English   14273 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 1512 (0,0920 секунди)
 

2021 Индекс за устойчивост на НПО за България

Индексът за устойчивост на НПО, който проследява развитието на гражданския сектор в 24 държави от Централна и Източна Европа и Евразия вече 25 години. За България той се изготвя от Американската агенция за международно развитие (USAID) в партньорство с Българския център за нестопанско право (БЦНП).

Линк към страница

Дарителството като партньорство в подкрепа на значими каузи

Документът представлява стратегия, разработена от екип на Карин дом за успешна работа с корпоративни и индивидуални дарители в помощ на гражданските организации в България.

Линк към страница

Привлекателен ли е град Варна за младите хора и липсва ли му нещо, за да бъде такъв?

Публикацията представя ново мобилно приложение TalentMagnet, което позволява на млади хора да гласуват за факторите, определящи избора им на населено място за живот и реализация. То съдържа още полезни връзки към уебсайтове с възможности за работа, за финансиране на обучението, наемане или закупуване на жилище в региона, за хапване и развлечения.

Свали документа

Ученическото самоуправление - лесно и интересно. Модели

Публикацията представя добри практики от проект, свързан със създаването на първите в страната модели на структурирано ученическо самоуправление от I до XII клас.

Линк към страница

Над 62% от българските граждани имат позитивно отношение към бежанците у нас

Публикацията представлява проучване на нагласите на българското общество към бежанците във връзка с кампания на Български червен кръст. Данните показват положителна промяна в нагласите и отношението на българските граждани към бежанците.

Линк към страница

Доклад за човешкото развитие на ООН за 2021/2022

Human Development Report 2021/ 2022

Докладът за човешкото развитие за 2021/ 2022 обединява и развива теми от предишни доклади от 2019 и 2020 г., посветени на неравенството и промените, причинени от човечеството в климата и живота на планетата като ги допълва с темата за несигурността и как човечеството се справя с нея.

Линк към страница

Резултати от мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта

Резултатите включват: 1) анализ на основните стратегически документи, нормативни актове, решения на Пленума на ВСС и добри практики, имащи отношение към гражданското участие в процесите на реформа на съдебна карта; 2) разработена методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху реформата на съдебна карта; 3) извършен граждански мониторинг на процеса на реформа на съдебната карта; и 4) направени препоръки относно процеса на реформа на съдебната карта.

Свали документа

Партньорства между неправителствените организации и бизнеса в контекста на устойчивостта

Изследването разглежда мотивите на неправителствените организации за иницииране и сключване на партньорства с бизнеса. Данните показват, че те са свързани преди всичко с възможностите за финансова подкрепа, дарения в натура и управление на по-големи проекти от обществено значение.

Свали документа

Състоянието на достъпа до информация в България 2021

Двадесет и вторият годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България съдържа следните теми: Препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане; Оценка на регулациите в областта на достъпа до информация; Състоянието на активната прозрачност за 563 органа на власт в България; Анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през 2021 година; Тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2021 г.

Линк към страница

Recovering Learning: Are Children and Youth on Track in Skills Development?

Възстановяване на ученето: Доколко децата и младежите са в час с развитието на умения?

3 от 4 младежи от 92 държави по света нямат необходимите умения за работа – сочат данни на нов доклад на УНИЦЕФ. Близо половината от младежите в България на възраст между 15 и 24 години нямат базови умения, необходими за средно образование.

Линк към страница

Антикорупционни институции 2022: нулева година

За трета поредна година Антикорупционният фонд представя своя годишен преглед на развитието на 49 ключови дела за корупция по високите етажи на властта, и анализ на практиката на Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) за установяване конфликт на интереси.

Линк към страница

Социални иновации. Доклад от изследване и анализ на съществуващи подходи и опит в България и ЕС

Изследването е част от проекта „Социални иновации плюс – центрове за компетенции (SI PLUS)”, който е финансиран от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации. Изследователска задача е определена като Анализ на съществуващи центрове за компетенции или подобни органи и съответствените Европейски практики. Вече установените или започнати модели ще бъдат проучени и анализирани.

Линк към страница

Социални иновации - Доклад за идентифициране и оценка на нуждите на местните потребители и заинтересовани страни

Изследването е част от проекта „Социални иновации плюс – центрове за компетенции (SI PLUS)”, който е финансиран от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации. Изследователска задача е Проучване на настоящите социални потребности, което се фокусира и върху онези, причинени от кризата с КОВИД-19 – с цел дефиниране на нови обществени предизвикателства и идентифициране на нови необходими умения.

Линк към страница

Дигитални поколения

Развитие на култура и умения за използване на цифрови технологии от възрастни хора в домашна среда.

Свали документа

Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество

Наръчникът дава насоки и акцентира върху законови инструменти за борба срещу инвестиционни планове и проекти, застрашаващи околната среда в България. В него е споделен практическия опит на природозащитни организации от последните 15 години. Наръчникът може да е полезен на всеки гражданин или неправителствена организация, сблъскващи се с опити за увреждания на околната среда. Настоящият документ е второ преработено и обновено издание.

Линк към страница

Методика за мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта

Разработена методиката за цялостен, единен и функциониращ механизъм, с ясни, конкретни и измерими показатели за набиране, обработка и систематизиране на данни и информация относно прозрачността и ефективността на процеса на реформа на съдебната карта.

Свали документа

Доклад за правата на човека в България на Държавния департамент на САЩ

2021 Country Reports on Human Rights Practices: Bulgaria

Докладът представя основните нарушения на човешките права в България както и недостатъчните действия на властите в тази област.

Линк към страница

Презумпцията за невиновност и медийното отразяване на наказателни дела

Този доклад представя анализ на конкретни случаи на разкриване на информация по висящи наказателни производства и медийно отразяване на наказателни дела в контекста на презумпцията за невиновност на заподозрени и обвиняеми лица. Той е разработен в рамките на инициативата ARISA 2: Оценка на риска от изолация на заподозрени и обвиняеми: Ролята на медиите, финансирана от програма „Правосъдие“ (2014 – 2020) на Европейския съюз.

Свали документа

Евробарометър: Подкрепата на гражданите за ЕС се е увеличила значително по време на пандемията от COVID-19

Подкрепата на гражданите за ЕС, и по-специално за ЕП, се е увеличила значително по време на пандемията от COVID-19, показва ново проучване на Евробарометър. Близо една трета от анкетираните европейци (32%) са избрали демокрацията като водеща европейска ценност, която трябва да бъде защитавана, следвана от свободата на словото и на мисълта (27%) и защитата на правата на човека в ЕС и по света (25%), а нарастващият екстремизъм, разпространението на дезинформация и отслабването на принципите на правовата държава пораждат безпокойство у европейските граждани.

Линк към страница

Информационен бюлетин на програма Достъп до информация, брой 1 (217)

Броят е посветен на международната конференция „Достъпът до информация – постижения и предизвикателства“, част от проекта Форум „Достъп до информация“, финансиран от Фонд Активни граждани България в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Линк към страница

Доклад за прилагането на европейската Гаранция за детето в България

Eurochild Child Guarantee Taskforce. Recommendations for the Child Guarantee National Action Plan in Bulgaria

Гаранция за детето е създадена от ЕК за да осигури достъп до жилище, храна, здравопазване и образование за всяко дете в риск от бедност и социално изключване в ЕС. Докладът за прилагането й в България показва публичните политики и мерки в подкрепа на децата.

Линк към страница

Индекс за възприятие на корупцията 2021

Трансперънси интернешънъл публикува докад за въприятие на корупцията в 180 държави в света за 2021 г. В класацията България заема 78-о място, което е с две места по-назад от позицията на страната за 2020.

Линк към страница

Индекс на гражданското участие 2021

Форум Гражданско Участие изготвя индекса на гражданско участие като следи периодично три негови взаимосвързани аспекта. От една страна – средата, в която то се развива – при какви условия и на каква нормативна база протича диалогът между граждани и институции. От друга страна – колко често и какви инструменти използват гражданите и организациите, за да се включат в процеса на вземане на решения. И най-вече – какъв е ефектът от прилагането на различните механизми за гражданско участие, какво е въздействието им върху работата на местните и национални власти и решенията, които те вземат.

Линк към страница

Преглед и анализ на неравенството във възможностите в България

Докладът в изготвен по проект „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” 2021 г.

Линк към страница

Дарителството в България със сериозен ръст през 2020 г.

Анализът показва ръст спрямо 2019 г. с 19% или 18,3 млн. лева повече. Здравната, социалната и образователна сфера остават топ приоритетите на частните дарители в България през различната, пандемична 2020 г.

Линк към страница

Проучване на нагласите на българските неправителствени организации спрямо анти-НПО реториката и начините за противодействие (2020)

Анти-НПО реториката се разбира като „целенасочени негативни медийни публикации и публични изказвания, атакуващи конкретни неправителствени организации (НПО) и гражданския сектор като цяло“. Целта на проучването е да установи доколко този процес е засегнал работата на гражданските организации и да събере мнения за това какво би било най-подходящото противодействие.

Свали документа

Анализ относно реформа на съдебната карта и проучване на добри практики

Доклад от извършен анализ на основните стратегически документи и нормативни актове, решения на Пленума на ВСС и други, имащи отношение към процесите на реформа на съдебната карта и проучване на добри практики по отношение на мониторинга върху съдебната система в 2 европейски държави, провели реформа на съдебната карта

Свали документа

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат MOBI

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора. Съставители: Георги Генчев, Ралица Николова Редактори: Любомир Василев, Георги Генчев Графичен дизайн: Владимир Любенов Илюстрация на предна корица: Oreste Vinciguerra, платформа The Greats Снимките в сборника са предоставени от гражданските организации от очерците. Издател: Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП) © Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП), 2021 г.

Свали документа

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат EPUB

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора.

Свали документа

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат PDF

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора.

Свали документа

Как да се противопоставим на дискриминацията и стереотипите към мигрантите в онлайн среда?

Наръчникът е съставен по проект NEMO и предлага ролеви игри, инфографики, ролеви модели и исторически фигури. Той показва как деца и младежи могат да се противопоставят на дискриминация и стереотипи в онлайн среда като разпознават фалшиви новини и дезинформация, а също и как да направят интересно любителско видео или забавно меме. Подходящ е за ученици от всички възрасти, а описаните дейности могат да се изпълняват присъствено или да се пригодят за онлайн обучение.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 8 (212)

Четете подбрани новини, коментари и интервюта относно достъпа до информация в България и по света: 1. 28 септември – Международен ден на правото да знам Диана Банчева, ПДИ 2. Новини от съдебната зала Кирил Терзийски, ПДИ 3. Рубрика "Отличници": Община Гърмен и ЗДОИ – очаквано добра комбинация Владимир Симеонов, координатор на ПДИ във Благоевград 4. Рубрика "Отличници": Георги Георгиев: „За 18 години нямаме нито един отказ на обществена информация“ Дияна Бончева, координатор на ПДИ във Ямбол 5. Новини Подбра Ралица Кацарска, ПДИ 6. От медиите Ралица Кацарска, ПДИ

Линк към страница

Анализ на поведението на пътниците на база цифрови данни за подобряване качеството на транспортните услуги в София

Passenger behavior analysis

Анализът е направен в рамките на европейската инициатива за иновативни решения в градоустройството - Urban Innovative Actions (UIA) и проект Innoair Sofia. Той спомага за намиране на добри градоустройствени решения за "зелена" транспортна система в София.

Линк към страница

Доклад на Държавния департамент на САЩ за трафика на хора за 2020 г.

През 2021 г се навършват 20 години от излизането на Доклада на Държавния департамент на САЩ за трафика на хора. В уводът към изданието за 2020 г. се отбелязва напредъка в борбата с трафика на хора. Целта на доклада е да се стимулират действията и да се създадат партньорства по целия свят в борбата срещу трафика на хора. Правителството на САЩ се ангажира да работи с партньорите си в България в тази битка.

Линк към страница

Скок нагоре: България е на 45 място по щедрост в света през 2020

България е на 45 място, отчита Световният дарителски индекс на КАФ 2021 (CAF World Giving Index 2021) – най-авторитетното проучване, което измерва щедростта в 114 държави. Ежегодно проучване на глобалната щедрост разкрива огромното влияние на пандемията COVID-19 върху благотворителността – в позитивен, и в негативен план. Тазгодишното проучване ясно показва въздействието на наложения локдаун - пет големи западни икономики за първи път изпадат от топ 10 на най-щедрите страни.

Линк към страница

Наръчник срещу езика на омразата

Наръчникът разглежда сложните въпроси за границата между свободата на изразяване и езика на омразата. Той предлага дефиниция на омразата в речта и на отликите между нея, обидата и клеветата. Насоките за журналисти са изготвени от екип, включващ опитни журналисти от екипа на Асоциацията на европейските журналисти - България (АЕЖ), юрист и психолог.

Свали документа

3 съвета за нов сайт на организацията ни

Статията "3 съвета за нов сайт на организацията ни" на сдружение "Образование без раници" показва начините по които малки граждански или бизнес организации могат да създадат собствен уебсайт, без особени ресурси, време и специализирани умения.

Свали документа

2020 Report on International Religious Freedom: Bulgaria

Доклад за свободата на вероизповедание в България: 2020

Докладът разглежда демографските и правни аспекти на свободата на вероизповедание в страната, обществените нагласи и правителствените мерки за запазването й.

Линк към страница

131 идеи за овластяване в прехода към устойчива градска мобилност

В наръчника можете да откриете практически примери и предложения за местните власти, университетите и образователните институции и бизнеса, които формират взаимодействията и индивидуалните избори на гражданите.

Линк към страница

Доклад на Отворено общество – София от проучване "Ковид-19 в ромски квартали в България (март – декември 2020 г.)

Докладът представя резултатите от теренно изследване на Институт Отворено общество – София в 9 ромски квартала и едно село с преобладаващо ромско население за ефектите от разпространението на Ковид-19 и противоепидемичните мерки върху жителите на подобни места.

Линк към страница

Обществени нагласи към равенството между мъжете и жените и насилието над жени

Преобладаващото мнозинство от българските граждани подкрепят равенството между мъжете и жените и смятат за неприемливи различните форми на насилие над жени – вербални, физически и емоционални. Над 90% от анкетираните считат равенството между мъжете и жените за основно човешко право, приемат го за необходимо условие за постигане на по-справедливо общество и са съгласни, че мъжете и жените трябва да получават еднакво заплащане за една и съща работа.

Линк към страница

Доклад от проект ИНОЕЪР "Дизайн семинар за съвместно генериране на стимули за преминаване към устойчив транспорт"

Семинарът е част от проект ИНОЕЪР "Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда. Задачата на семинара е да се открият стимули, които да мотивират гражданите да се откажат от ежедневното използване на автомобил и да използват устойчив транспорт в града.

Линк към страница

Базов анализ на дарителството в образованието

Идеята на настоящия кратък анализ е да бъде база за дискусия с всички активни НПО, работещи в сферата на образованието, с цел съвместни действия за повече финансова устойчивост на целия сектор.

Линк към страница

Базов анализ на общинските бюджети за образование

Целта на анализа е да послужи като основа за дискусия с всички активни НПО, работещи в сферата на образованието, с цел съвместни действия за повече финансова устойчивост на целия сектор. Анализът е изготвен в рамките на проект “Образование без раници: подкрепа за образование на световно ниво. Устойчиви местни партньорства, фондонабиране и организационно развитие”.

Линк към страница

Оценка на ролята на централната и местната власт при предоставянето на социалните услуги в контекста на новото законодателство

Анализът прави задълбочен преглед на ролята на централната и местната власт в предоставянето на социални услуги в България, в търсене на оптимални решения при влизането в сила и прилагането на новия Закон за социалните услуги.

Свали документа

Наръчник за подпомагане работата на професионалисти за превенция и борба с насилието в името на честта

Наръчникът е предназначен за правозащитни, законодателни и правораздавателни институции, местна власт, изследователи, социални работници, учители, общопрактикуващи лекари, учители, здравни медиатори.

Свали документа

Медийни и онлайн наративи, фалшиви новини и тенденции за дезинформация, засягащи ромите в България

Настоящият доклад разглежда враждебните взаимоотношения между онлайн медиите и ромите през призмата на фалшивите новини и дезинформацията.

Линк към страница

Как крайнодесните послания в интернет достигат и влияят на българските младежи

Проучването разглежда как и кои крайнодесни послания достигат до младите хора у нас и предлага решения за противопоставянето на опасното им влияние.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, обзорен брой 12 (204) за 2020 г.

Теми на броя: 1.Съдът в Страсбург осъди България за прекомерни съдебни разноски, възложени върху неправителствена организация по дело от обществен интерес 2.Правна помощ 3.Съдебни дела 4.От съдебната зала 5.По света 6.От медиите

Линк към страница

Как да посрещаме зрително затруднени хора в болнично заведение

Три минутното видео „Как да посрещаме зрително затруднени хора в болнично заведение/How to welcome visually impaired people to the hospital?" показва често срещани ситуации в ежедневните медицински дейности: различните видове зрителни увреждания, прием в болнично заведение, консултации и ориентация в болнична стая. То е предоставено от Европейската референтна мрежа по редки очни болести (ERN-EYE), адаптирано е на български език по проект „Зрение и covid—19“ и е предназначено за здравни професионалисти.

Линк към страница

Справочник за замърсяването на въздуха

Документът дава разбираемо обобщение на факторите, влияещи върху нивата на различни замърсители в атмосферата и как неблагоприятното им въздействие може да бъде премахнато или ограничено, за да се подобри качеството на въздуха в градовете в краткосрочен и дългосрочен план. Справочникът съдържа също стандартите за качество на въздуха от Европейския съюз и Световната здравна организация (СЗО) и информация за това как замърсяването на въздуха може да повлияе човешкото здраве, екосистемите и биологичното разнообразие, изменението на климата и културното наследство. Освен това, представя вече разработените системи за мониторинг на качеството на въздуха в София, както и стратегии за управление на качеството на въздуха и добри практики от различни държави по света.

Свали документа

Европейски и глобален опит с транспорт при поискване, ниско емисионне зони и такса задръстване

Innovative Demand Responsive Green Public Transportation for Cleaner Air in Urban Environment. Best Practice Analysis on Common Global Initiatives

Докладът предлага анализ на най-добрите практики за общи глобални инициативи за транспорт при поискване като услуга в Европа и света. Документът съдържа общ преглед на основните тенденции във въвеждането на зелен обществен транспорт при поискване, комбинирано с подхода „мобилността като услуга“ (MaaS) като нискоемисионни зони, такса за задръстване и зелени коридори. Анализът дава насоки за прилагане на тестваните решения, предизвикателствата, които те адресират, основни констатации, резултати и научени уроци.

Линк към страница

Дарителството в България през 2019 г.

Проучване и анализ на Български дарителски форум показва, че годината преди началото на пандемията от COVID-19 е белязана от пореден спад в дарителската активност в България. През 2019 г. фондации, компании, еднолични търговци и физически лица са дарили общо 98 916 246 лв. или 1,2 млн. лв. по-малко отколкото през 2018 г.

Линк към страница

Наръчник и инструментариум за професионалисти за цялостна интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки

Наръчникът е за професионалисти, които работят в сферата на миграционните процеси и интеграцията на млади жени, търсещи убежище и бежанки чрез цялостна социално-трудова интервенция.

Линк към страница

The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change: responding to converging crises

Доклад за 2020 на "Лансет" за връзките между промените в климата и здравето: в отговор на сближаващи се кризи

Докладът е достъпен за регистрирани читатели

Линк към страница

Политиките за ранно детско развитие в България се нуждаят от спешна реформа

Докладът се фокусира върху ситуацията в образованието, грижите, здравеопазването и социалните услуги за българските деца от ромски произход на възраст от 0 до 8 години. То включва анализ на документи и качествено и количествено изследване на терен в местни общности в Кюстендил, Монтана, Розино, Шумен, Сливен и община Тунджа.

Линк към страница

Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19

Сборник от материали за национален форум по темата.

Свали документа

Мобилен подход за социално-педагогическа работа със семейства в риск

В настоящата монография се прави опит да се подкрепи процеса на разработване на практически модели, чрез които да се утвърждава нова култура на социално-педагогическа работа с уязвими групи в страната. Целта е да се намалят случаите на изоставяне на деца и настаняването им в институции, да се ограничи насилието и недостатъчната грижа за тях.

Свали документа

Обществени нагласи към бежанците и хората, търсещи закрила в България

Проучванията показват, че основните страхове спрямо бежанците са страх от извършване на престъпления, страх от разпространение на културни и религиозни вярвания на бежанците и едва на трето място страх от разпространение на болести.

Свали документа

Наръчник за организиране и провеждане на дистанционни занимания за хора с интелектуални затруднения

Наръчникът представя опита от дистанционната програма на Дневния център и съвместната ни работа с Шоколадова къща „Станимира“, така че да бъде полезен и на други колеги, организации и социални услуги. Наръчник за организиране и провеждане на дистанционни занимания за хора с интелектуални затруднения. #ресурсниматериали

Свали документа

Наръчник за превенция на домашното насилие за деца в предучилищна възраст

Предназначението на наръчника е да помогне за преодоляване на негативните последици от домашно насилие чрез адекватен, навременен и интегрален подход от страна на професионалистите. Той информира децата за това какво е домашно насилие, насочва ги как и къде да търсят помощ. В него има информация и за мерките, които могат да бъдат предприети съгласно закона от родители, учители и професионалисти. Наръчникът е съобразен с възрастовите особености на малките деца и е с подходящи текстове и илюстрации. Може да се използва и от педагози и родители.

Свали документа

Кои са каналите, платформите и инфлуенсърите, определящи нагласите, поведенията и ценностите на младежите?

Ново изследване на УНИЦЕФ хвърля светлина върху медийното потребление на децата и младите хора в България. Автори на статията: Георги Здравчев, изследователска агенция ЕСТАТ Ивайло Спасов, УНИЦЕФ България Проучването е насочено към медийните навици и практики на децата и младите, популярните личности в Интернет, както и степента, в която дигиталните технологии им помагат да изразят себе си и да реализират индивидуални и общностни цели.

Линк към страница

Пътеводител за проверка на факти в дигитална среда

Наръчникът обхваща насоки за работа с търговския и имотния регистър, как да се проследява собствеността на даден сайт, произход на снимки и видеа, как да се използва геолокация за проверка на снимки и др. Описани са и няколко казуса, които разглеждат стратегиите на „троловете“ в провеждане на дезинформационни кампании в интернет.

Линк към страница

Как COVID 19 се отрази на процеса на деинституционализация в България

Целта на проучването е да се определят сферите на въздействие на извънредното положение и тези, върху които ефектът е най-негативен, за да се предприемат мерки за намаляване на въздействието на пандемията.

Свали документа

Resources for Civil Society of the the International Civil Society Centre

Ресурси за развитие на гражданското общество

Страницата предлага база данни с възможност за търсене, която обхваща повече от 10 години работа на членове от мрежата на възпитаниците на Bosch Alumni Network, както и от организации и учени, подкрепяни от Фондация Robert Bosch. Академичните публикации, списания, политически документи, проучвания, ръководства, наръчници, пътеводители, доклади за проекти, записи на уеб семинари и мултимедии са представени и индексирани с отворена система от тагове. „Нашата цел е да осигурим лесен достъп до голям архив от ресурси, предоставящи солидни знания за работещите с организации на гражданското общество“. Съдържанието ще бъде полезно за активисти, преподаватели, фасилитатори, мениджъри от всички нива на опит и географско местоположение.

Линк към страница

Разказване на истории и алтернативни методи за комуникация при грижата за хора с деменция

Ръководството съдържа кратко представяне на най-честите случаи на проблемно общуване, описва как разказването на истории и алтернативните методи за комуникация могат да се използват при тези ситуации и представя инструкции „стъпка по стъпка“ как членовете на семейството могат да общуват с хората с деменция.

Линк към страница

Национално представително проучване за Обществени нагласи към гражданските организации 2020

Един от основните изводи от проучването е, че според обществените нагласи държавата и гражданските организации трябва да работят в сътрудничество за решаването на различни социални проблеми, но в този процес НПО трябва непрекъснато да упражняват натиск над държавата, защото тя a priori е склонна да злоупотребява с правата на гражданите.

Линк към страница

Места за помощ и подкрепа на пострадали от насилие в България

Списък на кризисни центрове и консултативни кабинети, предлагащи помощ за пострадали от насилие в България.

Свали документа

Индексът за устойчивост на НПО в България бележи спад за 2019 година

Индексът проследява развитието на гражданския сектор в 24 държави от Централна и Източна Европа и Евразия вече 23 години. Индексът за устойчивост на неправителствените организации в България за 2019 г. е 3.5 (развиваща се устойчивост). Това означава влошаване за втора поредна година. Спад през 2019 има в пет от общо седем наблюдавани области: правна среда, организационен капацитет, финансова устойчивост, застъпничество и обществен престиж.

Свали документа

Пети Социален петък

„Социални петъци“ е инициатива на група граждански организации, с цел обсъждане на важни въпроси за адекватно прилагане на Закона за социалните услуги. Участниците в дискусииите са доставчици на социални услуги за деца и възрастни с увреждания, за деца и семейства, за възрастни хора, за хора в риск, както и представители на общини.

Свали документа

Трети Социален петък

Темата е "Планиране на социалните услуги и Национална карта на услугите според Проект на Наредбата за планиране на социалните услуги.

Свали документа

Създаване на споделена зеленчукова градина. Наръчник за граждани и институции.

Това не е наръчник за отглеждане на земеделски култури, а наръчник за ангажирани граждани, които искат да направят споделена зеленчукова градина за своя квартал, както и за институции, които да разберат как да им съдействат. Той съдържа информация за ползите от тези градини, интересни факти за връзката между споделените зеленчукови градини и намаляването на замърсяването, ценни съвети и конкретни стъпки за създаване на споделена градина, както и полезни линкове и приложения за управление и развитие на градината.

Свали документа

Четвърти Социален петък

Темата е "Насочване за ползване на социалните услуги според проект на Правилник за Прилагане на Закона за социалните услуги".

Свали документа

Втори Социален петък

Темата е "Трансформиране на социалните услуги по новия ред на ЗСУ".

Свали документа

Първи Социален петък

Темата е "Новият ред за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план".

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 5 (197)

В новия брой 5 (197) на месечния информационен бюлетин на ПДИ можете да прочетете: 1. Анализи: Състоянието на достъпа до информация ‘2019 Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ ...

Линк към страница

Социалните услуги в общността в условия на извънредно положение. Проучване сред професионалисти

Целта на изследването е да проучи актуалните практики в социалните услуги и да очертае възможни препоръки за адаптиране на социалната работа към една бъдеща продължаваща ситуация на социална дистанция.

Свали документа

Здраве и безопасност на работещите в сектора на социалните услуги по време на мерките срещу Ковид-19. Препоръчителни действия

Наръчникът дава насоки как да се подкрепят работещите в социалната сфера и да им се дадат правомощия безопасно да обслужват децата, семействата и общностите по време на пандемията от Ковид-19. Тези указания са предназначени за правителствени и неправителствени организации, работещите в социалния сектор и техните ръководители.

Свали документа

Report on the Situation of Visual Health in Bulgaria. Summary

Доклад за състоянието на зрителното здраве в България. Резюме

Целта на доклада е да послужи като материал за дискусии между професионалисти офталмолози, хора с нарушено зрение и съответните институции, ангажирани с проблемите на зрителното здраве.

Линк към страница

Моят герой си ти. Как децата могат да се борят с КОВИД-19

Книгата „Моят герой си ти“ е позитивна история, написана от и за децата по целия свят, засегнати от пандемията от COVID-19.

Свали документа

Ръководство за виртуален мониторинг на деца, техните семейства и услуги за резидентна грижа по време на пандемията COVID-19.

Ръководството е изработено в подкрепа на специалистите, които работят с уязвими деца и семейства.Тяхна професионална отговорност е да бъдат информирани относно работата по случай и увеличаващия се риск за закрилата на децата по време на спешна ситуация. Предложен е конкретен примерен план за дистанционно наблюдение, с ясни цели и методи на комуникация, с оценка на актуалното състояние и потребностите от информация и подкрепа.

Свали документа

Анекс към техническата бележка на Междуведомствената работна група относно "Закрила на децата по време на пандемията Ковид-19: Деца и алтернативна грижа". Ключови подходи на реакция.

Наръчникът предоставя полезни съвети за осигуряване на непрекъснатост на услугите за деца, с участието на всички заинтересовани страни - деца, младежи, семейства, правителства, граждански сектор, донори и други. Изведени са най-ефикасните подходи за ангажиране на деца, семейства, настойници и общности, вкл. и религиозни лидери, за работа с всички сектори и правителства, както и на дарители. Предложени са много източници, които могат да бъдат използвани за превенция, интервенция, застъпничество и пряка работа със заинтересованите страни.

Свали документа

Закрила за децата по време на пандемията от Ковид -19. Деца в алтернативна грижа. Мерки за незабавна реакция

Наръчникът поставя фокус върху ефекта на пандемията върху децата, които са най-уязвимата група, поради зависимостта им от уменията за справяне и устойчивостта на семейството, малката общност и обществото в цялост. Описани са рисковете за децата и причините за тези рискове по отношение на психичното им здраве, рисковете от насилие и неглижиране, рисковете от социално изключване и отделяне от семействата им. Предложени са мерки в посока застъпничество към правителствата, сътрудничество между секторите и правителствата и осигуряване на минимални стандарти за закрила на детето и специфични програми по отношение на тяхното здраве, хигиена, хранене и образование на децата в условията на Ковид – 19.

Свали документа

Травмата от COVID - 19. Разбиране и справяне с травмата от пандемията

Материалът популяризира разбирането си за „нормалността“ на травмата и свързаните с нея интензивни чувства и преживявания на несигурност, изключеност, страх за здравето и живота ни, страх за близките ни, за финансовата ни стабилност, които всеки човек изпитва, независимо от възрастта, житейския и професионалния си опит.

Свали документа

Специализирана информация: закрила на децата по време на пандемията от коронавирус (вариант 1)

Целта на настоящата инструкция е да помогне на работещите по закрила на детето да реагират по-добре на деца в риск по време на пандемията от Ковид-19. Документът е насочен към закрилата на деца и младежи в алтернативна грижа, извън семейната среда, като предлага начини за планиране на подкрепата, за осигуряване на безопасна среда и закрила за деца в различен риск – деца в алтернативна грижа, деца, които живеят на улицата, младежи, които са напуснали системата на грижа и онези, които живеят самостоятелно.

Свали документа

ЗДРАВЕЙ! Аз съм ВИРУС, братовчед на грипа и настинката

Материалът е подходящ за малки деца и включва лесна за разбиране информация за вируса, правилата за хигиена и внася сигурност, че възрастните се грижат за детето и ще се справят с болестта.

Свали документа

На 3 крачки разстояние

Предложения за хората, които се грижат за деца и младежи с увреждания. Материалът предлага лесни за изпълнение игри и състезания за забавна карантина, в които има учене, безопасно общуване и приспособяване към правилата за социална дистанция в семейството и в услугите за деца и младежи.

Свали документа

Доклад за състоянието на зрителното здраве в България. Резюме

Докладът е част от проект „Визия за зрение“. Целта е извършеният анализ да послужи за отправна точка за информиран дебат с експерти в очното и зрителното здраве, с лица със зрителни нарушения, с отговорните институции.

Линк към страница

Живот с притеснение и тревожност в условията на глобална несигурност

Psychology Tools предоставят най-новото си ръководство с практически упражнения за справяне с притесненията и тревогите ни в периоди на несигурност.

Свали документа

Доклад за състоянието на зрителното здраве в България

България е сред страните, чиито непосрещнати нужди в очното и зрително здраве са средно над 4 пъти спрямо тези, в държавите с висок доход, като потребностите сред необлагодетелстваните групи от населението надвишават многократно това число. Липсва установен механизъм за координация на централно и местно административно ниво между здравния, социалния и научно-образователния сектор, осигуряващ мерки за ограничаване на слепотата и гарантиращ правата на засегнатите.

Линк към страница

Интернет ресурсни занимания за хора с интелектуални затруднения

Избрани ресурси и идеи за използването им от екипът на фондация „Светът на Мария

Свали документа

Lessons Learned and Best Practices from the Czech Republic: COVID-19

Извлечени поуки и добри практики от Чешката Република: Ковид-19

Докладът представя обща, моментна (за м. март 2020 г.) снимка на предприетите медицински, социални и икономически мерки и инициативи в борбата срещу пандемията COVID-19 с фокус върху (а) мерките и реакциите на държавата, представени във времева рамка, (б) реакциите и отговорите на гражданското общество, насочени към уязвими групи възрастни хора, хора на „първа линия” и др. и (в) добрите практики и неуспехите на държавните институции и правителство.

Свали документа

Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak

СЗО: Поглед към психичното здраве и психосоциалните аспекти на кризата по време на COVID-19

Наръчникът представя тридесет практически послания и съвети на Световната здравна организация в подкрепа на психичното здраве и работа с психосоциалните аспекти на кризата с COVID-19. Документът включва послания към населението, здравните специалисти, ръководители екипи и мениджъри на здравни институции, предоставящите грижи за деца, възрастните хора, лицата със здравословни проблеми и техните помагащи, както и към хората в изолация.

Свали документа

Насоки за родители и професионалисти. Изготвяне на индивидуална програма за занимания в домашни условия за човек с интелектуално затруднение в ситуация на изолация в дома си

Настоящите насоки имат за цел да подпомогнат хората с интелектуални затруднения, които са в дома си и нямат възможност да излизат и да участват в различни дейности, поради ограниченията на извънредното положение и заплахата от разпространение на COVID – 19

Свали документа

Родителство в условията на COVID-19, част 1

Практически съвети за родители по време на COVID-19. Част 1 от 6. Време за общуване.

Свали документа

Родителство в условията на COVID-19 , част 2

Практически съвети за родители по време на COVID-19. Част 2 от 6. Бъдете позитивни.

Свали документа

Родителство в условията на COVID-19, част 3

Практически съвети за родители по време на COVID-19. Част 3 от 6. Осигурете структура.

Свали документа

Родителство в условията на COVID-19, част 4

Насоки за родители по време на COVID-19. Част 4 от 6. Лошо поведение.

Свали документа

COVID-19 и насилието над жени. Какво може да направи здравната система

Насоките са създадени от Световната здравна организация.

Свали документа

Родителство в условията на COVID-19, част 6

Практически съвети за родители в условията на COVID-19. Част 6 от 6. Как да разговаряте за COVID-19?

Свали документа

Родителство в условията на COVID-19, част 5

Практически съвети за родители в условията на COVID-19. Част 5 от 6.

Свали документа

Наръчник за оцеляване с ученици в карантина

Наръчникът предлага десетдневна семейна програма за занимания с деца по време на карантина.

Свали документа

Дистанционната програма на Дневен център „Светове“. Трудови дейности за хора с интелектуални затруднения

Дистанционната програма е специално разработена за периода на извънредно положение във връзка овладяване на епидемията от Covid 19, за да не прекъсва подкрепата за хора с интелектуални затруднения.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 3 (195)

В броя четете: Достъп до информация във време на извънредно положение; трудно или лесно се получава достъп до четири индивидуални административни акта чрез заявления за достъп до информация по електронен път от съда; Промениха ли се практиките по достъп до информация с новото ръковоство в община Видин; изпълняват ли задълженията си по ЗДОИ библиотеките в страната; подадени жалби срещу откази за предоставяне на информация; новини от света.

Линк към страница

SARS-Cov 2: Заплаха/ Справяне/ Защитно оборудване. Насоки за служители от социални услуги.

Настоящите мерки и указания са преведени от немски и адаптирани към българските условия. Те са съставени на база валидни към 29.03.2020 г. общи насоки на немското законодателство и не отразяват изискванията на българските здравни власти. Те са ценни с ясната си структура и насоченост конкретно към социалните услуги.

Свали документа

Насилието в България

Доклад на Министерството на труда и социалната политика от проведено национално представително изследване на тема "Насилието в България". В рамките на проучването са обхванати различни заинтересовани страни/целеви групи, имащи отношение по темата с насилието, основано на пола и домашното насилие, като: експерти от различни области, работещи по превенция и случаи на насилие; потребители на услуги за превенция на насилието, основано на пола и домашното насилие, работодатели, както и пълнолетното население на страната.

Линк към страница

Регионални профили: показатели за развитие

Изследването дава информация за развитието на областите в страната. Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

Линк към страница

Индикативна програма за 2020 година на Национален фонд Култура

Индикативната програма съдържа параметрите и графикът, по който ще се проведат конкурсните програми през годината, заседанията на Управителния Съвет на НФК, както и описанието по сесии и модули за всеки планиран конкурс.

Линк към страница

Council of Europe Strategic Action Plan for Roma and Traveller Inclusion (2020-2025)

Стратегически план за действие на Съвета на Европа за приобщаване на ромски и номадски общности (2020-2025)

Новият план засилва и надгражда напредъка, постигнат от Тематичния план за действие на Съвета на Европа за приобщаване на ромите и пътуващите/неуседналите общности (2016-2019 г.), в борбата с предразсъдъците, дискриминацията и престъпленията срещу тях, с новаторски модели за решения на местно ниво и приобщаващи политики.

Линк към страница

10 успешни регионални проекта финансирани от Европейския съюз

Защо си струва да си член на клуба ЕС? Не толкова отдавна в интернет се появи и разпространи съобщение: „Представете си, че можете да станете член на клуб, в който срещу 300 евро годишна такса получавате: мир, икономически просперитет, гарантирани човешки права, свободно пътуване и работа навсякъде в рамките на клуба, свободно движение на стоки, слуги и капитали, подкрепа за изоставащите региони… Имаме страхотна новина за вас - Клубът съществува и се нарича Европейски съюз“. Повече от 90% от бюджета на ЕС финансира реални дейности на местно ниво. В основата на това финансиране са Кохезионната и Общата селскостопанска политика на ЕС, които заедно формират повече от 70% от бюджета на ЕС и чрез различни фондове подпомагат заетостта, доходите, инвестициите, развитието на инфраструктурата, опазването на околната среда.

Свали документа

Нови проучвания на фестивалния и круизен туризъм в Дунавския регион

Carrying out Studies on Festivals in the General Context of Danube Region Tourism Development

Carrying out Studies of the Danube Region Cruise Tourism development

Проучванията предоставят подробна, надеждна и актуална информация за приноса на фестивалите и круизния туризъм за развитие на турзма в страните, участващи в Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

Линк към страница

Eurostat regional yearbook 2019

Статистически годишник на Евростат за 2019

Статистическият годишник на Евростат обхваща широк спектър от статистически теми, които влияят върху политическите решения в страните от ЕС.

Линк към страница

Околната среда в Европа - състояние и перспективи за 2020 г.

Това е шестият доклад от поредицата „Околната среда в Европа — състояние и перспективи“, В настоящото издание за 2020 г. се установяват сериозни различия между състоянието на околната среда и съществуващите краткосрочни и дългосрочни цели на политиката на ЕС.

Свали документа

Обзор на образованието и обучението за 2019 г. - България

Обзорът на образованието и обучението за 2019 г. включва двадесет и осем отделни доклада за държавите. Той се основава на най-актуалните количествени и качествени данни, за да представи и да направи оценка на най-важните нови и съществуващи мерки на политиката във всяка държава — членка на ЕС. Така той допълва съществуващите източници на информация, които предоставят описания на националните системи за образование и обучение.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма достъп до Информация, брой 11 (191)

В новия брой на месечния електронен бюлетин на ПДИ ще прочетете дали ще има постоянна Правна комисия в новия ОбС във Варна?; Как достъпът до информация спечели изборите в Ямбол; за Свилен Димитров и неформална група "Протест Силистра"; новини от съдебната зала; международни новини и преглед на печата за месец ноември.

Линк към страница

Индекс за медийна грамотност 2019

Индексът оценява потенциалната устойчивост към разпространението на фалшиви новини в 35 европейски държави, като се използват индикатори за медийна свобода, образование и доверие между хората.

Свали документа

Съвет за развитие на гражданското общество

Брошурата представя основните етапи, по които ще се сформира Съветът за развитие на гражданското общество.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 10 (190)

В октомврийския брой на Информационния бюлетин на ПДИ четете: прозрачни ли са районните администрации на Столична община и как отговарят на заявленията за достъп до информация; новини от съдебната зала; как информация, поискана за едно и също, но в различно време, се оказва различна; преглед на печата.

Линк към страница

Материали за обучение по обществени консултации и взаимодействие между администрацията и гражданското общество

Материалите представят принципи и практики за прилагане на инструментите за взаимодействие между администрацията и гражданското общество при вземане на управленски решения, с акцент върху обществените консултации (планиране, провеждане и оценка).

Линк към страница

CAF World Giving Index – Ten years of giving trends October 2019

10 години Световен дарителски индекс

Докладът „10 години Световен дарителски индекс“ на британската организация Charities Aid Foundation (CAF) представя обобщени данни от проучвания на дарителството и доброволчеството в 128 държави за периода от 2009 до 2018 година, като очертава по-дългосрочните тенденции.

Линк към страница

Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество

С правилника се уреждат структурата и организацията на дейността на Съвета за развитие на гражданското общество, както и правилника и правилата за избор на Съвета. Съветът е консултативен орган към Министерския съвет за разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. Съветът организира и осъществява дейността си въз основа на разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Свали документа

Наръчник за гражданско участие

Основна цел на този Наръчник е да ориентира и подпомогне гражданите и техните организации в диалога им с публичните власти. Предназначен е за национални и местни граждански организации, но може да бъде от полза и за публичните институции. Цел на Наръчника е да допринесе за създаването на благоприятна среда за гражданско участие в процеса на вземане на решения, като представи принципи, насоки, инструменти и механизми за участие. Стремежът е да се насърчи включването в процеса на формиране на публични решения, като се обобщи и предостави в удобен, практичен вид наличното знание и практика в областта, и се представят нови и експериментални форми на участие.

Свали документа

Практически наръчник и инструментариум за по-добро регулиране

В наръчника са представени анализи на добри международни практики и подходи за по-добро регулиране. Те могат да подобрят процеса на изготвянето на нови или подобряването на действащите политики и законодателство.

Линк към страница

New Cultural Routes of the Council of Europe brochure and leaflet, 2020 edition

Нови Културни маршрути на Съвета на Европа за 2020

Изданието включва 5 нови културни маршрута, определени през 2019 г.

Линк към страница

Sustaining Civil Society. Lessons from Five Pooled Funds in Eastern Europe

Укрепване на гражданското общество. Примери от пет обединени фонда в Източна Европа

Докладът предлага анализ на дългосрочното въздействие на инвестициите в подкрепа на гражданското общество в Източна Европа.

Линк към страница

Индексът за устойчивостта на неправителствените организации в България през 2018 г.

Индексът показва влошаване на финансовата устойчивост и публичният престиж. Подобряват се секторната инфраструктура и организационният капацитет. За 2018 г. индексът е 3.4 (развиваща се устойчивост), което означава леко влошаване на показателя спрямо предходната година (3.3).

Свали документа

Наръчник по антидискриминационно право

Наръчникът представя правните аспекти на дискриминацията и механизмите за правна защита срещу тях. Изложението е насочено преди всичко към непрофесионалисти, но съдържа и информация, предназначена за практикуващи юристи.

Линк към страница

Наръчник за привличане на гражданска ангажираност (crowdsourcing) и на гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)

Наръчникът съдържа информация и препоръки за прилагането на тези два иновативни инструмента, в какви случаи могат да се използват и биха били най-ефективни и къде публичните институции могат да търсят необходимия ресурс за набавяне на информация, организиране на инициативи или достъп до ИТ експертиза.

Свали документа

Ромите в практиката по Закона за защита от дискриминация

Текстът предлага анализ на 14-годишната практика по Закона за защита от дискриминация на всички съдилища, разглеждащи дела по него, както и на Комисията за защита от дискриминация от влизането в сила на закона през 2004 г. до края на 2017 г. Проучването е фокусирано върху дела, касаещи дискриминация въз основа на два от защитените по този закон признаци - етническа принадлежност и раса. То ще е от полза както за практикуващи юристи, така и за преподаватели, студенти и всеки друг, който иска да научи повече за антидискриминационното право и дискриминация спрямо ромите.

Линк към страница

Добри практики за борба с дискриминацията срещу ромите България

Докладът представя примери за добри практики - решения на съдебни и други органи по дела за дискриминация срещу роми, както и практически подходи, насочени към премахване на системната дискриминация срещу ромите.

Линк към страница

The Global Disinformation Order 2019. Global Inventory of Organised Social Media Manipulation

Глобалната дезинформация през 2019. Състояние на организираната манипулация на социалните медии

Докладът представя резултатите от мониторинг и анализ на глобалната организирана манипулация на социалните медии от правителства и политически партии както и кибер заплахи в 70 страни. Анализирани са тенденции в кибер пропагандата, както и съпътстващите ги инструменти, стратегии и ресурси.

Свали документа

Пътеводител „Ученическото самоуправление. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?”

Целта на пътеводителя е да покаже, че ученическото самоуправление може да бъде лесно и интересно, ако в него се включат със своите компетентности всички участници: учениците, учителите, родителите, училищното ръководство, бизнеса, общностите и институциите на местно ниво и структурите на гражданското общество.

Линк към страница

Наръчник за младежки работници, координатори на доброволци и обучители "Свободни да бъдем себе си"

Наръчникът съдържа пояснения на различни термини, когато се работи по темата за равенство на половете. Основна роля е отредена на създаването на защитено пространство, при организиране на събития, обучения, семинари и работа с доброволци, както и на разнообразни неформални методи за работа с различни аудитории.

Свали документа

Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването й към Европейския съюз

Документът е проблемно-ориентиран и е изготвен като отправна точка в процеса по разработване на Националната програма за развитие: България 2030. С него се цели да бъдат идентифицирани проблемни области и пропуски в политиките за развитие, които след това да бъдат адресирани със съответните мерки в стратегическия документ.

Свали документа

DROUGHT RISK. The Global Thirst for Water in the Era of Climate Crisis

Риск от засушаване. Глобален недостиг на вода в ерата на климатична криза

Проучването оценява риска от настъпване на суша за градове, области, в които се отглежда царевица, ориз и пшеница, влажни зони, електроцентрали и региони, в които има политически конфликт, свързан с наличието на вода.

Свали документа

Твоята храна

Полезна малка книжка за това как да предотвратим хранителните отпадъци. Наръчник и бележник със съвети по темата за предотвратяване на хранителните отпадъци.

Линк към страница

Кратък обзор на общински програми за финансиране на местни проекти през 2019 г.

Обзорът представя накратко 25 програми за финансиране на местни проекти в 15 общини в нашата страна със срокове и линкове. Чрез посочените линкове обзорът предоставя възможност за запознаване с общинската нормативната уредба за организиране на тези програми, дава представа за добрите практики от тяхното реализиране.

Свали документа

КР-Финансов отчет за 2018 г. на Дружество за защита на животните - Шумен

Лошо заснет документ, не се чете годината. Освен този пост има два други пак от юни 2019 за отчети за 2018 г. Единият е "отчет за приходи и разходи", а другият е "счетоводен баланс".

Свали документа

Демокрация и гражданско участие. Обществени нагласи през 2018 г.

Трето национално представително изследване „Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2018 г.“. Изследването проследява тенденциите в обществените нагласи към три от основните ценности на Европейския съюз: демокрация, върховенство на правото и защита на човешките права.

Свали документа

Roadmap for the Danube Region. Strengthening regional development through the Cultural Routes of the Council of Europe

Пътна карта на Дунавския регион. Укрепване на регионалното развитие чрез Културните маршрути на Съвета на Европа

Пътната карта на Дунавския регион предлага основна информация и препоръки на експерти за по-добро осъществяване на културните маршрути в региона на р. Дунав.

Линк към страница

Черноморски съвместни действия: преглед на инициатива за регионално сътрудничество в периода 2015–2018

Black Sea Synergy: review of a regional cooperation initiative - period 2015-2018

Документът е преглед на резултатите от изпълнението на Черноморските съвместни действия, представя полезността на инициативата, приноса й за регионалното сътрудничество и нейния потенциал. Прегледът разглежда положителните развития в областите син растеж, морска политика, морски изследвания и нововъведения, рибарство, защита на околната среда и промяна на климата, трансгранично сътрудничество и участие на гражданското общество. Представени са накратко десетките финансирани проекти от ЕС през този период. Полезен е и списъкът с факти "ЕС подкрепя по-добро сътрудничество в Черноморския регион" на http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/factsheet_blackseasynergy_2019_en_interactif.pdf

Линк към страница

Routes4U e-learning | Module 1 The Cultural Routes of the Council of Europe

Електронно обучение "Твоите маршрути". Модул 1 от Културни маршрути на Съвета на Европа

Първият модул на обучителния курс представя програмата "Културните маршрути" на Съвета на Европа с акцент върху макрорегионалните особености на маршрутите.

Линк към страница

Global Gender Gap Report 2018

Доклад за различията между половете за 2018

Докладът представя индексът за различия между половете в глобален мащаб в четири основни области: здравеопазване, образование, икономика и политика.

Линк към страница

Programme of the Eight Psychodrama Festival in Plovdiv, Bulgaria

Програма на осми фестивал по психодрама в Пловдив


Свали документа

Българската младеж 2018/ 2019

Изследвания за младежта в Югоизточна Европа 2018/ 2019“ в международен младежки изследователски проект, проведен едновременно в десет страни от Югоизточна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия и Словения. Основната цел на изследването е да идентифицира, опише и анализира младежките нагласи и модели на поведение в съвременното общество. Младото поколение в България показва нарастваща европейска идентичност, растящи признаци на национализъм и по-силен страх от социални несправедливости. Днешните млади са по-социални, може би по-прагматични, по-оптимистични, по-отдалечени от гражданска и политическа активност и все повече отлагащи напускането на родителския дом.

Линк към страница

Participatory Urban Agriculture. Good Practices Catalogue

Споделено градско земеделие. Каталог на добри практики

Предназначението на каталога е да подобри обществените услуги, да направи привлекателно гражданското участие в градското земеделие в Дунавския регион и да подобри устойчивото развитие на градовете.

Линк към страница

Доверието в неправителствените организации в България

Неправителствените организации в България могат да разчитат на доверие и подкрепа за дейността си на около 1 милион и 200 хи­ляди пълнолетни граждани. От тях активните поддръжници са малко над 200 хиляди. Според доклада от проучването, озаглавен „Доверието в неправителствените организации в България“, две трети от гражданите, които са имали преки впечатления от работата на НПО или са получили информация за тях от медиите, са формирали положително отношение към дейността им и са склонни да им се доверяват.

Линк към страница

Компостирай - насочени към природосъобразния начин на живот

Брошурата дава основна информация за процеса на компостиране и ползите от него, както и за основните стъпки в прилагането му в домашни условия.

Линк към страница

Крайречните гори – богатството, което не познаваме

Целта на доклада е да опише дейностите, изпълнени по проект "Крайречни гори", постигнатите резултати, организациите и хората, участвали с ентусиазъм в изпълнението на инициативата.

Линк към страница

Cultural Routes of the Council of Europe 2019

Културни маршрути на Съвета на Европа през 2019

"Културни маршрути" е програма на Съвета на Европа от 1987 година. Тя насърчава културното взаимодействие, туризма и дава транснационална преспектива към Европейското културно и историческо наследство.

Линк към страница

Discover EU

Открий ЕС

"Открий ЕС" е европейска инициатива, започнала в 2018 година, която позволява на 18-годишни младежи да пътуват в Европа и да се срещат с непознати култури, нови приятели и да усетят собствената си европейска идентичност.

Линк към страница

Рамсарските места в България

България е сред първите страни, присъединили се към Рамсарската конвенция за влажните зони (приета на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар, Иран). Това е първият международен договор, засягащ опазването на биологичното разнообразие. Целта е опазването и разумното ползване на влажните зони като местообитаниена водолюбиви птици, отчитайки ги като международен ресурс. Публикацията представа карта и описание на единадесетте Рамсарски места в България.

Линк към страница

Втори доклад на ЕК относно изпълнението на макрорегионалните стратегии на ЕС

Целта на настоящия доклад е двояка. Първо, в него се прави оценка на изпълнението на четирите МРС в настоящия оптимистичен икономически контекст, което може да помогне на държавите да подобрят подхода си за дългосрочно стратегическо сътрудничество. Второ, в него се разглежда възможното развитие на МРС в светлината на проектите на регламенти за периода след 2020 г.

Линк към страница

Стратегия за Дунавския регион: Истории на успеха

Целта на това издание е да покаже какво е постигнато заедно, на основата на сътрудничество в макрорегионален мащаб в Дунавския регион. Стратегията предоставя солидна интегрирана рамка, за да могат държавите и регионите да разрешават въпроси, които не могат да бъдат разглеждани по задоволителен начин поотделно, а вместо това изискват транснационални стратегически подходи, проекти и изграждане на мрежи. Тя позволява по-добро сътрудничество с цел подобряване на ефективността, влиянието и въздействието на политиките на европейско, национално и местно равнище, като се използват съществуващите политики и програми и се създават полезни взаимодействия между тях.

Линк към страница

Информационна кампания на НАП „Заплата в плик"

Кампанията е насочена към проблема с осигуряване на работещите върху по-малка сума от реално получаваната.

Линк към страница

Социално предприемачество: иновативни практики за подкрепа и успешни примери от мрежата на Reach for Change

Брошурата е полезно четиво за всеки стартиращ социален предприемач, както и за всяка неправителствена организация, която иска да управлява и разраства своя социален ефект.

Линк към страница

Наръчник за НПО „Защита на личните данни"

Целта на наръчника е да запознае неправителствените организации със специфичните изисквания и задълженията, които произтичат за тях от действащото законодателство след влизане в сила на Общия регламент относно защита на личните данни на 25 май 2018 г.

Линк към страница

Календар за православния пост през 2019 г.

На вниманието на организаторите на събития през 2019 г., по време на които се предлага храна и напитки на участниците.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 11 (179)

В новия брой на месечния електронен бюлетин четете: новини за актуалните съдебни дела; интервю с кмета на Белоградчик; борба за чист въздух в Благоевград; прокурорска проверка срещу гражданин, подавал заявления по ЗДОИ; международни новини; преглед на печата.

Линк към страница

Децата в училище – 48 незададени въпросa

Неформалното обединение "Професионална общност за приобщаващо образование" отговаря на някои важни въпроси, свързани с децата в училище, които родителите рядко задават на представителите на училищната институция. Въпросите са подбрани от членовете на Общността, в която участват директори, учители, психолози, логопеди, училищни медиатори и университетски преподаватели.

Свали документа

Антидемократичната пропаганда в България

Втора част. Медиите онлайн през 2017 г. Честотно измерване и анализ на съдържанието.

Свали документа

Социологическо проучване "Медии и външна политика. Мнения на българите"

Две трети от българските граждани - 63%, смятат, че медиите в страната са зависими в работата си. Това показва изследване на фондация „Конрад Аденауер" и „Алфа Рисърч" за свободата на медиите и доверието в международните институции и държави.

Свали документа

Работна програма за 2019 г. на програма "Европа за гражданите" 2014-2020 г.

Програма „Европа за гражданите“ за периода 2019 - 2020 г. е важен инструмент, чиято цел е европейските граждани да получат по-активна роля в определянето на бъдещето на ЕС.

Линк към страница

Информация за предотвратяване, разпознаване и преодоляване на последиците от насилието върху деца

Платформа на Национална мрежа за децата със съществуващи услуги в страната.

Линк към страница

Хоризонт 2030. Демографски тенденции в България

Сред важните цели на настоящото изследване е и да се направи обстойна демографска прогноза за България по населени места, до 2030 г., която да очертае картината в близко бъдеще и да бъдат предложени конкретни мерки и политики за подобряване на демографската ситуация в страната. Проучването включва и анализ на успешни демографски мерки и политики в Европа.

Линк към страница

Информационнен бюлетин на Програма Достъп до информация, брой 10 (178)

Новият брой на бюлетина събра поздравления и пожелания по повод 22 години от създаването на ПДИ; развитията по съдебни дела за достъп до информация; активността на гражданин от Дряново за увеличаване на достъпа до информация в общината; интервю с адв. Мария Шаркова по повод наградата "Златен ключ" 2018; преглед на медийното отразяване на темите, свързани с достъп до информация и прозрачност; новини от света.

Линк към страница

Как да помогна на дете, което се нуждае от закрила?

Описание на институциите, които са ангажирани със закрила на деца в риск.

Линк към страница

Да преподаваме с мисъл за бедността

В книгата си „Да преподаваме с мисъл за бедността" педагогът Ерик Дженсън разглежда влиянието на бедността върху детския мозък, как тя вреди на децата, семействата и общностите в Съединените щати. Той показва как училищата могат да подобрят академичните постижения и да подготвят за живота учениците в икономически неравностойно положение. Книгата разкрива: какво е бедността и как тя влияе на учениците; кои са двигателите на промяна на макрониво (в училищата) и на микрониво (в ученика); ефективни стратегии и начини да се приложат най-добрите практики във всяко училище, и как да се мобилизират необходимите ресурси, за да има промяна.

Линк към страница

Световен дарителски индекс на КАФ 2018

The CAF World Giving Index 2018. A Global View of Giving Trends

Световният дарителски индекс на КАФ е най-авторитетното проучване, което измерва щедростта в 146 държави. Сред тях България е на 126-мо място в света като Общият индекс на дарителство в България е по-висок от миналогодишния и се е увеличил от 19% на 22%.

Линк към страница

Ранното детско развитие в България

Изследване на системите подкрепящи ранното детско развитие, взаимовръзките и взаимодействието между тях и с родителите. Основната цел на проекта е да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7 г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход към грижата.

Линк към страница

The future evolution of civil society in the European Union by 2030

Бъдещото развитие на гражданското общество в Европейския съюз до 2030

Публикацията предлага анализ на основните предизвикателства пред гражданските организации, тенденциите и движещите сили за промяна и как потенциалните трудности могат да намерят решения.

Линк към страница

Проучване на нагласите на българските неправителствени организации спрямо анти-НПО реториката и начините за противодействие (2018)

Анти-НПО реториката се разбира като „целенасочени негативни медийни публикации и публични изказвания, атакуващи конкретни неправителствени организации (НПО) и гражданския сектор като цяло“. Целта на проучването е да установи доколко този процес е засегнал работата на гражданските организации и да събере мнения за това какво би било най-подходящото противодействие.

Свали документа

Помагало за определяне и опазване на птиците в горите

Изданието дава информация за 78 вида птици. Някои от описаните видове се срещат и в населените места на страната.

Линк към страница

Reflecting on Europe. How Europe is perceived by people in regions and cities

Да чуем Европа. Как се възприема Европа от хората в региони и градове

Докладът представя окончателните резултати от диалога и вслушването в мнението на хора от общини, регионални парламенти, местни власти, училища и университети. Това "упражнение по слушане" продължава от 2016 до 2018 г и е в сърцевината на дебата за бъдещето на Европа.

Линк към страница

Знаем ли какво е да си родител на тийнейджър в България?

Проучването е едно от първите, насочени към разбиране на нуждите и предизвикателствата, пред които родителите се изправят в този период от живота на техните деца. Изследването е част от по-голям проект на УНИЦЕФ, който обхваща шест страни от Централна и Източна Европа с използване на обща методологическа рамка. Този текст представя накратко резултатите от българската част от изследването.

Свали документа

Дарителството в България през 2017 г.

Анализ на Български дарителски форум за практики и тенденции в дарителството и корпоративната социална отговорност.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до информация, брой 9 (177)

Новият брой на бюлетина е посветен на Международния ден на правото да знам - 28 септември. Прочетете: интервюта с носителите на "Златен ключ" - Зорница Стратиева (Асоциацията на парковете в България), Елена Христова (гражданин), Емилия Димитрова (журналист), инж. Деян Иванов (кмет на община Белослав); обзор на събитията по света по случай 28 септември.

Линк към страница

Media Influence Matrix: Bulgaria. Technology, public sphere and journalism

Елементи на влияние върху медиите: България. Технологии, публична сфера и журналистика

Докладът разглежда влиянието на няколко фактора върху медиите в България - промени в публичните политики и регулации, източници на финансиране и влиянието им върху медийното съдържание и въздействието на технологични компании върху журналистиката.

Линк към страница

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда

Докладът разглежда основните фактори за замърсяване на околната среда, промени в климата, финансиране и управление на програмите за опазване на околната среда и подобряване на екологичното съзнание и култура.

Линк към страница

Valuing Rivers. How the diverse benefits of healthy rivers underpin economies

Ценността на реките. Как разнообразните ползи от чисти реки укрепват икономиките

Докладът разглежда едно важно предизвикателство пред правителствата, частния сектор и финансовите институции - неспособността им да оценят пълния спектър от ползи, които реките носят на обществото и икономиката.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 7 (163)

В броя четете - crowdfunding кампания за Деня на правото да знам 2018, защо да номинираме за наградите за Деня на правото да знам, послдените съдебни решения по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ, отличници и изоставащи в активната прозрачност, преглед на медийните публикации, свързани с достъпа до информация и прозрачността през последния месец.

Линк към страница

Ръководство „Обществените консултации – инструмент за модерни и отворени политики“

Ръководството съдържа практически за прилагането на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община. Целта му е да се подобри взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местна власт, като се подобрят знанията и уменията на участниците в обществените консултации.

Свали документа

Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз

Изданието съдържа информация и оригинални данни от България за 37 вида включени в първия списък на инвазивните чужди видове от значение за ЕС, приет през 2016 г., който е приложение към регламента. Списъкът включва 14 растителни вида, 7 безгръбначни вида животни и 16 гръбначни вида животни (2 риби, 1 земноводно, 1 влечуго, 3 птици, и 9 бозайници).

Свали документа

Нова визия за управление на отпадъците в София

Документът предвижда по-добро управление чрез разделно събиране на всички потоци рециклируеми материали, което ще доведе до приходи за столицата.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 6 (174)

В юнския брой на бюлетина на ПДИ четете: коментар на Александър Кашъмов по скорошно решение на ЕСПЧ относно правото да бъдеш забравен; трудности, успехи и иновации в практиките по достъп до информация от Якимово, Троян и Тутракан; съдебни решения по два отказа на КОНПИ да предостави информация; темите за достъп до информация и прозрачност в медиите; новини от света.

Линк към страница

Финансов отчет за 2017 г. на Дружеството за защита на животните-Шумен

Има два поста с отчет на 28 юни 2018. Единият е отчет за приходите и разходите и административни разходи. Другият е счетоводен баланс.

Свали документа

Огледала

"Огледала" е наръчник за борба с антициганизма чрез образование по човешки права. Той съдържа богата информация за ромската култура и историята на ромите в Европа, както и конкретни съвети за справяне с негативните стереотипи в отношението към това малцинство.

Линк към страница

Доверие в неправителствените организации през 2018 г.

Изследването показва, че близо 22% от анкетираните имат доверие в неправителствените организации. Недоверие изразяват 30%. Най-голям дял – 48% не могат да преценят или нямат отговор на въпроса.

Свали документа

Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU

Предизвикателства пред граждански организации, работещи в защита на човешките права в ЕС

Докладът разглежда практическите и правни трудности, с които се сблъскват правозащитните организации в ЕС като предлага и възможни решения на тези обезпокоителни проблеми.

Свали документа

Разширяването на ЕС и общественото мнение в България

Мнозинството български граждани биха подкрепили присъединяването на страните от Западните Балкани към ЕС, но не и това на Турция, ако подобен въпрос беше поставен на референдум през пролетта на тази година. Това показват данните от национално представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество – София през месец април 2018 година, което включва въпрос за нагласите в България по отношение процеса на разширяване на Европейския съюз. НПО Според изследването сред българските граждани с най-силна подкрепа за членство в ЕС би се ползвала Македония, която получава одобрението на близо 83% от изразилите мнение по въпроса, следвана от Сърбия с подкрепа от около 82%, а Черна гора би имала близо 76% подкрепа. Членството на Босна и Херцеговина би получило подкрепа от над 73%, на Косово - около 55%, а на Албания - 52.4%. Подкрепа за кандидатурата на Турция изразяват малко над 38% от изразилите мнение в запитването.

Линк към страница

Децата и медиите. Пътеводител за етично отразяване

Наръчникът е подготвен от опитни представители на медиите и експерти, които са обобщили принципите и въпросите, важни за различните ситуации, при които деца попадат в медиите. В него има и информация за законодателната рамка в България, международните стандарти и множество практични съвети (психологически, юридически, технически, бизнес) за отстояване най-добрия интерес на детето, от една страна, и повишаване качеството на журналистическата работа, от друга.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 3 (171)

В новия брой ще прочетете: новини от съдебната зала; интервю с Тодор Гроздев - координатор на 2017 година; международни новини; какви дискусии са водени във FOIAnet; как премина работната среща с координаторите от журналистическата мрежа на ПДИ; приключение със заявление и за обучението на ПДИ за НПО по GDPR

Линк към страница

Търси се здрав разум. Индекс за медийната грамотност 2018

Индексът оценява потенциалната устойчивост към разпространението на фалшиви новини в 35 европейски държави, като се използват индикатори за медийна свобода, образование и доверие между хората.

Свали документа

Country Report Bulgaria 2018. Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances

Доклад за България 2018 със задълбочен преглед на превенцията и коригирането на макроикономически дисбаланси

Работен документ с оценка на напредъка в структурните реформи, превенцията и коригирането на макроикономическите дисбаланси в икономиката на България.

Линк към страница

Да върнем смисъла в училище

Научените уроци от първата година на програмата "Училището има смисъл" са събрани в онлайн наръчник за учители и директори. Добавени са и много идеи и полезни практически съвети за връщане на смисъла във всяко училище. 

Линк към страница

Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори

Изданието е допълнено и преработено и представя актуалния правен режим за учредяването на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и тяхната дейност в България към 1 януари 2018 г., след влизането в сила на последните изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Линк към страница

Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021

Противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите е национален приоритет, чието постигане предполага разработването на система от специфични мерки в области като превенция, преследване и наказание, междуведомствена комуникация, закрила и реинтеграция на жертвите. Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 е основен политически документ, който формулира приоритетите и целите, свързани с ефективното и дългосрочно противодействие - както на самото престъпление, така и на последиците от него. Целите и приоритетите, заложени в Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 са в съответствие както с тези, разписани в Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора 2012-2016, така и с изведените цели и приоритети в цялостното европейско законодателство, регулиращо и регламентиращо целенасочената работа по проблема.

Линк към страница

Списание "Педагогика", година XC, книжка 1, 2018 г.

Тематична книжка, посветена на теорията и практиката на неформално образование.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 1 (169)

В първия за 2018 година брой на месечния електронен бюлетин на ПДИ четете: 1. Приключение със заявления: Най-после: Министерският съвет с нов сайт 2. Новини от съдебната зала 3. 2017: 202 заявления по ЗДОИ в община Варна, мълчаливи откази няма 4. Завърши вторият практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“ 5. Войната по пътищата: животни срещу хора 6. Кумаришкият площад: скука за много пари 7. Международни новини 8. От медиите: знакови материали от национални и регионални медии, визиращи достъпа до информация и прозрачното управление

Линк към страница

Как да набираме средства?

Видео с достъп за регистрирани зрители.

Линк към страница

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

Полезни съвети от Спасителен център за диви животни "Зелени Балкани".

Свали документа

Programme timetable of the Seventh Psychodrama Festival in Plovdiv, Bulgaria

Програма на седмия фестивал по психодрама в Пловдив


Свали документа

Гражданска активност с променлив успех. Индекс на гражданското участие - 2017

Индексът се измерва в три области: среда на гражданското участие, практики/проявления на гражданско участие и ефект/ промени, до които води гражданското участие. Проучването се прави веднъж на две години.

Свали документа

Enlarging the Space for European Philantropy

Разширяване на пространството за филантропия в Европа

Докладът разглежда структурното пространство за филантропия в рамките на ЕС и цяла Европа и начините по които то може да се разшири. В него се дефинира понятието "пространство за филантропия" като средата, в която дарители и филантропски организации работят в полза на обществото.

Свали документа

Guidelines to strengthen organizations representing the small-scale fishing sector

Насоки за укрепване на организации от дребномащабния риболовен сектор

Насоките са представени като дванадесет практически действия в полза на организацията. Те са формулирани след консултации с рибари и риболовни компании.

Линк към страница

Децата бежанци и мигранти - пътна карта за закрила на непридружени деца

Големият брой непридружени деца, които пристигат в Европа през последните години, създава огромен натиск за европейските държави въпреки стабилните стандарти. Въз основа на поредица от мащабни консултации с работещи в областта специалисти (психолози, социални работници, учители, попечители), правителства, специалисти от Европейскиясъюз (ЕС) и непридружени деца в Европа, Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), УНИЦЕФ и Международният комитет за спасяване (IRC) изготвиха пътна карта, обхващаща редица ключови препоръки.

Свали документа

Календар за православния пост през 2018 г.

Информация за организаторите на събития през 2018 г., с предлагане на храни и напитки на участниците.

Линк към страница

Пререгистрация на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията. Въпроси и отговори

Ръководството дава отговор на въпроси, породени от регистърната реформа от 2016 г.

Линк към страница

Сравнително проучване на европейското законодателство, свързано с набирането на средства за каузи

Проучването разглежда различни закони в отделни европейски страни, засягащи индивидуалното набиране на средства и развитието на дарителството, с цел идентифициране на добри модели и практики в законодателството и възможностите за саморегулацията на сектора.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 12 (168), обзорен за 2017 г.

В обзорния за 2017 година борй на инфромационния бюлетин на ПДИ чете обзор на прваната помощ и съдебните дела; приключение със заявление; новини от съдебната зала; от медиите; какво се случи в България и по света през 2017 г.;

Линк към страница

Истанбулска конвенция

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, 11.05.2011, Истанбул.

Свали документа

Икономическа независимост на жените за излизане от насилие в партньорската връзка : Наръчник за НПО, които работят срещу насилието

Наръчникът предоставя полезни практически инструменти и методологии. Той е предназначен за социални работници и психолози, които работят с жени, жертви на насилие, в т.ч насилие от интимния партньор и за икономическото им овластяване.

Свали документа

The State of the World's Children: Children in a Digital World

Състоянието на децата по света 2017: децата в дигиталния свят

Докладът на Уницеф "Състояние на децата по света през 2017: децата в дигиталния свят" изследва начините, по които дигиталната технология вече е променила живота на децата и техните житейски шансове и какво може да донесе бъдещето.

Линк към страница

Opening up communities, closing down institutions: Harnessing the European Structural and Investment Funds

Привличане на общностите, затваряне на институциите: използване на Европейските структурни и инвестиционни фондове

Докладът разглежда ролята на Европейските структурни и инвестиционни фондове за прехода от институционална грижа за деца, възрастни и хора с увреждания към живот в местната общност.

Свали документа

Икономическата независимост на жената, начин за излизане от насилствена връзка

Препоръки в рамките на ЕС за предприемане на поустойчиви действия по отношение икономическите нужди на жените, преживели насилие от интимния партньор. X

Свали документа

Непродължаващите средно образование: колко, къде, защо и как?

Настоящият анализ опитва да хвърли светлина по четири въпроса: колко от завършилите основни училища през 2017 г. са продължили средно образование, къде са концентрирани непродължаващите, защо не продължават и как може да бъде преодоляна негативната тенденция. Материалът завършва с препоръки към МОН и останалите институции, ангажирани с проблема.

Свали документа

Жени, настанени в кризисен център

Инфографика с профила на жените, настанени в кризисните центрове по проект "Women Economic - independence & Growth Opportunity" с участници от България, Италия, Гърция и Испания.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 11 (167)

В новия брой на бюлетина на ПДИ ще прочетете Защо Столична община е далеч от призьорите в Рейтинга на активната прозрачност; какви са последните дела, свързани с достъпа до информация; международни новини. знакови материали от национални и регионални медии.

Линк към страница

Мониторинг на образованието и обучението 2017 - България

Обзорът на образованието и обучението се прави от Европейската комисия за 28 страни. Докладът за България включва и сравнителен анализ на образованието във всички държави през 2017 г. Въз основа на най-актуалните количествени и качествени данни, в него са представени и оценени основните нови и съществуващи мерки на политиката във всяка държава — членка на ЕС, като се акцентира върху новостите от средата на 2016 г. нататък.

Свали документа

OECD Child Well-Being Data Portal

Портал с база данни за благосъстоянието на децата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Порталът предлага повече от 200 сравнителни данни за благосъстоянието на децата, получени от водещи международни проучвания.

Линк към страница

Да хванем правилния влак

Докладът „Да хванем правилния влак" запознава подробно с икономическия, социален и екологичен аспект на предстоящия преход към възобновяеми енергийни източници. В него е казано ясно и категорично, че бъдещето не е на въглищата, но е добре в него да има място за хората, които работят в сектора.

Линк към страница

Наръчник за компостиране на „Веселата ферма в Родопите"

Наръчникът описва компостирането в домашни условия.

Свали документа

10 години в ЕС: Тенденции в българската миграция

Анализът се базира на съпоставка на данни от НСИ, Евростат, ООН и статистика от преброяванията на населението в България и приемащите страни. Данните показват, че общият брой на хората, родени в България и живеещи в чужбина, е около 1.1 милиона души, по данни от статистиката в приемащите страни. От тях между 600 и 700 хиляди са заминали по икономически причини. Напусналите България живеят основно в страни от Европейския съюз, Турция и САЩ.

Свали документа

Как да създадем социално предприятие. Успешни практики, инструменти, интервюта, ресурси.

Наръчникът представя социалното предприемачество като един от най-мощните инструменти за укрепване на общности чрез активиране на доброволческата дейност. Той отразява натрупан опит, проучвания и вече намерени креативни решения на редица социални проблеми.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 10 (166)

В броя четете: Разговор с говорителя на Агенция „Митници" и директор на Дирекция „Административно обслужване"; Новини от съдебната зала; Трябва ли гражданските организации да се регистрират като лобисти?; Международни новини; От медиите: Рубриката включва знакови материали от национални и регионални медии, визиращи достъпа до информация и прозрачното управление.

Линк към страница

Наръчник за компостиране

Настоящият наръчник представя на достъпен език какво представлява компостирането, как можем да се получим най-качествения подобрител и стимулант за почвата в собствения двор и показва, че компостирайки своите отпадъци, ние имаме възможност да отглеждаме и консумираме естествена и здравословна храна.

Свали документа

Биоразнообразие

Издание по проект "Устойчиво биоразнообразие".

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 9 (165)

Броят е посветен на 15-ия Международен ден на правото да знам и в него може да прочетете: интервюта с наградените - гражданина Димитър Пецов, журналиста Илия Вълков, неправителствените организации "Грийнпийс" и "За земята - достъп до правосъдие" и Цвета Делчева, Министерство на финансите. Ще разберете подробности за церемонията по връчване на наградите в София и как застъпниците за свобода на информация по света са отбелязали този ден.

Линк към страница

Предпоставки за медийна грамотност и способност на Европа да се справи с феномена „пост-истина"

В тази статия концепцията „медийна грамотност“ се използва, за да се измери способността за справяне с негативните ефекти от намаляващото обществено доверие, крайно поляризираната политика и фрагментираната медийна среда, които са свързани с феномена „пост-истина“. С най-добри предпоставки за висока медийна грамотност на своите граждани сред държавите в Европа се отличават Финландия, Холандия, Дания и Естония. На обратния полюс са балканските държави, включително и България.

Свали документа

Грамотни деца в дигиталната ера. Компас за родители

Кратък наръчник за родители с насоки как да помогнем на детето си от ранна възраст да развива дигитално-медийната си грамотност, за да ползва интернет по-безопасно и полезно.

Свали документа

Как да се представите по-успешно на конкурс за финансиране на НПО проекти

Проучване на порталът NGObg.info на субективните фактори, от които зависи успешното представяне на една гражданска организация при кандидатстване в конкурси за финансиране на проекти.

Свали документа

Онлайн поведение на децата в България

Един от най-разпространените митове на дигиталната епоха е, че поколенията, родени във време на масова употреба на интернет и дигитални технологии, някак естествено развиват дигиталната и медийната си грамотност и в резултат на това придобиват необходимите компетентности за справяне с рисковете и за използване на богатите възможности на интернет. Изследването показва, че този мит е далече от реалността.

Свали документа

Проучване на ЦПО: 30% от шестокласниците у нас са в риск да загубят мотивация за учене и дори да отпаднат от училище (инфографика)

Основни акценти от изследването: 46% от децата смятат, че най-важните предмети (като математика, история, география, английски) са напълно безинтересни; Любимите предмети са физическо възпитание (76%), рисуване (57%) и музика (56%); 95% смятат, че е важно да се ходи на училище, а 79% харесват учителите си; Не агресията е най-големият проблем на децата (едва 18%), а страхът от провал в ученето (56%). 23% от шестокласниците живеят в крайна бедност, а 18% имат трудности с българския език.

Линк към страница

Световният дарителски индекс на КАФ‘ 2017

България бележи ръст в даряването на пари и спад в помагането на непознати. Дарителството намалява в целия свят, а България е на 127-о място, отчита Световният дарителски индекс на КАФ 2017 (CAF World Giving Index 2017) – авторитетното проучване, което измерва щедростта в 139 държави. Дарителският индекс е среден процент от три аспекта на дарителското поведение – помощ на непознат, даряване на пари и доброволчество. За България показателите са: Помощ на непознат – 34% Даряване на пари – 17% Добровлчество – 5% Дарителският индекс на България продължава да спада - той е 19% (след 21% и 23% в предходните години) и се връща на нивото от 2013-та година. Въпреки това, България се изкачва на 127-о място сред 139-те държави в света (от 129-о на 127-о място) и запазва 9-а позиция сред 10-те страни от Източна Европа, включени в Индекса.

Свали документа

Конвенция на ООН за правата на детето

Конвенцията е първият юридически обвързващ международен документ, който утвърждава човешките права на всички деца.  В България тя е в сила от юни 1991 г. и е част от вътрешното право.

Линк към страница

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2015

Докладът разглежда основните фактори за замърсяване на околната среда, промени в климата, финансиране и управление на програмите за опазване на околната среда и подобряване на екологичното съзнание и култура.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 7 (163)

Теми на броя: Призив за номинации за Международния ден на правото да знам; Анализ на Александър Кашъмов на проблематичните за гражданските права законопоректи; две приключения със заявление; съдебни и международни новини; Пет журналистически разследвания.

Линк към страница

Наръчник за НПО, които набират средства и техните дарители

Наръчникът описва някои от най-ефективните и практически методи за набиране на средства от неправителствени организации.

Свали документа

Деца, родители и учители срещу езика на омразата

Наръчникът представя методика за използване в учебните планове на подходящи начини за предотвратяване на езика на омразата от ранна детска възраст.

Линк към страница

Global Trends. Forced Displacement in 2016

Глобални тенденции. Принудителна миграция през 2016

През 2016 година 65.6 милиона жители на планетата са били принудени да мигрират поради предследване, насилие, нарушаване на човешките права и военни конфликти. Това е с 300 000 души повече от предходната година и тенденцията за нарастване се запазва.

Свали документа

Новини... отблизо

Настоящото изследване прави моментна снимка на журналистически почерци в най-посещаваните медийни сайтове на български език и трите най-популярни телевизии в страната. Целта е да се установи кои са най-често допусканите етични нарушения в журналистическите материали, преобладаващо новини. Основните дирения са свързани с установяването по кои теми най-често се използват журналистически похвати за повишаване на сензационността на материалите и пренебрегване на професионалните стандарти в Етичния кодекс на българските медии.

Свали документа

Оценка на ефикасността на публичните разходи в България в периода 2011-2015 г.

Настоящият анализ предлага методология за оценка на ефикасността на някои публични разходи в разбивката им по функции според класификацията на функциите на държавно управление (COFOG1). Целта на настоящия анализ е да се изследва динамиката на публичните разходи в периода 2012-2015 г. и да се направи оценка на ефекта от промяната им. Изследването търси отговор на въпроса дали изменението на публичните разходи влияе върху качеството на публичните услуги и ако да, по какъв начин.

Свали документа

10 години в ЕС: Общественото мнение и членството на България в ЕС

Членството на България в ЕС първоначално се приема от обществото с доза реализъм (или скептицизъм); следва период на положителен опит и високи оценки и едва след това – период на нарастване на негативните нагласи. Това сочи сравнителният анализ на поредицата от социологически изследвания, проведени през последните 10 години. Данните, обобщени от директора на Програма "Европейски политики" в ИОО Марин Лесенски показват, че увеличаването на неодобрителните нагласи спрямо ЕС се обуславят до голяма степен от външни фактори (напр. икономическата криза, бежанската криза от 2015 г. или започналия дебат за излизане на Великобритания). Данните показват също така, че доверието към европейските и българските институции варира през годините, но като цяло доверието в европейските институции се запазва около три пъти по-високо, отколкото към българските. Тревожно нараства недоверие и към български, и към европейски институции през годините, което достига до една пета от запитаните.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 6 (162)

В новия брой на бюлетина четете: Стенограмите от срещите при президента - достъп до информация и ограничения при дискусии; Управлението и контрола на достъпа до информация; Партньорство за открито управление в България - среща между правителството и гражданските организации и развитието в България; Новини за садебни дела; От медиите - новата ни рубрика, която включва знакови материали от национални и регионални медии, визиращи достъпа до информация и прозрачното управление

Линк към страница

За всяко дете, РЕЗУЛТАТИ

Доклад за дейността на УНИЦЕФ в 190 държави и територии в защита на всяко дете.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 5 (161)

В брой 5 (161) на месечния електронен бюлетин на ПДИ четете: От медиите - нова рубрика, която включва важни и интересни материали от национални и регионални медии, свързани с достъпа до информация и прозрачното управление; Новини от съдебната зала; От координаторската мрежа - Отказ на инфромация от инат или заради масов проблем с имоти; Международни новини; Обчуения на ПДИ във Варна и Бургас.

Линк към страница

Бележник 2017. Как децата, родителите и профеисионалистите оценяват държавата?

В продължение на шест години Национална мрежа за децата издава „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“ Настоящият доклад не само проследява напредъка на държавните институции по ангажиментите, отнасящи се до децата у нас, но и представя мнението на самите деца за това как те преживяват изпълнението – или неизпълнението – на тези ангажименти.

Свали документа

Бележник 2017. Какъв е средният успех на държавата в грижите за децата?

Шесто поредно издание на Бележник, в който са разгледани критично ангажиментите, поети от държавата в пет основни области – „Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето“, „Семейна среда и алтернативни грижи“, „Здравеопазване“, „Образование“ и „Правосъдие“. Докладът оценява изпълнението на ангажиментите в рамките на календарната 2016 г.

Свали документа

Състоянието на достъпа до информация в България 2016

Шестнадесетият доклад съдържа: препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане; оценка на регулациите в областта на достъпа до информация; състоянието на активната прозрачност за 566 органа на власт в България; анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през годината; тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2016.

Линк към страница

Европейски програми за териториално сътрудничество 2014-2020

Брошура с обща информация за Европейските програми за териториално сътрудничество 2014-2020в електронен формат.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 4 (160)

Бюлетинът можете да прочетете на адрес: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/. Теми на броя: 1. Проучване на институциите по ЗДОИ 2017: Активно публикуване на информация Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ 2. Проучване на институциите по ЗДОИ 2017: Бюджетна, финансова прозрачност и интегритет Стефан Ангелов, ПДИ 3. Проучване на институциите по ЗДОИ 2017: Прозрачност на обществените поръчки Дарина Палова, ПДИ 4. Проучване на институциите по ЗДОИ 2017: Получени и неполучени отговори Кирил Терзийски, ПДИ 5. Коментари: Законодателство относно правото на достъп до обществена информация Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ 6. Обучения: ПДИ в Добрич и Силистра Представители на регионалните и местни администрации се включиха в семинарите „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация - процедури, задължения и изпълнение” 7. След стажа: Продължавам, защото имам въпроси, а не получавам подобаващи отговори Десислава Пенева, Нов български университет 8. След стажа: Задаването на въпроси и към кого да ги отправиш е изключително важно Станимира Ковачева, Нов български университет 9. Новини Подбра Ралица Кацарска, ПДИ Харесайте страницата на ПДИ във Фейсбук: https://www.facebook.com/AIPbulgaria/ Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, абонирайте се чрез нашата страница.

Линк към страница

The projects in Bulgaria 2011-2016

Проекти на фондации "Велукс" в България 2011-2016

Доклад за подкрепени от фондации "Велукс" проекти в помощ на деца и младежи в неравностойно положение.

Линк към страница

Списание "Личностно развитие", март 2017

Тема на броя: В магията на изкуството и надеждата.

Свали документа

Списание "Личностно развитие", ноември 2016

Тема на броя: Децата на България – радости и проблеми.

Свали документа

Правата на човека в България през 2016 г.

Настоящият доклад е изготвен в резултат на мониторингова дейност на БХК по проекти.

Свали документа

Антидемократичната пропаганда в България 2013 – 2016. Първа част

Целите на изследването са да идентифицира и анализира специфичния език на антидемократичната пропаганда; нейните основни опорни точки; зараждането на пропагандата и експоненциалното й нарастване във времето (2013 – 2016 г.); медиите и авторите, които я разпространяват, както и техните типове; източниците им и мрежите им на дисеминация. Настоящата първа част е Първа част е посветена на количествени изследвания на информационни сайтове и печатни медии.

Свали документа

Регистър на пространствата за реализиране на културни събития на територията на град София

Регистърът е създаден от Софийска община с цел да улесни работата на организатори на събития.

Свали документа

Register for Red Nose Day

Включи се в деня на Червения нос

Денят на Червения нос е ежегодна кампания за събиране на средства в подкрепа на нуждите на децата в Америка и по света.

Линк към страница

Be part of CSA! supporting booklet for training on community supported agriculture

Включи се в Споделеното земеделие! Обучителна брошура за развитие на земеделие, подкрепяно от местната общност

Споделеното земеделие се създава като форма на партньорство между местни фермери и потребители. Моделът на споделено земеделие с развива в Америка и много страни по света. Брошурата предлага полезни съвети и лесни за използване материали.

Свали документа

Затъмненият референдум

Публикацията представлява анализ на кампанията за национален референдум 2016 г.

Свали документа

Индекс на гражданското участие

Индексът измерва гражданското участие в три области: 1. Среда на гражданското участие; 2. Практики/проявления на гражданското участие и 3. Ефект / промени, до които води гражданското участие.

Свали документа

Programme of the Sixth Psychodrama Festival in Plovdiv, Bulgaria

Програма на шестия фестивал по психодрама в Пловдив


Свали документа

Доклад за гражданството на ЕС, 2017 г. Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна

Публикацията е трети доклад на ЕК за гражданството на ЕС, в който се определят приоритетите на настоящата Комисия докладът разглежда добавената стойност, която Европейският съюз осигурява за гражданите, и очертава пътна карта за това как да продължим да укрепваме произтичащите от гражданството права през следващите години. Основни тема са: популяризиране на правата, произтичащи от гражданството на ЕС, и на общите ценности на ЕС; насърчаване и засилване на участието на гражданите в демократичния живот на ЕС; опростяване на ежедневието на гражданите на ЕС; засилване на сигурността и популяризиране на равенството.

Свали документа

Доклад на ЕК за изпълнението на Рамката на Европейския съюз за Национални стратегии за интегриране на ромите

В доклада, публикуван от Комисията, се прави оценка на постигнатия от 2011 г. досега напредък по рамката на ЕС и се посочват както положителните примери, така и областите, в които държавите членки трябва да положат повече усилия. Макар все още да има редица предизвикателства, подобренията са ясно видими — по-голям брой ромски деца посещават предучилищни занятия, въвеждат се все повече програми за наставничество за оказване на помощ на ромите при намиране на работа, както и програми за използване на медиатори с цел да се преодолеят различията между ромските и останалите общности що се отнася до жилищното настаняване и достъпа до здравеопазване.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 1 (157)

В първия за 2017 г. брой четете: Отговорността за съдебните разноски или цената на прозрачността; как завърши практическия курс "Достъп до информация и обществени комуникации"; съдебни и международни новини и др.

Линк към страница

Специален доклад "Борбата срещу разхищаването на храни е възможност за ЕС да подобри ресурсната ефективност на веригата на снабдяване с храни"

Според нов доклад на Европейската сметна палата, въпреки че съществуват редица политики на ЕС за борба срещу разхищаването на храни, те не са напълно ефективни. Предприетите до момента действия са разпокъсани и непостоянни, а координацията на ниво Европейска комисия е недостатъчна. Според одиторите последното предложение на ЕС за борба с разхищаването на храни - създаването на платформа, не разрешава напълно проблемите, споменати в доклада. Докладът е наличен на български език и на 22 други езици.

Линк към страница

Organic in Europe. Prospects and Developments 2016

Екологичното производство в Европа: изгледи и развития през 2016

Докладът и инфографиките разглеждат най-новите пазарни и производствени развития в Европа в контекста на новата Обща селскостопанска политика и текущата политика към земеделските храни, вкл.: - размисли за разширяване на екологичното производство отвъд нишата, имайки предвид най-новите тенденции и визията на европейското движение за екологично производство, за увеличаване на площта на земеделската земя под управление за екологично производство до 50% до 2030 г.; - факти и числа за най-новите фермерски и пазарни тенденции в Европа със специално фокусиране върху 28-те страни членки на ЕС, страните кандидатки за ЕС, потенциалните страни кандидатки, и членките на Европейската асоциация за свободна търговия.

Линк към страница

Изследване на личното усещане за сигурност, доверието в институциите и възможностите за подобряване на средата за сигурност през 2016 г.

Изследването има за цел да се зададат въпроси и утвърдят най-често срещаните поведенчески модели за справяне с несигурността.

Свали документа

Наръчник на младия доброволец в спорта

Наръчникът е предназначен за тези, които искат да бъдат доброволци, както и за тези, които се занимават с управление на доброволци.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 12 (156)

В този брой ще прочетете: обзор на правната помощ и съдебните дела за 2016 година; новини от съдебната зала; преглед на по-значимините събития в България и по света през 2016 година; информация за световната среща на OGP в Париж.

Линк към страница

Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието в България през 2016 г.

Докладът съдържа полезна справочна информация за подсекторите на земеделието в страната през годината.

Линк към страница

Writing to Grab Attention. A handbook for EU-funded projects

Как да пишем завладяващо. Наръчник за проекти с европейско финансиране

В наръчника са използвани примери от действителни проекти с цел да се покаже разликата между скучно и убедително писане. Ръководството предлага и съвети от журналисти и експерти по комуникация.

Свали документа

Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки. Наръчник за противодействие и анализ на рисковете

Публикацията разглежда международно признати подходи, методики и на соки за противодействие на корупционни практики и злоупотреби при процеса на възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Наръчникът е изготвен за подпомагане работата на представители на държавните институции, съдебната система и практици в сферата на обществените поръчки.

Свали документа

Поминък и развитие чрез разумно ползване на лечебните растения

Страницата предлага информация и примери за това как билките могат да станат основа за създаване на много и различни продукти и бизнес инициативи и да подпомогнат развитието на цели райони.

Линк към страница

Старите гори в природен парк "Странджа" - опазване и устойчиво управление

Книгата разглежда консервационно значимите типове природни местообитания и животински видове в старите гори, както и върху свързаните с тяхното опазване съвременни природосъобразни методи за ползване и управление на горите.

Линк към страница

Second European Union Minorities and Discrimination Survey Roma – Selected findings

Второ проучване на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз. Роми - избрани резултати

Докладът представя данни, които дават отлична възможност за формулиране на ефективни мерки не само за ромите, но и за всички малцинствени и маргинализирани групи в ЕС.

Свали документа

Възможно ли е изкуствените рифове да подпомогнат крайбрежните общности и околната среда?

Прессъобщение за проект ArtReefs. Проектът развива идеята за иновативни изкуствени рифове като универсален инструмент за справяне със съществуващите предизвикателства в регионите на Средиземно и Черно море, а именно влошаване на околната среда и конфликтите между потребителите на крайбрежните зони.

Свали документа

Книжка за София. Лесно за разбиране опознаване на София.

Книжката представлява лесен за разбиране текст съгласно европейските стандарти за изготвяне на достъпни за четене материали за хора с интелектуални затруднения.

Свали документа

Българско даскало

Родителски наръчник за по-успешна комуникация с децата ни и техните учители.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 10 (154)

В новия брой четете: 1. 20 години ПДИ 2. Информационни дни за достъп до информация в страната 3. От съдебната зала 4. Имената и длъжностите на участвалите в публична проверка на МЗХ се оказаха лични данни 5. Глобалното въздействие на отворените данни

Линк към страница

Erasmus+ Programme Guide

Справочник за програма Еразъм+

Справочникът дава изчерпателна информация всички, които искат да участват в програмата.

Свали документа

Доклад „За жива планета“ на WWF

Дивите животни в света може да намалеят с 67% до края на това десетилетие, спрямо броя им от 1970 г. Това е един от основните изводи в доклад „За жива планета“ на WWF. Данните потвърждават, че планетата навлиза в напълно непозната фаза от историята си. Заради промените, които човекът предизвиква на Земята, е възможно шесто масово измиране на живи същества. Изследователите вече наричат този период антропоцен.

Линк към страница

Глобален дарителски индекс 2016

Световният дарителски индекс (CAF World Giving Index): Повече българи помагат на непознати, даряването на пари намалява. Дарителският индекс на България е спаднал от 23% на 21%. България е на 129-то място в света и на 9-то място сред 10-те страни от Източна Европа, включени в Индекса.

Линк към страница

Дарителството в България през 2015 г. Проучване и анализ на Български дарителски форум

Десети пореден годишен анализ на тенденциите в дарителството и корпоративната социална отговорност в България.

Свали документа

Бюлетин на Тръст за социална алтернатива "Готови за училище", брой 3

В бюлетина ще намерите анализ на проблема със скритите разходи за детска градина, коментари върху наскоро влезли в сила местни законодателни промени, както и разкази и примери на добри практики.

Свали документа

Индекс за устойчивост на НПО 2015 – България

Индексът оценява устойчивостта на неправитлествените организации в няколко области: правна среда, организационен капацитет, финансова устойчивост, застъпничество, предоставяне на услуги, инфраструктура, обществен престиж.

Свали документа

Наръчник за организиране и провеждане на обществени обсъждания в общините, районите и кметствата

Наръчникът е предназначен за местните власти и цели да ги улесни на различните етапи, през които преминава организацията и провеждането на едно обществено обсъждане – от подбора и мотивирането на участниците, през подготовката и разпространението на материали и информация до осигуряването на равнопоставен, разумен и качествен дебат с различните заинтересовани страни.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 7 (151)

Може да прочетете как е приет Законът за свобода на информация в САЩ преди 50 години и какви са последните изменения в него. Интервюта с: Ерик Рубин, посланик на САЩ в България; Тоби Макинтош, главен редактор на глобалния портал Freedominfo.org; Гергана Жулева, изпълнителен диерктор на ПДИ.

Линк към страница

Справочник за начинаещи относно финансирането от ЕС

Справочникът може да послужи на малки предприятия, неправителствени организации, млади хора, изследователи, земеделски стопани, публични органи и др. В него са посочени връзки към уебсайтове за възможности за получаване на финансиране от ЕС за периода 2014-2020 г. и основна информация: как и къде може да се кандидатства, други общи правила (допустимост и т.н.).

Свали документа

Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.

Националната стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 е основен политически документ, който формулира приоритетните цели и мерки и е насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, гарантиране на тяхното пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот и насърчаване зачитането на техните правата във всички политики.

Свали документа

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2016 година

Речта на омразата е често срещано и трайно установено явление в българското обществено пространство. През 2016 г. разпространението на това явление се разширява в сравнение с 2013 и 2014 г., а готовността на обществото за съпротива срещу него намалява.

Свали документа

Дарителски бюлетин # 21, юли 2016 г.

За промяната в обществото през погледа на социалните предприемачи Вие сте с брой 21 на Бюлетина на Български дарителски форум. Темата поставя фокус върху социалното предприемачество и възможностите за развитие, което то дава.

Линк към страница

Списание "Личностно развитие", юни 2016

Основен акцент: Проблемите на хората с увреждания.

Свали документа

Прекратяване на институционализацията

Оценка на резултатите за децата и младите хора в България, преместени от институции в услуги в общността.

Свали документа

Наградата "Достъпен град" за 2016

Примери за добри практики за подобряване на достъпността на градовете в ЕС.

Свали документа

Global Peace Index 2016

Глобален индекс на мира 2016

Десетото издание на Глобалния индекс на мира класифицира 163 независими държави и територии според степента на мир, която поддържат.

Линк към страница

Iceland, Liechtenstein, Norway Grants. Working Together for a Green, Competitive and Inclusive Europe

Грантове, отпускани от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Работим заедно за зелена, конкурентна и приобщаваща Европа

Грантовете, отпускани от страните от Европейската икономическа зона и Норвегия спомагат за намаляване на социалните и икономически различия в зоната.

Линк към страница

Моят глас е важен, ела и сподели

Публикацията е изследване на Уницеф и Държавнага агенция за защита на детето във връзка с актуализацията на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. Представени са обобщени резултати от първите два етапа изследването.

Свали документа

Предателството на фермерите в ЕС

Докладът е преглед и анализ на проучванията, проведени в рамките на ЕС и САЩ относно въздействието на Трансатлантическото търговско и инвестиционно споразумение (ТТИП/TTIP).

Свали документа

Работа с доброволци. Наръчник за неправителствени организации и активни граждани

Наръчникът „Работа с доброволци" е издаден от доброволческата платформа TimeHeroes и е предназначен за българските неправителствени организации, неформални групи и активни граждани, които развиват или искат да развиват доброволчески инициативи. Той изхожда от практиката, изследва и систематизира опита на българския граждански сектор в работата с доброволци, съобразен е с най-големите установени дефицити на знание, дава съвети, примери за добри и лоши практики и надгражда с анализ и допълнителни ресурси

Свали документа

Десет граждански кампании за разрешаване на екологични проблеми

Описаните кампания включват екологични проблеми като опазване и управление на горите, опазване на редки местообитания, предвидени са изграждане на голф игрище, въздействие върху биоразнообразието върху Кресненското дефиле, изграждане на сметища, минна дейност, въздействие от туризма, опазване на Черноморието, опазване на зелени градски площи, замърсяване на въздуха и др.

Свали документа

Енциклопедия "Дарителите"

Енциклопедията е резултат на многогодишна колективна изследователска и издирвателска дейност на една забравена, но богата и благородна традиция – дарителството и взаимопомощта,

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информациа, брой 4 (148)

В този брой може да прочете: Какво показват резултатите от Одита на активната прозрачност през 2016 г.?; Бюджетна, финнасова прозрачност, декларации за конфликт на интереси и информация за обществени поръчки; Новини за съдебните дела и др.

Линк към страница

Отчет за социалния ефект от работата на Reach for Change по целия свят за 2015 г.

Social Impact Report 2015

"Промяната" (Reach for Change) е резултат от преодоляването на различията между различни сектори и социални функции в обществото. Организацията съчетава силата на бизнеса с потенциала на гражданското общество. Резултатът е инкубатор за инвестиции в социалното предприемачество на три континента, който работи в полза на децата по цял свят.

Свали документа

Измерване на качеството на социалните услуги в България и Исландия. Сравнителен анализ

Анализът прави кратък преглед на съществуващите уредба и практики на измерването на качеството на социалните услуги в България и ги сравнява с модела в Исландия, който поставя акцент върху качеството на живот на клиента като съществен елемент от качеството на социалната услуга. Изведени са и конкретни препоръки за приспособяване на изведените добри практики към българските условия, така че да се постигне преход от медицинския към социалния модел на увреждането в областта на измерването на качеството на социалните услуги за деца и лица с увреждания в България.

Свали документа

БЕЛЕЖНИК 2016: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?

В публикацията е направен преглед на напредъка на изпълнението на над 20 ангажимента, които държавата сама е поела към децата у нас. Областите, които „Бележник" оценява са пет: общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето; семейна среда и алтернативни грижи; здравеопазване; образование и правосъдие.

Свали документа

Fairness for Children. A league table of inequality in child well-being in rich countries

Справедливост за децата. Сравнителна таблица на различията в благосъстоянието на децата в богатите страни

Докладът прави преглед на различията в благосъстоянието на децата в 41 страни от ЕС и ОИСР.

Свали документа

Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище

Публикацията представлява сборник с доклади от Втората национална конференция "Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище".

Линк към страница

Списание "Личностно развитие", март 2016

Основен акцент: Проблемите на хората с увреждания.

Свали документа

Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените млади хора?

Анализ на средата за развитие на социално предприемачество в подкрепа на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават в областите Шумен, Сливен, Монтана. Целите на анализа са да идентифицира работещи модели на социално предприемачество, в България и в Европейския съюз (ЕС) и да предложи препоръки за развитие.

Свали документа

Изследване за дарителството от работното място

Изследването е сред 100-те български фирми с най-голяма печалба през 2014 г., големи работодатели и рекламодатели в България.

Свали документа

Анализ на правомощията на училищните настоятелства

Настоящият анализ е част от проект "АКТИВНО РОДИТЕЛСТВО: модел за насърчаване на включването на училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство". Училищното настоятелство е една от формите за пряко включване и участие на родителите в дейността и живота на училището. Като институция, училищните настоятелства възникват в България към средата на XIX век, когато започват опитите за реформиране на Османската империя. В наши дни обаче в България те имат само съвещателни функции. Добре развитите образователни системи се стремят да включат максимално родителите в управлението и надзора над училищната дейност, осъзнавайки тяхната значимост като най-важният партньор във възпитанието и израстването на децата.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма достъп до Информация, брой 2 (146)

В новия брой на бюлетина ще прочетете: Защо българските правителства не ратифицират Конвенцията за достъп до официални документи; Сдружение ДЕН получи информация от МОСВ след двегодишна съдебна сага; кметът на Кюстендил отново злоупотребява със ЗДОИ; съдебни и международни новини.

Линк към страница

Кодекс на добрите практики за въздействие

Практика за въздействие са дейностите, които една организация реализира за да се фокусира върху въздействието от работата си - формулиране на желаното въздействие, планиране как то да бъде измерено, събиране на информация за него, осмисляне на информацията, оповестяването й и изводи от нея. Кодексът очертава цикъла на практиките за въздействие и осем основни принципа, които са описани с кратко обяснение защо всеки един е важен и идеи за прилагането му на практика. Цикълът и принципите са валидни за всички организации с идеална цел.

Свали документа

Имам правото да знам

Обучителен филм, създаден по поръчка на „Програма достъп до информация". Той показва етапите в търсенето и получаването на достъп до обществена информация от органите на власт по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Линк към страница

Организационен профил на фондация "П.У.Л.С."

Кратко описание на мисия, визия, цели и основни дейности на фондация "П.У.Л.С." Описание на услугите и програмите, както и реализирани проекти

Свали документа

Изследване на социални норми, които възпрепятстват достъпа на ромските момичета до образование

През последните 15 години се повишава образователното ниво на ромските момичета, включително сред сключилите детски брак. Намалява броят на детските бракове и ранни раждания като абсолютна стойност и като процент от всички бракове и раждания в страната.

Линк към страница

Електронен бюлетин на сдружение "Бъдеще за децата" гр. Казанлък, февруари 2016 г.

Здравейте, приятели! Предлагаме да се запознаете с най-новото от НАС и РЕГИОНА, случило се през първата половина на месец февруари. В прикачения файл – Електронен Бюлетин на Сдружение „Бъдеще за децата”, освен новини, информация за кампании и проекти, надяваме се да откриете и нещо полезно за ВАС! За Клуб „Млад доброволец” – от първо лице Подаръци чрез Cashwave В Казанлък ще има истинска Библиотека на ИГРАЧКИТЕ Една инициатива с продължение Конкурси, в които можете да участвате и още други..... Актуална информация – проекти, новини, кампании и събития от Сдружение „Бъдеще за децата”, можете да следите и споделяте на нашата Facebook страницата – Сдружение „Бъдеще за децата”.

Свали документа

Анализ на изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите през 2015 г.

Оценката показва застой в политиката за ромска интеграция.Липсва политическо внимание от страна на институциите и промени в неефективната институционална структура за изпълнение на политиките за ромска интеграция.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 1 (145)

В новия брой ще прочетете за националната конференция "Достъпът до информация - инструмент за постигане на нашите цели"; коментар на юриста: Пръстови отпечатъци за всеки случай; за новия обучителен филм "Имам правото да знам" и за премиерата на две книги.

Линк към страница

Жените в затвора

Специален доклад на Български хелзински комитет за ситуацията на лишените от свобда в единствения женски затвор в България, с акцент върху правото на семеен живот, бременността, раждането и отглеждането на деца в затвора.

Свали документа

Социално-икономически ефекти от публичните инвестиции за приобщаване на ромите в Каварна

Целта на настоящия доклад е да се представят нови данни и обстоен поглед върху социално-икономическите последици от инвестирането на широк спектър от публични инвестиции, направени от община Каварна в предимно ромския квартал Хаджи Димитър в продължение на 10 години, между 2004 и 2014 година. Инвестициите обхващат сфери като жилищни условия и инфраструктура, здравеопазване, трудова заетост, доходи, бедност и социално изключване, правосъдие и престъпност, участие в политическия живот. Докладът прави преглед на редица показатели с оглед установяване на въздействието на тези инвестиции върху социалното и икономическото развитие на квартала и неговите жители. Отправя се поглед и отвъд квартала, за да се видят ефектите и за българското население в сравнителна перспектива. Представено е и допълнително сравнение с данните за страната, когато са налични.

Линк към страница

Да бъдеш отговор в свят без отговори

Документален филм, създаден в рамките на проекта "Преход с изкуство и познание".

Линк към страница

Списание "Личностно развитие", декември 2015

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели.

Свали документа

Изследване на онлайн пространството за ксенофобски нагласи и език на омразата

Изледването е част от проект „Преход с изкуство и познание“ и включва два етапа с цел да се направи сравнителен анализ и да се установи настъпила ли е качествена промяна в резултат на заложените дейности в проекта. Настоящият доклад е заключителен.

Свали документа

Гражданска оценка на изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите 2012 - 2014 г.

Докладът разглежда изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите през 2011-2013 г., в светлината на общите и специфични за страната препоръки, съдържащи се в документите на Европейската комисия.

Свали документа

Roma Inclusion Index 2015

Индекс на приобщаване на ромите 2015

Индексът на ромското приобщаване използва индикатори в четири приоритетни области - заетост, образование, здравеопазване и жилищни условия. Данните показват различията между ромското население и останалото население в Европейският съюз.

Свали документа

Насърчаване и развитие на социалните предприятия в България. Пътна карта 2015-2020

Пътната карта дава визия и стъпки за развитие на социалните предприятия в България.

Свали документа

Селфи на гражданския сектор в Стара Загора

Доклад за състоянието на гражданския сектор в Стара Загора.

Свали документа

Left Behind but Doing Good? Civic Engagment in Two Post-Socialist Countries

Изоставени, но социално активни? Гражданската ангажираност в две пост-социалистически страни

Проучването разглежда влиянието на емиграцията върху гражданската ангажираност в две пост-социалистически страни - България и Румъния. Вниманието е насочено към връзката между това да имаш семейство или приятели, емигрирали в чужбина и активното социално поведение като даряване на средства, доброволчество или помощ за непознат.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 11 (143)

В ноемврийския брой на електронния месечен бюлетин на ПДИ ще прочетете: новини от съдебната зала; три коментара на казуси от юристите на ПДИ; информация за срещите с НПО в Монтана и Благоевград; международни новини.

Линк към страница

Равнопоставени ли са жените и мъжете в МВР?

Анализът е изготвен по проект "Сигурни ли са жените, осигуряващи нашата сигурност?"

Свали документа

Изследване на личното усещане за сигурност, доверието в институциитеи възможностите за подобряване средата за сигурност.

Изследването разглежда националните и регионални политики за сигурност. Сигурността е разглеждана като базисна потребност, която трябва да бъде довлетворявана посредством интегрирани политики, които обхващат не само националната сигурност, но засягат социалната, финансова, икономическа, образователна и здравна сигурност.

Свали документа

Списание "Личностно развитие" октомври, 2015

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели

Свали документа

Изследване на онлайн пространството за ксенофобски нагласи и език на омразата

Изледването е част от проект „Преход с изкуство и познание“ и включва два етапа с цел да се направи сравнителен анализ и да се установи настъпила ли е качествена промяна в резултат на заложените дейности в проекта. Настоящият доклад е начален.

Свали документа

"Думата стрела не е, пък в сърцето се забива” или за тънката граница между свободата на словото и езика на омразата

Проучването разглежда теми като ксенофобия, нетолерантност, страх от бежанците и ролята на медиите.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 10 (142)

В новия брой на бюлетина ни четете: как протече първата работна среща с НПО "Какви са новостите в ЗДОИ"; ще има ли отговор на въпроса Надвишена ли е концесионната площ на ски-зона Банско и какви са причините за това?; околосветското пътешествие на отговорите по ЗДОИ; новини от съдебната зала, как ОИК във Варна отказа да приеме изпълнителен лист по съдебно решение срещу нея по ЗДОИ; новини от света.

Линк към страница

Social Justice in the EU - Index Report 2015

Индекс на социалната справедливост в ЕС 2015

Индексът измерва и сравнява шест показателя сред всички 28 Европейски страни - превенция на бедност, равен достъп до образование, достъп до пазара на труда, социална кохезия и недискриминация, здраве, справедливост между поколенията.

Свали документа

Доклад за проблемите на неправителствените организации при достъпа и работата с финансиране по Оперативните програми

Докладът изследва конкретните трудности пред НПО да участват като бенефициенти по оперативните програми и формулира конкретни препоръки, както към НПО, така и към институциите как трудностите да бъдат преодолени. Докладът е подготвен в рамките на проект „Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО” (BG05/1885), изпълняван от БДЗП и Фондация Български център за нестопанско право. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г., приоритет Насърчаване на повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор – www.ngogrants.bg.

Свали документа

Какво направи НПО-секторът за Търговище

Доклад на Клуба на НСО Търговище за осъществените дейности, проекти и резултати от тях в периода 2010-2015 г.

Свали документа

Национална кампания "Общество на всички възрасти"

За осма поредна година Фондация Лале насърчава организации от цялата страна да се включат в кампанията „Общество на всички възрасти” и да отбележат международния Ден на възрастните хора.

Свали документа

Информационен бюлетни на Програма Достъп до Информация, брой 9 (141)

Новият брой е посветен на отбелязването на Международния ден на правото да знам в България и по света и интервюта с носителите на награди.

Линк към страница

Изследване на личното усещане за сигурност, доверието в институциите и възможностите за подобряване на средата за сигурност

Сигурността, в контекста на изследването е разглеждана като базисна потребност, която трябва да бъде удовлетворявана посредством интегрирани политики, обхващащи националната сигурност, социалната, финансова, икономическа, образователна и здравна сигурност. Целта на изследването е да се зададат въпроси и утвърдят най-често срещаните поведенчески модели за справяне с несигурността. В България към момента не е правено подобно изследване, което да идентифицира моделите за справяне с несигурността, доверието в институциите и най-вече да установи индивидуалното усещане за сигурност.

Линк към страница

Наръчник за „Финансово управление на НПО. Въпроси и отговори"

Наръчникът дава актуална информация и подпомага хората, управляващи неправителствени организации, да спазват основните принципи на доброто финансово управление. Информацията е на достъпен език и е подредена в няколко раздела: Доброто финансово управление на НПО; Финансовата устойчивост; Приходите и разходите; Счетоводство за несчетоводители и Изисквания за разходването на публични (национални/европейски) средства. Ще намерите и идеи за това как организацията да е финансово независима.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 8 (140)

Теми на броя: Застрашават ли измененията в Наредбата за достъп до документи на Комисията за финансов надзор правата на гражданите2. От съдебната зала НЗОК - изгубена в превода Националната здравноосигурителна каса е сред най-странно четящите и прилагащите Закона за достъп до обществена информация институции Международен ден на правото да знам Новини  Изпращайте номинации за 28 септември - Деня на правото да знам Становище относно безнадеждната ситуация в Средиземноморието

Линк към страница

Ръководство за програма "Еразъм+"

Подробна и актуална информация за програма "Еразъм+".

Свали документа

Дарителство от първо лице единствено число

Историите в този сборник са подредени по реда на годините, в които техните автори на завършили Българското училище за политика „Димитър Паница“. Всяка една от тях е добра идея, към която можете да се присъедините.

Свали документа

Бюлетин на Национална селска мрежа, брой 8

В него ще намерите новини от МИГ, добри практики, информация за предстоящи и вече състояли се събития и форуми.

Свали документа

Бюлетин по проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, брой 7.

В Брой 7 ще намерите: - Два чуждоземни ландшафтни пътеписа, една среща с местната паркова Княз Борисова действителност и отворен край с елементи на оптимизъм - Защо фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” подкрепи отправените към СОС предложения относно Неефективните процедури на Столична община за диалог и взаимодействие с гражданското общество? - Информация за проведени заседания на постоянните комисии по УТАЖП и ООСЗГ на СОС през месец юли 2015 г. - Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма Коментари по разглежданите в бюлетина въпроси, както и по други теми и казуси свързани с градската среда в столицата можете да споделяте на Фейсбук страницата на проекта: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС. Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите на Интернет страницата на фондация „ФОРУМ” - http://www.forum-bg.org/?cid=13&NewsId=59 Цялата отговорност за съдържанието на материалите в бюлетина се носи от фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Свали документа

Наръчник за работа по проект „Училището като център в общността"

Наръчникът съдържа преводни статии, насоки за работа с училищния екип, родителите, учениците и външните партньори и различни примери за успешни практики от международната мрежа за общностни училища. Той може да бъде полезен във всеки случай, в който училището би искало да разшири своята дейност към общността и да привлече повече партньори и съмишленици, за да подобри работата си и средата на живот на своите ученици и техните семейства.

Свали документа

Добри практики от други държави за участие на НПО в подпомагането на избрани уязвими групи при взаимоотношенията им с институциите

Изследването е част от инициативата „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред държавата". Уязвимите групи са хора, лишени от свобода, жертви на трафик, пострадали от домашно насилие, както и лица, търсещи закрила, и други уязвими групи чужденци. Крайната задача на анализа е да съдейства за подобряване на условията за българските НПО, предоставящи юридическа и административна помощ на избраните уязвими групи, чрез трансфер и подходяща адаптация на съществуващи добри практики.

Свали документа

Бюлетин на Международната награда на херцога на Единбург, юли 2015 г.

Месец Юни за нас беше повече от успешен и прекрасен. Осъществиха се първите приключенски пътувания, попътувахме из България, като посетихме Козлодуй, Мизия, Велико Търново, Горна Оряховица и Варна. Бяхме част от най-голямата среща на млади хора на тема "Младежки работник". И като финал се зарадвахме на първите успешно завършили участници в Наградата на ниво Бронз. Гордеем се, както с участниците и тяхната мотивация и постигнатите резултати, така и с техните Лидери. Благодарим ви за всеотдайността, отдадеността и прекрасните емоции, с които ни заливате всекидневно. Без вас Наградата нямаше да е това, което е днес. С пожелания за много слънчево настроение, незабравими емоции и прекрасни моменти, Екипът на Наградата

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация за юни 2015 г.

Теми на броя: 15 години Закон за достъп до обществена информация; бележки по внесения проект на анти-корупционен закон; защо са тайна имената на членовете на Единния орган за управление на природните богатства; развития по делата за достъп до информация; резултатът от битката за договора на МТИТС с БДЖ и др.

Линк към страница

Бюлетин на Международната награда на херцога на Единбург - България от юни 2015 г.

Месец май беше изпълнен с много нови запознанства с прекрасни хора. Наградата се разрасна и стигна, дори до Северозапада. През май месец повече от четиринадесет Лидери станаха част от голямото ни семейство. Осъществихме и първите предварителни и същински приключенски пътувания. Как преминаха първите за тази година приключенски пътувания? Успяха ли младежите да се справят и да постигнат целите си? Какво предстои да се случва в Наградата, може да прочетете в следващите редове. Лятото вече чука на вратата, а ние нямаме търпение да го поканим и да му се насладим и оползотворим! С пожелания за много слънчево настроение и незабравими емоции, Екипът на Наградата

Линк към страница

Справочник за начинаещи относно финансирането от ЕС (2014–2020)

Публикацията запознава начинаещите с широкия спектър от възможности за финансиране от ЕС. Тя дава насоки за процедурите за кандидатстване и за това къде можете да намерите повече подробности. Справочникът може да послужи на малки предприятия, неправителствени организации, млади хора, изследователи, земеделски стопани, публични органи и др. В него са посочени връзки към уебсайтове за възможности за получаване на финансиране от ЕС за периода 2014-2020 г. и основна информация: как и къде може да се кандидатства, други общи правила (допустимост и т.н.).

Линк към страница

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 240 от 11-19 юни 2015 г.

Тема на броя: Национална мрежа за децата застава зад актуализацията на Националната здравна стратегия

Линк към страница

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 239 от 11-19 юни 2015 г.

Тема на броя: Представители на Национална мрежа за децата участваха в Девети годишен форум за правата на детето и специално събитие на тема „Приоритизиране на достъпа до правосъдие за всички деца в Европа и отвъд нея“

Линк към страница

Списание "Личностно развитие" май, 2015

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 5 (137)

Теми на броя: Информационни дни за достъпа до информация в страната От съдебната зала Съдът в Разград осъди Русенския съд по ЗДОИ Община Крушари е в десетката на най-прозрачните общини за 2015 Новини Изпращайте номинации за 28 септември – Деня на правото да знам!

Линк към страница

Бюлетин по проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, брой 5

В Брой 5 ще намерите: Столичният квартал Лозенец и връзката му с приказния свят; Историята на една софийска снимка …; Приложение - Какво обсъдиха и приеха в постоянните комисии по УТАЖП, ООСЗГ и СПОИ на СОС през месец април 2015 г., Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма.

Свали документа

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 237 от 21-29 май 2015 г.

Тема на броя: Национална мрежа за децата участва в Международна среща на екипите за развитие на общностните училища в Ереван

Линк към страница

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 236 от 14-22 май 2015 г.

Тема на броя: Работна група „Детско и младежко участие“ към Национална мрежа за децата започва своята дейност

Линк към страница

Вдъхновяващи срещи от третия вид. Десет успешни истории на български НПО

С представянето на десет истории на малки граждански организации и инициативи, които са постигнали впечатляващи успехи в полето в което работят, авторите се надяват да допринесат за повишаване авторитета, капацитета и влиянието на третия сектор в България, както и на приноса му за устойчиво обществено развитие.

Свали документа

Бюлетин по проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, брой 4.

Бюлетинът има за цел да подпомогне диалога между граждани и местна власт, да задава въпроси, да провокира дебат в търсене на отговори и предлагане на конструктивни решения на местни проблеми. В Брой 4 ще намерите: Конкурсът за централна градска част на софия: модерното градско планиране и има ли то почва у нас Приложение - Какво обсъдиха и приеха в постоянните комисии по УТАЖП, ООСЗГ и СПОИ на СОС през месец март 2015 г. Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма

Свали документа

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 234 от 23 април-1 май 2015 г.

Тема на броя: Национална мрежа за децата настоява грижата за майките и бебетата да се превърне в реален ангажимент на държавата

Линк към страница

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 233 от 17-24 април 2015 г.

Тема на броя: Регионалните координатори на Национална мрежа за децата вече са известни

Линк към страница

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 232 от 08-18 април 2015 г.

Тема на броя: Бележник 2015 отбелязва слаб напредък в грижата за децата – „3.20“

Линк към страница

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 231 от 8-18 април 2015 г.

Тема на броя: Пролетен лагер на „Мегафон“ се проведе в Ловеч

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 3 (135)

Теми на броя: В МОСВ четат съдебната практика както дяволът евангелието; според съдът в Страсбург нарушаването на ЗДОИ е нарушаване на Европейската конвенция за правата на човека; новини от съдебната зала и международни новини.

Линк към страница

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 230 от 26 март-4 април 2015 г.

Тема на броя: Национална мрежа за децата участва в среща на националните партньорски мрежи на европейската мрежа Юрочайлд

Линк към страница

Доклад "Потребители"

Доклад ІV по проект „Правата ми в действие“.

Свали документа

Правата на човека в България през 2014г.

Акценти в доклада са следните теми: реформа в съдебната власт, слово на омразата, положението в местата за лишаване от свобода и насилието срещу деца в институциите.

Свали документа

Информационна брошура за достъпа до здравни и социални услуги в подкрепа на родители на деца със спина бифида и хидроцефалия

Брушурата съдържа практична информация и съвети за здравните и социални права на децата. Нейните автори вярват, че така ще улеснят достъпа до здравеопазване и социално включване.

Свали документа

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 229 от 19-27 март 2015 г.

Тема на броя: Посещение от Молдова в Национална мрежа за децата

Линк към страница

Какво ни учат децата, преживели сексуална злоупотреба и сексуална експлоатация: Обобщаващ доклад по изследването по проект „Бамбу“ на резилианса при децата

Изследването търси отговор на въпроса „Какво може да се научи от опита и преживяванията на децата, възрастните, семействата и общностите и какъв вид програмна практика би допринесла за разбиране на резилианса при предотвратяването на и възстановяването от сексуална злоупотреба и експлоатация при децата?“ Констатациите, представени в този сравнителен анализа, както и в трите изследователски доклада, ни дават описание на силните страни и ресурсите, които са важни според самите деца в техния живот, изпълнен с предизвикателства.

Свали документа

Бюлетин по проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, брой 3.

В Брой 3 ще намерите: „Паметникът 1300 години България” и нивото на обществения дебат в столицата Приложение - Какво обсъдиха и приеха в постоянните комисии по УТАЖП, ООСЗГ и СПОИ на СОС през месец февруари 2015 г. Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма Коментари по разглежданите в бюлетина въпроси, както и по други теми и казуси свързани с градската среда в столицата могат да бъдат споделяни на Фейсбук страницата на проекта: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС. Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите на Интернет страницата на фондация „ФОРУМ” - http://www.forum-bg.org/?cid=13&NewsId=59 Цялата отговорност за съдържанието на материалите в бюлетина се носи от фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Свали документа

Бюлетин на Национална мрежа за децата. брой 228 от 12-20 март 2015 г.

Тема на броя: Национална мрежа за децата подкрепя разширяването на понятието дете в риск в проекта за Актуализирана Пътна карта за осъществяване на държавна политика за детско и младежко правосъдие

Линк към страница

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 227 от 6 февруари-13 март 2015 г.

Тема на броя: Национална мрежа за децата внесе становище по проект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма достъп до Информация, брой 2 (134)

Теми на броя: Теми на броя: Правото на защита на личния живот и правото на събиране и разпространяване на информация от обществен интерес; развитие на съдебните дела за достъп до информация; делят журналистите в Ловеч на „наши” и „чужди”; битките на правозащитника Кузуян в Силистра; интервю с наградения за координатор на годината Цветан Тодоров; обзор на случващото се в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление”

Линк към страница

Бюлетин по проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, брой 2.

В Брой 2 ще намерите: Парк „Борисова градина” – минало, настояще и бъдеще „Център” срещу „Прериферия” Приложение - Какво обсъжда и прие постоянната комисия по УТАЖП на СОС през месец декември 2014 и януари 2015 г. Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма

Свали документа

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 226 от 19-27 февруари 2015 г.

Тема на броя: Експерти от ТРГ „Образование“ и „Детско правосъдие“ се срещнаха във Велико Търново, за да изведат приоритети в своята работа през 2015 г.

Линк към страница

Ръководство за учители #DrawDisability

Това ръководство е специално предназначено за всички учители по света, които имат интерес да се присъединят към кампанията #DrawDisability и по този начин да допринесат за повишаването на осведомеността относно уврежданията.

Свали документа

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 225 от 12-20 февруари 2015 г.

Тема на броя: ТРГ „Здраве“ и „Семейство“ обсъдиха ключови теми в Търговище

Линк към страница

Терапевтично пространство

Случаи от приложението на методологията на проект TranSpace

Свали документа

TranSpace

Пространство за преход от страх към увереност

Свали документа

TranSpace в България

Презентация по темата.

Свали документа

Булинг

Презентация по темата

Свали документа

Без обвинения

Подход за интервенция при агресия (bullying).

Свали документа

Бюлетин на Национална мрежа за децата. брой 224 от 5-13 февруари 2015 г.

Тема на броя: Препоръки на Национална мрежа за децата по Проектозакона за предучилищно и училищно образование

Линк към страница

Данъчно облагане на юридическите лица с нестопанска цел - въпроси и отговори

Справочникът предоставя анализ на данъчната рамка в която работят организациите чрез практически въпроси и практични отговори, предоставени от експерти практици.

Линк към страница

Пропускайки същественото. Липса на адекватно разследване на престъпления от омраза в България

Този доклад разглежда реакцията на българските власти към престъпленията от омраза, която не съответства на международните и регионални стандарти. Също така докладът обръща внимание на това как разпоредбите на българското национално законодателство, които отчасти включват международните и регионални норми, не сe прилагат ефективно спрямо престъпленията от омраза.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма достъп до Информация, брой 1 (133)

Теми на броя: Отворени данни? Е-управление и гражданско участие?; Коментар на юриста; Новини от съдебната зала и от международната мержа на засътпниците за свобода на инфромация; защита на личните данни през 2014; От координаторската мержа; Партньорство за открито управление - какво предстои през 2015.

Линк към страница

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 223 от 29 януари-6 февруари 2015 г.

Тема на броя: Национална мрежа за децата беше представена на Световния конгрес по младежко правосъдие

Линк към страница

Отивам в моя нов дом

Целта на тази книжка е да обясни на децата какво да очакват през периода, когато институцията се затваря. Книжка, която помага на децата дa се подготвят за преместването в новия им дом.

Свали документа

Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)

Доклад за българското правителство относно посещението в страната на Европейския Комитет за предотвратяване на изтезания и нечовешко или унизително отношение, или наказания (КПИ)

Деветото посещение на КПИ в България позволява да се обсъди и изпълнението на предишни препоръки на Комитета. Особено внимание е отделено на отношението към лица, задържани от полицията и на непълнолетни в затвори, както и на условията на задържане и предоставяне на медицинска помощ в затворите.

Свали документа

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 222 от 22-30 януари 2015 г.

Тема на броя: Училището, център в общността - мисията възможна

Линк към страница

Бюлетин по проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, брой 1.

В Брой 1 на бюлетина ще намерите: Какво разгледа постоянната комисия по УТАЖП на СОС през ноември Вдъхновява ли ни София днес? Мобилните търговски съоръжения не са просто „преместваеми обекти” За паметниците и хората - паметник на загиналите полицаи

Свали документа

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 221 от 15-23 януари 2015 г.

Тема на броя: Обвързването на семейните помощи за деца с навършване на пълнолетие на родителите е проява на дискриминация

Линк към страница

Предизвикателства пред социалното подпомагане в България

Анализът се опитва да насочи вниманието към някои от недостатъците на водещите програми в сферата на социалното подпомагане. Основната цел на изследването е да обособи източниците на неефективно разпределение на социални помощи по някои от програмите и да предложи възможни решения, които да доведат до по-ефективно и целенасочено подпомагане на най-нуждаещите се.

Свали документа

Наръчник с текстове за работа с деца от специализирани институции и техните родители "Връзки, срещи, раздели"

Сборникът с текстове, посветени на работата с деца от специализирани институции и техните родители, се издава в подкрепа на операция „Да не изоставяме нито едно дете”, чиято основна цел е създаването на устойчив модел за деинституцинализация на децата с увреждания над 3-годишна възраст.

Свали документа

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 220 от 8-16 януари 2015 г.

Тема на броя: Над 100 представители на граждански организации обсъдиха предложения за промени в ЗЮЛНЦ

Линк към страница

Structured Cooperation Between Government and Civil Society

Structured cooperation between government and civil society in the example of implementing Estonian civil society development concept.

Свали документа

Списание "Личностно развитие", декември 2014

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, лични истории, които живо интересуват нашите читатели

Свали документа

Антикорупционно ръководство за нуждите на Общинска администрация – София

Ръководството е разработено като сборник от антикорупционни практики, определения, препоръки и описания на отделни случаи. Те са обединени около типични „горещи точки” в работата на местните власти в град София, определени въз основа на интервюта, проучване на общественото мнение и анализ на медиите, проведени в рамките на проекта. Целта му е да повиши осведомеността на общинската администрация относно процедурите за превенция на това опасно явление. Разгледаните теми включват: защита на интегритета: процедури и структури (добри практики от Холандия); конфликт на интереси: определяне и избягване на взаимното свързване между постове, функции и произтичащи от тях интереси; обществени поръчки:рискове, контрол на рисковете и прозрачност; общините: типични ситуации с висок корупционен риск.

Линк към страница

Изследване на четивната грамотност на учениците в VІ клас. Анализ на резултатите

Анализирани са нагласите и ценностите на учениците; мотивацията им за учене и увереността за справяне с проблеми; отношението им към българския език и литература и др. Резултатите са представени в контекста на образователната и социалната среда, като е проучено нейното влияние върху тях.

Свали документа

Бюлетин на Национална мрежа за децата. брой 219 от 31 декември 2014-9 януари 2015 г.

Тема на броя: Национална мрежа за децата публикува „Защо детско участие? Отговори от България“

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 12 (132)

Бюлетинът съдържа обзор на 2014 година на: Застъпничество за по-добро законодателство и правоприлагане в сферата на правото на информация; Правна помощ; Съдебни дела; Партньорство за откирто управление; Достъп до информация и прозрачност.

Линк към страница

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 218 от 10-20 декември 2014 г.

Тема на броя: Национална мрежа за децата получи приз за най-много публикации на НПО Портaла – www.ngobg.info

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 11 (131)

В броя четете Гражданска концепция за изменения в ЗДОИ, изготвена от Програма Достъп до Информация в резултат на широка обществена консултация.

Линк към страница

Нови аспекти на доброволчеството – проучване на нагласите сред действащи доброволци в България

Данните в доклада са моментна снимка на доброволческите нагласи, мотиви и прояви и предоставят богата палитра от мнения, казуси, фактори и съотношения. В проучването участват действащи доброволци от мрежите на Информационен портал на НПО в България, Българска хранителна банка, Национален алианс за работа с доброволци, Таймхироус и други малки доброволчески групи.

Свали документа

Кризисните центрове за деца в България през 2013 г.

Втори доклад за състоянието на правата на децата, настанени в кризисните центрове в България.

Линк към страница

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 216 от 26 ноември - 4 декември 2014 г.

Тема на броя: Проведе се последното посещение на добра практика по детско участие за обмяна на опит – ОУ „Христо Ботев“, с. Търнава

Линк към страница

Списание "Личностно развитие", ноември 2014

Ноемврийският брой е посветен на спорта за хората с увреждания.

Свали документа

Списание "Личностно развитие", октомври 2014

Октомврийският брой е посветен на спорта за хората с увреждания.

Свали документа

Наръчник с преглед на практики и политики в областта на ранното детско развитие

Настоящият наръчник включва аргументация на важността на политиките и практиките за ранно детско развитие, преглед на законодателната рамка в България по темата, анализ на предоставените в рамките на проекта национални и международни практики в областта на образование и грижи в ранна детска възраст, както и основни изводи.

Свали документа

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 215 от 20-27 ноември 2014 г.

Тема на броя: Национална мрежа за децата участва в 3-та международна среща на работната група към Международното сдружение „Интерактивни отворени училища“

Линк към страница

Global policy report on the prevention and control of viral hepatitis in WHO Members

The five viruses that cause infections of the liver are responsible for a widely prevalent and growing disease burden. No country, rich or poor, is spared. These viruses are important as they cause infectious diseases in their own right. Hepatitis A and E viruses are major foodborne and waterborne infections, which cause millions of cases of acute illness every year, with several months sometimes needed for full recovery. But viral hepatitis also makes a substantial contribution to the burden of chronic diseases and the premature mortality they cause.

Линк към страница

Световен дарителски индекс на КАФ 2014

World Giving Index 2014

Индексът се основава на проучвания в 135 страни, направени през последната година от Галъп. Той изследва три аспекта на дарителството: даряване на пари за благотворителност, доброволчество и помощ за непознат. България запазва дарителския си индекс (19) от предходната година, но пада с осем места в класацията (от 118-то на 126-то място), тъй като в други страни проявите на щедрост са отбелязали растеж.

Линк към страница

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 214 от 13-21 ноември 2014 г.

Тема на броя: Знаеш ли как да бъдеш защитник на правата на децата всеки ден?

Линк към страница

Анализ на социалното предприемачество в България

Публикацията изследва моментното състояние на социалното предприемачество в България – правна рамка, тенденции в развитието на европейско и национално ниво и конкретни практики от България.

Свали документа

Ръководство за местните власти във връзка с усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за приобщаване на ромите

В рамките на инициативата EURoma (Европейска мрежа за социално приобщаване на ромите в рамките на структурните фондове www.euromanet.eu) е изготвено Ръководство за местните власти относно усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за приобщаване на ромите. Основната цел на ръководството е да предостави насоки и конкретни предложения за използване на структурните фондове за приобщаване на ромите на местно ниво.

Свали документа

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 213 от 6-14 ноември 2014 г.

Тема на броя: Kонференция на високо ниво „Ранното детско развитие – право и инвестиция с дълготраен ефект“

Линк към страница

Наръчник за етично поведение и превенция на корупцията сред служителите в Столична община

Настоящият наръчник представлява ръководство за установяване на етични стандарти на поведение на публичните служители в Столична община, които са или на изборни позиции (кмет, общински съветници) или част от администрацията, вкл. и районните администрации. Той предоставя базова практическа информация за установяването на ефективна антикорупционна етика в Столична община, която да ръководи поведението на публичните служители. Наръчникът е изготвен по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво", с финансовата подкрепа на програма “Превенция и борба с престъпността” на Европейския съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция “Вътрешни работи”.

Свали документа

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 212 от 29 октимври - 7 ноември 2014 г.

Тема на броя: Срещи на професионалисти в сферата на ранното детско развитие в Плевен и Разград

Линк към страница

Проблеми и перспективи пред училищното образование: Оценка на политиките финансирани от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Докладът представя успешните инициативи, но в по-голяма степен се стреми да посочи затрудненията и да определи рисковете.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до информация, брой 10 (130)

В броя четете: да се уведомява ли третото лице кой иска информация за него?; развития на съдебни дела по достъпа до информация; секретарят на Община Ямбол изпраща уведомления, че не разглежда заявления по ЗДОИ; какво е състоянието на жп прелезите в Ловешка област; резултати от проведените 2 обсъждания „Необходими ли са промени в ЗДОИ?” със служители по ЗДОИ и съдии и юристи; сравнителен анализ на законите за достъп до информация в скандинавските държави.

Линк към страница

EU Kids Online – Findings, methods, recommendations

As children are going online more, younger and in more diverse ways some key questions arise about risks and opportunities. The Analysis strives to present a comprehensive picture of problems, solutions and responsibilities.

Линк към страница

Children of the Recession. The impact of the economic crisis on child well-being in rich countries.

Децата по време на рецесия. Въздействие на икономическата криза върху благосъстоянието на децата в богати страни

Докладът предлага множество детайлни перспективи как рецесията е повлияла живота на децата в развитите страни. Използвани са данни от ЕС и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Свали документа

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 211 от 15-30 октомври 2014 г.

Тема на броя: Конкурс за участие в проект „Училището като център в общността“

Линк към страница

Civil Society, Partnerships, Networks

Гражданско общество, партньорства, мрежи

Книжката „Гражданско общество, партньорства, мрежи" дава информация за финансирането от Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество и Фонд за партньорство и експертна помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, и представя всеки проект на една страница.

Линк към страница

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 210 от 8-16 октомври 2014 г.

Тема на броя: Национална мрежа за децата проведе заключителна Кръгла маса по проект „Алтернативи на задържането на млади правонарушители – развитие на програми за интензивна и специализирана приемна грижа“

Линк към страница

Актуални медийни тенденции и модели

Публикацията представя актуални медийни тенденции, модели и успешни практики.

Свали документа

Наръчник за хора, търсещи закрила в България

Наръчникът е предназначен е за ползване основно от чужденци, търсещи закрила. На достъпен и разбираем език наръчникът дава информация за процедурата по регистрация на молба за убежище и международна закрила в България и по нейното разглеждане и решаване. Наръчникът е създаден по поръчка на Представителството в България на Върховния комисариат за бежанците към Организацията на Обединените Нации (ВКБООН).

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до информация, брой 9 (129)

В броя, посветен на 28 септември-Международен ден на правото да знам, четете: кои бяха наградените на церемонията по връчване на награди за принос в областта на свободата на информация за 2014, интервюта с носителите на „Златен ключ”, как Административен съд Варна отбеляза 28 септември, какви бяха инициативите на застъпниците за свобода на информацията по света.

Линк към страница

Наръчник как се пише препоръка за доброволци в Европейски формат

Много от уменията и практическия опит, натрупан по време на доброволчески дейности, могат да бъдат ползвани за подобряване на възможностите на доброволците да намерят трудова заетост или за развитие на заетите. Тези възможности се ползват много ограничено. За съжаление работата за граждански организации често е подценявана и уменията развити от хората като доброволци се смятат за нерелевантни в света на бизнеса. Затова е важно гражданските организации, които работят с доброволци, да разбират и говорят езика на бизнеса, за да могат да дадат квалифицирано писмо за препоръка на своите доброволци и по този начин им отворят нови пътища за намиране на трудова заетост или възможности за успешна кариер

Свали документа

Социологическо изследване "Нагласи, практики, бариери пред активното мъжко включване в грижите за деца". Резюме

Изследването разглежда нагласите към ролите на „мъжа“ и „жената“ в семейството, положителните тенденции, както и бариерите пред по-активното включване на мъжете в грижата за децата.

Свали документа

Набиране на средства от музеите в България

Проучването разглежда правната и финансова рамка на 17 от регистрираните музеи в България в търсене на отговор дали и при какви условия музеите могат да набират дарения и да извършват стопанска дейност.

Свали документа

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 208 от 25 септември - 2 октомври 2014 г.

Тема на броя: Национална мрежа за децата организира обучително пътуване в Белфаст, Северна Ирландия по проект „Без граници“ по ОП РЧР

Линк към страница

De Minimis в България и в други страни членки на ЕС

Анализ на регламентацията и практиките за прилагане на правилата за държавни помощи и за минимални помощи (de minimis) в България и в други страни членки на ЕС.

Свали документа

Метаморфозата Дом за медико-социални грижи за деца (МСГД) - проблем или потенциал. Кризата и възможностите в реформата

Докладът установява, че независимо от стартиралия през 2010 г. процес по деинституционализация, притокът към институциите продължава - заради дефицит на ранна интервенция и липса на превенция на изоставянето.

Свали документа

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 207 от 17-26 септември 2014 г.

Тема на броя: Първият Национален информационен ден за осиновяването обединява 15 града в страната

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до информация, брой 8 (128)

В новия брой четете: коментар на Фани Давидова върху измененията на Правилника за вписванията; новини от съдебната зала, подготвени от Дарина Палова; как Община Алфатар се изкачи до шесто място в Рейтинга на активната прозрачност; Стела Ковачева добавя нови щрихи към казуса с туберкулозните крави в Разград; Диана Банчева припомня историята и значението за Деня на правото да знам за застъпниците за свобода на информацията; новините от света, подбрани от Ралица Кацарска

Линк към страница

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 204 от 1 август - 4 септември 2014 г.

Тема на броя: Национална мрежа за децата алармира за нарушаване правата и минималните стандарти в третирането на деца и лица, получили международна закрила

Линк към страница

Наръчник за родители на първокласници

Наръчникът разглежда физическите, психическите и социалните аспекти на училищния живот. Съдържа полезна информация за храненето и дневния режим на децата, как да им се помогне да се научат да учат, джобните пари, мобилните телефони, безопасното ползване на интернет, как да се разговаря с учителите и класния ръководител, как да се помогне на детето да изгради отношения със съучениците си.

Свали документа

"Упражнение" по гражданско участие. Анализ на правната рамка и практиките за включване на НПО в институционални форми на гражданско участие

Публикацията предлага анализ на правната рамка и практиките за включване на НПО в институционални форми на гражданско участие.

Свали документа

Индекс за устойчивост на НПО 2013

Индексът за устойчивост на гражданските организации (НПО) е основен аналитичен инструмент, който измерва развитието на гражданския сектор в Централна и Източна Европа и Евразия. Индексът следи развитието на гражданския сектор в двадесет и девет страни през последните седемнадесет години. Индексът изследва цялостната среда за гражданското общество, фокусирайки се върху правна среда, организационен капацитет, финансова устойчивост, застъпничество, предоставяне на услуги, инфраструктура и обществен престиж.

Свали документа

Списание "Личностно развитие", април-юли 2014

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели

Свали документа

The EEA and Norway Grants annual report for 2013-14

With projects running until 2016, this year has been about implementation, delivery and tracking results. All 150 programmes are up and running and over 1 600 project have been approved to date. While the report does not provide a comprehensive account of all the results so far, it does go below the surface to ‘tell the story’ and highlight achievements in a few key areas. In the thematic section, we take an in-depth look at two important areas for the Grants – climate change and decent work and social dialogue. In the country section, we provide a snapshot of some of the successes and key developments in each of the beneficiary countries over the past year. We hope that you will enjoy reading about some of the results of our work.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 6 (126)

В броя четете: анализ на Александър Кашъмов на предложената наказателна отговорност за разпространяване на банкова информация; Фани Давидова отговаря на въпроса: Обхваща ли защитата на личните данни съдебните решения; Дарина Палова коментира какви са възможностите за допълване на предоставена информация; Кирил Терзийски прави преглед на развитието по съдебните дела за достъп до информация; резултати от обществената дискусия за необходими изменения в ЗДОИ с IT специалисти и бизнес; новини от света.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 7 (127)

В броя четете: анализ на Гергана Жулева, който поставя въпроса за наблюдението, координацията и контрола в областта на достъпа до информация; Цветелина Йорданова за проблема с тайните в държавата; резултати от обществената дискусия за необходими изменения в ЗДОИ с НПО и граждани; Фани Давидова коментира как се случва достъпа до информация по специален ред; Кирил Терзийски прави преглед на развитието по съдебните дела за достъп до информация; Стефан Ангелов коментира решението на Съда на ЕС по делото Съвет на ЕС срещу Sophie in ’t Veld; новини от света.

Линк към страница

Национално проучване за нагалсите към доброволчеството

Проучването е част от Националната кампания "Дарете час" 2013.

Линк към страница

Какво и как „плаща” държавата. Действащи механизми за финансиране на ЮЛНЦ

Анализът разглежда правната рамка по темата, а така също и достъпната налична информация за това какво и на кого „плащат“ държавните институции, когато искат да развиват различни инициативи, да постигат поставени в политиките цели или да търсят доставчици на услуги. Анализ на бюджетните средства за ЮЛНЦ е направен за източници, различни от субсидиите от централния бюджет.

Свали документа

Как да получим достъп до информация?

Кой има право на информация, къде може да потърси интересуващата го информация, на какво има право, как да упражни това свое право? Все въпроси, на които ще намерите отговор в този наръчник за граждани.

Линк към страница

Вековните дървета говорят

Кратък наръчник за откриване и регистриране на вековни дървета. Искате да сте откриватели? Защо не на вековно дърво и неговата история? Невероятно, но това може да се случи и в столицата. Да чуем какво ще ни разкажат вековните дървета на София!

Линк към страница

Плащания за екосистемни услуги за юни 2014

Издание по проект „Насърчаване на схеми за устойчиво финансиране и за плащания за екосистемни услуги (ПЕС) в басейна на река Дунав".

Свали документа

Syrian Refugees in Europe: What Europe Can Do to Ensure Protection and Solidarity

This report focuses on the main developments and the responses of European countries to the arrival of refugees from Syria. It's main topics are reception of refugees and asylum seekers, access to procedures, burden-sharing and international cooperation.

Линк към страница

Мостове: партньорство в стратегии и действие

Публикацията представя практики за взаимодействие между граждански организации и публична администрация.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма достъп до Информация, брой 5 (125)

В новия брой на бюлетина може да прочетете: Необходими ли са промени в ЗДОИ?; Кой и как налага глоби за неизпълнение на съдебни решения по дела за достъп до информация?; Дело С-131/12: Правото да бъдеш оствен на мира; Информационни дни за достъпа до информация в страната; Новини от съдебната зала; Международни новини; Банско гони челно място в рейтинга на активната прозрачност.

Линк към страница

Правата ми на работното място

Разработката има за цел да запознае гражданите с основните права и задължения на работното място, представени в своята динамика и развитие.

Свали документа

Доклад относно проблемите пред неправителствените организации в България

Докладът представя основните изводи и резултати от проведени 6 регионални срещи в страната за подкрепа развитието на гражданските организации в България, както и идентифицирането и обсъждането на основните проблеми пред българските неправителствени организации с оглед тяхното устойчиво развитие и ефективно участие в процесите на вземане на решения на национално и местно ниво.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 4 (124)

Теми на броя: Рейтинг на активната прозрачност: Онлайн публикуването – основен елемент на правото на достъп до информация (Необходими законодателни промени); Анализи: Одит на активната прозрачност; От съдебната зала - Новини; Форуми: Информационни дни за достъпа до информация в страната; Новини

Линк към страница

Услуги по ранна интервенция за деца с увреждания в България: алтернатива на институционалните грижи за деца на възраст 0-3 г.

Докладът представя резултатите от изследователския проект „Услуги по ранна интервенция за деца с увреждания: от добри практики до държавна политика“, предприет от фондация „Карин дом” в партньорство с фондации "Отворено общество”.

Свали документа

Reform Steps Towards Child Protection Bulgaria-Romania. A Comparative Approach

This document aims to give a brief outline of the main steps taken by Bulgaria and by Romania in their struggle to reform the national child protection systems.

Свали документа

Наръчник за учителя: Младите хора между реалното и виртуалното

Наръчникът предлага информация за тенденциите в онлайн общуването на младите хора; насоките за работа по определен случай; потенциалните предизвикателства пред използването на казус в час, както и за някои от добрите училищни практики в други страни.

Свали документа

Обществени нагласи към опазването на околната среда

Четвърто национално проучване на международната природозащитна организация WWF.

Свали документа

Когато в класа ми има дете със СОП

Наръчникът е за класни ръководители на паралелки, в които се обучават деца със специални образователни потребности. Изданието е резултат от дейностите по проект "С професионализъм и доверие".

Свали документа

Брой 3(123) на Месечния информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация

Теми на броя: Рейтинг на активната прозрачност'2014 - любопитни моменти и административни практики; Новини от съдебната зала; Коментари: Кое е третото лице?; Приключение със заявление:Филми и сериали по варненски и други.

Линк към страница

Нагласи на младите хора към гражданската активност и НПО

Проучване в рамките на проект „Академия КЛЮЧ”.

Свали документа

Законодателна уредба на доброволния труд в ЕС и страни извън него

Резюме на сравнително законодателно проучване по темата.

Линк към страница

Компаниите и организациите с нестопанска цел: сътрудничество, дарителство и инвестиции

На базата на примери от Чешката Република и България публикацията е да редстава голям брой начини, по които компаниите и организациите на гражданското общество могат да работят заедно и да преследват споделената визия за добър живот.

Свали документа

Списание "Личностно развитие", януари-март 2014 г.

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели.

Свали документа

Стандарти за провеждане на обществени консултации

Стандартите подпомагат звената в държавната администрация по разработване и изпълнение на новите политики, работните групи, комисиите по изготвянето на проекти на нормативни актове и другите страни, участващи в тези процеси, при подготовката и провеждането на ефективни консултации със заинтересованите участници в процеса на оценка на въздействието. Настоящото ръководство има същата цел като ръководството за консултиране, прието от Европейската комисия през 2002 г.: „Изграждане на рамка за консултации, която е последователна, но и достатъчно гъвкава и взема предвид специфичните изисквания на цялото многообразие от интереси, както и необходимостта от разработване на подходящи стратегии за консултации по всяко предложение за политика.” Целта е да се постигне ново качество на консултациите на всички управленски нива. Българските публични институции имат дългогодишен опит в консултирането, но в момента в цяла Европа се осъществяват значителни промени в съдържанието и прилагането на консултациите, тъй като консултирането обслужва нови цели и се провежда в отговор на нарастващите изисквания на все по-взискателното общество . Стандартите са одобрени от Съвета за административната реформа през октомври 2010 г.

Линк към страница

Неправителственият сектор и (не)устойчивото развитие

Когато става дума за реализация на концепцията за устойчиво развитие в една страна, регион или селище не може да се пренебрегне влиянието на неправителствените организации, които са сравнително нови актьори, но вече признати за неотменна част от постигането на устойчивото развитие на обществото. Те осигуряват обучение и експертиза; участват в определянето на дневния ред на обществото, включително чрез предлагане алтернативи на развитието; предоставят социални услуги на рискови групи; подпомагат решаването на значими за хората икономически и екологични проблеми и лобират пред местни и държавни институции; съдействат за откритост и прозрачност на управлението...Дали обаче самият неправителствен сектор е толкова устойчив, колкото са очакванията на неговите лидери и на гражданите?

Свали документа

Третият сектор в България: изводи от хрониката на развитието (1990-2002)

Изграждането на българското гражданско общество през последните години е просто друга гледна точка към промените във всички области на политическия, обществения, икономическия и личния живот в България след 1989 г. Целта на изложението не е да анализира “прехода”, а само да помогне за анализа на съвременното състояние и перспективите за развитие на организациите от третия сектор.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 2 (122)

В него четете: анализ на проектозакона за МВР от гледна точка на правото на всеки на достъп до личните му данни; коментар върху законосъобразността на отказите да се предоставя информация по имейл; новини от съда по дела за достъп до информация; какво се случва с достъпа до информация в Шумен и Ловеч; резултати от работна среща на ПДИ с координаторите от страната; кой е Координатор на ПДИ за 2013; новини от света.

Линк към страница

Социалното договаряне в България и европейският опит при предоставянето на социални услуги от външни доставчици

Публикацията разглежда социалното договаряне в България 12 години след стартирането му. Тя включва правен анализ на механизма на социалното договаряне, анализ на практиките на социално договаряне и европейския опит при предоставянето на социални услуги в 5 европейски страни. Публикацията съдържа основни изводи и препоръки за усъвършенстване на правната рамка и на практиките при социалното договаряне, както и възможностите за регламентиране на сходни модели в други сфери (здравеопазване и образование).

Свали документа

Aнализ на италианския опит в управлението на младежки центрове и практиките по включване на младежи в риск в техните дейности

Анализът цели да рамкира както по-доброто изучаване на италианския опит в работата с младежи в риск, така и да артикулира примерни идеи за адаптирането, изпробването и прилагането на този опит в българската действителност.

Свали документа

Информационен бюлетин 1/14 на Европейски център по медиация и арбитраж

Европейски център по медиация и арбитраж отразява актуални събития Информационен бюлетин 1/14

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 1 (121)

В него четете: развитие по заявлението, подадено от ПДИ до МВР миналата година; новини от съда по дела за достъп до информация; отговаря ли на заявления БПЦ; последни развития в рамките на инициативата Партньорство за открито управление; новият проект, който започва ПДИ; новини от света.

Линк към страница

Programme Timetable of the Third Psychodrama Festival in Plovdiv, Bulgaria

Програма на третия фестивал по психодрама в Пловдив


Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 12 (120)

В него четете: анализ на съдебната практика по баланса между достъпа до информация и защитата на личните данни през 2013; последни новини от съда по дела за достъп до информация; случаи на граждани по достъп до информация от Плевен, Кюстендил и Шумен; обзор на кампаниите за достъп до информация в България и по света през 2013.

Линк към страница

Откриване на процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана по проект MIS ETC CODE 557

Публичната покана е с предмет: „Изследване на възможностите за развитие на устойчив транграничен туризъм в областите Плевен и Враца в контекста на националните и регионалните програми за развитие на България и програмата за трансгранично сътрудничество Румъния.България по проект „Трансгранично стратегическо партньорство за устойчив туризъм в югозападния и северозападния регион на долен Дунав".

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 11 (119)

В него четете: как протекоха информационните дни "Достъп до информация" в Монтана и Враца; анализ на развитието на законодателната уредба, свързана с разкриването на документи на бившите тайни служби; с право ли отказа авиокомпания да предостави данни за мястото на пътник на полицията; окончателно бе отменена положителна ОВОС на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци; още новини от съда по дела за достъп до информация; защо не е лесно да разбереш кой колко работи и получава в Община Севлиево; Ден на отворените врати в Адм. съд-Варна – посветен на ЗДОИ; последни развития в глобалната инициатива Партньорство за открито управление; какво се случва с достъпа до информация по света.

Линк към страница

The Future of Syria - Refugee Children in Crisis

Бъдещето на Сирия – кризата на децата бежанци

Публикуваният доклад „Бъдещето на Сирия - кризата на децата бежанци" е първото задълбочено проучване върху живота на сирийските деца бежанци от началото на конфликта през май 2011 г. Две от основните заключения са, че децата бежанци често живеят в разбити семейства и са принудени да осигуряват основния доход на семействата си. Над 70 хил. семейства живеят без бащи, а над 3700 деца бежанци са непридружени или разделени и от двамата си родители.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 10 (118)

В него четете: как протекоха информационните дни "Достъп до информация" в Плевен и Ловеч; интервю със секретаря на Община Варна; коментар на юриста; какви са последните решения на съда по дела за достъп до информация; резюме и анализ на решението на Съда на ЕС за достъп до законодателни проектодокументи на Съвета на ЕС; предлага ли повече възможности за обществено участие новият портал за участието на българското правителство в процеса на вземане на решения в ЕС; какво се случва с достъпа до информация по света.

Линк към страница

Издание за развитие на социалните услуги на фондация "Де Пасарел България", 2012/2013 г.

В ТЪРСЕНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ Трудова практика на младежи с интелектуални затруднения Успели млади хора с увреждания. Не бива да допускаме изоставянето на деца с увреждания Изданието е от октомври 2013 г.

Свали документа

Отразяване на темата наркотици

Наръчник за медии и неправителствени организации

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 8 (116)

Темa на броя: Честване на Международния ден на правото да знам за единадесети път в България; Интервюта с наградените; Снимки от церемонията; Как застъпниците за свобода на информация отбелязаха Деня на правото да знам по света.

Линк към страница

Сирийските деца: едно загубено поколение?

Докладът на УНИЦЕФ обхваща кризата в Сирия между 2011 и 2013г. Той представя усилията за намаляване на въздействието на кризата върху децата в ключови области като храненето, ваксинацията, образованието и защита. Призивът е да се инвестира в бъдещето на това поколение, иначе то ще остане загубено между постоянните военни и политически сблъсъци.

Свали документа

Положението на децата с увреждания

Докладът разглежда дискриминацията спрямо децата с увреждания и представя варианти и решения, чрез които да бъде предотвратено изключването им от обществото.

Свали документа

Политики за сираците и децата в неравностойно положение

Документът дава обобщена информация за ситуацията с изоставените деца и тези в неравностойно положение в световен мащаб, идентифицира пропуските на политическо ниво и предлага препоръки и мерки.

Свали документа

Международните фондации. Правни и данъчни аспекти

Проучването на фондациите в международен план ни дава възможност да сравним правните и данъчни режими според различните правни системи. Статията започва с общ поглед върху състоянието и ролята на фондациите във Франция и тяхната правна рамка. Направен е и сравнителен преглед на фондациите в Европа. Съществено внимание е обърнато на техния статус по англо-саксонската правна система.

Свали документа

Насоки за алтернативна грижа за деца

На 20 ноември 2009 г., по случай 20-тата годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, Генералната асамблея на Обединените нации официално приветства Насоките за алтернативна грижа за деца. Тази международна рамка има потенциал да популяризира правата на детето и да подобри живота на милиони деца, на техните семейства и общности по целия свят. С цел да насърчи разпространението и да подкрепи прилагането на Насоките за алтернативна грижа за деца, настоящата публикация, изготвена от „SOS детски селища” и „Международна социална служба” представя техния оригинален и официален текст и поставя въпроси за осмисляне на някои основни аспекти от съдържанието им.

Свали документа

Les fondations de droit néerlandais

Статията представя юридическия статус, учредяване, функциониране и прекратяване на фондациите. Представени са и практически проблеми. Холандската фондация е средство, което позволява гъвкава намеса във всички области на социалния и икономически живот.

Свали документа

Оцеляване след войната: животът на сирийските бежанци и имигриралите в Ливан

Докладът е насочен най-вече към работата на "Лекари без граници" със сирийските бежанци, на които екипът предоставя безплатна медицинска помощ. Според получените данни условията на живот и здравния статус на бежанците се влошават все повече. Кризата в Сирия подтиква все повече от своите граждани да напуснат страната си, за да открият по - добро и безопасно място за живот.

Свали документа

Практически наръчник за фондациите

Наръчникът разглежда са учредяването, мониторинга, първоначалния капитал, вписването в търговския регистър и др.

Свали документа

Как да си учредим неправителствена организация?

Наръчник, описващ основните стъпки в процеса на създаване на една неправителствена организация.

Свали документа

Социални мрежи и набиране на средства чрез интернет: Каква е електронната стратегия на благотворителните организации?

Статията, публикувана в Мастер 2 уеб издание, разглежда състоянието на дарителството във Франция и по-конкретно източниците на финансиране за благородни каузи.

Свали документа

Наръчник на доброволчеството, предназначен за лидерите на асоциации

Наръчникът разглежда обучението на доброволци, техните отговорности и социална защита. Представен е и общ поглед върху доброволчеството във Франция и Европа.

Свали документа

Двадесет мнения за прилагане на политиките за детето в България

В този доклад водещи експерти от 20 неправителствени организации споделят своята гледна точка за влиянието на Конвенцията за правата на детето върху политиките за деца в България. Докладът се базира на конкретните препоръки на Комитета за защита правата на децата на ООН, като експертите изразяват своето независимо мнение за постиженията и нерешените въпроси, които стоят пред българската държава в контекста на правата на детето. Целта е да се изградят и да се укрепват партньорски отношения между неправителствения и държавния сектор, насочени към изработването и прилагането на ефективни политики за детето и семейството.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 8 (116)

В броя четете: Предстояща церемония по връчване на награди за 28 септември - Деня на правото да знам; Защо ни е необходим информационен комисар, анализ на Гергана Жулева; Правният коментар на Фани Давидова по практика за достъп до информация в РИО; Новини от съдебната зала, подготвени от Дарина Палова; Глоба от 17 хил. лв за кмета на Кюстендил за неизпълнение на съдебно решение за достъп до информация; Новини от света, подбрани от Ралица Кацарска.

Линк към страница

Practical Guide to NGO’s Preparation and Management

Ръководство за подготовка и управление на проекти на неправителствени организации

Съдържа информация за определяне на целеви групи, цикъл на проекта, разпределяне на финансите и изпълнение на проект чрез Подхода на логическо структуриране (Logical Framework Approach), както и речник и полезни линкове.

Линк към страница

A Handbook of NGO Governance

Наръчник за управление на НПО

Наръчникът разглежда функцията на организациите и дава практически съвети за ръководство, насочени към структурата на борда (изпълнителната комисия) на организацията. Издаден от Европейския център за нестопанско право през 2004; автор Марилин Уат. Източникът е на английски.

Линк към страница

Как гласът ни да бъде чут в ЕС: Наръчник за НПО

Наръчникът няма амбицията да бъде изчерпателен. Неговата цел е да представи европейските институции и да ориентира в лабиринта на ЕС. Той е разработен специално за НПО в новоприетите държави. Предлага съвети как неправителствения сектор може да направи връзки с европейските институции и по какви въпроси. Съдържа списък с полезни институции и центрове, както и медии.

Линк към страница

Non-Governmental Organizations and Development

In this book, the authors consider the ways in which NGOs have come to be associated with the dominant forms of thinking about development that are currently influential, as well as with other, ‘alternative’ sets of ideas about and approaches to development.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 7 (115)

Теми на броя: Как ще ги стигнем американците... и кога? Анализ на съдебните решения по ЗДОИ през първото полугодие на 2013; Може ли да живееш в пощенска кутия?; Новини от съдебната зала; Нови дела срещу кмета на Ловеч за отказ да предостави данни за служебни коли; Парадокси с достъпа до информация в Пловдив; Новини от света.

Линк към страница

Отношението на гражданите към неправителствените организации в България

Резултати от национално представително изследване на пълнолетното население на България.

Свали документа

Институционален капацитет на Народното събрание за активно участие в провеждането на политики за борба с организираната престъпност и политически покровителствуваната корупция

Текстът поставя ключовия въпрос как институцията, където е съсредоточен политическият живот на България, може да бъде ефективна в борбата с едно ендемично за същия политически живот явление като корупцията. Проф. дсн Георги Д. Димитров Изследването е извършено в рамките на проект New Policy Responses to Organized Crime: The Bulgarian National Assembly as a Proactive Policymaker, спонсориран от Think Tank Fund – Budapest. Резултатите стъпват върху дълбочинни интервюта с 20 експерти в сферата на борбата с организираната престъпност и корупцията. Текстът поставя ключовия въпрос как институцията, където е съсредоточен политическият живот на България, може да бъде ефективна в борбата с едно ендемично за същия политически живот явление като корупцията.

Линк към страница

Рисковете за националната сигурност на България

Публикацията във вестник Капитал представя основни моменти от проекта на фондация РискМонитор "Towards a New Security Agenda: Bulgaria's Societal Risks for the Next Ten Years". Живеем в свят на рискове, но какво е риск и кои са рисковете за България през следващите години? Каква да бъде стратегията за оценка и превенция на риска?

Линк към страница

Противодействие на изпирането на пари в България

Информационната брошура представя изпирането на пари като явление с многообразие от форми, което хвърля сериозно предизвикателство към институциите, ангажирани с неговото разследване.

Линк към страница

Организираната престъпност в ЕС и САЩ: погледът на прокурора

Настоящият сборник съдържа интервюта с прокурори, специализирани в работата срещу организирана престъпност, от ЕС и САЩ и участвали като лектори в проект „Върховенство на закона и организирана престъпност”.

Линк към страница

Народното събрание като Policy Maker в борбата с организираната престъпност и корупцията

Изследването показва, че Народното събрание разполага с потенциал да изпълнява съществена роля за преодоляването на сериозните проблеми с организираната престъпност и корупцията, който обаче остава неизползван.

Линк към страница

Специализирани прокуратури за разследване на организирана престъпност

Публикацията отразява резултатите от сравнително изследване на специализираните прокуратури в Албания, България, Испания, Италия, Сърбия и Франция. Публикацията отразява резултатите от сравнително изследване на специализираните прокуратури в Албания, България, Испания, Италия, Сърбия и Франция. Текстът представя подробна информация за структурата, правомощията, функциите и механизмите за институционално взаимодействие на тези органи.

Линк към страница

Социални модели на интеграция на проституиращите в Швеция, Канада, България и Германия

Настоящият доклад описва моделите на регулиране на проституцията в три държави, където темата е предмет на широк обществен дебат, а държавата неправителственият сектор полагат сериозни усилия за решаване на съпътстващите това явление проблеми.

Линк към страница

Национална сигурност в България: Рискове до 2020-2025 година

Докладът въвежда в публичната сфера на България едно ново схващане за “риск” и “рисково общество”. Широкото понятие за риск тук е конкретизирано и ограничено до сферата на сигурността. Предложена е нова методология и принципно нова за България ориентация в разбирането на рисковете за националната сигурност.

Линк към страница

Наръчник за читалища: Стратегически маркетинг

"Наръчникът "Стратегически маркетинг" е третото издание от поредицата „Наръчник за читалища", която Платформа АГОРА разработва и издава от 2010 г. Както и в предишните издания, акцентът е върху знания, практически модели и технологии, адаптирани спрямо специфики и потребности на читалищата. Настоящият наръчник представя инструменти за подобряване на взаимодействието на читалището с външната среда и оптимизиране на процесите на стратегическо планиране. Целта ни е да допринесем за повишаването на ефективността в дейността на читалищата спрямо вложените усилия и ресурси и да засилим удовлетвореността на местните хора от услугите и продуктите, които читалището предлага." Емилия Лисичкова Председател, Платформа АГОРА

Линк към страница

Практически аспекти на овластяването на ромите в контекста на съвременните социални политики, застъпени в нормативни документи в подкрепа на интеграционните процеси в периода 2012-2015

Целта на сборника е да предостави на всички работещи с представители на ромската общност актуалната стратегическа рамка за овластяването на ромите и интеграционните политики на национално, областно и местно равнище.

Свали документа

Наръчник за 13 добри практики в областта на политиките за деца и семейства

Наръчникът представя прилагането на добри политики и практики за децата и семействата, които са резултат от успешно сътрудничество между неправителствени организации и общини. Той е в помощ на общини и неправителствени организации в България, предоставящи социални услуги и дейности в полза на децата и семействата.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 6 (114)

Теми на броя: Глобални принципи за национална сигурност и право на информация. Достъп до информация и общински предприятия. Новини от съдебната зала. Пред кого се отчита министър-председателят за работата си в Брюксел. Решение на ЕСПЧ защитава правото на информация. Международни новини.

Линк към страница

Брой 5 (113) на Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация

Теми на броя: Достъп до информация и повторна употреба на информация. Проблеми и тенденции в Европа. Новини от съдебната зала. Приключение с врата и заявление. Парадокси по варненски. Международни новини.

Линк към страница

Овластяване на гражданите. Основни понятия и проблеми на гражданското участие

Презентация, излъчвана по време на първия уебинар на Информационния портал за НПО в България на 9 май 2013 г.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 4 (112)

Теми на броя: Достъп до информация „преди“, „по време на“ и „след“ изборите. Докъде ще ни доведе дебатът за подслушванията? Опит за междинна оценка на развитията на „Партньорството за открито управление” в България. От съдебната зала За „Лъвския скок” на Община Гърмен. Международни новини.

Линк към страница

Уроци от природата за всички

Наръчникът за учене чрез преживяване.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 3 (111)

Теми на броя: Прозрачността и гражданското участие остават като проблем - годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България; Необходими ли са законови изменения, за да имаме по-добър достъп до обществена информация?; опитът за приемане по непрозрачен начин на промени с неприемливо съдържание в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности; обществена информация, личен живот и обществен интерес; как природозащитници спряха незаконна сеч чрез ЗДОИ и др.

Линк към страница

Съвети за родители на дете с дислексия

Книгата съдържа илюстрации, снимков и аудио-визуален материал, който ще помогне на родителите да разберат затрудненията, които изпитват децата с дислексия.

Линк към страница

Проучване между връстници по глобални въпроси - опитът на проект «Да научим!» в инициативи за детско участие

Детското участие окуражава младите хора да участват в планирането и прилагането на различни инициативи, да поемат отговорност като изразяват мнението си и повлияват политиките и практиките, които ги засягат - на местно и национално ниво. Правото на участие е основа за активно упражняване на всички други права от детето, то е особено важно и за формирането на активно гражданско съзнание в младите хора.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 2 (110)

Теми на броя: Какво показват резултатите от одита на активната прозрачност; Прозрачност при провеждане на конкурси; Новини от съдебната зала за дела за достъп до информация; Какво предвижда Закона за публичните финанси по отношение на онлайн публикуването и др.

Линк към страница

Доклад „Осигуряване на закрила на деца мигранти в пространство на свободно движение“

Настоящето изследване разглежда миграцията в рамките на ЕС на деца от румънски или български произход до Франция и Гърция в ситуации на уязвимост. То се съсредоточава върху използваните от страните процедури за връщане като ги оценява в светлината на принципа за висшите интереси на детето, отстояван в ратифицираната от всички държави членки Конвенцията за правата на детето.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 1 (109)

Сред темите на броя са: Ядрена енергетика и прозрачност; За информирания/ неинформирания избор; Антинагради "Големият брат" 2012; Новини от съдебната зала по дела за достъп до информация; Европейската комисия признава, че новите правила за лични данни ще противоречат на основните права.

Линк към страница

Strategic Planning Handbook

This handbook purpose is to assist the reader in the building and implementation of his strategic or long-range planning.

Свали документа

At Risk: Roma and the Displaced in Southeast Europe

В риск: Ромите и разселеното и мигриращо население в Югоизточна Европа

Докладът предлага нов подход, основан на концепцията за уязвимост на повече от една група население.

Свали документа

Bulgarian NGO sector in the context of development

A research that offers important findings about the situation of the Bulgarian NGO sector as well as recommendations and predictions about its future. Published in Sofia, 2003.

Свали документа

How To Organize Community Meetings

A short handout giving ideas on a successful ways of organizing community meetings.

Свали документа

Europe in 12 lessons

A brief description of the European Union, it's history, institutions and way of functioning.

Свали документа

Just another emperor? The myths and realities of philanthrocapitalism

Description of philanthrocapitalism, its ideas and perspectives as a new movement that promises to save the world by revolutionizing philanthropy, making non-profit organizations operate like business, and creating new markets for goods and services that benefit society. Its supporters believe that business principles can be successfully combined with the search for social transformation.

Свали документа

Причини за отпадането на децата от училище в България

Анализ на резултатите от проведено социологическо изследване.

Свали документа

В мрежата - могъщи и безпомощни

Информация за начина на общуване в социалните медии, деца в риск и трафика на деца.

Свали документа

The Five Fundamentals of Dealing with Change

The article aims to provide the reader with а guidelines for successful coping with changes whether within the working place or in the personal life.

Свали документа

Гражданско общество без гражданите

Публикацията представлява изследване и оценка на българското гражданско общество в периода 2003 - 2005 г. Индексът на гражданското общество е изследователски проект, който оценява състоянието на гражданското общество в 60 страни, като работата по него се координира от СИВИКУС. Индексът на гражданското общество използва 72 показателя, обобщени в четири главни измерения на гражданското общество – структура, външна среда, ценности, въздействие. В България информация за показателите на гражданското общество е събрана чрез представително социологическо проучване, консултации с регионални партньори (представители на ГО) и преглед на медиите.

Свали документа

Четиво за малки граждански организации и донори

Книгата представя целите, методиката и резултатите от първата част на Програма " Гражданска инициатива ". Основна цел на програмата е стимулиране гражданските действия по конкретни проблеми.

Свали документа

Intercultural competence - The key competence in the 21st century?

An article that aims to promote tolerance, integration and cultural dialogue and to ensure the capabilities of individual persons to deal with growing heterogeneity in the globalized world.

Свали документа

The Essential 55

Обучителен материал създаден от Рон Кларк.

Свали документа

Expected Long-Term Budgetary Benefits to Roma Education in Bulgaria

Очаквани дългосрочни бюджетни ползи от образованието на роми в България

Анализът показва, че инвестициите в образованието на ромски деца и младежи ще донесат дългосрочни бюджетни ползи за цялото общество. За да бъдат успешни инвестициите трябва да бъдат направени още в периода на ранно детство на ромските деца.

Свали документа

Handbook on participatory local action planning to combat poverty and Roma exclusion

Ръководство за планиране на дейности с участието на местните общности за преодоляване на бедността и социалното изолиране на роми

Ръководството насърчава планирането на дейности в полза на ромските общности да става с тяхно участие, тъй като в много ситуации ромите са изключени от обществени организации, които взимат решения за тях.

Свали документа

spotlight europe, March 2009-Roma Integration in Europe - Mission (Im)possible?

Европа в центъра на вниманието, март 2009 - Интеграция на ромите в Европа - мисия (не)възможна

Кратък преглед на положението на ромите в Европа.

Свали документа

Equality for Roma in Europe. A roadmap for action

Равнопоставеност на ромите в Европа. Пътна карта за действие

Изследователския доклад представя карта на културните и законодателни промени, който са необходими за гарантиране на равнопоставеността на ромите на национално и европейско ниво.

Свали документа

Изследване на генералния секретар на ООН върху насилието над деца

Изследването разглежда проблема за насилието над деца в цял свят като проучва различни идеи как то може да се предотврати.

Свали документа

Volunteerism Action Guide: Multiplying the Power of Service

Ръководство за доброволци: силата на примера в полза на общността

Ръководство за доброволци от Корпуса на мира и начините за привличане на партньори от местните общности.

Свали документа

Public Participation Toolbox

Gives a variety of public participation techniques.

Свали документа

What is appreciative inquiry?

Appreciative Inquiry is a way of thinking, seeing and acting for powerful, purposeful change in organizations. Appreciative Inquiry works on the assumption that whatever you want more of, already exists in all organizations. This article presents the basics of Appreciative inquiry and also shows a community change process that used the theory.

Свали документа

ПЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО. Неправителствените проекти за десегрегация на ромското образование в България

Публикацията представя една по-комплексна педагогическа оценка на ефекта от интегрираното образование в България.

Свали документа

Какво разбираме под общност

Презентация, целяща запознаването на читателя с понятието за "общност" и неговите специфични характеристики.

Свали документа

Конвенция за правата на детето

Адаптиран текст за деца от книгата "Моите права са мои отговорности", с автор Соня Таушанова.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 12 (108)

Сред темите на броя са: Съдебни дела по ЗДОИ, решения и тенденции; Ще донесе ли регламентацията на службите за сигурност очакваната по-голяма прозрачност на политиките в сектора?; Обзор на най-важното, свързано с достъпа до информация в България и в международен план през изминалата 2012 г.

Линк към страница

Коледен бюлетин на Фондация Лале за 2012 г.

Фондация Лале благодари на всички партньори, съмишленици и приятели, подкрепили я през 2012 г.

Свали документа

Онлайн ресурси за социално предприемачество

Страницата предлага материали, които съдържат определение за социално предприемачество, примери за значението и успешното му приложение и съвети за тези, които имат интерес да го въведат в собствената си практика. Източник: http://managementhelp.org

Линк към страница

Онлайн ресурси за НПО

Полезен източник с помощни материали за НПО на широк набор от теми като създаване и управление на НПО, счетоводство, организация на кампании, разработка на бизнес планове, набиране на средства, оценка на работата на организацията, кандидатстване по проекти, стратегическо планиране и други.

Линк към страница

NGO Leadership Development: A Review of the Literature

Развитие на лидерството в НПО организации: преглед на литературата

Материал, който предлага полезна информация за ръководството на НПО, най-често срещаните проблеми и примерни решения за тях.

Линк към страница

Онлайн ресурси за набиране на средства

Интересни статии и съвети за набиране на средства, идеи за организиране на събития, инструкции за писане на проекти и други.

Линк към страница

Онлайн ресурси за писане на проекти

Полезни съвети и насоки за кандидатстване за финансиране по проекти.

Линк към страница

Capacity building for local NGOs: A guidance manual for good practice

Изграждане на капацитет на местни НПО: наръчник с добри практики

Подробно описание на основни практики за изрядната работа на едно НПО: организация на управителния съвет, стратегическо планиране, управление на финансите, работа с хора, офис-администрация, разработване на проекти, реклама и набиране на средства.

Линк към страница

Онлайн наръчници за НПО

Страницата предлага широк набор от ръководства и справочници на полезни за НПО теми. Например "Ръководство за борба с корупцията" на Finnish Development Cooperation, ресурси за набиране на средства за НПО на amfAR и други. Източник: http://www.fundsforngos.org/

Линк към страница

Accountability in Practice: Mechanisms for NGOs

Механизми за прозрачност в управлението на НПО

Преглед на 5 механизма за упражняване на прозрачност в управлението на НПО.

Линк към страница

NGOs regulating themselves: The NGO quality standards

Саморегулация на НПО: стандарти за качество на НПО

Практически указания за прилагане и оценка на стандарти за качество на работата на НПО, с цел да се подобри ефективността на работата на организацията. Автор: http://www.deniva.or.ug/

Линк към страница

How to Mobilize Local Resources: A Guide for Non-governmental Organizations and Citizens' Initiatives

Как да мобилизираме местни ресурси: наръчник за неправителствени организации и граждански инициативи

Кратка презентация, която изрежда някои от ползите и начините на употреба на местни ресурси (например: доброволческа работа, дарени материали и вещи, помещения и др.) от НПО в техните дейности, проекти и програми.

Линк към страница

The Worldwide Fundraiser’s Handbook: A Resource Mobilisation Guide for NGOs and Community Organisations

Наръчник за набиране на средства и мобилизиране на ресурси на НПО и местни организации

Справочник с полезни стратегии и техники за набиране на средства за НПО.

Линк към страница

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Международен пакт за икономически, социални и културни права

Международният пакт за икономически, социални и културни права е многостранен международен договор, приет от Общото събрание на ООН на 16 декември 1966 година и влязъл в сила на 3 януари 1976 година. В България той е ратифициран с Указ № 1199 на Президиума на международен договор Народното събрание от 23 юли 1970 година.

Свали документа

Working With Your Local Government: A Manual for Environmental Groups and Volunteers

Справочник с полезни практики и съвети за доброволци, работещи с местната власт и по-конкретно - в сферата на околната среда.

Линк към страница

Managing Volunteers: A Good Practice Guide

Работа с доброволци: наръчник с добри практики

Полезна информация за набиране, обучение и управление на доброволци.

Линк към страница

Working with Volunteers and Managing Volunteer Programs in Health Care Settings

Работа с доброволци и доброволчески програми в сферата на здравеопазването

Материал с полезна информация за работа с доброволци в сферата на здравеопазването - набиране, мотивация, законодателство.

Линк към страница

Manual on the Measurement of Volunteer Work

Този материал е богат източник на информация на теми като набиране на доброволци, работа с тях, както и оценка на представянето им.

Линк към страница

An NGO Training Guide for Peace Corps Volunteers

Наръчник на Корпус на мира за доброволци, който предоставя практическа информация на теми като мястото на НПО в гражданското общество, мотивация на доброволци, ръководство на НПО, работа в екип и др. Източник: http://www.peacecorps.gov/

Линк към страница

United Nations Charter

Хартата на Обединените нации

Хартата на Обединените нации е договорът, който образува и основава международната Организация на обединените нации. Той е подписан на Конференцията за международна организация на обединените нации в Сан Франциско, Калифорния, САЩ на 26 юни 1945 година. Влиза в сила на 24 октомври 1945 година.

Линк към страница

How to Start an NGO

The following presents ten steps, in general chronological order, that are useful in the formation of an NGO. This paper acts as a broad “how to” guideline and these issues may vary depending on each NGO. It is important to realize that these situations also vary from country to country, as each one has its own specific requirements and commendations.

Линк към страница

International Covenant on Civil and Political Rights

Международен пакт за граждански и политически права

Международният пакт за гражданските и политическите права е многостранен международен договор, приет от Общото събрание на ООН на 16 декември 1966 година и влязъл в сила на 23 март 1976 година. В България той е ратифициран с Указ 1199 на Президиума на Народното събрание от 23 юни 1970 година.

Свали документа

A Guide to Fundraising

Изданията на Networklearning.org предоставят безплатно полезна информация на неправителствени организации, които работят в хуманитарната сфера и особено на тези, които са съсредоточили дейността си в Африка, Азия, Южна Америка и бившите Съветски републики.

Линк към страница

Данъчните дупки, които товарят бюджета и спират реформите (данъчни преференции в България)

В настоящия анализ представяме една по-широка картина на преференциалните данъчни режими в страната, както и оценка на загубите за бюджета от съществуването на подобни текстове в данъчните закони.

Линк към страница

Модерната демократична държава

Преводна антология със съставител Светослав Малинов.

Линк към страница

Политическите партии и демокрацията

Преводна антология със съставител Светослав Малинов.

Линк към страница

Световните религии и демокрацията

Преводна антология със съставител Светослав Малинов.

Линк към страница

Изработване на политики, програми и проекти

Наръчникът представлява общо ръководство, с което ползвателите ще получат една по-комплексна и систематизирана информация за публичния процес на изработване на успешни политики, програми и проекти.

Линк към страница

Дарителството в съвременна България

Антология на дарителсвтото в България.

Линк към страница

Creating New Horizons: Sharing the experience of The Cedar Foundation in the Closure of the Institution for Children and Youth with Disabilities in Gorna Koznitsa

Thus the purpose of this manual is to help clarify deinstitutionalisation in practice, by: Presenting the different stages of moving from institutional to community living through case study, and Outlining the challenges and problems this reform presents, which should be acknowledged and addressed by decision-makers, policy-makers and non-governmental organizations (NGOs) together.

Линк към страница

Рискове и опасности в младежка възраст

Пособие за обучение по метода "Връстници обучават връстници".

Свали документа

Малка книжка за обучители

Сборник с обучителни упражнения.

Свали документа

Прозрачни и достъпни администрации в "Европа 2020"

Оценка и актуализация на документите за местно развитие и подготовка на следващия планов период 2014-2020 г.

Свали документа

Наръчник за обучение. Интегриране на подход за утвърждаване на мира в програмите за развитие

Този наръчник има за цел да бъде полезен на държавни и не-правителствени агенции, занимаващи се главно с програми за развитие, като законодатели, програматори, донори и/или изпълнители.

Свали документа

По-малко свобода, повече конфликти: Български медиен мониторинг 2011

Публикацията представлява кратки, авторски, тематично фокусирани доклади, богато илюстрирани с визуализирани данни, обединени в обща тематична рамка. Акцентът е върху индивидуалните гледни точки на авторите. Докладът се появява в контекста на засилващи се критики към българската медийна среда, идващи както от авторитетни международни организации, така и от утвърдени български неправителствени организации.

Свали документа

Програма "Живо наследство"

Резултати от пилотната фаза 2002-2003 г.

Свали документа

Жените в неформалната икономика на България

В настоящата публикация се анализира положението на жените на неформалния пазар на труда в България и се обосновава необходимостта от разработване на джендър ориентирана стратегия за гарантиране на икономическите им права.

Свали документа

Граждански инициативи за по-добри общности

Публикацията представя едноименен проект за развиване на социално отговорни общности в три селища - Етрополе, Копривщица и Сапарева баня.

Свали документа

PROTECT - Идентифициране и защита на високорискови жертви на полово обусловено насилие

Проектът ПРОТЕКТ има за цел да допринесе за превенцията и намаляването на най-тежките форми на полово обусловено насилие срещу момичета, млади жени и техните деца, такива като тежките телесни повреди, убийствата и опитите за убийства, вкл. и т.нар. престъпления на честта и умъртвяванията

Свали документа

The future of the family to 2030

This report is in the nature of a scoping report. It sets out to assess whether there is value added to be gained from an exercise which would explore likely changes in family structures and relations over the next twenty years or so, evaluate their wider socio-economic impacts, and reflect on their possible implications for family policy and youth policy.

Свали документа

Family Policy in Eastern Europe: Developments and Recommendations

There is a great need to develop family policy in Eastern Europe. Decisive are the political will to develop and enact it, available budgetary allocations (for financial benefits) and family social services to implement it.

Свали документа

Citizens' Initiative: Europeans embrace the chance to set the EU's agenda

The Citizens' Initiative was introduced by the Lisbon Treaty and gives EU inhabitants who have the right to vote in European Parliament elections the opportunity to have their say on the EU's agenda. The initiative is a unique tool to strengthen openness and democracy.

Свали документа

Volunteering and Intergenerational Solidarity

The survey covers the 27 Member States of the European Union and is part of the Eurobarometer Wave 75.2

Свали документа