и достъп до информация, както и прилагането на медийните закони в цяла Европа.

Линк към страница

World Press Freedom Index 2019

Световен Индекс за свобода на медиите 2019

Индексът е инструмент за сравнение на степента на свобода на журналисти и медии в 180 страни и територии. При определянето му се използват пет индикатора - политически контекст, правна рамка, икономически контекст, социокултурен контекст и безопасност. За 2019 година България е на 111 място.

Линк към страница

World Press Freedom Index 2020

Световен Индекс за свобода на медиите 2020

Индексът е инструмент за сравнение на степента на свобода на журналисти и медии в 180 страни и територии. При определянето му се използват пет индикатора - политически контекст, правна рамка, икономически контекст, социокултурен контекст и безопасност. За 2020 година България е на 111 място.

Линк към страница

World Press Freedom Index

Световен индекс на свободата на медиите

Ценна платформа, която представя Световния Индекс на свобода на медиите за периода от 2002 до днес. Всяка от 180-те страни има свой профил. Страницата предлага и анализи по региони.

Линк към страница

World Press Freedom Index 2021

Световен Индекс за свобода на медиите 2022

Индексът е инструмент за сравнение на степента на свобода на журналисти и медии в 180 страни и територии. При определянето му се използват пет индикатора - политически контекст, правна рамка, икономически контекст, социокултурен контекст и безопасност. За 2021 година България е на 112 място.

Линк към страница

Istanbul Convention. Action against violence against women and domestic violence

Истанбулската конвенция. Противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие

Платформата предлага широк обхват от ресурси по темата - доклади, проучвания, статии, статистически данни.

Линк към страница

Препоръки за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и на защитата на жертивите на престъпления, с които да се подобри достъпът до правосъдие на ЛГТБИ

За ЛГБТИ хората се създават ненужни пречки при взаимодействието граждани-държава, които са вредни не само за общността, но и за цялото общество. Създава се правна несигурност, която лесно може да бъде преодоляна със законодателни решения, които не биха навредили никому.

Линк към страница

Препоръки за законодателни промени по отношение на престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ хора в България

Публикацията раззглежда престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ хора в България, тяхното значение и прояви, и дава препоръки за решаване на проблема.

Линк към страница

Годишен доклад за престъпления и инциденти срещу ЛГБТИ хора в България през 2020 г.

Докладът е направен въз основа на постъпилите сигнали на платформата wearetolerant.com. Престъпленията и инцидентите са разгледани по вид, честота, среда, в която са извършвани, населено място и други параметри.

Линк към страница

World Press Freedom Index 2023

Световен Индекс за свобода на медиите 2023

Индексът е инструмент за сравнение на степента на свобода на журналисти и медии в 180 страни и територии. При определянето му се използват пет индикатора - политически контекст, правна рамка, икономически контекст, социокултурен контекст и безопасност. За 2023 година България е на 71 място и нивото на медийна свобода се определя като крехко и нестабилно с малко независими гласове, които работят под непрекъснато напрежение.

Линк към страница

World Press Freedom Index 2022

Световен Индекс за свобода на медиите 2022

Индексът е инструмент за сравнение на степента на свобода на журналисти и медии в 180 страни и територии. При определянето му се използват пет индикатора - политически контекст, правна рамка, икономически контекст, социокултурен контекст и безопасност. За 2022 година България е на 91 място.

Линк към страница

Нdръчник за работа на съдии с жени и деца, жертви на домашно насилие

Наръчникът разглежда основните понятия и международни правни критерии в областта, представя добри практики от Шотландия и анализира празноти в българското законодателство.

Линк към страница

Handbook on European law relating to access to justice

Наръчник по европейско право в областта на достъпа до правосъдие

Наръчникът обобщава ключови принципи на европейското право по отношение на достъпа до правосъдие, с фокус върху гражданското и наказателно право.

Линк към страница

Препоръка Rec(2006)2 на Комитета на министрите на държавите-членки относно Европейските правила за затворите

Препоръката подчертава, че изпълнението на наказания, свързани с лишаване от свобода третирането на затворниците налагат, като се вземат предвид изискванията за безопасност, охрана и дисциплина, като същевременно в затворите се гарантират условия, които не накърняват човешкото достойнство и предлагат на затворниците смислена трудова дейност и програми за въздействие, като по този начин ги подготвят за реинтегрирането им в обществото.

Линк към страница

Рамкова конвенция за защита на националните малцинства

Правата на лицата, принадлежащи към етнически/национални малцинства са три основни вида: право на признание; право на защита от дискриминация и права, свързани със защитата на тяхната културна, религиозна и етническа идентичност.

Линк към страница

Укрепване на процесуалните права на лицата с интелектуални и/или психосоциални увреждания

Изследването резглежда как се прилага Препоръка на Европейската комисия от 27 ноември 2013 година относно процесуалните гаранции за уязвими лица, които са заподозрени или обвиняеми в наказателно производство 2013/С 378/021 в Австрия, България, Чехия, Литва и Словения. Направен е правен и практически анализ. Специално внимание е отделено на съществуващите механизми за оценка на уязвимостта на заподозрените и обвиняемите лица с интелектуални затруднения и/или психосоциални проблеми, както и на гаранциите за техните права в досъдебното и съдебното производство (особено на достъпа до правна помощ, медицинска помощ, достъпна информация и т.н.)

Линк към страница

Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Доклад за българското правителство относно посещението в страната на Европейския Комитет за предотвратяване на изтезания и нечовешко или унизително отношение, или наказания (КПИ)

Основната цел на поредното, седмо посещение в България е да се направи преглед на мерките, взети от българското правителство в отговор на препоръките, направени от Комитета след посещение през 2015 г. Комитетът проучи третирането, условията и правовите гаранции, предлагани на психиатрични пациенти, хора в социални институции и имигранти.

Линк към страница

Международни и регионални стандарти относно детското правосъдие. Задължителни норми

Документът представя в удобен за бърза справка табличен вид задължителните норми на международното право, отнасящи се до деца в конфликт със закона.

Линк към страница

Международни и европейски стандарти за правото на правна защита и подпомагане на заподозрени и обвиняеми в наказателния процес

Сборник текстове посветен на международните стандарти за правото на правна защита и подпомагане на заподозрени, обвиняеми и подсъдими в наказателния процес като елемент от пътната карта за укрепване на процесуалните права на заподозрените лица или на обвиняемите/подсъдимите в рамките на наказателното производство (Пътната карта), приета с резолюция на Съвета на Европейския съюз от 30 ноември 2009 г.

Линк към страница

Полицейското задържане отвътре 2

Емпирично изследване на правата на заподозрените и обвиняемите лица при разследването в наказателния процес в девет страни от ЕС.

Линк към страница

Discrimination in the European Union

Дискриминацията в ЕС

Проучването разглежда възприятията, нагласите и мненията за дискриминацията по етнически произход, цвят на кожата, сексуална ориентация, пол, възраст, физически увреждания, религия или вярвания. Статистическата информация е представена по страни на английски и български език.

Линк към страница

Ръководство за правата на човека

Ръководството за човешки права е европейска платформа за образование по правата на човека. То предлага образователни инструменти и ресурси за човешките права за обществото като цяло и за професионалистите, и служи като мрежа за сътрудничество за организации и институции от публичния сектор в областта на образованието по правата на човека. Ръководството за правата на човека се основава на идеята, че всеки има право да знае своите права. Сред основните теми са: свобода на изразяване и медии, дискриминация, съд и справедлив процес, домашно насилие, престъпления от омраза и реч на омразата, затвори, арест и задържане, принудително настаняване и психиатрична помощ.

Линк към страница

Asylum.bg

Страница с информация за хора, търсещи закрила и убежище в чужда страна

Линк към страница

КПИ: Подходът към грижата за психичното здраве в България трябва коренно да се промени

В доклада на Комитета против изтезания към Съвета на Европа от посещението му през октомври 2021 г. в България са посветени над 30 страници на посещенията в държарните психиатрични болници в Ловеч, Карлуково и Кърджали и домовете за хора с психични и/или интелектуални увреждания в Бяла, Петково и Гара Лъкатник.

Линк към страница

Как да гарантираме правата на децата в конфликт със закона? Ръководство за държавите, членки на ЕС

Ръководството поставя фокус върху ролята на адвоката на различните етапи от наказателното производство с деца въпреки че правото на законно представителство на деца, заподозрени или обвиняеми по наказателни дела, е трайно регламентирано от международни, регионални и национални актове, на практика то често се прилага неравномерно от държавите-членки на ЕС или изобщо не е гарантирано. Това представлява сериозно препятствие в упражняването правото на защита в производства за непълнолетни и е заплаха за реализирането на всичките други процесуални права на децата. Дете, което е в конфликт със закона, следва да бъде защитавано от специализиран адвокат.

Линк към страница

Как да правиш портрети и приятели

Наръчникът е създаден въз основа на преживяванията по време на двата младежки фото-форума, организирани от Български хелзинкски комитет в София и Кюстендил през октомври 2019 г. с ученици от различни училища.

Линк към страница

Бяла книга относно достъпа до правосъдие на задържаните в досъдебното производство

Докладът е основан на сравнителен анализ и емпирични изследвания в девет държави от ЕС, проведени в рамките на изследователски проект EUPRETRIALRIGHTS, изпълняван от консорциум от партньори: Centre National de la Recherche Scientifique, Laboratoire SAGE (Université de Strasbourg), CESDIP (Université de Saint Quentin en Yvelines/Ministère de la Justice), European Prison Litigation Network, Montaigne Centre for Rule of Law and Administration of Justice (University of Utrecht), Helsinki Foundation for Human Rights (Poland), Dortmund University of Applied Sciences and Arts, L‘Altro diritto - Inter-university Centre (University of Florence), Български хелзинкски комитет, Institute for International Research on Criminal Policy ( Ghent University), General Council of Spanish Bars and Pontifical University of Comillas.

Линк към страница

Престъпления, подбудени от предразсъдъци

Разработката е посветена на престъпленията, подбудени от предразсъдъци. В нея се разглеждат тяхната същност и видове, международноправната рамка за борба с тях, българското законодателство и практика, както и някои от скорошните препоръки на международните органи по правата на човека по отношение на България.

Линк към страница

Международното и европейско право и препоръки към България относно насилието срещу жени и домашното насилие

В първата част на настоящата разработка са изяснени основни принципи и понятия, свързани с предмета на изследването. Във втората част са представени в обобщен вид правото на Европейския съюз (ЕС), свързано с насилието срещу жени и домашното насилие, както и дейността в тази сфера на няколко европейски институции. В третата част са представени правно обвързващите стандарти, общите препоръки и специфичните препоръки към България на органи на ООН. В четвъртата част са представени стандартите и препоръките на две регионални организации, в които България членува – Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Линк към страница

Мониторинг на насилието в затворите: Наръчник в помощ на националните превантивни механизми

Наръчникът предоставя практически инструменти за подпомагане на разбирането относно: Тематичният проблем с насилието и рисковете, свързани с него Съществуващите международни стандарти по отношение на насилието, както и тези свързани с превенцията му Как да се прилагат международните стандарти на практика, за да може ефективно да се извършва мониторинг и превенция на насилието.

Линк към страница

Празнотите в българското законодателство в областта на борбата с насилието срещу жени и домашното насилие

Публикацията е посветена на празнотите в българското законодателство в областта на борбата с насилието срещу жени и домашното насилие. Тя взема предвид както стандартите и препоръките, които са пряко относими към България, така и тези, които не обвързват пряко страната, но са широко възприети от международните органи на глобално и на регионално ниво и са станали интегрална част от техния подход към борбата с насилието срещу жени и домашното насилие. Накратко е очертана българската правна рамка на борбата с насилието срещу жени и домашното насилие, както и съдебната практика по нейното прилагане, след което обосновава необходимостта от изменения в законодателството и практиката.

Линк към страница

Бол[нич]ното здравеопазване в системата на местата за лишаване от свобода

Докладът представя резултатите от изследване върху болничната грижа в наказателната система в България с фокус върху структурата и дейността на Специализираната болница за активно лечение на лишени от свобода към затвора в гр. София (СБАЛЛС – София) в периода 2015 – 2021 г. Той обобщава официални данни и статистика за лечебното заведение, наблюдения и оценки на външни организации, включително Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ към Министерство на здравеопазването, омбудсмана и Български хелзинкски комитет, както и свидетелства на лишени от свобода, преминали през СБАЛЛС – София.

Линк към страница

Наръчник за борба с домашното насилие. Бърз преглед на нидерландския опит

Публикацията е насочена към полицейски служители, които работят по случаи на домашно насилие и целта му е да повиши капацитета им в областта чрез споделяне на добри практики от нидерландския опит. Този наръчник е част от по-голям проект, чиято цел е да насърчи политическата воля за въвеждане на по-широки законодателни и практически мерки за борба с основаното на пола насилие, както и да създаде обществена нетърпимост към него. Публикацията е създадена от нидерландската полиция в сътрудничество с Българския хелзинкски комитет.

Линк към страница

Проблемите с равното третиране на обвиняемите и подсъдимите в досъдебното наказателно производство в България

Публикацията обобщава резултатите от изследване, проведено в България през лятото и есента на 2021 г., водено от убеждението за необходимостта от системно събиране на данни за различното третиране на лица, принадлежащи към уязвими групи, в системите на наказателно правосъдие на държавите членки на ЕС. Тези уязвими групи включват етническите и религиозните малцинства, мигрантите, ЛГБТИ, бедните хора и други. Изследването е основано на съпоставима представителна извадка на наскоро лишените от свобода в българските затвори и затворнически общежития, но по своя предмет е много по-обхватно от предишни подобни изследвания.

Линк към страница

Годишен доклад за производството за предоставяне на международна закрила в България за 2022 г.

Настоящият годишен доклад се основава на наблюдение, насочено върху институционалната уредба и фактическото взаимодействие между различните държавни органи, както и върху правните и практически стандарти за провеждане на производствата, уредени в Закона за убежището и бежанците и тяхното съответствие с принципите на международната закрила и общите правни стандарти в областта на убежището на Европейския съюз (acquis communautaire).

Линк към страница

Практически наръчник за правно застъпничество на лишените от свобода

Целта на наръчника е да подпомогне затворниците при упражняването и защитата на някои техни права, гарантирани от българското и от европейското законодателство. Това не са всички права, които лишените от свобода имат, включени са най-важните от тях, а също и тези, по които има натрупана практика на правоприлагащите органи.

Линк към страница

Между интеграцията и реинтеграцията на роми правонарушители

Етнографски доклад преставя анализ на преживяванията след освобождаването на роми, бивши затворници, в процеса на завръщането им в общността, събиране на информация и идентифициране на най-добрите практики за ресоциализация.

Линк към страница

ЛГБТИ – новата медийна мишена вместо ромите? Образът на малцинствените и уязвимите групи в българските медии.

Целта на доклада е да се изследва образът в българските медии на традиционните малцинствени групи, на специфични уязвими групи (ЛГБТИ), както и на мигрантите от Близкия Изток и Северна Африка, респ. от Украйна, преминаващи или пребиваващи в страната. Изследването обръща специално внимание на употребата на език на омразата спрямо тези групи в медиите.

Линк към страница

Правата на човека в България през 2015 г.

През цялата 2015 г. България бе управлявана от коалиционно правителство на партия ГЕРБ, която спечели най-много гласове на изборите през октомври 2014 г.; Реформаторския блок, състоящ се от няколко малки дясноцентристки партии; Алтернатива за българско възраждане – малка отцепническа група от Българската социалистическа партия; и Патриотичния фронт – коалиция от няколко партии, сред които основна роля имат две ултранационалистически партии от неототалитарен тип – Националният фронт за спасение на България и Вътрешната македонска революционна организация – Българско национално движение (ВМРО-БНД). ПФ влезе в парламента с програма и политическа реторика, доминирана от расистки, ксенофобски и ислямофобски послания, които продължи да отстоява през цялата година.

Линк към страница

Правата на човека в България през 2018 г.

Като цяло, капацитетът както на партиите – участнички в държавното управление, така и на опозиционните партии да обсъждат и решават сериозните проблеми с правата на човека в България през 2018 г. бе безпрецедентно нисък. През тази година съдебната система не успя да стане коректив на негативните тенденции в сферата на правата на човека. Това пролича особено ярко с решението на Конституционния съд от 27 юли 2018 г., с което той обяви за несъответстваща на Българската конституция Конвенцията на Съвета на Европа за пpевенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция).

Линк към страница

2021 Civil Society Organizations Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia. 25th edition

Индекс за устойчивост на неправителствените организации в Централна и Източна Европа и Евразия за 2021, 25-то издание

Индексът се определя от 1997 година насам в 24 страни и според 7 основни индикатора. Тазгодишното издание показва усилията на НПО в региона да отговорят на неотложните нужди на обществата си, развивайки дигитални средства за работа. В малък, но увеличаващ се брой страни, се наблюдава стремеж към неутрализиране на независимите НПО, които критикуват правителствата и защитават демокрацията и човешките права.

Линк към страница

Правата на човека в България през 2017 г.

Формирането на правителството на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ доведе до цялостно влошаване на обществения климат, свързан с правата на човека, междуетническата и религиозната толерантност. Възможностите за провеждане на каквато и да е политика за интеграция на малцинствата и бежанците бяха силно ограничени. До края на 2017 г. бяха предложени и приети редица рестриктивни законодателни изменения, засягащи правата на човека, някои от които впоследствие бяха отменени след международни критики. Подбуждането към омраза, дискриминация и насилие към определени уязвими групи в българското общество продължи безнаказано. Сътрудничеството на властите с неправителствените организации и особено с тези за защита на правата на човека се влоши.

Линк към страница

Правата на човека в България през 2021 г.

Като цяло през 2021 г. правата на човека останаха встрани от вниманието на българските управляващи, заети основно с подготовката и провеждането на трите парламентарни, както и на президентските избори. Изключение бе само приетата през август Пътна карта за изпълнение на осъдителните решения, постановени срещу Република България от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Тя обаче предвижда срокове за предприемане на мерки, най-ранните от които са в началото на 2022 г. В някои отношения, като например с правата на ЛГБТИ хората, ситуацията в страната през 2021 г. се влоши.

Линк към страница

Правата на човека в България през 2022 г.

2022-ра бе година на политическа нестабилност в България. Краткият живот на редовното правителство на Кирил Петков, сериозните предизвикателства, пред които то бе изправено в резултат на агресията на Русия срещу Украйна, както и липсата на функциониращ парламент след 2 август направиха правата на човека странична тема в българската политика.

Линк към страница

Индекс на гражданското участие. Доклади по общини и години

Индексът проследява периодично три взаимосвързани аспекта на гражданското участие. От една страна – средата, в която то се развива – при какви условия и на каква нормативна база протича диалогът между граждани и институции. От друга страна – колко често и какви инструменти използват гражданите и организациите, за да се включат в процеса на вземане на решения. И най-вече – какъв е ефектът от прилагането на различните механизми за гражданско участие, какво е въздействието им върху работата на местните и национални власти и решенията, които те вземат.

Линк към страница

Нормативната регламeнтация на свободата на информация

На страницата можете да намерите както основните международни документи, по които България е страна, така и нормите на националното ни право даващи уредба на правото на гражданите на информация.

Линк към страница

Резултати от проучвания на Програма „Достъп до информация“

Страницата предлага проучвания на ПДИ от 1998 година до днес по различни теми и аспекти на достъпа до информация в страната.

Линк към страница

Достъп до информация от административните съдилища и Върховния административен съд

Докладът се основава на преглед и анализ на законодателството, свързано със задълженията за публикуване на информация на Върховния административен съд и административните съдилища, техните действащите вътрешни правила, и на преглед на съдебната практика и практиките по публикуване на информация на интернет страниците на тези институции.

Линк към страница

Open Recovery: Transparency in the Recovery and Resilience Fund in ten EU countries

Публични данни за възстановяване: Прозрачност в използването на Механизма за устойчивост и развитие на ЕС в 10 европейски страни

Нов доклад за 10 държави-членки на ЕС от Коалицията „Отворени разходи в ЕС“ (Open Spending EU Coalition) разкрива, че все още има значителен риск от нередности, корупция и загуби в начина, по който се харчат 672,5 милиарда евро от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС.

Линк към страница

Колко струва достъпът до информация?

Настоящият анализ си поставя за цел да остойности основните елементи на достъпа до информация – работата по разглеждане на заявления за достъп, активното публикуване на информация и поддържането на масиви от отворени данни от страна на държавните институции.

Линк към страница

Имам право да знам

Брошурата разяснява какво са „лични данни”, кой и при какви условия може да събира личните ни данни, какво трябва да знаем и какви права имаме, когато предоставяме лични данни, на кого да се оплачем, ако смятаме, че е нарушено правото на защита на личните ни данни.

Линк към страница

Как да получим достъп до информация за околната среда?

Структурата на наръчника е оформена след случаите, постъпили в ПДИ за периода 1997-2003 г., и въз основа на съдебните дела, водени от 2000 г. Визират се и въпросите, възникнали при обсъжданията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Конвенцията от Орхус с представители на РИОСВ, басейновите дирекции, други институции, отговорни за опазването на околната среда и неправителствени организации. Представени са част от съдебната практика по ЗООС, извадка от действащото законодателство, примерни заявления и жалби, полезни връзки и адреси.

Линк към страница

Достъп до официални документи

Целта на този наръчник е да запознае широката общественост и държавната администрация с принципите, заложени в Препоръка (2002)2, относно достъпа до официални документи (включена в Приложение I на този материал), приета от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 21.02.2002 г. и отправена към 45-те държави членки на Съвета. Наръчникът се отнася само до официалните документи, съхранявани от публичните институции.

Линк към страница

Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация?

Правото на достъп до информация е сред относително „младите” права. Основата на признаването на правото на информация на международно равнище е поставена след Втората световна война. През последните 15 години държавите, в които бе приет закон за достъп до информация, се увеличиха неколкократно, като през 2020 г. достигнаха 130. Наръчникът е предназначен за служители в държавната администрация.

Линк към страница

Годишни доклади за състоянието на достъпа до информация в България от 2000 до днес

Годишните доклади очертават развитията в областта на правото на информация и неговото упражняване, свързани с най-важните събития в тази област през календарната година.

Линк към страница

Какво и как „плаща” държавата: действащи механизми за финансиране на ЮЛНЦ

Публикацията предлага анализ на бюджетните средства за ЮЛНЦ от източници, различни от субсидиите от централния бюджет

Линк към страница

Защита на личните данни

Целта на наръчника е да запознае неправителствените организации със специфичните задължения, които произтичат за тях от действащото законодателство за защита на личните данни. Общите теми, като това какво представляват личните данни, в какво се изразява тяхното обработване, какви са правата на самите субекти на лични данни и пр., са разгледани и през примери от практиката на НПО.

Линк към страница

Изложба „Събуждане“: Правата през погледа на изкуството

Иложбата се състои от творби на деца по проект „Граждански будилник – децата творят права“. Текстовете към изложбата могат да бъдат намерени на https://shorturl.at/crwz5

Линк към страница

Равенство на хората с увреждания при упражняване на основни човешки права съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

Настоящият анализ представя преглед на българското законодателство с оглед съответствието му с изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания по отношение на гарантиране на равнопоставеността на хората с увреждания пред закона и приемането на мерки осигуряващи пълноценното включване на хората с увреждания в обществения живот.

Линк към страница

Гражданският сектор след началото на кризата с COVID - 19

Докладът предлага обобщени данни за състоянието на сектора, конкретни примери за дейността на организациите в кризата, нагласи и очаквания спрямо настоящето и бъдещето през призмата на социално-икономическите последици.

Линк към страница

#Права по време на криза. Отпечатъкът на COVID–19 в България

Публикацията представлява сборник с текстове за упражняването, защитата и допустимите ограничения на правата на гражданите в контекста на извънредното положение - една своеобразна капсула, съдържаща отпечатъци и отражения на отминалото време на извънредни мерки и ограничения върху правата ни.

Линк към страница

Подкрепа за трудовата реализация на хора с интелектуални затруднения

Резюме на правен анализ представя в синтезиран вид актуалния контекст в България и действащото законодателство в социалната и трудово-правната сфера, както и съществуващите мерки за заетост и възможности за професионално образование в подкрепа на трудовата реализация на хора с интелектуални затруднения.

Линк към страница

Изследване в хода на действието - обществените нагласи в ситуация на криза

Проучването обхваща представители на шест социални групи: предприемачи малък и среден бизнес; творчески професии в сферата на културата и изкуствата; майки от средната класа; служители в държавната администрацията; служители в структурите на МВР; граждански организации. Основната задача на изследването е да се идентифицират предизвикателства и да се проследи динамиката, породена от кризата, в отношението на представителите на целевите групи в няколко основни аспекти от личния и обществен живот.

Линк към страница

Подкрепено вземане на решение

Публикацията дава теоретична и практическа помощ за тълковници по Подкрепено вземане на решение.

Линк към страница

Възможно ли е да бъде щадящо правосъдието за деца в България?

Докладът представя резултатите от изследване за правото на детето на индивидуална оценка в наказателните дела в България, както в качеството му на жертва, така и на заподозрян или обвиняем за престъпление. Той обхваща и свързаните права, включително спазването на най-добрия интерес на детето и правото му на изслушване. Обърнато е специално внимание към деца, които са лишени от родителска грижа, непридружени непълнолетни и деца с интелектуални затруднения.

Линк към страница

Изследване на нуждите и предизвикателствата на социалните предприятия

Докладът изследва актуалните нужди и предизвикателства пред социалните предприятия в България и Европейския съюз. Материалът също така съдържа и основни препоръки за визията на SEHUBS като центровете за съвместно създаване на социални предприятия като иновативен модел на европейско ниво.

Линк към страница

Обществените консултации - инструмент за модерни и отворени политики

Публикацията е ръководство с практически насоки за прилагането на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община.

Линк към страница

Навигатор в дигитализацията и демократизацията на гражданското участие

Навигаторът е полезен инструмент, който напомня кои са основните стъпки, които трябва да минем при всяка форма на гражданско участие; дава ориентир за възможностите на някои дигитални инструменти и как да ги използваме за по-добро участие на гражданите; насочва по пътя към демократизиране на участието чрез дигитализирането му.

Линк към страница

Пътна карта - план за прилагане на новото законодателство в социалната сфера

Документът има задачата да даде яснота за всички участници в системата за новостите, измененията и периода на преход, и така да направи реформата много по-лесна, безпроблемна и безконфликтна.

Линк към страница

Доклад за извършване на последваща оценка на въздействието на закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Основните заключения от проучването са, че нормативната и институционалната рамка на политиката за насърчаване на социалните предприятия в България има нужда от опростяване, допълване и разясняване.

Линк към страница

Обществени нагласи към дейността на гражданските организации 2022

Публикацията представя резултати от национално представително проучване 2022.

Линк към страница

Индекс за устойчивост на НПО 2011 – България

През 2011 г. се наблюдава влошаване по отношение на устойчивостта на неправителствените организации в България, като спадът е във всички аспекти на устойчивостта с изключение на предоставянето на услуги. Единствено в областта на социалните услуги има действащ механизъм за държавно финансиране на НПО. При това положение най-силно е въздействието от дейността на НПО в сферата на социалните услуги, където НПО се явяват най-естественият партньор на държавата.

Линк към страница

Индекс за устойчивост на НПО 2020 – България

Като цяло през 2020 г. не са настъпили промени в устойчивостта на гражданското общество, което може да се приеме като положително развитие предвид трудностите пред сектора през годината и спадовете през предходни години. В три направления – организационен капацитет, секторна инфраструктура и обществен престиж – се отбелязват подобрения, докато при правната среда и застъпничеството има влошаване.

Линк към страница

Индекс за устойчивост на НПО 2012 – България

През 2012 г. се забелязва подобряване на устойчивостта на неправителствените организации (НПО) в България, до голяма степен поради успешните застъпнически инициативи на НПО. НПО коалициите бяха активни и имаха значително влияние през годината, а представителите на НПО бяха канени да участват в различни етапи на процеса на вземане на решения. Едно от важните постижения, което се очаква да укрепи сектора, е приемането на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации през септември 2012 г.

Линк към страница

Индекс за устойчивост на НПО 2014 – България

През 2014 г. неправителствените организации в България работиха в обстановка на политическа несигурност. Тя се породи в резултат на протестите през 2013 г., които призоваваха за реформи и промени в правителството, и на европейските избори през май 2014 г., които управляващата партия загуби.

Линк към страница
Наръчник на дебатьора

Наръчник на дебатьора

Целта на наръчника, издаден от асоциация „Дебати България“, е да подкрепи чрез подбрани материали развитието и уменията на дебатьорското общество, като предостави изчерпателен ресурс, насочен към успешното изказване и аргументирано отстояване на всяка позиция.

Линк към страница

Human Development Index 2021: Bulgaria Country Profile

Индекс на човешкото развитие 2021: България

Индексът на човешкото развитие измирва постиженията на страните в няколко аспекта: продължителен и здрав живот, достъп до образование и добър стандарт на живот. Профилът на България показва, че тя е на 68 място от 115 страни.

Линк към страница

Fostering Effective Energy Transition 2020 edition: from crisis to rebound

Насърчаване на ефективен преход към възобновяеми енергийни източници 2020: от криза към възстановяване

Поддържането на стабилен напредък в прехода е предизвикателство за всичките 115 страни. От тях само Аржентина, България, Китай, Чехия, Доминиканската република, Индия, Ирландия, Италия, Словакия, Шри Ланка и Украйна са постигнали устойчив и измерим напредък в прехода към възобновяеми енергийни източници през последните шест години.

Линк към страница

Fostering Effective Energy Transition 2021 edition

Насърчаване на ефективен преход към възобновяеми енергийни източници 2021

Индексът за преход към възобновяеми енергийни източници оценява и класифицира 115 страни според техните енергийни системи. Докладът за 2021 година отбелязва, че едва 10% от страните да постигнали устойчив напредък.

Линк към страница

Обществени нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2021 – 2022 г.

Мнозинството български граждани вярват в демокрацията, подкрепят евроатлантическата ориентация на страната и смятат, че западните либерални демокрации са най-добре управляваните държави в света и следва да служат като пример за България. В същото време мнозинството граждани нямат доверие на основните демократични институции в страната, въздържат от участие в организирани форми на обществен живот и смятат, че законите не са справедливи и не се прилагат еднакво за всички. Настоящото изследване предлага и първи по рода си подробен анализ на популистките нагласи в България. В тази си част изследването констатира, че от идеологическа гледна точка огромна част от гражданите попадат в група с нагласи, които не са нито завършено популистки, но и не могат да бъдат определени като либерално-демократични.

Линк към страница
Рубрика „Културни политики“

Рубрика „Културни политики“

Съвместна рубрика на Културна фондация А25 и NGO.bg.

Линк към страница

Индекс за медийна грамотност 2023

България е на последно място сред държавите от ЕС в Индекса за медийна грамотност за 2023 година. България заема 35-то място от общо 41 оценени страни в Европа, което я поставя сред държавите, които са най-уязвими към дезинформацията. Индексът измерва потенциалната уязвимост на обществата към дезинформацията и свързаните с нея негативни явления на базата на индикатори за качество на образованието, медийна свобода, доверие в хората и е-участие.

Линк към страница

Мнозинството граждани подкрепят членството на България в Шенген

Мнозинството български граждани изразяват подкрепа за присъединяването на страната към Шенгенското пространство, но с времето подкрепата ерозира и в случай на по-нататъшно отлагане на членството има риск тя да бъде загубена.

Линк към страница

Демокрация и гражданско участие: Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2016 г.

Данните от изследването показват, че според съществени групи в българското общество наличието на отчетно, отговорно и ефективно управление, което се разглежда като основна цел на демократичното устройство, все още не е постигнато. Въпреки увереността на мнозинството граждани, че разполагат с политически и граждански права, които са защитени, много малка част от тях имат практически опит с реалното упражняване на тези права.Слабото участие на гражданите в обществения живот и процеса на вземане на решения е частично обусловено от определени демографски фактори: бедните, ниско образованите и хората в напреднала възраст по-рядко съобщават, че се включват във форми на организиран обществен живот. Дискриминацията и стагнацията на реформите за модернизиране на администрацията и за насърчаване на върховенството на правото са също сериозни фактори за изключване на широки обществени групи от управлението.

Линк към страница

Демокрация и гражданско участие: Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2015 г.

Данните от изследването показват, че мнозинството български граждани са убедени, че демокрацията е най-добрата форма на държавно управление за България, но са неудовлетворени от начина, по който функционират демократичните институции и по който се пишат и прилагат законите в страната. Огромни групи от населението остават изолирани от обществения живот, не участват в процесите за взимане на решения и не се чувстват представени в органите на местната и централната власт.

Линк към страница

Рейтинг на висшите училища в България за 2015 г. (том 2)

В том 2 е включена информация за акреди­тираните 51 висши училища в България, за за­стъпените в тях професионални направления и специалности, както и за образователните степени, по които всяко от тях предоставя въз­можност за обучение: професионален бакала­вър, бакалавър и магистър.

Линк към страница

Рейтинг на висшите училища в България за 2015 г. (том 1)

Изследването представя класации на висшите училища в страната по всяко едно от съществуващите в българското висше образование 52 професионални направления. Класациите представляват стандартизирана комплексна оценка на висшите училища по съответното професионално направление на базата на 52 индикатора.

Линк към страница

Оценка на членството в ЕС, ползите от него, Шенген и Еврозоната: обществено мнение в България 2015 г.

Проучването показва, че по-голямата част от българските граждани (64,4%) продължават да оценяват позитивно членството на страната в Европейския съюз. Около една пета – 21,8%, оценяват членството негативно. Тези нагласи са останали почти непроменени през последните три години с известно подобрение през 2015 г. спрямо предишната 2014 г.

Линк към страница

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2014 г.

През 2014 година се отбелязва разширяване на множеството на обществените групи, които биват възприемани като обект на реч на омразата и за които има най-голяма вероятност да станат жертви на престъпления от омраза.

Линк към страница

Обществени нагласи спрямо езика на омразата в България през 2013 г.

Езикът на омразата е широко разпространено явление в българския обществен живот. Данните от проучването показват, че близо половината от българските граждани (45,6%) са се сблъсквали през последната година с изказвания, изразяващи неодобрение, омраза или агресия срещу представители на етнически, религиозни или сексуални малцинства. В най-голяма степен подобни изказвания са били насочени срещу роми, турци и хомосексуални хора.

Линк към страница

Индекс на настигането 2014: България продължава да изостава

Осем години след влизането си в ЕС, България продължава да изостава в процеса на сближаване с по-развитите страни в Европа, се казва в изследване на Институт Отворено общество – София. България е на дъното на класацията сред страните-членки на ЕС в „Индекса на настигане“ и при четирите основни категории на индекса: Икономика, Демокрация, Качество на живот и Добро управление.

Линк към страница

Значения на уменията за трудовата реализация в България

Пазарът на труда все още не реагира адекватно на демографското предизвикателство, пред което е изправена България, главно поради нарастващото несъответствие между търсените и предлаганите умения. Публикацията разглежда отношението между познавателните и социално-емоционалните умения и реализацията на пазара на труда.

Линк към страница

Индекс на настигането 2015: Без паника! Сближаването работи

Дванадесет години след влизането на осем страни от Централна и Източна Европа в ЕС, последвани от още три държави през 2007 и 2013 г., процесът на сближаване с по-старите страни-членки остава основна задача и предизвикателство. Естония, Чехия и Словения са най-успешните страни в класацията на новия „Индекс на настигането“, като заемат 13, 14 и 16 място сред 35 европейски страни. Хърватия, Румъния и България остават на последните места сред единадесетте най-нови страни-членки на ЕС, като са на 26, 28 и 29 място в общата класация.

Линк към страница
Подкасти по проект „Властта на гражданите“

Подкасти по проект „Властта на гражданите“

Предаването е реализирано в рамките на проект „Властта на гражданите", финансиран от Фонд Активни граждани България (https://www.activecitizensfund.bg) по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът се изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация „Четиридесет и две“ и НПО Портала. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от фондация Дарик, НПО портал и фондация „Четиридесет и две“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани България“.

Линк към страница

Ама вярно ли? Предпоставки за медийна грамотност и способност на Европа да се справи с феномена „пост-истина“

Анализът предлага модел на индекс за измерване на медийната грамотност в европейските държави, който стъпва на допускането, че в държавите, в които медиите са по-свободни, хората – по-образовани, а доверието между гражданите – по-високо, може да се очаква по-голяма степен на медийна грамотност.

Линк към страница

Възможностите на държавата и бизнеса за включване на ромите на пазара на труда

Докладът обобщава причините за уязвимото положение на ромите на пазара на труда в страните от Централна и Източна Европа и изследва потенциала на политиките на пазара на труда за улесняване на тяхното включване.

Линк към страница

Кога Източна Европа ще настигне Западна по доходи?

Разликите в доходите между старите и новите страни членки на ЕС намаляват устойчиво през последните две десетилетия. Прогнозите са, че при запазване на сегашните темпове на растеж, за малко повече от две десетилетия всички нови страни членки, включително България, ще достигнат 90% от средния БВП по ППС на човек в ЕС.

Линк към страница

Активните неправителствени организации в България през 2017 г.

Част от наблюденията, отразени в доклада, показват профила на типичната активна неправителствена организация в България. Тя е малка, установена в столицата или друг областен град, има ограничен финансов ресурс, зависи от наличието на проектно финансиране, разполага с малоброен, но високо квалифициран екип, който често работи на доброволни начала и който е готов да отстоява демократичните права и свободи на гражданите.

Линк към страница

Индекс на настигането 2017: иска се повече

Процесът на сближаване на новите държави членки на ЕС с по-старите съседи на Запад продължава и като цяло е успешен, но все още нито една нова държава членка на ЕС от Централна и Източна Европа не е достигнала средните нива на цялостно развитие, характерни за старите страни членки на съюза.

Линк към страница

Демография на четенето на книги

Данните от изследването показват, че всеки трети от пълнолетните у нас (36%) заявява, че изобщо не отделя време за четене на книги, а всеки четвърти (24%) чете почти ежедневно. Възрастните над 60 години четат значително по-рядко от по-младите, а по-критичните към медийната информация четат повече от по-доверчивите.

Линк към страница

Обществени нагласи към европейската интеграция през 2018 г.

Данните отпроучването показват, че мнозинството български граждани подкрепят членството в ЕС и евентуалното присъединяване на страната към Шенгенското пространство и Еврозоната, но са против замяната на националната валута – българския лев – с еврото.

Линк към страница

Какво (не) знаем за главните прокурори в държавите членки на Европейския съюз

Държавите членки на ЕС предлагат редица различни модели на гарантиране на независимостта на прокурорите чрез въвличането на колективни органи (прокурорски съвети) в управлението на прокуратурата. Текстът представя сравнителноправно изследване по темата.

Линк към страница

Индекс на настигането 2018: Толкова ли е трудно

През 2018 година все още нито една от страните, присъединили се към ЕС с разширяванията на съюза от 2004 година насам не успява да достигне до средните нива на развитие на старите страни членки в икономиката, качеството на живот, демокрацията и управлението.

Линк към страница

Индекс на настигането 2019: да караш на изпарения

Данните използвани в Индекс 2019 обхващат периода преди започването на пандемията Ковид-19, която обхвана света в началото на 2020 г. Следователно, данните и резултатите в доклада отразяват ситуацията в Европа преди свързаната с Ковид-19 здравна, икономическа и социална криза. В Индекс 2019, България е на 29 място като страната се представя най-добре в категориите „Икономика“ (28 място) и „Управление“ (28 място). Най-слабо е представянето в категорията „Качество на живот“ - (30 място). В „Демокрация“ страната е на 29 място.

Линк към страница

Индекс на настигането - онлайн платформа

Онлайн платформа с информация за това какво представлява Индексът на настигането, как се измерва „настигането“ и как може да се използва индексът.

Линк към страница

Обществено доверие към висшите училища в България през есента на 2021 г.

Анализ на данни от национално представително изследване на общественото мнение. Един от основните резултати показва, че през октомври 2021 година висшите училища попадат сред трите институции и организации с най-високо доверие сред пълнолетните български граждани заедно с Българската православна църква и армията.

Линк към страница

Съвместни програми с чужди висши училища в България през 2021 г.

Публикацията представя данни за броя и вида на съвместните програми с чуждестранни висши училища, събрани за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България през юни 2021 година. Данните са предоставени и верифицирани от самите висши училища.

Линк към страница

Ранното детство в ромските общности в България (RECI+)

Докладът е част от поредица доклади за страните от Централна и Източна Европа, подкрепен съвместно от Програмата за ранно детско развитие на фондации „Отворено общество“, Ромския образователен фонд и УНИЦЕФ, и има за цел да подпомогне вземането на информирани решения от страна на държавата и други свързани заинтересовани страни.

Линк към страница

Индекс на настигането 2021: Къде са те сега?

Три десетилетия след края на Студената война и непосредствено преди войната в Украйна нито една бивша социалистическа държава от Източна и Централна Европа не е успяла да достигне средните нива на развитие на старите страни членки на ЕС. В същото време новите страни членки на ЕС се представят значително по-добре от страните-кандидатки за членство, както и от останалите страни от бившия социалистически лагер. Това показва „Индексът на настигането“, който за десета поредна година регистрира процесите на сближаване и раздалечаване в Европа. Индексът измерва представянето на 35 страни на базата на 47 индикатора в четири категории: „Икономика“, „Качество на живот“, „Демокрация“ и „Управление“. Изследването обхваща настоящите и бившите държави членки на ЕС, както и страните кандидати и потенциални кандидати за членство.

Линк към страница

Индекс на медийната грамотност 2019: Просто се замислете над това

Тенденциите между 2017 г. и 2019 г., показват че страните от ЦИЕ вървят назад в класацията, като Чехия, Словакия и Полша отбелязват най-голямо влошаване. Те са следвани от Латвия, Литва, Хърватия, Унгария и Румъния, както и от съседните Австрия, Сърбия и Малта.

Линк към страница

Индекс на медийната грамотност 2021. Двойна заплаха: Устойчивост на фалшиви новини по време на „инфодемията“ от Ковид-19

Настоящият доклад предлага модел за измерване по-скоро на предпоставките за медийната грамотност чрез редица показатели, които илюстрират потенциала за устойчивост на обществата към феномена „пост-истина“. Предложеният модел съдържа няколко индикатора, които се отнасят към различни аспекти на медийната грамотност и пост-истината. Основното допускане е, че нивото на образование, състоянието на медиите, степента на доверие в обществото и разпространението на новите форми за участие илюстрират наличието на медийна грамотност.

Линк към страница

Доверие в медиите и медийно потребление през 2022 г.

Онлайн медиите и телевизията са основен източник на информация за положението в страната за преобладаващото мнозинство от българските граждани. Радиото и вестниците са основен информационен източник за относително малка група хора. Ежедневно гледат телевизия над 70 процента от българите, а в интернет ежедневно влизат над половината от тях. Всеки пети обаче никога не е влизал в интернет. Това показват данните от изследване, проведено през юни 2022 година по проект на Институт „Отворено общество“ – София

Линк към страница

Какво и как влияе на дезинформацията и фалшивите новини?

Представяне на данни от анкетно проучване сред граждански организации – бенефициенти по Фонд „Активни граждани България“.

Линк към страница

Индекс на медийна грамотност 2022. Как започна всичко, как продължава

Индексът на медийната грамотност се изготвя в рамките на Инициативата за европейски политики (EuPI) на Институт „Отворено общество – София“ и оценява потенциала за устойчивост срещу фалшиви новини в 41 европейски страни, като използва показатели за медийна свобода, образование и доверие в хората.

Линк към страница

Toolkit for Digital Safety Design Interventions and Innovations. Typology of Online Harms

Набор от инструменти за намеси и иновации в областта на дигиталната сигурност: типология на вредите в онлайн пространството

Справочникът разглежда основните вреди, които понасяме във виртуалното пространство: заплахи за личната и обществена безопасност, влошаване на здравето и благосъстоянието, омраза и дискриминация, незачитане на достойнството, нарушаване на личната неприкосновеност, измама и манипулация.

Линк към страница

The Future of Nature and Business Policy Companion

Бъдещето на природата и бизнеса: публични политики

Публикацията съдържа препоръки към бизнес сектора за транформиране на световна икономика и запазване на околната среда след ковид - 19.

Линк към страница

Практически наръчник „Не изхвърлям, а помагам“

Наръчникът съдържа факти за устойчивата употреба на природни ресурси и съвети към домакинствата как да намалят битовите си отпадъци.

Свали документа

New Nature Economy Report II: The Future Of Nature And Business

Бъдещето на природата и бизнеса

Докладът разглежда възможностите за възстановяване на световната икономика след кризата, породена от ковид -19, като се намали разрушителния човешки отпечатък върху околната среда.

Линк към страница

Nature and Net Zero

Природа и баланс на парниковите емисии (Net Zero)

Докладът разглежда една пренебрегвана до момента възможност за преодоляване на климатичната криза чрез „Природни климатични решения“. Постигането на баланс на парниковите емисии означава комбинация от намаляване на емисиите и инвестиране в консервация на природната среда.

Линк към страница

A Freshwater Future: Without Blue, There Is No Green Economy

Прясна вода за бъдещето: без синьо няма зелена икономика

Икономическите загуби от климатични бедствия през 2021 година се определят на 329 милиарда долара и това е третата най-скъпо струваща на човечеството година. В стремежа към намаляване на въглеродния отпечатък водата липсва като средство в стратегиите за декарбонизация. Настоящият доклад посочва ползите и възможностите от използването й.

Линк към страница

Embedding Indigenous Knowledge in the Conservation and Restoration of Landscapes

Включване на познанията на коренните общности в консервацията и реставрацията на околната среда

Коренното население и земите на местните общности представляват една трета от територията на планетата. 91% от тази площ са в добро състояние. Задачата на този доклад е да постави на първо място гласът на природата и на местното население, което обитава тези земи от хилядолетия.

Линк към страница

Fostering Effective Energy Transition 2022 Edition

насърчаване на ефективен преход към възобновяеми източници на енергия 2022

Този доклад представя тенденции от последните години и показва, че страните с най-устойчива енергетика използват двойна диферсификация: на енергийните източници и на вноса на енергия.

Линк към страница

Fostering Effective Energy Transition 2023 Edition

Насърчаване на ефективен преход към възобновяеми енергийни източници 2023

Трансформирането на глобалната енергийна система е в ход и инвестициите в източници на възобновяема енергия надвишават тези в изкопаеми горива. Геополитическият баланс също е променен с проявата на нови супер сили в областта.

Линк към страница

Global Cybersecurity Outlook 2023

Перспективи на глобалната киберсигурност 2023

Развиване на кибер устойчивост в глобален мащаб е един от ключовите приоритети на Световния икономически форум и неговия Център за киберсигурност. Една от целите е създаването на връзка между широката публика и частния сектор, и между киберекспертите и бизнеса.

Линк към страница

Global Gender Gap Report 2022

Доклад за неравенствата между половете за 2022

През 2022 международни кризи, повишаване на разходите за живот, продължаваща пандемия, засилващи се климатични промени и широко мащабни военни конфликти са причина за застой в процеса на преодоляване на неравенствата между жени и мъже.

Линк към страница

Global Gender Gap Report 2020

Доклад за неравенствата между половете за 2020

През последните 14 години Глобалният индекс за неравнопоставеност между половете, включен в този доклад, служи като компас за проследяване на напредъка в преодоляване на различията между жени и мъже в областта на здравеопазване, образование, икономика и политика. Докладът от тази година показва неотложна нужда от действия в тези области.

Линк към страница

Global Gender Gap Report 2023

Доклад за неравенствата между половете за 2023

Тазгодишното издание на Доклада представя анализ на нови данни, засягащи жените от пазара на труда на макроикономическо ииндустриално ниво. Глобалните неравенства в здравеопазване и образование са по-слаби, участието на жените в политиката е в застой в сравнение с предишните години, а участието им в икономиката е в регрес.

Линк към страница

Global Gender Gap Report 2021

Доклад за неравенствата между половете за 2021

Таз годишното издания на доклада показва, че пандемията от Ковид -– 19 и последвалият икономически спад имат по-силно неблагоприятно въздействие за жените отколкото за мъжете.

Линк към страница

Top 10 Emerging Technologies of 2020

Най-важните 10 възникващи технологии за 2020

В този списък е и дигиталната медицина, електрическата авиация и използването на микро-игли за изследвания и безболезнени инжекции. Те са определени според потенциала си да стимулират напредък в обществата и икономиките по света, и според това дали са нови и се очаква да имат значимо въздействие през идните три до пет години.

Линк към страница

Human Climate Horizons

Климатични хоризонти на човечеството

Климатичните хоризонти представляват платформа с данни и възможност за проучване на климатичните промени в над 24 00 региона по света в периода до края на 21 век. Данните показват ефектите на климатичните промени върху смъртността, работната сила и разходът на енергия.

Линк към страница

Human Development Index

Индекс на човешкото развитие

Индексът на човешкото развитие измерва постиженията на хората в ключови аспекти на човешкото развитие: дълъг живот в добро здраве, добро образование и познания, добър стандарт на живот.

Линк към страница

Human Development Insights

Данни за страните според техния Индекс на човешко развитие

Данни за 191 страни по света, класифицирани според техния Индекс на човешко развитие. България е на 68 място.

Линк към страница

Human Development Report 2020. The next frontier: Human development and the Anthropocene

Доклад за човешкото развитие 2020. Следващата граница: човешкото развитие и Антропоцена

Докладът представя нов начин за разбиране и измерване на прогреса на човечеството. Страните са класифицирани не според икономическият им растеж, а според човешкото им развитие: според това дали хората в дадена страна имат свободата да живеят пълноценно и свободно.

Линк към страница

Global Multidimensional Poverty Index 2023

Глобален многоизмерен индекс на бедността 2023

Докладът представя анализ на данни от 110 развиващи се страни в света като основа за ефективни действия за преодоляване на бедността в световен мащаб.

Линк към страница

Контролираният и купен вот в България. Размер и влияние (април 2023)

Анализ на контролирания и купен вот по данни от парламентарни избори през април 2023 година.

Линк към страница

Контролираният и купен вот в България. Размер и влияние (2013 – 2019)

Изследването анализира резултатите от всички парламентарни и местни избори в периода от 2013 до 2019 г., за да очертае размера и влиянието на контролирания и купен вот в България. Анализът идентифицира и списък с рискови секции в цялата страна, които експертите представят под формата на интерактивна карта.

Линк към страница

2020 Human Development Perspectives: Tackling Social Norms. A game changer for gender inequalities

2020 Перспективи на човешкото развитие: промяната на социалните норми - решаваща за преодоляване на половите неравенства

Докладът разглежда неравенствата и дискриминацията на основа на пола, прави оценка на изминатия път и предлага действия за преодоляване им.

Линк към страница

Какво трябва да се промени в наказателното правосъдие

Настоящото изложение анализира най-важните проблеми на българската система на наказателно правосъдие и предлага концепция за необходимите решения, като стъпва на утвърдения европейски стандарт. Някои от предложенията, които биха изглеждали спорни или даже екзотични предвид наложилите се у нас разбирания, са мотивирани сравнителноправно, като се изхожда от опита на други европейски държави. Защитена е нуждата от конституционни промени.

Линк към страница

Цената на свободното слово

Анализ на съдебни производства с характеристиките на SLAPP в България.

Линк към страница

2023 Gender Social Norms Index

2023 Индекс на социалните норми по отношение на пола

Индексът е въведен за първи път в Доклада за човешко развитие на ПРООН от 2019 г. Той се определя чрез индикатори в четири направления: политически, образователен, икономически и физически интегритет. Той определя областите, в които жени и девойки са подценени и дискриминирани.

Линк към страница

Кражба на профил

Статията описва механизма на кражбата на профил в социалните мрежи и как може да се справите с тази ситуация.

Линк към страница

Онлайн предизвикателствата: митове и реалност

За тийнейджърската възраст поемането на рискове и експериментирането са нещо обичайно. Разпространяването обаче на екстремни „предизвикателства“ крие реални опасности. Затова е изключително важно родителите да говорят често с децата си за техния онлайн живот и какво им се струва интересно в интернет. Най-добре е детето да чуе от родителя си съвет да не се поддава на желанието за лайкове и лесна популярност, подлагайки на риск здравето и понякога - и живота си.

Линк към страница

Опазване на интимните отношения между тийнейджъри (Safeguarding Teenage Intimate Relationships STIR): Свързване на контекста и рисковете онлайн и офлайн

Представяне на 24 месечен съвместен изследователски проект с участието на пет европейски страни - Англия, България, Кипър, Италия, Норвегия. Задачата на проекта е да документира случаите, динамиката и последствията от насилие в интимна връзка, осъществявано онлайн и на живо при млади хора.

Линк към страница

Антикорупционни институции 2022: широко затворени очи

Изминалата година препотвърди заключението, че реалната картина на корупцията по високите етажи на властта остава скрита, тъй като водените наказателни производства очевидно не отразяват същинското състояние на корумпираност на публичния сектор на високо ниво. Ако се съди по тях се оказва, че виновни в извършването на корупционни престъпления сред най-високопоставените длъжностни лица на практика няма.

Линк към страница

Антикорупционни институции 2018: тенденции и практики

Фокусът на доклада е върху двете институционални системи, които в най-голяма степен и най-интензивно са ангажирани с противодействието на корупцията на лицата, заемащи висши публични длъжности – наказателното правосъдие и новосъздадената антикорупционна комисия.

Линк към страница

Антикорупционни институции 2019: активност без видими резултати

Наблюдението, осъществявано от АКФ се състои от две части: (1) анализ на наказателни дела в досъдебна и съдебна фаза и (2) оценка на решения по сигнали за конфликт на интереси на КПКОНПИ. Докладът дава конкретен отговор на въпроса какви са резултатите от борбата с политическата корупция в България в последните пет години.

Линк към страница

Антикорупционни институции 2020: проблемите се задълбочават

С настоящото изследване се продължава осъществяваното от АКФ ежегодно независимо гражданско наблюдение на най-значимите наказателни разследвания на предполагаемо корупционно поведение по високите етажи на властта. Допълнително в настоящия доклад са изследвани 18 случаи от последните пет години на разследвания на корупция по високите етажи на местната власт – касаещи най-вече кметове на общини и областни управители.

Линк към страница

Планове за уроци за различните възрастови групи ученици

Примерни планове на уроци за развиване на дигитално-медийната грамотност на базата на задължителното учебно съдържание, разработени от учители.

Линк към страница
Годишния отчет на DMS за 2022 г.

Годишния отчет на DMS за 2022 г.

Годишния отчет за 2022 г. на единната дарителска платформа DMS.

Линк към страница

Онлайн поведение на децата в България

Обобщителна презентация на резултати от национално представително изследване на онлайн присъствие на децата в България.

Линк към страница

Помислете преди да споделяте

Брошурата дава съвети към младите хора да бъдат предпазливи какво съдържание качват онлайн и на кого да докладват при злоупотреба с тяхно лично съдържание.

Линк към страница

Съвети за родители относно социалните мрежи

Основни правила и настройки във Фейсбук (сигурност, поверителност, дневник и отбелязване, сигнализиране и блокиране); онлайн тормоз – въпроси и отговори; съвети за деца и тийнейджъри; съвети за навлизането в социалните мрежи; защо Фейсбук позволява на тийнейджърите да публикуват публично?; общуване с непознати в интернет; възможно ли е социалните мрежи да сплотяват семейството?

Линк към страница

Помисли преди да качиш! Това ти ли си?

Инфографика, която показва „Дърво за взимане на решения“ като път към решаване на различни проблеми.

Линк към страница

Харта на онлайн правата на младите хора в България

Хартата е изработена по повод отбелязването Деня за безопасен интернет през 2013 г. и приета от делегатите в първия по рода си младежки парламент. Хартата включва 10 основни онлайн права: 1. Възможности; 2. Полза; 3. Собствено мнение; 4. Творчество; 5. Поверителност; 6. Общуване; 7. Достоверност; 8. Помощ; 9. Участие; 10. Свобода.

Линк към страница

Цялостен модел за изграждане на ключовите компетентности в училище

Методически наръчник за развиване на ключовите умения и компетентности в рамките на цялото училище от 1 до 12 клас през учебното съдържание. Изпробван успешно в течение на една учебна година в 90 СОУ в София. Съдържа линкове към допълнителни материали за прилагане на методиката.

Линк към страница

Намери друг начин

Наръчник за учители, съдържащ тематични занятия за повишаване на толерантността на учениците на възраст между 14 и 19 г. към различията и превенция на радикализацията сред младите хора.

Линк към страница

Методика за противодействие на езика на омразата в начален курс на образованието

Аналитичен доклад, представящ методиката „Деца, родители и учители срещу езика на омразата“, изводите от нейното пилотно прилагане в над 10 различни училища и препоръки към образователните институции.

Линк към страница

Младите хора между виртуалното и реалното

Наръчник в помощ на учителя чрез решаване на казуси в учебна среда.

Линк към страница

Онлайн тормозът

Наръчник за учители, разработен в рамките на международния проект TABBY (Оценка на опасността от агресивно поведение на подрастващите в интернет). Наръчникът ще помогне на учители, педагогически съветници и директори да идентифицират рисковите фактори и да направят правилна оценка на онлайн-тормоза, онлайн-заплахите и секстинга и да предприемат адекватни предпазни мерки, за да защитят потенциалните жертви на такова вредно поведение.

Линк към страница

Рисково поведение в интернет и трафик на хора

Методически наръчник за младежи и девойки на възраст от 15 до 18 години, подготвени да работят като обучители на връстници. Наръчникът ще им помогне за разработване и провеждане на обучителни сесии с други млади хора и деца. В него са представени накратко основните теми, по които могат да бъдат провеждани обучителни сесии, случаи от реалната практика на центровете за безопасен интернет и примерни задачи за групова работа.

Линк към страница

Другият речник за интернет

Основен курс за млади хора и ултимативен отговор на въпроса „Колко зная за интернет?“. Най-важното за селфито, секстинга, колекционерите, онлайн тормоза, фейковете, хейтърите и троловете, паролите, геолокацията, настройките за сигурност, торентите, пазаруването, игрите и всички други важни за младите хора неща, които никой преди не се е сетил да събере на едно място.

Линк към страница

Отново на училище

Помагало за деца и младежи представя пет коварни ситуации онлайн и как могат да бъдат избегнати.

Линк към страница

Грижа за истината – срещу фалшивите новини и антиромската дезинформация

Книгата представя резултати от проекта „Грижа за истината“. Полезна е за всички, което се занимават с антиромска дезинформация, фалшиви новини и безопасен интернет и конкретно за ромски активисти и здравни медиатори. Публикацията включва и три наръчника за разпознаване и противодействие на фалшивите новини и медийните манипулации.

Линк към страница

Младежите водят промяната

Методика за подготовка на младежи за обучители на връстници по темата за превенция на сексуалната експлоатация онлайн.

Линк към страница

Програма „Младите (въз)действат“

Наръчник с 13 обучителни модула за развиване на дигитално-медийна грамотност, социални и лидерски умения, работа в екип и активно гражданство у младите хора.

Линк към страница

Пътешествия по метода на Дизайн мисленето (Design Thinking)

Наръчник с разработени планове (базирани на метода „Дизайн мислене“) за провеждане на различни инициативи и обучения, сред които младежки медийни проекти, обучения по метода „връстници обучават връстници“, събития за набиране на средства, доброволчески инициативи и др.

Линк към страница

Добре дошли в 5 клас!

Наръчник за родители на петокласници. Помага на родители на деца, преминаващи от началното към прогимназиалното обучение, и отговаря на въпроса: Страшен ли е „страшният“ 5 клас? В секцията за безопасен интернет ще научите за типичните рискове в онлайн живота на децата на тази възраст и как да им помогнете да се справят с тях.

Линк към страница

Готови ли сте да говорите с децата си за интернет

Книжка със съвети за родители как да общуват открито и конструктивно с децата си за интернет. Съветите покриват темите за търсене на информация, общуване с други хора, намаляване на рискове, правила за безопасност и други въпроси, важни за създаване на безопасен достъп на децата до интернет.

Линк към страница

На „ти“ ли сте с мобилните телефони?

Наръчник за родители по темата за мобилните телефони, мрежи и приложения. Той предлага на родителите отговори и решения, които могат да им помогнат да подготвят децата си за отговорна и безопасна употреба на мобилни устройства. Брошурата е изготвена така, че да улесни родителите в търсенето на конкретни отговори по теми и да ги ориентира как безопасно да откриват нови медийни светове заедно с децата си.

Линк към страница

10 мита за „страшния“ интернет

Книжка за родители с най-разпространените погрешни схващания за децата и онлайн света. Отговори на въпросите: кога детето за пръв път да седне пред компютъра; губи ли си времето пред компютъра; интернет пречи ли на ученето; има ли зависимост от интернет; педофилите ли са основната опасност онлайн; децата отучват ли се от реално общуване; игрите с насилие правят ли децата агресивни; безобиден ли е онлайн тормозът; компютърът или мобилния телефон ли е по-опасен; трябва ли децата да ползват социалните мрежи.

Линк към страница

Къде сме когато сме онлайн?

Брошурата е предназначена за родители на деца и тийнейджъри. В нея можете да намерите най-актуалните и популярни сред младежите и тийнейджърите приложения, социални мрежи и игри и интересни факти за тях, като на пример на колко години Фейсбук позволява човек да има профил.

Линк към страница

Препоръки за сигурност при дистанционно обучение

Препоръки за учители и родители за осигуряване на безопасно дистанционно обучение.

Линк към страница

Семейни правила за балансирана употреба на интернет и дигитални устройства

Наръчник за родители за балансирано използване на интернет и дигитални устройства от членове на семейството.

Линк към страница

Грамотни деца в дигиталната ера

Наръчник за най-честите опасности онлайн и начините за предотвратяването им.

Линк към страница

Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН

Основни документи, свързани с правата на хората с увреждания.

Линк към страница

Медийната 2021 година в 365 думи (част I)

Медийната година през погледа на няколко журналиста.

Линк към страница

Медийната 2021 година в 365 думи (част II)

Медийната 2021 година през погеда на трима журналиста.

Линк към страница

Промяната настъпва, когато променим средата

Статията разглежда начините по които България може да спаси младежите си от пропастта на зависимостта и е пример за журналистика, която представя решения на проблеми.

Линк към страница

Медийната 2022 година в 365 думи (част II)

Медийната година, видяна през погледа на трима журналиста.

Линк към страница

Медийната 2022 година в 365 думи (част I)

Медийната година, видяна през погледа на няколко журналиста.

Линк към страница

Уроците на солидарната градина

Статията разказва за това как градското градинарство може да се използва за решаване на социални проблеми. Представени са и модели на споделено градинарство в други страни.

Линк към страница

АЕЖ осъжда създаването на списъци с врагове

В последните дни в българските медии се появи информация за включени български граждани в списък на сайт „Миротворец“, който публикува данни за врагове на Украйна. Асоциацията на европейските журналисти категорично осъжда тази практика, която датира още от 2016 г.

Линк към страница

Правото ми на мнение

Помагало с указания за тийнейджъри за създаване на съдържание в социалните мрежи.

Линк към страница

Медийна грамотност в класната стая

Съвременно помагало за преподаване на медийна грамотност на ученици от гимназиалния курс. Наръчникът е полезен ресурс за учителите, които искат да помогнат на своите ученици да развият критично мислене и да се ориентират в заобикалящата ги медийна среда. Такива умения са особено необходими в епохата на постистината и разпространението на фалшиви новини.

Линк към страница

Журналистика без маски

2020 Годишно изследване за свободата на словото в България

Линк към страница

Журналистика за деца

Практически насоки как да правим журналистика за деца.

Линк към страница

Методологиите за измерване на медийната свобода. Българският случай

Целта на публикацията е да се очертаят различните подходи в измерването на медийната свобода, използваните инструменти, социални, политически и икономически фактори, които имат влияние върху нея, както и българската перспектива в индексите на различните организации.

Линк към страница

Децата в медиите

Проучване на начина на отразяване на проблемите на децата в медиите.

Линк към страница

War in Europe and the Fight for the Right to Report

Войната в Европа и борбата за правото да бъде отразявана

Публикацията разглежда разнообразни аспекти на инвазията на Русия в Украйна и ефекта върху свободата на медиите и възможностите за отразяване на войната.

Линк към страница

Гласовете на жените в България

Публикацията е анализ на дълбочинни биографични интервюта с жени, живеещи във всички 6 района на България

Свали документа

Проверка на факти в дигитална среда (допълнено издание)

Наръчникът представя различни инструменти за проверка на фактите в дигитална среда, както и българските бази данни, които можете да използвате за вашите материали и журналистически разследвания. Конкретни примери и казуси илюстрират пътя на дезинформацията и начините, по които тя тръгва от маргинални източници, за да достигне крайната цел на създателите си: традиционните медии. Защото, макар и в дигиталната среда всеки човек с мобилно устройство в ръка и профил в социалните мрежи да играе ролята на медия, пробивът на манипулативни и неверни факти в масмедиите е това, което им дава утвърдена трибуна и допълнителна легитимност.

Линк към страница

Пътеводител за проверка на факти

Наръчник с практически указания за проверка на фактите при журналистическо отразяване на събития.

Линк към страница

ЛГБТИ хората в медиите: насоки за журналисти

Наръчник в помощ на журналисти при отразяване на ЛГБТИ темата в България.

Линк към страница

Медии под обстрел

Публикацията представлява поредно годишно изследване за свободата на словото в България.

Линк към страница
Ромските жени и икономическото неравенство

Ромските жени и икономическото неравенство

В анализа „Ромските жени и икономическото неравенство“ Фондация „Екатерина Каравелова“ съвместно с авторката Светла Енчева поглежда в дълбочина темата за ромските жени и защо икономическото неравенство е устойчива тема в техните житейски истории.

Свали документа

Как да отразяваме екстремното време и връзката му с климатичните промени

Този наръчник е ценен помощник за всеки репортер, независимо дали се е посветил на ресор климат, или пътува спешно към наводнение или горски пожар Той не предлага готови заглавия, но прави науката ценен съюзник на журналистите.

Линк към страница

Борбата със SLAPP (делата-шамари): какво могат да направят медии, адвокати и финансиращи организации?

ПДИ препоръчва аналитичен текст със заглавие „Борбата със SLAPP: Какво могат да направят медии, адвокати и финансиращи организации“ (Fighting SLAPPs: What Can Media, Lawyers, and Funders Do?) на Питър Нуландър. Материалът е подготвен от Ралица Кацарска.

Линк към страница

Столична община, Топлофикация София ЕАД и КЕВР са институциите, заради които ограничават правата на гражданите по ЗДОИ

Кратък анализ на адв. Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ във връзка с предлаганите перомени в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), публикуван в Информационния бюлетин на ПДИ, Брой 6 (234), 2023 г.

Линк към страница

Годишен доклад на Фондация "Сай Хай" 2022 година

Мисията на Фондация „Сай Хай“ е да вдъхновим ученици да се занимават с наука и да използват научен подход като подкрепят училища в провеждането на научни фестивали

Линк към страница

Наръчник за овластяване. EmpoweRare: овластяване на хора с редки болести

Наръчникът за овластяване на хората с редки болести в България е насочен към практиките и процедурите, насърчаващи асертивността, уменията за справяне и социалната грамотност, които да създадат увереност и самосъзнание за сила и принадлежност към група от способни индивиди, каквато е тази на хората, борещи се с рядко заболяване в страната.

Линк към страница

Декларация без дейност на сдружение „Лупусно болно дете“

Декларация без дейност на сдружение „Лупусно болно дете“

Свали документа

Индекс на медийна грамотност 2023. Измерване на уязвимостта на обществата към дезинформация

Индексът за мейдийна грамотност е инструмент за оценка и класиране на обществата по отношение на техния потенциал за устойчивост в условията на явленията пост-истина, фалшиви новини и дезинформация. Моделът използва няколко показателя – качество на образованието, свобода на медиите, доверие в обществото и използване на нови инструменти за участие. Индексът преобразува данните в стандартизирани оценки от 0 до 100 (от най-ниска до най-висока) и класира държавите в Европа от 1 до 41 (от най-висока до най-ниска позиция). Индексът е създаден и се издава от Институт "Отворено общество – София" от 2017 г. насам.

Линк към страница

Палиативни грижи за деца в България: предизвикателства и перспективи

Докладът представя резултати от работата по проект, насочен към формулиране, разработване, прилагане и оценка на здравни публични политики в областта на палиативните грижи за деца.

Линк към страница

Гражданският сектор срещу дезинформацията

Наръчникът е създаден в помощ на граждански организации, които са обект на дезинформационна кампания. Той представя основни разбирания за дезинформацията като динамично явление, както и начините и инструментите с които се създават манипулативни кампании. Разгледани са и конкретни атаки срещу гражданския сектор и създаването на антагонистична обществена среда, която ограничава и обезсилва гражданското пространство. Част от наръчника е посветена на необходимостта гражданските организации да се предпазват от въвличане в криминални схеми като пране на пари и други зловредни дезинформационни действия, които имат силно негативни последствия за обществения образ на гражданския сектор.

Линк към страница

Партньорства между неправителствените организации и международните компании в контекста на устойчивото развитие - Българският опит

Дисертационният труд изследва мотивите на неправителствените организации и международните компании за иницииране и сключване на партньорства между тях, както и степента на съществуване на стратегически партньорства между двете страни в България.

Свали документа

Демокрация и гражданско участие 2022 г.

Обществени нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2021–2022 г.

Линк към страница

ГФО и доклад за 2022г. на Автомобилен Спортен Клуб ПКВ РАЛИ ТИМ

Годишен финансов отчет и доклад за 2022 г. на Автомобилен Спортен Клуб ПКВ РАЛИ ТИМ

Свали документа

Декларация по чл.38 ал.9 т.2 от Зсч на Автомобилен спортен клуб ПКВ РАЛИ ТИМ за 2022г.

Декларация по чл.38 ал.9 т.2 от Зсч за 2022г. на Сдружение Автомобилен спортен клуб ПКВ РАЛИ ТИМ

Свали документа

Декларация по. чл.38 за деност през 2022г.

Декларация по. чл.38 за сдружение "Център за разработка и управление на европейски проекти"

Свали документа

Supporting Sustainable Reconstruction in Ukraine

Подкрепа за устойчиво възстановяване на Украйна

Последното издание на НПО център за трансатлантически диалог представя резултатите от проучване на общественото мнение в Украйна за възстановяване на страната от разрушенията на войната. Публикацията предлага препоръки по основните теми на реконструкция на Украйна, насочени към граждански организации, правителствени институции, бизнеси и донори в международната общност.

Свали документа
Каталог на Националната награда за детски книги „Бисерче вълшебно“

Каталог на Националната награда за детски книги „Бисерче вълшебно“

10 години Национална награда „Бисерче вълшебно". Юбилеен каталог.

Линк към страница

Окончателен доклад по Програма СЕО 2020-2022 на Фондация "Лъчезар Цоцорков"

Този доклад обобщава анализа и заключенията от процеса на изпълнение и резултатите от програма СЕО на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ в периода май 2020 – юни 2022 г.

Свали документа

Индекс за устойчивост на НПО 2021 – България

Индексът за устойчивост на НПО проследява развитието на гражданския сектор в 24 държави от Централна и Източна Европа и Евразия вече 25 години. За България той се изготвя от Американската агенция за международно развитие (USAID) в партньорство с Българския център за нестопанско право (БЦНП).

Линк към страница

Дарителството като партньорство в подкрепа на значими каузи

Документът представлява стратегия, разработена от екип на Карин дом за успешна работа с корпоративни и индивидуални дарители в помощ на гражданските организации в България.

Линк към страница

Привлекателен ли е град Варна за младите хора и липсва ли му нещо, за да бъде такъв?

Публикацията представя ново мобилно приложение TalentMagnet, което позволява на млади хора да гласуват за факторите, определящи избора им на населено място за живот и реализация. То съдържа още полезни връзки към уебсайтове с възможности за работа, за финансиране на обучението, наемане или закупуване на жилище в региона, за хапване и развлечения.

Свали документа

Ученическото самоуправление - лесно и интересно. Модели

Публикацията представя добри практики от проект, свързан със създаването на първите в страната модели на структурирано ученическо самоуправление от I до XII клас.

Линк към страница

Проучване на нагласи към бежанците

Публикацията представлява проучване на нагласите на българското общество към бежанците във връзка с кампания на Български червен кръст. Данните показват положителна промяна в нагласите и отношението на българските граждани към бежанците.

Линк към страница

Human Development Report 2021/ 2022. Uncertain times, unsettled lives. Shaping our future in a transforming world

Доклад за човешкото развитие 2021/ 2022

Докладът за човешкото развитие за 2021/ 2022 обединява и развива теми от предишни доклади от 2019 и 2020 г., посветени на неравенството и промените, причинени от човечеството в климата и живота на планетата като ги допълва с темата за несигурността и как човечеството се справя с нея.

Линк към страница

Резултати от мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта

Резултатите включват: 1) анализ на основните стратегически документи, нормативни актове, решения на Пленума на ВСС и добри практики, имащи отношение към гражданското участие в процесите на реформа на съдебна карта; 2) разработена методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху реформата на съдебна карта; 3) извършен граждански мониторинг на процеса на реформа на съдебната карта; и 4) направени препоръки относно процеса на реформа на съдебната карта.

Свали документа

Партньорства между неправителствените организации и бизнеса в контекста на устойчивостта

Изследването разглежда мотивите на неправителствените организации за иницииране и сключване на партньорства с бизнеса. Данните показват, че те са свързани преди всичко с възможностите за финансова подкрепа, дарения в натура и управление на по-големи проекти от обществено значение.

Свали документа

Състоянието на достъпа до информация в България 2021

Двадесет и вторият годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България съдържа следните теми: Препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане; Оценка на регулациите в областта на достъпа до информация; Състоянието на активната прозрачност за 563 органа на власт в България; Анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през 2021 година; Тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2021 г.

Линк към страница

Recovering Learning: Are Children and Youth on Track in Skills Development?

Възстановяване на ученето: Доколко децата и младежите са в час с развитието на умения?

3 от 4 младежи от 92 държави по света нямат необходимите умения за работа – сочат данни на нов доклад на УНИЦЕФ. Близо половината от младежите в България на възраст между 15 и 24 години нямат базови умения, необходими за средно образование.

Линк към страница

Антикорупционни институции 2021: нулева година

За трета поредна година Антикорупционният фонд представя своя годишен преглед на развитието на 49 ключови дела за корупция по високите етажи на властта, и анализ на практиката на Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) за установяване конфликт на интереси.

Линк към страница

Социални иновации. Доклад от изследване и анализ на съществуващи подходи и опит в България и ЕС

Изследването е част от проекта „Социални иновации плюс – центрове за компетенции (SI PLUS)”, който е финансиран от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации. Изследователска задача е анализ на съществуващи центрове за компетенции или подобни на тях органи и съответните Европейски практики. Вече установените или започнати модели ще бъдат проучени и анализирани.

Линк към страница

Социални иновации - Доклад за идентифициране и оценка на нуждите на местните потребители и заинтересовани страни

Изследването е част от проекта „Социални иновации плюс – центрове за компетенции (SI PLUS)”, който е финансиран от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации. Изследователска задача е Проучване на настоящите социални потребности, което се фокусира и върху онези, причинени от кризата с КОВИД-19 – с цел дефиниране на нови обществени предизвикателства и идентифициране на нови необходими умения.

Линк към страница

Дигитални поколения

Развитие на култура и умения за използване на цифрови технологии от възрастни хора в домашна среда.

Свали документа

Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество

Наръчникът дава насоки и акцентира върху законови инструменти за борба срещу инвестиционни планове и проекти, застрашаващи околната среда в България. В него е споделен практическия опит на природозащитни организации от последните 15 години. Наръчникът може да е полезен на всеки гражданин или неправителствена организация, сблъскващи се с опити за увреждания на околната среда. Настоящият документ е второ преработено и обновено издание.

Линк към страница

Методика за мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта

Документът представя разработената методика за цялостен, единен и функциониращ механизъм, с ясни, конкретни и измерими показатели за набиране, обработка и систематизиране на данни и информация относно прозрачността и ефективността на процеса на реформа на съдебната карта.

Свали документа

Доклад за правата на човека в България на Държавния департамент на САЩ

2021 Country Reports on Human Rights Practices: Bulgaria

Докладът представя основните нарушения на човешките права в България както и недостатъчните действия на властите в тази област.

Линк към страница

Презумпцията за невиновност и медийното отразяване на наказателни дела

Този доклад представя анализ на конкретни случаи на разкриване на информация по висящи наказателни производства и медийно отразяване на наказателни дела в контекста на презумпцията за невиновност на заподозрени и обвиняеми лица. Той е разработен в рамките на инициативата ARISA 2: Оценка на риска от изолация на заподозрени и обвиняеми: Ролята на медиите, финансирана от програма „Правосъдие“ (2014 – 2020) на Европейския съюз.

Линк към страница

Евробарометър: Подкрепата на гражданите за ЕС се е увеличила значително по време на пандемията от COVID-19

Подкрепата на гражданите за ЕС, и по-специално за ЕП, се е увеличила значително по време на пандемията от COVID-19, показва ново проучване на Евробарометър. Близо една трета от анкетираните европейци (32%) са избрали демокрацията като водеща европейска ценност, която трябва да бъде защитавана, следвана от свободата на словото и на мисълта (27%) и защитата на правата на човека в ЕС и по света (25%), а нарастващият екстремизъм, разпространението на дезинформация и отслабването на принципите на правовата държава пораждат безпокойство у европейските граждани.

Линк към страница

Информационен бюлетин на програма Достъп до информация, брой 1 (217)

Броят е посветен на международната конференция „Достъпът до информация – постижения и предизвикателства“, част от проекта Форум „Достъп до информация“, финансиран от Фонд Активни граждани България в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Линк към страница

Доклад за прилагането на европейската Гаранция за детето в България

Eurochild Child Guarantee Taskforce. Recommendations for the Child Guarantee National Action Plan in Bulgaria

Гаранция за детето е създадена от ЕК за да осигури достъп до жилище, храна, здравопазване и образование за всяко дете в риск от бедност и социално изключване в ЕС. Докладът за прилагането й в България показва публичните политики и мерки в подкрепа на децата.

Линк към страница

Индекс за възприятие на корупцията 2021

Transparency International публикува доклад за въприятие на корупцията в 180 държави в света за 2021 г. В класацията България заема 78-о място, което е с две места по-назад от позицията на страната за 2020.

Линк към страница

Преглед и анализ на неравенството във възможностите в България

Докладът в изготвен по проект „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” 2021 г.

Линк към страница

Индекс на гражданското участие 2021

Сдружение „Форум Гражданско участие“ изготвя индекс на гражданско участие като следи периодично три негови взаимосвързани аспекта. От една страна – средата, в която то се развива – при какви условия и на каква нормативна база протича диалогът между граждани и институции. От друга страна – колко често и какви инструменти използват гражданите и организациите, за да се включат в процеса на вземане на решения. И най-вече – какъв е ефектът от прилагането на различните механизми за гражданско участие, какво е въздействието им върху работата на местните и национални власти и решенията, които те вземат.

Линк към страница

Доверие към неправителствените организации през есента на 2021 г.

Изследване на Алфа рисърч показва, че неправителствените организации остават сравнително малко познати в България. Информация за тяхната дейност не достига до значителни групи от граждани и това ограничава доверието към тях. В рамките на национално представително изследване на общественото мнение, проведено през октомври 2021 година, един от всеки шест анкетирани (16%) заявява, че има доверие на неправителствените организации, а недоверие към тях изразяват 46% от анкетираните. Сред всички 16 изследвани организации и институции по отношение на НПО се наблюдава най-висок дял на анкетираните (38%), които не са изразили мнение.

Линк към страница

Участие на жените в политиката в България

72 – това би трябвало да е броят жени в българския парламент, ако страната беше възприела минимума от 30%, препоръчан от Икономическия и социален съвет на ООН като цел за отдавна отминалата 1995. Целите, които си поставя Пекинската конференция през 1995 за 2000 са доста по-амбициозни и стигат до 50% жени на лидерски позиции и позиции, свързани с вземане на решения. Резултатите от третите парламентарни избори в България за 2021 година обаче показват, че жените в новия парламент ще бъдат 57 или едва 23.75% от общия му състав. Тревожен е последователният спад, който наблюдаваме при участието на жените в последните три парламента. Това е още един ясен сигнал за устойчивите патриархални нагласи в българските общество и политика.

Линк към страница

Дарителството в България със сериозен ръст през 2020 г.

Анализът показва ръст спрямо 2019 г. с 19% или 18,3 млн. лева повече. Здравната, социалната и образователна сфера остават топ приоритетите на частните дарители в България през различната, пандемична 2020 г.

Линк към страница

Проучване на нагласите на българските неправителствени организации спрямо анти-НПО реториката и начините за противодействие (2020)

Анти-НПО реториката се разбира като „целенасочени негативни медийни публикации и публични изказвания, атакуващи конкретни неправителствени организации (НПО) и гражданския сектор като цяло“. Целта на проучването е да установи доколко този процес е засегнал работата на гражданските организации и да събере мнения за това какво би било най-подходящото противодействие.

Свали документа

Анализ на реформа на съдебната карта и проучване на добри практики

Доклад от извършен анализ на основните стратегически документи и нормативни актове, решения на Пленума на ВСС и други, имащи отношение към процесите на реформа на съдебната карта и проучване на добри практики по отношение на мониторинга върху съдебната система в две европейски държави, провели реформа на съдебната карта

Свали документа

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат EPUB

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора.

Свали документа

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат MOBI

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора. Съставители: Георги Генчев, Ралица Николова Редактори: Любомир Василев, Георги Генчев Графичен дизайн: Владимир Любенов Илюстрация на предна корица: Oreste Vinciguerra, платформа The Greats Снимките в сборника са предоставени от гражданските организации от очерците. Издател: Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП) © Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП), 2021 г.

Свали документа

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат PDF

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора.

Свали документа

Как да се противопоставим на дискриминацията и стереотипите към мигрантите в онлайн среда?

Наръчникът е съставен по проект NEMO и предлага ролеви игри, инфографики, ролеви модели и исторически фигури. Той показва как деца и младежи могат да се противопоставят на дискриминация и стереотипи в онлайн среда като разпознават фалшиви новини и дезинформация, а също и как да направят интересно любителско видео или забавно меме. Подходящ е за ученици от всички възрасти, а описаните дейности могат да се изпълняват присъствено или да се пригодят за онлайн обучение.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 8 (212)

Четете подбрани новини, коментари и интервюта относно достъпа до информация в България и по света: 1. 28 септември – Международен ден на правото да знам Диана Банчева, ПДИ 2. Новини от съдебната зала Кирил Терзийски, ПДИ 3. Рубрика "Отличници": Община Гърмен и ЗДОИ – очаквано добра комбинация Владимир Симеонов, координатор на ПДИ във Благоевград 4. Рубрика "Отличници": Георги Георгиев: „За 18 години нямаме нито един отказ на обществена информация“ Дияна Бончева, координатор на ПДИ във Ямбол 5. Новини Подбра Ралица Кацарска, ПДИ 6. От медиите Ралица Кацарска, ПДИ

Линк към страница

Анализ на поведението на пътниците на база цифрови данни за подобряване качеството на транспортните услуги в София

Passenger behavior analysis

Анализът е направен в рамките на европейската инициатива за иновативни решения в градоустройството - Urban Innovative Actions (UIA) и проект Innoair Sofia. Той спомага за намиране на добри градоустройствени решения за "зелена" транспортна система в София.

Линк към страница

Доклад на Държавния департамент на САЩ за трафика на хора за 2020 г.

През 2021 г се навършват 20 години от излизането на Доклада на Държавния департамент на САЩ за трафика на хора. В уводът към изданието за 2020 г. се отбелязва напредъка в борбата с трафика на хора. Целта на доклада е да се стимулират действията и да се създадат партньорства по целия свят в борбата срещу трафика на хора. Правителството на САЩ се ангажира да работи с партньорите си в България в тази битка.

Линк към страница

Световен дарителски индекс на КАФ 2020

България е на 45 място, отчита Световният дарителски индекс на КАФ 2021 (CAF World Giving Index 2021) – най-авторитетното проучване, което измерва щедростта в 114 държави. Ежегодно проучване на глобалната щедрост разкрива огромното влияние на пандемията COVID-19 върху благотворителността – в позитивен, и в негативен план. Тазгодишното проучване ясно показва въздействието на наложения локдаун - пет големи западни икономики за първи път изпадат от топ 10 на най-щедрите страни.

Линк към страница

Езикът на омразата. Не просто думи. Насоки за журналисти

В насоките се разглеждат сложните въпроси за границата между свободата на изразяване и езика на омразата. Справочикът предлага дефиниция на омразата в речта и на отликите между нея, обидата и клеветата. Насоките за журналисти са изготвени от екип, включващ опитни журналисти от екипа на Асоциацията на европейските журналисти - България (АЕЖ), юрист и психолог.

Свали документа

3 съвета за нов сайт на организацията ни

Статията разказва за начините по които малки граждански или бизнес организации могат да създадат собствен уебсайт, без особени ресурси, време и специализирани умения.

Свали документа

2020 Report on International Religious Freedom: Bulgaria

Доклад за свободата на вероизповедание в България: 2020

Докладът разглежда демографските и правни аспекти на свободата на вероизповедание в страната, обществените нагласи и правителствените мерки за запазването й.

Линк към страница

131 идеи за овластяване в прехода към устойчива градска мобилност

В наръчника можете да откриете практически примери и предложения за местните власти, университетите и образователните институции и бизнеса, които формират взаимодействията и индивидуалните избори на гражданите.

Линк към страница

Правата на човека в България през 2020 г.

Публикацията разглежда състоянието на основните човешки права в България. Сред тях са: правото на живот, защита от изтезания, нечовешко и унизително отнасяне; право на лична свобода и сигурност; независимост на съдебната власт и справедлив процес; право на зачитане на личния и семейния живот, жилището и кореспонденцията; свобода на съвестта и религията; свобода на изразяване; свобода на сдружаване и на мирно събрание; защита от дискриминация; право на убежище и международна закрила; право на здраве; права на жените; права на хората с психични разстройства; права на децата в институциите; права на ЛГБТИ хората.

Свали документа

Ковид-19 в ромски квартали в България

Докладът представя резултатите от теренно изследване (март – декември 2020 г.) на Институт „Отворено общество – София“ в 9 ромски квартала и едно село с преобладаващо ромско население за ефектите от разпространението на Ковид-19 и противоепидемичните мерки при жителите на подобни места.

Линк към страница
Изследване на насилието над деца в България

Изследване на насилието над деца в България

Всяко второ дете (47%) е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишна възраст. Емоционалното насилие е най-често срещаният вид (45,9%), последвано от физическо (31,2%), сексуално насилие (15,6%) и пренебрегване (10,5%). Насилието най-често се наблюдава сред децата в училище (38,3%), следвано от това в общността (37,6%) и у дома (30,9%). Всяко трето дете (34,8%) посочва, че се чувства в опасност у дома, в училище или в общността.

Линк към страница

Обществени нагласи към равенството между мъжете и жените и насилието над жени

Изследването на „Институт Отворено общество - София“ показва, че преобладаващото мнозинство от българските граждани подкрепят равенството между мъжете и жените и смятат за неприемливи различните форми на насилие над жени – вербални, физически и емоционални. Над 90% от анкетираните считат равенството между мъжете и жените за основно човешко право, приемат го за необходимо условие за постигане на по-справедливо общество и са съгласни, че мъжете и жените трябва да получават еднакво заплащане за една и съща работа.

Линк към страница

Дизайн семинар за съвместно генериране на стимули за преминаване към устойчив транспорт

Семинарът е част от проект ИНОЕЪР „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“. Задачата на семинара е да се открият стимули, които да мотивират гражданите да се откажат от ежедневното използване на автомобил и да използват устойчив транспорт в града.

Линк към страница

Базов анализ на общинските бюджети за образование

Целта на анализа е да послужи като основа за дискусия с всички активни НПО, работещи в сферата на образованието, с цел съвместни действия за повече финансова устойчивост на целия сектор. Анализът е изготвен в рамките на проект „Образование без раници: подкрепа за образование на световно ниво. Устойчиви местни партньорства, фондонабиране и организационно развитие“.

Линк към страница

Базов анализ на дарителството в образованието

Идеята на настоящия кратък анализ е да бъде база за дискусия с всички активни НПО, работещи в сферата на образованието, с цел съвместни действия за повече финансова устойчивост на целия сектор.

Линк към страница

Оценка на ролята на централната и местната власт при предоставянето на социалните услуги в контекста на новото законодателство

Анализът прави задълбочен преглед на ролята на централната и местната власт в предоставянето на социални услуги в България, в търсене на оптимални решения при влизането в сила и прилагането на новия Закон за социалните услуги.

Свали документа

Наръчник за подпомагане работата на професионалисти за превенция и борба с насилието в името на честта

Наръчникът е предназначен за правозащитни, законодателни и правораздавателни институции, местна власт, изследователи, социални работници, учители, общопрактикуващи лекари, учители, здравни медиатори.

Свали документа

Медийни и онлайн наративи, фалшиви новини и тенденции за дезинформация, засягащи ромите в България

Докладът разглежда враждебните взаимоотношения между онлайн медиите и ромите през призмата на фалшивите новини и дезинформацията.

Линк към страница

Как крайнодесните послания в интернет достигат и влияят на българските младежи

Проучването разглежда как и кои крайнодесни послания достигат до младите хора у нас и предлага решения за противопоставянето на опасното им влияние.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, обзорен брой 12 (204) за 2020 г.

Теми на броя: 1.Съдът в Страсбург осъди България за прекомерни съдебни разноски, възложени върху неправителствена организация по дело от обществен интерес 2.Правна помощ 3.Съдебни дела 4.От съдебната зала 5.По света 6.От медиите

Линк към страница

Как да посрещаме зрително затруднени хора в болнично заведение

Три минутното видео „Как да посрещаме зрително затруднени хора в болнично заведение/How to welcome visually impaired people to the hospital?“ показва често срещани ситуации в ежедневните медицински дейности: различните видове зрителни увреждания, прием в болнично заведение, консултации и ориентация в болнична стая. То е предоставено от Европейската референтна мрежа по редки очни болести (ERN-EYE), адаптирано е на български език по проект „Зрение и covid—19“ и е предназначено за здравни професионалисти.

Линк към страница

Справочник за замърсяването на въздуха

Документът дава разбираемо обобщение на факторите, влияещи върху нивата на различни замърсители в атмосферата и как неблагоприятното им въздействие може да бъде премахнато или ограничено, за да се подобри качеството на въздуха в градовете в краткосрочен и дългосрочен план. Справочникът съдържа също стандартите за качество на въздуха от Европейския съюз и Световната здравна организация (СЗО) и информация за това как замърсяването на въздуха може да повлияе човешкото здраве, екосистемите и биологичното разнообразие, изменението на климата и културното наследство. Представени са също и вече разработените системи за мониторинг на качеството на въздуха в София, както и стратегии за управление на качеството на въздуха и добри практики от различни държави по света.

Свали документа

Европейски и глобален опит с транспорт при поискване, ниско емисионне зони и такса задръстване

Innovative Demand Responsive Green Public Transportation for Cleaner Air in Urban Environment. Best Practice Analysis on Common Global Initiatives

Докладът предлага анализ на най-добрите практики за общи глобални инициативи за транспорт при поискване като услуга в Европа и света. Представени са основните тенденции във въвеждането на зелен обществен транспорт при поискване, комбинирано с подхода „мобилността като услуга“ (MaaS) като нискоемисионни зони, такса за задръстване и зелени коридори. Анализът дава насоки за прилагане на тестваните решения, предизвикателствата, които те адресират, основни констатации, резултати и научени уроци.

Линк към страница

Дарителството в България през 2019 г.

Проучване и анализ на Български дарителски форум показва, че годината преди началото на пандемията от COVID-19 е белязана от пореден спад в дарителската активност в България. През 2019 г. фондации, компании, еднолични търговци и физически лица са дарили общо 98 916 246 лв. или 1,2 млн. лв. по-малко отколкото през 2018 г.

Линк към страница

Наръчник и инструментариум за професионалисти за цялостна интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки

Наръчникът е за професионалисти, които работят в сферата на миграционните процеси и интеграцията на млади жени, търсещи убежище и бежанки чрез цялостна социално-трудова интервенция.

Линк към страница

The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change: responding to converging crises

Доклад за 2020 на "Лансет" за връзките между промените в климата и здравето: в отговор на сближаващи се кризи

Докладът е достъпен за регистрирани читатели

Линк към страница

Политиките за ранно детско развитие в България се нуждаят от спешна реформа

Докладът се фокусира върху ситуацията в образованието, грижите, здравеопазването и социалните услуги за българските деца от ромски произход на възраст от 0 до 8 години. То включва анализ на документи и качествено и количествено изследване на терен в местни общности в Кюстендил, Монтана, Розино, Шумен, Сливен и община Тунджа.

Линк към страница

Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19

Сборник с материали за национален форум по темата.

Свали документа

Обществени нагласи към бежанците и хората, търсещи закрила в България

Проучванията показват, че основните страхове спрямо бежанците са страх от извършване на престъпления, страх от разпространение на културни и религиозни вярвания на бежанците и едва на трето място страх от разпространение на болести.

Свали документа

Мобилен подход за социално-педагогическа работа със семейства в риск

В настоящата монография се прави опит да се подкрепи процеса на разработване на практически модели, чрез които да се утвърждава нова култура на социално-педагогическа работа с уязвими групи в страната. Целта е да се намалят случаите на изоставяне на деца и настаняването им в институции, да се ограничи насилието и недостатъчната грижа за тях.

Свали документа

Наръчник за организиране и провеждане на дистанционни занимания за хора с интелектуални затруднения

Наръчникът представя опита от дистанционната програма на Дневния център и съвместната ни работа с Шоколадова къща „Станимира“, така че да бъде полезен и на други колеги, организации и социални услуги. Наръчник за организиране и провеждане на дистанционни занимания за хора с интелектуални затруднения. #ресурсниматериали

Свали документа

Наръчник за превенция на домашното насилие за деца в предучилищна възраст

Предназначението на наръчника е да помогне за преодоляване на негативните последици от домашно насилие чрез адекватен, навременен и интегрален подход от страна на професионалистите. Той информира децата за това какво е домашно насилие, насочва ги как и къде да търсят помощ. В него има информация и за мерките, които могат да бъдат предприети съгласно закона от родители, учители и професионалисти. Наръчникът е съобразен с възрастовите особености на малките деца и е с подходящи текстове и илюстрации. Може да се използва и от педагози и родители.

Свали документа

Кои са каналите, платформите и инфлуенсърите, определящи нагласите, поведенията и ценностите на младежите?

Ново изследване на УНИЦЕФ хвърля светлина върху медийното потребление на децата и младите хора в България. Проучването е насочено към медийните навици и практики на децата и младите, популярните личности в Интернет, както и степента, в която дигиталните технологии им помагат да изразят себе си и да реализират индивидуални и общностни цели.

Линк към страница

Пътеводител за проверка на факти в дигитална среда

Наръчникът обхваща насоки за работа с търговския и имотния регистър, как да се проследява собствеността на даден сайт, произход на снимки и видеа, как да се използва геолокация за проверка на снимки и др. Описани са и няколко казуса, които разглеждат стратегиите на „троловете“ в провеждане на дезинформационни кампании в интернет.

Линк към страница

Как COVID 19 се отрази на процеса на деинституционализация в България

Целта на проучването е да се определят сферите на въздействие на извънредното положение и тези, върху които ефектът е най-негативен, за да се предприемат мерки за намаляване на въздействието на пандемията.

Свали документа

Разказване на истории и алтернативни методи за комуникация при грижата за хора с деменция

Ръководството съдържа кратко представяне на най-честите случаи на проблемно общуване, описва как разказването на истории и алтернативните методи за комуникация могат да се използват при тези ситуации и представя инструкции „стъпка по стъпка“ как членовете на семейството могат да общуват с хората с деменция.

Линк към страница

Resources for Civil Society of the the International Civil Society Centre

Ресурси за развитие на гражданското общество

Страницата предлага база данни с възможност за търсене, която обхваща повече от 10 години работа на членове от мрежата на възпитаниците на Bosch Alumni Network, както и от организации и учени, подкрепяни от Фондация Robert Bosch. Академичните публикации, списания, политически документи, проучвания, ръководства, наръчници, пътеводители, доклади за проекти, записи на уеб семинари и мултимедии са представени и индексирани с отворена система от тагове. „Нашата цел е да осигурим лесен достъп до голям архив от ресурси, предоставящи солидни знания за работещите с организации на гражданското общество“. Съдържанието ще бъде полезно за активисти, преподаватели, фасилитатори, мениджъри от всички нива на опит и географско местоположение.

Линк към страница

Обществени нагласи към гражданските организации 2020

Един от основните изводи от проучването е, че според обществените нагласи държавата и гражданските организации трябва да работят в сътрудничество за решаването на различни социални проблеми, но в този процес НПО трябва непрекъснато да упражняват натиск над държавата, защото тя a priori е склонна да злоупотребява с правата на гражданите.

Линк към страница

Места за помощ и подкрепа на пострадали от насилие в България

Списък на кризисни центрове и консултативни кабинети, предлагащи помощ за пострадали от насилие в България.

Свали документа

Индекс за устойчивост на НПО 2019 – България

Индексът проследява развитието на гражданския сектор в 24 държави от Централна и Източна Европа и Евразия вече 23 години. Индексът за устойчивост на неправителствените организации в България за 2019 г. е 3.5 (развиваща се устойчивост). Това означава влошаване за втора поредна година. Спад през 2019 има в пет от общо седем наблюдавани области: правна среда, организационен капацитет, финансова устойчивост, застъпничество и обществен престиж.

Свали документа

Пети Социален петък

„Социални петъци“ е инициатива на група граждански организации, с цел обсъждане на важни въпроси за адекватно прилагане на Закона за социалните услуги. Участниците в дискусииите са доставчици на социални услуги за деца и възрастни с увреждания, за деца и семейства, за възрастни хора, за хора в риск, както и представители на общини.

Свали документа

Трети Социален петък

Темата е "Планиране на социалните услуги и Национална карта на услугите според Проект на Наредбата за планиране на социалните услуги.

Свали документа

Създаване на споделена зеленчукова градина. Наръчник за граждани и институции.

Това не е наръчник за отглеждане на земеделски култури, а наръчник за ангажирани граждани, които искат да направят споделена зеленчукова градина за своя квартал, както и за институции, които да разберат как да им съдействат. Той съдържа информация за ползите от тези градини, интересни факти за връзката между споделените зеленчукови градини и намаляването на замърсяването, ценни съвети и конкретни стъпки за създаване на споделена градина, както и полезни линкове и приложения за управление и развитие на градината.

Свали документа

Четвърти Социален петък

Темата е "Насочване за ползване на социалните услуги според проект на Правилник за Прилагане на Закона за социалните услуги".

Свали документа

Втори Социален петък

Темата е "Трансформиране на социалните услуги по новия ред на ЗСУ".

Свали документа

Първи Социален петък

Темата е "Новият ред за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план".

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 5 (197)

В новия брой 5 (197) на месечния информационен бюлетин на ПДИ можете да прочетете: 1. Анализи: Състоянието на достъпа до информация ‘2019 Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ ...

Линк към страница

Социалните услуги в общността в условия на извънредно положение. Проучване сред професионалисти

Целта на изследването е да проучи актуалните практики в социалните услуги и да очертае възможни препоръки за адаптиране на социалната работа към една бъдеща продължаваща ситуация на социална дистанция.

Свали документа

Здраве и безопасност на работещите в сектора на социалните услуги по време на мерките срещу Ковид-19. Препоръчителни действия

Наръчникът дава насоки как да се подкрепят работещите в социалната сфера и да им се дадат правомощия безопасно да обслужват децата, семействата и общностите по време на пандемията от Ковид-19. Тези указания са предназначени за правителствени и неправителствени организации, работещите в социалния сектор и техните ръководители.

Свали документа

Report on the Situation of Visual Health in Bulgaria. Summary

Доклад за състоянието на зрителното здраве в България. Резюме

Целта на доклада е да послужи като материал за дискусии между професионалисти офталмолози, хора с нарушено зрение и съответните институции, ангажирани с проблемите на зрителното здраве.

Линк към страница

Моят герой си ти. Как децата могат да се борят с КОВИД-19

Книгата „Моят герой си ти“ е позитивна история, написана от и за децата по целия свят, засегнати от пандемията от COVID-19.

Свали документа

Анекс към техническата бележка на Междуведомствената работна група относно „Закрила на децата по време на пандемията Ковид-19: Деца и алтернативна грижа“. Ключови подходи на реакция.

Наръчникът предоставя полезни съвети за осигуряване на непрекъснатост на услугите за деца, с участието на всички заинтересовани страни - деца, младежи, семейства, правителства, граждански сектор, донори и други. Изведени са най-ефикасните подходи за ангажиране на деца, семейства, настойници и общности, вкл. и религиозни лидери, за работа с всички сектори и правителства, както и на дарители. Предложени са много източници, които могат да бъдат използвани за превенция, интервенция, застъпничество и пряка работа със заинтересованите страни.

Свали документа

Ръководство за виртуален мониторинг на деца, техните семейства и услуги за резидентна грижа по време на пандемията COVID-19.

Ръководството е изработено в подкрепа на специалистите, които работят с уязвими деца и семейства.Тяхна професионална отговорност е да бъдат информирани относно работата по случай и увеличаващия се риск за закрилата на децата по време на спешна ситуация. Предложен е конкретен примерен план за дистанционно наблюдение, с ясни цели и методи на комуникация, с оценка на актуалното състояние и потребностите от информация и подкрепа.

Свали документа

Закрила за децата по време на пандемията от Ковид -19. Деца в алтернативна грижа. Мерки за незабавна реакция

Наръчникът поставя фокус върху ефекта на пандемията върху децата, които са най-уязвимата група, поради зависимостта им от уменията за справяне и устойчивостта на семейството, малката общност и обществото в цялост. Описани са рисковете за децата и причините за тези рискове по отношение на психичното им здраве, рисковете от насилие и неглижиране, рисковете от социално изключване и отделяне от семействата им. Предложени са мерки в посока застъпничество към правителствата, сътрудничество между секторите и правителствата и осигуряване на минимални стандарти за закрила на детето и специфични програми по отношение на тяхното здраве, хигиена, хранене и образование на децата в условията на Ковид – 19.

Свали документа

Травмата от COVID - 19. Разбиране и справяне с травмата от пандемията

Материалът популяризира разбирането си за „нормалността“ на травмата и свързаните с нея интензивни чувства и преживявания на несигурност, изключеност, страх за здравето и живота ни, страх за близките ни, за финансовата ни стабилност, които всеки човек изпитва, независимо от възрастта, житейския и професионалния си опит.

Свали документа

На 3 крачки разстояние

Предложения за хората, които се грижат за деца и младежи с увреждания. Материалът предлага лесни за изпълнение игри и състезания за забавна карантина, в които има учене, безопасно общуване и приспособяване към правилата за социална дистанция в семейството и в услугите за деца и младежи.

Свали документа

ЗДРАВЕЙ! Аз съм ВИРУС, братовчед на грипа и настинката

Материалът е подходящ за малки деца и включва лесна за разбиране информация за вируса, правилата за хигиена и внася сигурност, че възрастните се грижат за детето и ще се справят с болестта.

Свали документа

Специализирана информация: закрила на децата по време на пандемията от коронавирус (вариант 1)

Целта на настоящата инструкция е да помогне на работещите по закрила на детето да реагират по-добре на деца в риск по време на пандемията от Ковид-19. Документът е насочен към закрилата на деца и младежи в алтернативна грижа, извън семейната среда, като предлага начини за планиране на подкрепата, за осигуряване на безопасна среда и закрила за деца в различен риск – деца в алтернативна грижа, деца, които живеят на улицата, младежи, които са напуснали системата на грижа и онези, които живеят самостоятелно.

Свали документа

Доклад за състоянието на зрителното здраве в България. Резюме

Докладът е част от проект „Визия за зрение“. Целта е извършеният анализ да послужи за отправна точка за информиран дебат с експерти в очното и зрителното здраве, с лица със зрителни нарушения, с отговорните институции.

Линк към страница

Живот с притеснение и тревожност в условията на глобална несигурност

Psychology Tools предоставят най-новото си ръководство с практически упражнения за справяне с притесненията и тревогите ни в периоди на несигурност.

Свали документа

Интернет ресурсни занимания за хора с интелектуални затруднения

Избрани ресурси и идеи за използването им от екипът на фондация „Светът на Мария

Свали документа

Доклад за състоянието на зрителното здраве в България

България е сред страните, чиито непосрещнати нужди в очното и зрително здраве са средно над 4 пъти спрямо тези, в държавите с висок доход, като потребностите сред необлагодетелстваните групи от населението надвишават многократно това число. Липсва установен механизъм за координация на централно и местно административно ниво между здравния, социалния и научно-образователния сектор, осигуряващ мерки за ограничаване на слепотата и гарантиращ правата на засегнатите.

Линк към страница

Lessons Learned and Best Practices from the Czech Republic: COVID-19

Извлечени поуки и добри практики от Чешката Република: Ковид-19

Докладът представя обща, моментна (за м. март 2020 г.) снимка на предприетите медицински, социални и икономически мерки и инициативи в борбата срещу пандемията COVID-19 с фокус върху (а) мерките и реакциите на държавата, представени във времева рамка, (б) реакциите и отговорите на гражданското общество, насочени към уязвими групи възрастни хора, хора на „първа линия” и др. и (в) добрите практики и неуспехите на държавните институции и правителство.

Свали документа

Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak

СЗО: Поглед към психичното здраве и психосоциалните аспекти на кризата по време на COVID-19

Наръчникът представя тридесет практически послания и съвети на Световната здравна организация в подкрепа на психичното здраве и работа с психосоциалните аспекти на кризата с COVID-19. Документът включва послания към населението, здравните специалисти, ръководители екипи и мениджъри на здравни институции, предоставящите грижи за деца, възрастните хора, лицата със здравословни проблеми и техните помагащи, както и към хората в изолация.

Свали документа

Насоки за родители и професионалисти. Изготвяне на индивидуална програма за занимания в домашни условия за човек с интелектуално затруднение в ситуация на изолация в дома си

Настоящите насоки имат за цел да подпомогнат хората с интелектуални затруднения, които са в дома си и нямат възможност да излизат и да участват в различни дейности, поради ограниченията на извънредното положение и заплахата от разпространение на COVID – 19

Свали документа

Родителство в условията на COVID-19, част 1

Практически съвети за родители по време на COVID-19. Част 1 от 6. Време за общуване.

Свали документа

Родителство в условията на COVID-19 , част 2

Практически съвети за родители по време на COVID-19. Част 2 от 6. Бъдете позитивни.

Свали документа

Родителство в условията на COVID-19, част 3

Практически съвети за родители по време на COVID-19. Част 3 от 6. Осигурете структура.

Свали документа

Родителство в условията на COVID-19, част 4

Насоки за родители по време на COVID-19. Част 4 от 6. Лошо поведение.

Свали документа

Родителство в условията на COVID-19, част 6

Практически съвети за родители в условията на COVID-19. Част 6 от 6. Как да разговаряте за COVID-19?

Свали документа

Родителство в условията на COVID-19, част 5

Практически съвети за родители в условията на COVID-19. Част 5 от 6.

Свали документа

COVID-19 и насилието над жени. Какво може да направи здравната система

Насоките са създадени от Световната здравна организация.

Свали документа

Дистанционната програма на Дневен център „Светове“. Трудови дейности за хора с интелектуални затруднения

Дистанционната програма е специално разработена за периода на извънредно положение във връзка овладяване на епидемията от Covid 19, за да не прекъсва подкрепата за хора с интелектуални затруднения.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 3 (195)

В броя четете: Достъп до информация във време на извънредно положение; трудно или лесно се получава достъп до четири индивидуални административни акта чрез заявления за достъп до информация по електронен път от съда; Промениха ли се практиките по достъп до информация с новото ръковоство в община Видин; изпълняват ли задълженията си по ЗДОИ библиотеките в страната; подадени жалби срещу откази за предоставяне на информация; новини от света.

Линк към страница

Дейности, изпълнявани от здравните медиатори за ограничаване заразяването с коронавирус, инфекция COVID-19

Наръчникът дава ясни, обосновани и конкретни насоки за работа на здравните медиатори в условията на пандемия от COVID-19.

Свали документа

Наръчник за оцеляване с ученици в карантина

Наръчникът предлага десетдневна семейна програма за занимания с деца по време на карантина.

Свали документа

SARS-Cov 2: Заплаха/ Справяне/ Защитно оборудване. Насоки за служители от социални услуги

Настоящите мерки и указания са преведени от немски и адаптирани към българските условия. Те са съставени на база валидни към 29.03.2020 г. общи насоки на немското законодателство и не отразяват изискванията на българските здравни власти. Те са ценни с ясната си структура и насоченост конкретно към социалните услуги.

Свали документа

Насилието в България

Доклад на Министерството на труда и социалната политика от проведено национално представително изследване на тема "Насилието в България". В рамките на проучването са обхванати различни заинтересовани страни/ целеви групи, имащи отношение по темата с насилието, основано на пола и домашното насилие, като: експерти от различни области, работещи по превенция и случаи на насилие; потребители на услуги за превенция на насилието, основано на пола и домашното насилие, работодатели, както и пълнолетното население на страната.

Линк към страница

Индикативна програма за 2020 година на Национален фонд „Култура“

Индикативната програма съдържа параметрите и графикът, по който ще се проведат конкурсните програми през годината, заседанията на Управителния Съвет на НФК, както и описанието по сесии и модули за всеки планиран конкурс.

Линк към страница

Strategic Action Plan for Roma and Traveller Inclusion 2020-2025

План за действие за приобщаване на ромите и пътуващите/неуседналите общности 2020-2025 г.

Новият план засилва и надгражда напредъка, постигнат от Тематичния план за действие на Съвета на Европа за приобщаване на ромите и пътуващите/неуседналите общности (2016-2019 г.), в борбата с предразсъдъците, дискриминацията и престъпленията срещу тях, с новаторски модели за решения на местно ниво и приобщаващи политики.

Линк към страница

Регионални профили: показатели за развитие

Проектът дава информация за развитието на областите в страната. Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

Линк към страница

10 успешни регионални проекта финансирани от Европейския съюз

Защо си струва да си член на клуба ЕС? Не толкова отдавна в интернет се появи и разпространи съобщение: „Представете си, че можете да станете член на клуб, в който срещу 300 евро годишна такса получавате: мир, икономически просперитет, гарантирани човешки права, свободно пътуване и работа навсякъде в рамките на клуба, свободно движение на стоки, слуги и капитали, подкрепа за изоставащите региони… Имаме страхотна новина за вас - Клубът съществува и се нарича Европейски съюз“. Повече от 90% от бюджета на ЕС финансира реални дейности на местно ниво. В основата на това финансиране са Кохезионната и Общата селскостопанска политика на ЕС, които заедно формират повече от 70% от бюджета на ЕС и чрез различни фондове подпомагат заетостта, доходите, инвестициите, развитието на инфраструктурата, опазването на околната среда.

Свали документа

Нови проучвания на фестивалния и круизен туризъм в Дунавския регион

Carrying out Studies on Festivals in the General Context of Danube Region Tourism Development

Carrying out Studies of the Danube Region Cruise Tourism development

Проучванията предоставят подробна, надеждна и актуална информация за приноса на фестивалите и круизния туризъм за развитие на турзма в страните, участващи в Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

Линк към страница

Работна програма - 2020 г. Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020

Програмните приоритети за 2020 год. насърчават дебата върху ключови моменти от европейската история и въпроси от изключителна важност днес, като общите ценности, отразени в общото европейско културно наследство (за Направление 1: Европейска памет за миналото) и социалната, икономическа и политическа обстановка в ЕС (за Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие).

Свали документа

Eurostat regional yearbook 2019

Статистически годишник на Евростат за 2019

Статистическият годишник на Евростат обхваща широк спектър от статистически теми, които влияят върху политическите решения в страните от ЕС.

Линк към страница

Околната среда в Европа - състояние и перспективи за 2020 г.

Това е шестият доклад от поредицата „Околната среда в Европа — състояние и перспективи“, В настоящото издание за 2020 г. се установяват сериозни различия между състоянието на околната среда и съществуващите краткосрочни и дългосрочни цели на политиката на ЕС.

Линк към страница

Мониторинг на образованието и обучението 2019. България

Обзорът на образованието и обучението за 2019 г. включва двадесет и осем отделни доклада за държавите. Той се основава на най-актуалните количествени и качествени данни, за да представи и да направи оценка на най-важните нови и съществуващи мерки на политиката във всяка държава — членка на ЕС. Така той допълва съществуващите източници на информация, които предоставят описания на националните системи за образование и обучение.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма достъп до Информация, брой 11 (191)

В новия брой на месечния електронен бюлетин на ПДИ ще прочетете дали ще има постоянна Правна комисия в новия ОбС във Варна?; Как достъпът до информация спечели изборите в Ямбол; за Свилен Димитров и неформална група "Протест Силистра"; новини от съдебната зала; международни новини и преглед на печата за месец ноември.

Линк към страница

Резултати на Индекс за медийна грамотност 2019

Индексът оценява потенциалната устойчивост към разпространението на фалшиви новини в 35 европейски държави, като се използват индикатори за медийна свобода, образование и доверие между хората.

Свали документа

Съвет за развитие на гражданското общество

Брошурата представя основните етапи, по които ще се сформира Съветът за развитие на гражданското общество.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 10 (190)

В октомврийския брой на Информационния бюлетин на ПДИ четете: прозрачни ли са районните администрации на Столична община и как отговарят на заявленията за достъп до информация; новини от съдебната зала; как информация, поискана за едно и също, но в различно време, се оказва различна; преглед на печата.

Линк към страница

Материали за обучение по обществени консултации и взаимодействие между администрацията и гражданското общество

Материалите представят принципи и практики за прилагане на инструментите за взаимодействие между администрацията и гражданското общество при вземане на управленски решения, с акцент върху обществените консултации (планиране, провеждане и оценка).

Линк към страница

CAF World Giving Index – Ten years of giving trends October 2019

10 години Световен дарителски индекс

Докладът „10 години Световен дарителски индекс“ на британската организация Charities Aid Foundation (CAF) представя обобщени данни от проучвания на дарителството и доброволчеството в 128 държави за периода от 2009 до 2018 година, като очертава по-дългосрочните тенденции.

Линк към страница

Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество

С правилника се уреждат структурата и организацията на дейността на Съвета за развитие на гражданското общество, както и правилника и правилата за избор на Съвета. Съветът е консултативен орган към Министерския съвет за разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. Съветът организира и осъществява дейността си въз основа на разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Свали документа

Практически наръчник и инструментариум за по-добро регулиране

В наръчника са представени анализи на добри международни практики и подходи за по-добро регулиране. Те могат да подобрят процеса на изготвянето на нови или подобряването на действащите политики и законодателство.

Линк към страница

Наръчник за гражданско участие

Наръчникът е предназначен за ориентация и подпомагане на гражданите и техните организации в диалога им с публичните власти. В него са включени принципи, насоки, инструменти и механизми за участие в процеса на вземане на решения. Наличното знание и практика в областта, както и нови и експериментални форми на участие са представени в лесен за възприемане вид.

Свали документа

New Cultural Routes of the Council of Europe brochure and leaflet, 2020 edition

Нови Културни маршрути на Съвета на Европа за 2020

Изданието включва 5 нови културни маршрута, определени през 2019 г.

Линк към страница

Sustaining Civil Society. Lessons from Five Pooled Funds in Eastern Europe

Укрепване на гражданското общество. Примери от пет обединени фонда в Източна Европа

Докладът предлага анализ на дългосрочното въздействие на инвестициите в подкрепа на гражданското общество в Източна Европа.

Линк към страница

Индекс на устойчивост на НПО 2018 – България

Индексът показва влошаване на финансовата устойчивост и публичният престиж. Подобряват се секторната инфраструктура и организационният капацитет. За 2018 г. индексът е 3.4 (развиваща се устойчивост), което означава леко влошаване на показателя спрямо предходната година (3.3).

Свали документа

Ромите в практиката по Закона за защита от дискриминация

Текстът предлага анализ на 14-годишната практика по Закона за защита от дискриминация на всички съдилища, разглеждащи дела по него, както и на Комисията за защита от дискриминация от влизането в сила на закона през 2004 г. до края на 2017 г. Проучването е фокусирано върху дела, касаещи дискриминация въз основа на два от защитените по този закон признаци - етническа принадлежност и раса. То ще е от полза както за практикуващи юристи, така и за преподаватели, студенти и всеки друг, който иска да научи повече за антидискриминационното право и дискриминация спрямо ромите.

Линк към страница

Наръчник по антидискриминационно право

Наръчникът представя правните аспекти на дискриминацията и механизмите за правна защита срещу тях. Изложението е насочено преди всичко към непрофесионалисти, но съдържа и информация, предназначена за практикуващи юристи.

Линк към страница

Добри практики за борба с дискриминацията срещу ромите България

Докладът представя примери за добри практики - решения на съдебни и други органи по дела за дискриминация срещу роми, както и практически подходи, насочени към премахване на системната дискриминация срещу ромите.

Линк към страница

Наръчник за привличане на гражданска ангажираност (crowdsourcing) и на гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)

Наръчникът съдържа информация и препоръки за прилагането на тези два иновативни инструмента, в какви случаи могат да се използват и биха били най-ефективни и къде публичните институции могат да търсят необходимия ресурс за набавяне на информация, организиране на инициативи или достъп до ИТ експертиза.

Линк към страница

The Global Disinformation Order 2019. Global Inventory of Organised Social Media Manipulation

Глобалната дезинформация през 2019. Състояние на организираната манипулация на социалните медии

Докладът представя резултатите от мониторинг и анализ на глобалната организирана манипулация на социалните медии от правителства и политически партии както и кибер заплахи в 70 страни. Анализирани са тенденции в кибер пропагандата, както и съпътстващите ги инструменти, стратегии и ресурси.

Свали документа

Пътеводител „Ученическото самоуправление. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?”

Целта на пътеводителя е да покаже, че ученическото самоуправление може да бъде лесно и интересно, ако в него се включат със своите компетентности всички участници: учениците, учителите, родителите, училищното ръководство, бизнеса, общностите и институциите на местно ниво и структурите на гражданското общество.

Линк към страница

Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването й към Европейския съюз

Анализът дава отправна точка за разработване на Националната програма за развитие: България 2030. В него са представени проблемни области и пропуски в политиките за развитие, които следва да бъдат адресирани със съответните мерки в стратегическия документ.

Линк към страница

Свободни да бъдем себе си

Наръчникът е за младежки работници, координатори на доброволци и обучители. Той съдържа пояснения на различни термини, свързани с темата за равенство на половете. Основна роля е отредена на създаването на защитено пространство, при организиране на събития, обучения, семинари и работа с доброволци, както и на разнообразни неформални методи за работа с различни аудитории.

Свали документа

DROUGHT RISK. The Global Thirst for Water in the Era of Climate Crisis

Риск от засушаване. Глобален недостиг на вода в ерата на климатична криза

Проучването оценява риска от настъпване на суша за градове, области, в които се отглежда царевица, ориз и пшеница, влажни зони, електроцентрали и региони, в които има политически конфликт, свързан с наличието на вода.

Свали документа

Acumen Academy

Академия „Акюмен“

Безплатни и платени онлайн курсове за социална промяна, организирани от социално предприятие „Акюмен“.

Линк към страница

Твоята храна

Полезна малка книжка за това как да предотвратим хранителните отпадъци. Наръчник и бележник със съвети по темата за предотвратяване на хранителните отпадъци.

Линк към страница

Кратък обзор на общински програми за финансиране на местни проекти през 2019 г.

Обзорът представя накратко 25 програми за финансиране на местни проекти в 15 общини в нашата страна със срокове и линкове. Чрез посочените линкове обзорът предоставя възможност за запознаване с общинската нормативната уредба за организиране на тези програми, дава представа за добрите практики от тяхното реализиране.

Свали документа

КР-Финансов отчет за 2018 г. на Дружество за защита на животните - Шумен

Лошо заснет документ, не се чете годината. Освен този пост има два други пак от юни 2019 за отчети за 2018 г. Единият е "отчет за приходи и разходи", а другият е "счетоводен баланс".

Свали документа

Демокрация и гражданско участие

Трето национално представително изследване „Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2018 г.“ Изследването проследява тенденциите в обществените нагласи към три от основните ценности на Европейския съюз: демокрация, върховенство на правото и защита на човешките права.

Свали документа

Roadmap for the Danube Region. Strengthening regional development through the Cultural Routes of the Council of Europe

Пътна карта на Дунавския регион. Укрепване на регионалното развитие чрез Културните маршрути на Съвета на Европа

Пътната карта на Дунавския регион предлага основна информация и препоръки на експерти за по-добро осъществяване на културните маршрути в региона на р. Дунав.

Линк към страница

Черноморски съвместни действия: преглед на инициатива за регионално сътрудничество в периода 2015–2018

Black Sea Synergy: review of a regional cooperation initiative - period 2015-2018

Документът представя резултатите от изпълнението на Черноморските съвместни действия, разглежда полезността на инициативата, приноса й за регионалното сътрудничество и нейния потенциал в областите син растеж, морска политика, морски изследвания и нововъведения, рибарство, защита на околната среда и промяна на климата, трансгранично сътрудничество и участие на гражданското общество. Полезен е и списъкът с факти "ЕС подкрепя по-добро сътрудничество в Черноморския регион" на http://eeas.europa.eu/sites/eeas/filesfactsheet_blackseasynergy_2019_en_interactif.pdf

Линк към страница

Routes 4U e-learning | Module 1 The Cultural Routes of the Council of Europe

Електронно обучение „Твоите маршрути“. Модул 1 от „Културни маршрути“ на Съвета на Европа

Първият модул на обучителния курс представя програмата „Културние маршрути“ на Съвета на Европа с акцент върху макрорегионалните особености на маршрутите.

Линк към страница

Global Gender Gap Report 2018

Доклад за неравенствата между половете за 2018

Докладът представя индексът за неравенства между половете в глобален мащаб в четири основни области: здравеопазване, образование, икономика и политика.

Линк към страница

Programme of the Eight Psychodrama Festival in Plovdiv, Bulgaria

Програма на осми фестивал по психодрама в Пловдив


Свали документа

Българската младеж 2018/ 2019

„Изследвания за младежта в Югоизточна Европа 2018/ 2019“ e международен младежки изследователски проект, проведен едновременно в десет страни от Югоизточна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия и Словения. Задачата на изследването е да идентифицира, опише и анализира младежките нагласи и модели на поведение в съвременното общество. Младото поколение в България показва нарастваща европейска идентичност, растящи признаци на национализъм и по-силен страх от социални несправедливости. Днешните млади са по-социални, може би по-прагматични, по-оптимистични, по-отдалечени от гражданска и политическа активност и все повече отлагащи напускането на родителския дом.

Линк към страница

Participatory Urban Agriculture. Good Practices Catalogue

Споделено градско земеделие. Каталог на добри практики

Предназначението на каталога е да подобри обществените услуги, да направи привлекателно гражданското участие в градското земеделие в Дунавския регион и да подобри устойчивото развитие на градовете.

Линк към страница

Доверието в неправителствените организации в България

Неправителствените организации в България могат да разчитат на доверие и подкрепа за дейността си на около 1 милион и 200 хи­ляди пълнолетни граждани. От тях активните поддръжници са малко над 200 хиляди. Според доклада от проучването, озаглавен „Доверието в неправителствените организации в България“, две трети от гражданите, които са имали преки впечатления от работата на НПО или са получили информация за тях от медиите, са формирали положително отношение към дейността им и са склонни да им се доверяват.

Линк към страница

Компостирай - насочени към природосъобразния начин на живот

Брошурата дава основна информация за процеса на компостиране и ползите от него, както и за основните стъпки в прилагането му в домашни условия.

Линк към страница

Крайречните гори – богатството, което не познаваме

Докладът описва дейностите, изпълнени по проект „Крайречни гори“, постигнатите резултати, организациите и хората, участвали с ентусиазъм в изпълнението на инициативата.

Линк към страница

Cultural Routes of the Council of Europe 2019

Културни маршрути на Съвета на Европа през 2019

"Културни маршрути" е програма на Съвета на Европа от 1987 година. Тя насърчава културното взаимодействие, туризма и дава транснационална преспектива към Европейското културно и историческо наследство.

Линк към страница

Discover EU

Открий ЕС

„Открий ЕС“ е европейска инициатива, започнала в 2018 година, която позволява на 18-годишни младежи да пътуват в Европа и да се срещат с непознати култури, нови приятели и да усетят собствената си европейска идентичност.

Линк към страница

Рамсарските места в България

България е сред първите страни, присъединили се към Рамсарската конвенция за влажните зони (приета на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар, Иран). Това е първият международен договор, засягащ опазването на биологичното разнообразие. Целта е опазването и разумното ползване на влажните зони като местообитаниена водолюбиви птици, отчитайки ги като международен ресурс. Публикацията представа карта и описание на единадесетте Рамсарски места в България.

Линк към страница

Стратегия за Дунавския регион: Истории на успеха

Целта на това издание е да покаже какво е постигнато заедно, на основата на сътрудничество в макрорегионален мащаб в Дунавския регион. Стратегията предоставя солидна интегрирана рамка, за да могат държавите и регионите да разрешават въпроси, които не могат да бъдат разглеждани по задоволителен начин поотделно, а вместо това изискват транснационални стратегически подходи, проекти и изграждане на мрежи. Тя позволява по-добро сътрудничество с цел подобряване на ефективността, влиянието и въздействието на политиките на европейско, национално и местно равнище, като се използват съществуващите политики и програми и се създават полезни взаимодействия между тях.

Линк към страница

Доклад на Комисията до Европейския Парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите относно изпълнението на макрорегионалните стратегии на ЕС

Докладът има две задачи. Да представи оценка на изпълнението на четирите МРС в настоящия оптимистичен икономически контекст, което може да помогне на държавите да подобрят подхода си за дългосрочно стратегическо сътрудничество. Документът разглежда и възможното развитие на МРС в светлината на проектите на регламенти за периода след 2020 г.

Линк към страница

Информационна кампания на НАП „Заплата в плик"

Кампанията е насочена към проблема с осигуряване на работещите върху по-малка сума от реално получаваната.

Линк към страница

Социално предприемачество: иновативни практики за подкрепа и успешни примери от мрежата на Reach for Change

Брошурата е полезно четиво за всеки стартиращ социален предприемач, както и за всяка неправителствена организация, която иска да управлява и разраства своя социален ефект.

Линк към страница

Защита на личните данни. Наръчник за НПО

Целта на наръчника е да запознае неправителствените организации със специфичните изисквания и задълженията, които произтичат за тях от действащото законодателство след влизане в сила на Общия регламент относно защита на личните данни на 25 май 2018 г.

Линк към страница

Календар за православния пост през 2019 г.

На вниманието на организаторите на събития през 2019 г., по време на които се предлага храна и напитки на участниците.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 11 (179)

В новия брой на месечния електронен бюлетин четете: новини за актуалните съдебни дела; интервю с кмета на Белоградчик; борба за чист въздух в Благоевград; прокурорска проверка срещу гражданин, подавал заявления по ЗДОИ; международни новини; преглед на печата.

Линк към страница

Децата в училище – 48 незададени въпросa

Неформалното обединение "Професионална общност за приобщаващо образование" отговаря на някои важни въпроси, свързани с децата в училище, които родителите рядко задават на представителите на училищната институция. Въпросите са подбрани от членовете на Общността, в която участват директори, учители, психолози, логопеди, училищни медиатори и университетски преподаватели.

Свали документа

Антидемократичната пропаганда в България

Втора част на изследването. Медиите онлайн през 2017 г. Честотно измерване и анализ на съдържанието.

Свали документа

Медии и външна политика. Мнения на българите

Две трети от българските граждани - 63%, смятат, че медиите в страната са зависими в работата си. Това показва изследване на фондация „Конрад Аденауер“ и „Алфа Рисърч“ за свободата на медиите и доверието в международните институции и държави.

Свали документа

Работна програма за 2019 г. на програма „Европа за гражданите“ 2014 – 2020 г.

Програма „Европа за гражданите“ за периода 2019 – 2020 г. е важен инструмент, чиято цел е европейските граждани да получат по-активна роля в определянето на бъдещето на ЕС.

Линк към страница

Информация за предотвратяване, разпознаване и преодоляване на последиците от насилието върху деца

Платформа на Национална мрежа за децата със съществуващи услуги в страната.

Линк към страница

Хоризонт 2030. Демографски тенденции в България

Изследването предлага обстойна демографска прогноза за България по населени места до 2030 г., която очертава картината в близко бъдеще и предлага конкретни мерки и политики за подобряване на демографската ситуация в страната. Проучването включва и анализ на успешни демографски мерки и политики в Европа.

Линк към страница

Информационнен бюлетин на Програма Достъп до информация, брой 10 (178)

Новият брой на бюлетина събра поздравления и пожелания по повод 22 години от създаването на ПДИ; развитията по съдебни дела за достъп до информация; активността на гражданин от Дряново за увеличаване на достъпа до информация в общината; интервю с адв. Мария Шаркова по повод наградата "Златен ключ" 2018; преглед на медийното отразяване на темите, свързани с достъп до информация и прозрачност; новини от света.

Линк към страница

Как да помогна на дете, което се нуждае от закрила?

Описание на институциите, които са ангажирани със закрила на деца в риск.

Линк към страница

Да преподаваме с мисъл за бедността

В книгата си „Да преподаваме с мисъл за бедността" педагогът Ерик Дженсън разглежда влиянието на бедността върху детския мозък, как тя вреди на децата, семействата и общностите в Съединените щати. Той показва как училищата могат да подобрят академичните постижения и да подготвят за живота учениците в икономически неравностойно положение. Книгата разкрива: какво е бедността и как тя влияе на учениците; кои са двигателите на промяна на макрониво (в училищата) и на микрониво (в ученика); ефективни стратегии и начини да се приложат най-добрите практики във всяко училище, и как да се мобилизират необходимите ресурси, за да има промяна.

Линк към страница

Световен дарителски индекс на КАФ 2018

The CAF World Giving Index 2018. A Global View of Giving Trends

Световният дарителски индекс на КАФ е най-авторитетното проучване, което измерва щедростта в 146 държави. Сред тях България е на 126-мо място в света като Общият индекс на дарителство в България е по-висок от миналогодишния и се е увеличил от 19% на 22%.

Линк към страница

Ранното детско развитие в България

Изследване на системите подкрепящи ранното детско развитие, взаимовръзките и взаимодействието между тях и с родителите. Основната цел на проекта е да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7 г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход към грижата.

Линк към страница

The future evolution of civil society in the European Union by 2030

Бъдещото развитие на гражданското общество в Европейския съюз до 2030

Публикацията предлага анализ на основните предизвикателства пред гражданските организации, тенденциите и движещите сили за промяна и как потенциалните трудности могат да намерят решения.

Линк към страница

Проучване на нагласите на българските неправителствени организации спрямо анти-НПО реториката и начините за противодействие

Анти-НПО реториката се разбира като „целенасочени негативни медийни публикации и публични изказвания, атакуващи конкретни неправителствени организации (НПО) и гражданския сектор като цяло“. Целта на проучването е да установи доколко този процес е засегнал работата на гражданските организации и да събере мнения за това какво би било най-подходящото противодействие.

Свали документа

Помагало за определяне и опазване на птиците в горите

Изданието дава информация за 78 вида птици. Някои от описаните видове се срещат и в населените места на страната.

Линк към страница

Reflecting on Europe. How Europe is perceived by people in regions and cities

Да чуем Европа. Как се възприема Европа от хората в региони и градове

Докладът представя окончателните резултати от диалога и вслушването в мнението на хора от общини, регионални парламенти, местни власти, училища и университети. Това "упражнение по слушане" продължава от 2016 до 2018 г и е в сърцевината на дебата за бъдещето на Европа.

Линк към страница

Индекс за устойчивост на НПО 2017 – България

Въпреки че през 2017 г. няма промени в общата устойчивост, се наблюдава слабо влошаване на финансовата устойчивост и обществения престиж. Върху финансовата устойчивост на НПО оказва влияние продължаващата им зависимост от проектно финансиране, което през годината ставаше все по-оскъдно. Освен това намаля и финансирането от корпоративни дарения за НПО. Същевременно за отслабването на обществения престиж на гражданския сектор допринесоха отрицателни медийни кампании.

Линк към страница

Знаем ли какво е да си родител на тийнейджър в България?

Проучването е едно от първите, насочени към разбиране на нуждите и предизвикателствата, пред които родителите се изправят в този период от живота на техните деца. Изследването е част от по-голям проект на УНИЦЕФ, който обхваща шест страни от Централна и Източна Европа с използване на обща методологическа рамка. Този текст представя накратко резултатите от българската част от изследването.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до информация, брой 9 (177)

Новият брой на бюлетина е посветен на Международния ден на правото да знам - 28 септември. Прочетете: интервюта с носителите на "Златен ключ" - Зорница Стратиева (Асоциацията на парковете в България), Елена Христова (гражданин), Емилия Димитрова (журналист), инж. Деян Иванов (кмет на община Белослав); обзор на събитията по света по случай 28 септември.

Линк към страница

Дарителството в България през 2017 г.

Анализ на Български дарителски форум за практики и тенденции в дарителството и корпоративната социална отговорност.

Линк към страница

Media Influence Matrix: Bulgaria. Technology, public sphere and journalism

Елементи на влияние върху медиите: България. Технологии, публична сфера и журналистика

Докладът разглежда влиянието на няколко фактора върху медиите в България - промени в публичните политики и регулации, източници на финансиране и влиянието им върху медийното съдържание и въздействието на технологични компании върху журналистиката.

Линк към страница

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда

Докладът разглежда основните фактори за замърсяване на околната среда, промени в климата, финансиране и управление на програмите за опазване на околната среда и подобряване на екологичното съзнание и култура.

Линк към страница

Valuing Rivers. How the diverse benefits of healthy rivers underpin economies

Ценността на реките. Как разнообразните ползи от чисти реки укрепват икономиките

Докладът разглежда едно важно предизвикателство пред правителствата, частния сектор и финансовите институции - неспособността им да оценят пълния спектър от ползи, които реките носят на обществото и икономиката.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 7 (163)

В броя четете - crowdfunding кампания за Деня на правото да знам 2018, защо да номинираме за наградите за Деня на правото да знам, послдените съдебни решения по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ, отличници и изоставащи в активната прозрачност, преглед на медийните публикации, свързани с достъпа до информация и прозрачността през последния месец.

Линк към страница

Ръководство „Обществените консултации – инструмент за модерни и отворени политики“

Ръководството съдържа практически за прилагането на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община. Целта му е да се подобри взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местна власт, като се подобрят знанията и уменията на участниците в обществените консултации.

Свали документа

Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз

Изданието съдържа информация и оригинални данни от България за 37 вида включени в първия списък на инвазивните чужди видове от значение за ЕС, приет през 2016 г., който е приложение към регламента. Списъкът включва 14 растителни вида, 7 безгръбначни вида животни и 16 гръбначни вида животни (2 риби, 1 земноводно, 1 влечуго, 3 птици, и 9 бозайници).

Свали документа

Нова визия за управление на отпадъците в София

Документът предвижда по-добро управление чрез разделно събиране на всички потоци рециклируеми материали, което ще доведе до приходи за столицата.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 6 (174)

В юнския брой на бюлетина на ПДИ четете: коментар на Александър Кашъмов по скорошно решение на ЕСПЧ относно правото да бъдеш забравен; трудности, успехи и иновации в практиките по достъп до информация от Якимово, Троян и Тутракан; съдебни решения по два отказа на КОНПИ да предостави информация; темите за достъп до информация и прозрачност в медиите; новини от света.

Линк към страница

Финансов отчет за 2017 г. на Дружеството за защита на животните-Шумен

Има два поста с отчет на 28 юни 2018. Единият е отчет за приходите и разходите и административни разходи. Другият е счетоводен баланс.

Свали документа

Огледала

„Огледала“ е наръчник за борба с антициганизма чрез образование по човешки права. Той съдържа богата информация за ромската култура и историята на ромите в Европа, както и конкретни съвети за справяне с негативните стереотипи в отношението към това малцинство.

Линк към страница

Резултати от дейността в Национален Юрочайлд форум – България

Документът представя резултати от проект, който търси мнението на децата за това как може да се подобри учебният процес.

Линк към страница

Доверие в неправителствените организации през 2018 г.

Изследването показва, че близо 22% от анкетираните имат доверие в неправителствените организации. Недоверие изразяват 30%. Най-голям дял – 48% не могат да преценят или нямат отговор на въпроса.

Свали документа

Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU

Предизвикателства пред граждански организации, работещи в защита на човешките права в ЕС

Докладът разглежда практическите и правни трудности, с които се сблъскват правозащитните организации в ЕС като предлага и възможни решения на тези обезпокоителни проблеми.

Свали документа

Децата и медиите. Пътеводител за етично отразяване

Наръчникът е подготвен от опитни представители на медиите и експерти, които са обобщили принципите и въпросите, важни за различните ситуации, при които деца попадат в медиите. В него има и информация за законодателната рамка в България, международните стандарти и множество практични съвети (психологически, юридически, технически, бизнес) за отстояване най-добрия интерес на детето, от една страна, и повишаване качеството на журналистическата работа, от друга.

Свали документа

Население и демографски процеси през 2017 година

Описание на демографски процеси в страната по данни на Национален статистически институт.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 3 (171)

В новия брой ще прочетете: новини от съдебната зала; интервю с Тодор Гроздев - координатор на 2017 година; международни новини; какви дискусии са водени във FOIAnet; как премина работната среща с координаторите от журналистическата мрежа на ПДИ; приключение със заявление и за обучението на ПДИ за НПО по GDPR

Линк към страница

Търси се здрав разум. Устойчивост към негативните ефекти на „пост-истината“ и прогнозни показатели за нейното измерване в новия индекс на медийната грамотност 2018

Индексът оценява потенциалната устойчивост към разпространението на фалшиви новини в 35 европейски държави, като се използват индикатори за медийна свобода, образование и доверие между хората.

Свали документа

Country Report Bulgaria 2018. Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances

Доклад за България за 2018 със задълбочен преглед на превенцията и коригирането на макроикономически дисбаланси

Работен документ с оценка на напредъка в структурните реформи, превенцията и коригирането на макроикономическите дисбаланси в икономиката на България.

Линк към страница

Да върнем смисъла в училище

Научените уроци от първата година на програмата „Училището има смисъл“ са събрани в онлайн наръчник за учители и директори. Добавени са и много идеи и полезни практически съвети за връщане на смисъла във всяко училище. 

Линк към страница

Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори

Изданието е допълнено и преработено и представя актуалния правен режим за учредяването на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и тяхната дейност в България към 1 януари 2018 г., след влизането в сила на последните изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Линк към страница

Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021

Противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите е национален приоритет, чието постигане предполага разработването на система от специфични мерки в области като превенция, преследване и наказание, междуведомствена комуникация, закрила и реинтеграция на жертвите. Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021 е основен политически документ, който формулира приоритетите и целите, свързани с ефективното и дългосрочно противодействие - както на самото престъпление, така и на последиците от него. Целите и приоритетите, заложени в Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017– 2021 са в съответствие както с тези, разписани в Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора 2012 – 2016, така и с изведените цели и приоритети в цялостното европейско законодателство, регулиращо и регламентиращо целенасочената работа по проблема.

Линк към страница

Списание „Педагогика“, година XC, книжка 1, 2018 г.

Тематична книжка, посветена на теорията и практиката на неформално образование.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 1 (169)

В първия за 2018 година брой на месечния електронен бюлетин на ПДИ четете: 1. Приключение със заявления: Най-после: Министерският съвет с нов сайт 2. Новини от съдебната зала 3. 2017: 202 заявления по ЗДОИ в община Варна, мълчаливи откази няма 4. Завърши вторият практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“ 5. Войната по пътищата: животни срещу хора 6. Кумаришкият площад: скука за много пари 7. Международни новини 8. От медиите: знакови материали от национални и регионални медии, визиращи достъпа до информация и прозрачното управление

Линк към страница

Как да набираме средства?

Видео с достъп за регистрирани зрители.

Линк към страница

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

Полезни съвети от Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“.

Свали документа

Programme timetable of the Seventh Psychodrama Festival in Plovdiv, Bulgaria

Програма на седмия фестивал по психодрама в Пловдив


Свали документа

Гражданска активност с променлив успех. Индекс на гражданското участие - 2017

Индексът се измерва в три области: среда на гражданското участие, практики/проявления на гражданско участие и ефект/ промени, до които води гражданското участие. Проучването се прави веднъж на две години.

Свали документа

Enlarging the Space for European Philantropy

Разширяване на пространството за филантропия в Европа

Докладът разглежда структурното пространство за филантропия в рамките на ЕС и цяла Европа и начините по които то може да се разшири. В него се дефинира понятието "пространство за филантропия" като средата, в която дарители и филантропски организации работят в полза на обществото.

Свали документа

Guidelines to strengthen organizations representing the small-scale fishing sector

Насоки за укрепване на организации от дребномащабния риболовен сектор

Насоките са представени като дванадесет практически действия в полза на организацията. Те са формулирани след консултации с рибари и риболовни компании.

Линк към страница

Децата бежанци и мигранти - пътна карта за закрила на непридружени деца

Големият брой непридружени деца, които пристигат в Европа през последните години, създава огромен натиск за европейските държави въпреки стабилните стандарти. Въз основа на поредица от мащабни консултации с работещи в областта специалисти (психолози, социални работници, учители, попечители), правителства, специалисти от Европейския съюз (ЕС) и непридружени деца в Европа, Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), УНИЦЕФ и Международният комитет за спасяване (IRC) изготвиха пътна карта, обхващаща редица ключови препоръки.

Свали документа

Бяла книга за свободата на медиите в България

Публикацията представя основни процеси в областта на свободата на медиите в България.

Свали документа

Календар за православния пост през 2018 г.

Информация за организаторите на събития през 2018 г., с предлагане на храни и напитки на участниците.

Линк към страница

Пререгистрация на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията. Въпроси и отговори

Ръководството дава отговор на въпроси, породени от регистърната реформа от 2016 г.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 12 (168), обзорен за 2017 г.

В обзорния за 2017 година борй на инфромационния бюлетин на ПДИ чете обзор на прваната помощ и съдебните дела; приключение със заявление; новини от съдебната зала; от медиите; какво се случи в България и по света през 2017 г.;

Линк към страница

Сравнително проучване на европейското законодателство, свързано с набирането на средства за каузи

Проучването разглежда различни закони в отделни европейски страни, засягащи индивидуалното набиране на средства и развитието на дарителството, с цел идентифициране на добри модели и практики в законодателството и възможностите за саморегулацията на сектора.

Линк към страница

Истанбулска конвенция

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, 11.05.2011, Истанбул.

Свали документа

Икономическа независимост на жените за излизане от насилие в партньорската връзка

Наръчник за НПО, които работят срещу насилието. Той предоставя полезни практически инструменти и методологии. Той е предназначен за социални работници и психолози, които работят с жени, жертви на насилие, в т.ч. насилие от интимния партньор, и за икономическото им овластяване.

Свали документа

The State of the World's Children: Children in a Digital World

Състоянието на децата по света 2017: децата в дигиталния свят

Докладът на Уницеф "Състояние на децата по света през 2017: децата в дигиталния свят" изследва начините, по които дигиталната технология вече е променила живота на децата и техните житейски шансове и какво може да донесе бъдещето.

Линк към страница

Opening up communities, closing down institutions: Harnessing the European Structural and Investment Funds

Привличане на общностите, затваряне на институциите: използване на Европейските структурни и инвестиционни фондове

Докладът разглежда ролята на Европейските структурни и инвестиционни фондове за прехода от институционална грижа за деца, възрастни и хора с увреждания към живот в местната общност.

Свали документа

Икономическата независимост на жената, начин за излизане от насилствена връзка

Препоръки в рамките на ЕС за предприемане на поустойчиви действия по отношение икономическите нужди на жените, преживели насилие от интимния партньор.

Свали документа

Непродължаващите средно образование: колко, къде, защо и как?

Настоящият анализ опитва да хвърли светлина по четири въпроса: колко от завършилите основни училища през 2017 г. са продължили средно образование, къде са концентрирани непродължаващите, защо не продължават и как може да бъде преодоляна негативната тенденция. Материалът завършва с препоръки към МОН и останалите институции, ангажирани с проблема.

Свали документа

Жени, настанени в кризисен център

Инфографика с профила на жените, настанени в кризисните центрове по проект "Women Economic - independence & Growth Opportunity" с участници от България, Италия, Гърция и Испания.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 11 (167)

В новия брой на бюлетина на ПДИ ще прочетете Защо Столична община е далеч от призьорите в Рейтинга на активната прозрачност; какви са последните дела, свързани с достъпа до информация; международни новини. знакови материали от национални и регионални медии.

Линк към страница

OECD Child Well-Being Data Portal

Портал с база данни за благосъстоянието на децата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Порталът предлага повече от 200 сравнителни данни за благосъстоянието на децата, получени от водещи международни проучвания.

Линк към страница

Мониторинг на образованието и обучението 2017: България

Обзорът на образованието и обучението се прави от Европейската комисия за 28 страни. Докладът за България включва и сравнителен анализ на образованието във всички държави през 2017 г. Въз основа на най-актуалните количествени и качествени данни, в него са представени и оценени основните нови и съществуващи мерки на политиката във всяка държава — членка на ЕС, като се акцентира върху новостите от средата на 2016 г. нататък.

Свали документа

Да хванем правилния влак

Докладът запознава подробно с икономическия, социален и екологичен аспект на предстоящия преход към възобновяеми енергийни източници. В него е казано ясно и категорично, че бъдещето не е на въглищата, но е добре в него да има място за хората, които работят в сектора.

Линк към страница

Наръчник за компостиране от „Веселата ферма в Родопите“

Наръчникът описва компостирането в домашни условия.

Свали документа

Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието

Докладът дава обща картина на аграрното земеделие в страната и представя мерките за бъдещо развитие.

Свали документа

10 години в ЕС: Тенденции в българската миграция

Анализът се базира на съпоставка на данни от НСИ, Евростат, ООН и статистика от преброяванията на населението в България и приемащите страни. Данните показват, че общият брой на хората, родени в България и живеещи в чужбина, е около 1.1 милиона души, по данни от статистиката в приемащите страни. От тях между 600 и 700 хиляди са заминали по икономически причини. Напусналите България живеят основно в страни от Европейския съюз, Турция и САЩ.

Свали документа

Как да създадем социално предприятие. Успешни практики, инструменти, интервюта, ресурси.

Ръководството представя социалното предприемачество като един от най-мощните инструменти за укрепване на общности чрез активиране на доброволческата дейност. Той отразява натрупан опит, проучвания и вече намерени креативни решения на редица социални проблеми.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 10 (166)

В броя четете: Разговор с говорителя на Агенция „Митници" и директор на Дирекция „Административно обслужване"; Новини от съдебната зала; Трябва ли гражданските организации да се регистрират като лобисти?; Международни новини; От медиите: Рубриката включва знакови материали от национални и регионални медии, визиращи достъпа до информация и прозрачното управление.

Линк към страница

Наръчник за компостиране

Настоящият наръчник представя на достъпен език какво представлява компостирането, как можем да се получим най-качествения подобрител и стимулант за почвата в собствения двор и показва, че компостирайки своите отпадъци, ние имаме възможност да отглеждаме и консумираме естествена и здравословна храна.

Свали документа

Биоразнообразие

Издание по проект „Устойчиво биоразнообразие“.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 9 (165)

Броят е посветен на 15-ия Международен ден на правото да знам и в него може да прочетете: интервюта с наградените - гражданина Димитър Пецов, журналиста Илия Вълков, неправителствените организации "Грийнпийс" и "За земята - достъп до правосъдие" и Цвета Делчева, Министерство на финансите. Ще разберете подробности за церемонията по връчване на наградите в София и как застъпниците за свобода на информация по света са отбелязали този ден.

Линк към страница

Предпоставки за медийна грамотност и способност на Европа да се справи с феномена „пост-истина"

В тази статия концепцията „медийна грамотност“ се използва, за да се измери способността за справяне с негативните ефекти от намаляващото обществено доверие, крайно поляризираната политика и фрагментираната медийна среда, които са свързани с феномена „пост-истина“. С най-добри предпоставки за висока медийна грамотност на своите граждани сред държавите в Европа се отличават Финландия, Холандия, Дания и Естония. На обратния полюс са балканските държави, включително и България.

Свали документа

Грамотни деца в дигиталната ера. Компас за родители

Кратък наръчник за родители с насоки как да помогнем на детето си от ранна възраст да развива дигитално-медийната си грамотност, за да ползва интернет по-безопасно и полезно.

Свали документа

Как да се представите по-успешно на конкурс за финансиране на НПО проекти

Проучване на порталът NGObg.info на субективните фактори, от които зависи успешното представяне на една гражданска организация при кандидатстване в конкурси за финансиране на проекти.

Свали документа

Онлайн поведение на децата в България

Един от най-разпространените митове на дигиталната епоха е, че поколенията, родени във време на масова употреба на интернет и дигитални технологии, някак естествено развиват дигиталната и медийната си грамотност и в резултат на това придобиват необходимите компетентности за справяне с рисковете и за използване на богатите възможности на интернет. Изследването показва, че този мит е далече от реалността.

Свали документа

Проучване на ЦПО: 30% от шестокласниците у нас са в риск да загубят мотивация за учене и дори да отпаднат от училище (инфографика)

Основни акценти от изследването: 46% от децата смятат, че най-важните предмети (като математика, история, география, английски) са напълно безинтересни; Любимите предмети са физическо възпитание (76%), рисуване (57%) и музика (56%); 95% смятат, че е важно да се ходи на училище, а 79% харесват учителите си; Не агресията е най-големият проблем на децата (едва 18%), а страхът от провал в ученето (56%). 23% от шестокласниците живеят в крайна бедност, а 18% имат трудности с българския език.

Линк към страница

Световен дарителски индекс на КАФ 2017

България бележи ръст в даряването на пари и спад в помагането на непознати. Дарителството намалява в целия свят, а България е на 127-о място, отчита Световният дарителски индекс на КАФ 2017 (CAF World Giving Index 2017) – авторитетното проучване, което измерва щедростта в 139 държави. Дарителският индекс е среден процент от три аспекта на дарителското поведение – помощ на непознат, даряване на пари и доброволчество. За България показателите са: Помощ на непознат – 34% Даряване на пари – 17% Добровлчество – 5% Дарителският индекс на България продължава да спада - той е 19% (след 21% и 23% в предходните години) и се връща на нивото от 2013-та година. Въпреки това, България се изкачва на 127-о място сред 139-те държави в света (от 129-о на 127-о място) и запазва 9-а позиция сред 10-те страни от Източна Европа, включени в Индекса.

Свали документа

Конвенция на ООН за правата на детето

Конвенцията е първият юридически обвързващ международен документ, който утвърждава човешките права на всички деца.  В България тя е в сила от юни 1991 г. и е част от вътрешното право.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 7 (163)

Теми на броя: Призив за номинации за Международния ден на правото да знам; Анализ на Александър Кашъмов на проблематичните за гражданските права законопоректи; две приключения със заявление; съдебни и международни новини; Пет журналистически разследвания.

Линк към страница

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2015

Докладът разглежда основните фактори за замърсяване на околната среда, промени в климата, финансиране и управление на програмите за опазване на околната среда и подобряване на екологичното съзнание и култура.

Линк към страница

Деца, родители и учители срещу езика на омразата

Наръчникът представя методика за използване в учебните планове на подходящи начини за предотвратяване на езика на омразата от ранна детска възраст.

Линк към страница

Наръчник за НПО, които набират средства и техните дарители

Наръчникът описва някои от най-ефективните и практически методи за набиране на средства от неправителствени организации.

Свали документа

Global Trends. Forced Displacement in 2016

Глобални тенденции. Принудителна миграция през 2016

През 2016 година 65.6 милиона жители на планетата са били принудени да мигрират поради предследване, насилие, нарушаване на човешките права и военни конфликти. Това е с 300 000 души повече от предходната година и тенденцията за нарастване се запазва.

Свали документа

Новини... отблизо

Настоящото изследване прави моментна снимка на журналистически почерци в най-посещаваните медийни сайтове на български език и трите най-популярни телевизии в страната. Целта е да се установи кои са най-често допусканите етични нарушения в журналистическите материали, преобладаващо новини. Основните дирения са свързани с установяването по кои теми най-често се използват журналистически похвати за повишаване на сензационността на материалите и пренебрегване на професионалните стандарти в Етичния кодекс на българските медии.

Свали документа

Индекс за устойчивост на НПО 2016 година - България

Няма промяна в общата устойчивост на НПО през 2016 г. Настъпи известно подобрение при застъпничеството: измененията в Закона за нормативните актове определят по-ясни стандарти за обществено участие в законотворческия процес и НПО mродължиха активно да организират кампании за застъпничество. От друга страна, имаше слабо влошаване на финансовото състояние поради приключването на две големи програми за финансиране. През 2016 г. НПО, по-специално екологични НПО, бяха обект на няколко отрицателни кампании.

Свали документа

Оценка на ефикасността на публичните разходи в България в периода 2011-2015 г.

Настоящият анализ предлага методология за оценка на ефикасността на някои публични разходи в разбивката им по функции според класификацията на функциите на държавно управление (COFOG1). Целта на настоящия анализ е да се изследва динамиката на публичните разходи в периода 2012-2015 г. и да се направи оценка на ефекта от промяната им. Изследването търси отговор на въпроса дали изменението на публичните разходи влияе върху качеството на публичните услуги и ако да, по какъв начин.

Свали документа

10 години в ЕС: Общественото мнение и членството на България в ЕС

Членството на България в ЕС първоначално се приема от обществото с доза реализъм (или скептицизъм); следва период на положителен опит и високи оценки и едва след това – период на нарастване на негативните нагласи. Това сочи сравнителният анализ на поредицата от социологически изследвания, проведени през последните 10 години. Данните, обобщени от директора на Програма "Европейски политики" в ИОО Марин Лесенски показват, че увеличаването на неодобрителните нагласи спрямо ЕС се обуславят до голяма степен от външни фактори (напр. икономическата криза, бежанската криза от 2015 г. или започналия дебат за излизане на Великобритания). Данните показват също така, че доверието към европейските и българските институции варира през годините, но като цяло доверието в европейските институции се запазва около три пъти по-високо, отколкото към българските. Тревожно нараства недоверие и към български, и към европейски институции през годините, което достига до една пета от запитаните.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 6 (162)

В новия брой на бюлетина четете: Стенограмите от срещите при президента - достъп до информация и ограничения при дискусии; Управлението и контрола на достъпа до информация; Партньорство за открито управление в България - среща между правителството и гражданските организации и развитието в България; Новини за садебни дела; От медиите - новата ни рубрика, която включва знакови материали от национални и регионални медии, визиращи достъпа до информация и прозрачното управление

Линк към страница

За всяко дете, РЕЗУЛТАТИ

Доклад за дейността на УНИЦЕФ в защита на всяко дете в 190 държави и територии.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 5 (161)

В брой 5 (161) на месечния електронен бюлетин на ПДИ четете: От медиите - нова рубрика, която включва важни и интересни материали от национални и регионални медии, свързани с достъпа до информация и прозрачното управление; Новини от съдебната зала; От координаторската мрежа - Отказ на инфромация от инат или заради масов проблем с имоти; Международни новини; Обчуения на ПДИ във Варна и Бургас.

Линк към страница

Бележник 2017. Как децата, родителите и професионалистите оценяват държавата?

В продължение на шест години Национална мрежа за децата издава „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“ Настоящият доклад не само проследява напредъка на държавните институции по ангажиментите, отнасящи се до децата у нас, но и представя мнението на самите деца за това как те преживяват изпълнението – или неизпълнението – на тези ангажименти.

Свали документа

Състоянието на достъпа до информация в България 2016

Шестнадесетият доклад съдържа: препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане; оценка на регулациите в областта на достъпа до информация; състоянието на активната прозрачност за 566 органа на власт в България; анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през годината; тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2016.

Линк към страница

Бележник 2017. Какъв е средният успех на държавата в грижите за децата?

Шесто поредно издание на Бележник, в който са разгледани критично ангажиментите, поети от държавата в пет основни области – „Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето“, „Семейна среда и алтернативни грижи“, „Здравеопазване“, „Образование“ и „Правосъдие“. Докладът оценява изпълнението на ангажиментите в рамките на календарната 2016 г.

Свали документа

Европейски програми за териториално сътрудничество 2014-2020

Брошура с обща информация за Европейските програми за териториално сътрудничество 2014-2020 в електронен формат.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 4 (160)

Бюлетинът можете да прочетете на адрес: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/. Теми на броя: 1. Проучване на институциите по ЗДОИ 2017: Активно публикуване на информация Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ 2. Проучване на институциите по ЗДОИ 2017: Бюджетна, финансова прозрачност и интегритет Стефан Ангелов, ПДИ 3. Проучване на институциите по ЗДОИ 2017: Прозрачност на обществените поръчки Дарина Палова, ПДИ 4. Проучване на институциите по ЗДОИ 2017: Получени и неполучени отговори Кирил Терзийски, ПДИ 5. Коментари: Законодателство относно правото на достъп до обществена информация Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ 6. Обучения: ПДИ в Добрич и Силистра Представители на регионалните и местни администрации се включиха в семинарите „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация - процедури, задължения и изпълнение” 7. След стажа: Продължавам, защото имам въпроси, а не получавам подобаващи отговори Десислава Пенева, Нов български университет 8. След стажа: Задаването на въпроси и към кого да ги отправиш е изключително важно Станимира Ковачева, Нов български университет 9. Новини Подбра Ралица Кацарска, ПДИ Харесайте страницата на ПДИ във Фейсбук: https://www.facebook.com/AIPbulgaria/ Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, абонирайте се чрез нашата страница.

Линк към страница

The projects in Bulgaria 2011-2016

Проекти на фондации "Велукс" в България 2011-2016

Доклад за подкрепени от фондации "Велукс" проекти в помощ на деца и младежи в неравностойно положение.

Линк към страница

Списание „Личностно развитие“, март 2017

Тема на броя: В магията на изкуството и надеждата.

Свали документа

Списание „Личностно развитие“, ноември 2016

Тема на броя: Децата на България – радости и проблеми.

Свали документа

Правата на човека в България през 2016 г.

Настоящият доклад е изготвен в резултат на мониторингова дейност на БХК по проекти.

Свали документа

Антидемократичната пропаганда в България 2013 – 2016. Първа част

Целите на изследването са да идентифицира и анализира специфичния език на антидемократичната пропаганда; нейните основни опорни точки; зараждането на пропагандата и експоненциалното й нарастване във времето (2013 – 2016 г.); медиите и авторите, които я разпространяват, както и техните типове; източниците им и мрежите им на дисеминация. Настоящата първа част е посветена на количествени изследвания на информационни сайтове и печатни медии.

Свали документа

Регистър на пространствата за реализиране на културни събития на територията на град София

Регистърът е създаден от Софийска община с цел да улесни работата на организатори на събития.

Свали документа

Register for Red Nose Day

Включи се в деня на Червения нос

Денят на Червения нос е ежегодна кампания за събиране на средства в подкрепа на нуждите на децата в Америка и по света.

Линк към страница

Be part of CSA! supporting booklet for training on community supported agriculture

Включи се в Споделеното земеделие! Обучителна брошура за развитие на земеделие, подкрепяно от местната общност

Споделеното земеделие се създава като форма на партньорство между местни фермери и потребители. Моделът на споделено земеделие с развива в Америка и много страни по света. Брошурата предлага полезни съвети и лесни за използване материали.

Свали документа

Затъмненият референдум

Публикацията представлява анализ на кампанията за национален референдум 2016 г.

Свали документа

Programme of the Sixth Psychodrama Festival in Plovdiv, Bulgaria

Програма на шестия фестивал по психодрама в Пловдив


Свали документа

Доклад за гражданството на ЕС, 2017 г. Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна

Публикацията е трети доклад на ЕК за гражданството на ЕС, в който се определят приоритетите на настоящата Комисия докладът разглежда добавената стойност, която Европейският съюз осигурява за гражданите, и очертава пътна карта за това как да продължим да укрепваме произтичащите от гражданството права през следващите години. Основни тема са: популяризиране на правата, произтичащи от гражданството на ЕС, и на общите ценности на ЕС; насърчаване и засилване на участието на гражданите в демократичния живот на ЕС; опростяване на ежедневието на гражданите на ЕС; засилване на сигурността и популяризиране на равенството.

Свали документа

Доклад на ЕК за изпълнението на Рамката на Европейския съюз за Национални стратегии за интегриране на ромите

В доклада, публикуван от Комисията, се прави оценка на постигнатия от 2011 г. досега напредък по рамката на ЕС и се посочват както положителните примери, така и областите, в които държавите членки трябва да положат повече усилия. Макар все още да има редица предизвикателства, подобренията са ясно видими — по-голям брой ромски деца посещават предучилищни занятия, въвеждат се все повече програми за наставничество за оказване на помощ на ромите при намиране на работа, както и програми за използване на медиатори с цел да се преодолеят различията между ромските и останалите общности що се отнася до жилищното настаняване и достъпа до здравеопазване.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 1 (157)

В първия за 2017 г. брой четете: Отговорността за съдебните разноски или цената на прозрачността; как завърши практическия курс "Достъп до информация и обществени комуникации"; съдебни и международни новини и др.

Линк към страница

Organic in Europe. Prospects and Developments 2016

Екологичното производство в Европа: изгледи и развития през 2016

Докладът и инфографиките разглеждат най-новите пазарни и производствени развития в Европа в контекста на новата Обща селскостопанска политика и текущата политика към земеделските храни, вкл.: - размисли за разширяване на екологичното производство отвъд нишата, имайки предвид най-новите тенденции и визията на европейското движение за екологично производство, за увеличаване на площта на земеделската земя под управление за екологично производство до 50% до 2030 г.; - факти и числа за най-новите фермерски и пазарни тенденции в Европа със специално фокусиране върху 28-те страни членки на ЕС, страните кандидатки за ЕС, потенциалните страни кандидатки, и членките на Европейската асоциация за свободна търговия.

Линк към страница

Специален доклад „Борбата срещу разхищаването на храни е възможност за ЕС да подобри ресурсната ефективност на веригата на снабдяване с храни“

Според нов доклад на Европейската сметна палата, въпреки че съществуват редица политики на ЕС за борба срещу разхищаването на храни, те не са напълно ефективни. Предприетите до момента действия са разпокъсани и непостоянни, а координацията на ниво Европейска комисия е недостатъчна. Според одиторите последното предложение на ЕС за борба с разхищаването на храни - създаването на платформа, не разрешава напълно проблемите, споменати в доклада. Докладът е наличен на български език и на 22 други езици.

Линк към страница

Изследване на личното усещане за сигурност, доверието в институциите и възможностите за подобряване на средата за сигурност през 2016 г.

Изследването има за цел да се зададат въпроси и утвърдят най-често срещаните поведенчески модели за справяне с несигурността.

Свали документа

Наръчник на младия доброволец в спорта

Наръчникът е предназначен за тези, които искат да бъдат доброволци, както и за тези, които се занимават с управление на доброволци.

Свали документа

Списание „За птиците“, брой 2, 2016 г.

В броя са представени материали в няколко рубрики: Училище за природа, Дейности на БДЗП, Новини и За децата.

Свали документа

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и Социален комитет и Комитета на регионите относно изпълнението на макрорегионалните стратегии на ЕС

Целта на този доклад е двояка. Първо, докладът представя оценка на състоянието на изпълнението на стратегиите, прави преглед на основните резултати и представя примери за добра практика. Второ, той извлича поуки от получения до момента опит и представя редица препоръки за възможно бъдещо развитие, с оглед и на бъдещата политика на сближаване.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 12 (156)

В този брой ще прочетете: обзор на правната помощ и съдебните дела за 2016 година; новини от съдебната зала; преглед на по-значимините събития в България и по света през 2016 година; информация за световната среща на OGP в Париж.

Линк към страница

Writing to Grab Attention. A handbook for EU-funded projects

Как да пишем завладяващо. Наръчник за проекти с европейско финансиране

В наръчника са използвани примери от действителни проекти с цел да се покаже разликата между скучно и убедително писане. Ръководството предлага и съвети от журналисти и експерти по комуникация.

Свали документа

Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки. Наръчник за превенция, противодействие и анализ на рисковете

Публикацията разглежда международно признати подходи, методики и на соки за противодействие на корупционни практики и злоупотреби при процеса на възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Наръчникът е изготвен за подпомагане работата на представители на държавните институции, съдебната система и практици в сферата на обществените поръчки.

Свали документа

Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието в България през 2016 г.

Докладът съдържа полезна справочна информация за подсекторите на земеделието в страната през годината.

Линк към страница

Поминък и развитие чрез разумно ползване на лечебните растения

Страницата предлага информация и примери за това как билките могат да станат основа за създаване на много и различни продукти, на бизнес инициативи, и да подпомогнат развитието на цели райони.

Линк към страница

Старите гори в природен парк „Странджа“ - опазване и устойчиво управление

Книгата разглежда консервационно значимите типове природни местообитания и животински видове в старите гори, както и върху свързаните с тяхното опазване съвременни природосъобразни методи за ползване и управление на горите.

Линк към страница

Second European Union Minorities and Discrimination Survey Roma – Selected findings

Второ проучване на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз. Роми - избрани резултати

Докладът представя данни, които дават отлична възможност за формулиране на ефективни мерки не само за ромите, но и за всички малцинствени и маргинализирани групи в ЕС.

Свали документа

Възможно ли е изкуствените рифове да подпомогнат крайбрежните общности и околната среда?

Прессъобщение за проект ArtReefs. Проектът развива идеята за иновативни изкуствени рифове като универсален инструмент за справяне със съществуващите предизвикателства в регионите на Средиземно и Черно море, а именно влошаване на околната среда и конфликтите между потребителите на крайбрежните зони.

Свали документа

Книжка за София. Лесно за разбиране опознаване на София.

Книжката представлява лесен за разбиране текст съгласно европейските стандарти за изготвяне на достъпни за четене материали за хора с интелектуални затруднения.

Свали документа

Българско даскало

Родителски наръчник за по-успешна комуникация с децата ни и техните учители.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 10 (154)

В новия брой четете: 1. 20 години ПДИ 2. Информационни дни за достъп до информация в страната 3. От съдебната зала 4. Имената и длъжностите на участвалите в публична проверка на МЗХ се оказаха лични данни 5. Глобалното въздействие на отворените данни

Линк към страница

Erasmus+ Programme Guide

Справочник за програма Еразъм+

Справочникът дава изчерпателна информация всички, които искат да участват в програмата.

Свали документа

Living Planet Report 2022

Живата планета. Доклад на WWF за 2022

Дивите животни в света може да намалеят с 67% до края на това десетилетие, спрямо броя им от 1970 г. Това е един от основните изводи в доклад „Живата планета“ на WWF. Данните потвърждават, че планетата навлиза в напълно непозната фаза от историята си. Заради промените, които човекът предизвиква на Земята, е възможно шесто масово измиране на живи същества. Изследователите вече наричат този период антропоцен.

Линк към страница

Дарителството в България през 2015 г. Проучване и анализ на Български дарителски форум

Десети пореден годишен анализ на тенденциите в дарителството и корпоративната социална отговорност в България.

Свали документа

Световен дарителски индекс на КАФ 2016

Световният дарителски индекс (CAF World Giving Index): Повече българи помагат на непознати, даряването на пари намалява. Дарителският индекс на България е спаднал от 23% на 21%. България е на 129-то място в света и на 9-то място сред 10-те страни от Източна Европа, включени в Индекса.

Линк към страница

Бюлетин на Тръст за социална алтернатива "Готови за училище", брой 3

В бюлетина ще намерите анализ на проблема със скритите разходи за детска градина, коментари върху наскоро влезли в сила местни законодателни промени, както и разкази и примери на добри практики.

Свали документа

Индекс за устойчивост на НПО 2015 – България

Индексът оценява устойчивостта на неправителствените организации в няколко области: правна среда, организационен капацитет, финансова устойчивост, застъпничество, предоставяне на услуги, инфраструктура, обществен престиж.

Свали документа

Наръчник за организиране и провеждане на обществени обсъждания в общините, районите и кметствата

Наръчникът е предназначен за местните власти и цели да ги улесни на различните етапи, през които преминава организацията и провеждането на едно обществено обсъждане – от подбора и мотивирането на участниците, през подготовката и разпространението на материали и информация до осигуряването на равнопоставен, разумен и качествен дебат с различните заинтересовани страни.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 7 (151)

Може да прочетете как е приет Законът за свобода на информация в САЩ преди 50 години и какви са последните изменения в него. Интервюта с: Ерик Рубин, посланик на САЩ в България; Тоби Макинтош, главен редактор на глобалния портал Freedominfo.org; Гергана Жулева, изпълнителен диерктор на ПДИ.

Линк към страница

Справочник за начинаещи относно финансирането от ЕС

Справочникът може да послужи на малки предприятия, неправителствени организации, млади хора, изследователи, земеделски стопани, публични органи и др. В него са посочени връзки към уебсайтове за възможности за получаване на финансиране от ЕС за периода 2014-2020 г. и основна информация: как и къде може да се кандидатства, други общи правила (допустимост и т.н.).

Свали документа

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2016 година

Речта на омразата е често срещано и трайно установено явление в българското обществено пространство. През 2016 г. разпространението на това явление се разширява в сравнение с 2013 и 2014 г., а готовността на обществото за съпротива срещу него намалява.

Свали документа

Национална стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г.

Националната стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 е основен политически документ, който формулира приоритетните цели и мерки и е насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, гарантиране на тяхното пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот и насърчаване зачитането на техните правата във всички политики.

Свали документа

Дарителски бюлетин # 21, юли 2016 г.

За промяната в обществото през погледа на социалните предприемачи Вие сте с брой 21 на Бюлетина на Български дарителски форум. Темата поставя фокус върху социалното предприемачество и възможностите за развитие, което то дава.

Линк към страница

Списание „Личностно развитие“, юни 2016

Основен акцент: Проблемите на хората с увреждания.

Свали документа

Прекратяване на институционализацията

Оценка на резултатите за децата и младите хора в България, преместени от институции в услуги в общността.

Свали документа

Наградата „Достъпен град“ за 2016

Примери за добри практики за подобряване на достъпността на градовете в ЕС.

Свали документа

Global Peace Index 2016

Глобален индекс на мира 2016

Десетото издание на Глобалния индекс на мира класифицира 163 независими държави и територии според степента на мир, която поддържат.

Линк към страница

Iceland, Liechtenstein, Norway Grants. Working Together for a Green, Competitive and Inclusive Europe

Грантове, отпускани от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Работим заедно за зелена, конкурентна и приобщаваща Европа

Грантовете, отпускани от страните от Европейската икономическа зона и Норвегия спомагат за намаляване на социалните и икономически различия в зоната.

Линк към страница

Моят глас е важен, ела и сподели

Публикацията е изследване на Уницеф и Държавната агенция за защита на детето във връзка с актуализацията на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. Представени са обобщени резултати от първите два етапа изследването.

Свали документа

Работа с доброволци. Наръчник за неправителствени организации и активни граждани

Наръчникът „Работа с доброволци" е издаден от доброволческата платформа TimeHeroes и е предназначен за българските неправителствени организации, неформални групи и активни граждани, които развиват или искат да развиват доброволчески инициативи. Той изхожда от практиката, изследва и систематизира опита на българския граждански сектор в работ